Procedūra : 2017/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0673/2017

Pateikti tekstai :

B8-0673/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0500

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 415kWORD 48k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.292v01-00
 
B8-0673/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))


Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))  
B8-0673/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir rohinjų musulmonų padėties, ypač į 2017 m. rugsėjo 14 d.(1), 2016 m. liepos 7 d.(2) ir 2016 m. gruodžio 15 d.(3) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl Mianmaro / Birmos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 19 d. Bangladešo Koks Bazaro mieste Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini išdėstytas pastabas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 25 d. bendrą pranešimą spaudai apie trečiąjį ES ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadas dėl bepilietybės reiškinio,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 6 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą dėl smurto Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pranešimą „Rohinjų musulmonų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėtis Mianmare“ ir į 2016 m. kovo 18 d. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties klausimais Mianmare pranešimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 27-ąją specialiąją sesiją dėl rohinjų musulmonų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmaro Rachinų valstijoje ir į jos 2017 m. gruodžio 5 d. rezoliuciją, kurioje Mianmaras griežtai smerkiamas už „labai tikėtiną nusikaltimų žmoniškumui padarymą“ Rachinų valstijoje – šiuos nusikaltimus, tikėtina, vykdė valstybės saugumo pajėgos, padedamos nevalstybinių veikėjų,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 1954 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso ir į 1961 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Patariamojo komiteto Rachinų valstijos klausimais galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Mianmaro valstijoje gyvena maždaug milijonas rohinjų – tai daugiausia musulmonų mažuma, kuriai pagal Mianmaro pilietybės įstatymą nesuteikiamos visavertės pilietybės teisės, todėl jie tampa bepiliečiai;

B.  kadangi rohinjai yra viena iš labiausiai persekiojamų mažumų pasaulyje ir dabar jie daugiausia uždaryti į stovyklas ir atskiras teritorijas, o jų judėjimas Rachinų valstijoje ir už jos ribų labai ribojamas; kadangi šis laisvės atėmimas kelia pavojų gyvybei ir saugumui, jiems nesuteikiama galimybė naudotis teisėmis į sveikatą ir švietimą, jie prievarta verčiami dirbti, jų atžvilgiu vykdomas seksualinis smurtas ir ribojamos jų politinės teisės;

C.  kadangi pastaruoju metu – 2017 m. rugpjūčio mėn. – išaugusi įtampa sukėlė visiškai neproporcingą Mianmaro valdžios institucijų reakciją – prieš rohinjus buvo vykdomi dokumentais patikimai įrodyti sistemingi didelio masto žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant ištisų miestelių sunaikinimą, žudymą, žaginimą ir kankinimą;

D.  kadangi nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. daugiau nei 625 000 rohinjų pabėgo ieškodami saugumo į kaimyninį Bangladešą; kadangi pabėgėliai keliauja rizikingais maršrutais, yra apšaudomi, eina pavojingais takais, badauja ir negauna medicinos pagalbos; kadangi pakeliui mirė tuzinai rohinjų, įskaitant moteris ir vaikus;

E.  kadangi JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetas paprašė Mianmaro vyriausybės parengti neeilinį pranešimą dėl rohinjų moterų ir mergaičių padėties;

F.  kadangi Bangladešas pateikė skundą Mianmaro institucijoms dėl priešpėstinių minų klojimo palei tam tikrą Mianmaro sienos su Bangladešu atkarpą;

G.  kadangi pranešama, jog JT agentūroms ir toliau neleidžiama pristatyti humanitarinės pagalbos rohinjams, įskaitant maistą, vandenį ir vaistus;

H.  kadangi 2017 m. rugsėjo 10 d. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Raad Al Hussein paskelbė, kad padėtis Mianmare yra tokia, lyg būtų etninio valymo vadovėlio pavyzdys;

I.  kadangi 2017 m. gruodžio 5 d. Zeid Raad Al Hussein rekomendavo JT Generalinei Asamblėjai sukurti naują mechanizmą, kaip padėti vykdyti smurtautojų prieš rohinjų musulmonus baudžiamosios veikos tyrimus;

1.  pakartoja savo rimtą susirūpinimą ir smerkia besitęsiantį smurtą, sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir gyvybių, pragyvenimo ir pastogės netektį Rachinų valstijoje – tai prilygsta nusikaltimams žmoniškumui, todėl šiems veiksmams taikytina visuotinė jurisdikcija; reiškia savo užuojautą ir paramą rohinjams; primena, kad Mianmaro valdžios institucijos privalo nediskriminuodamos ginti visus civilius gyventojus nuo prievartos ir ištirti sunkius žmogaus teisių pažeidimus bei atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn laikantis žmogaus teisių normų ir įsipareigojimų;

2.  reikalauja, kad Mianmaro kariuomenės vyriausiasis vadas vyresnysis generolas Min Aung Hlaing nurodytų visoms savo kontroliuojamoms pajėgoms nedelsiant nutraukti prieš rohinjus vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir nusikaltimų žmoniškumui kampaniją;

3.  pakartoja ES poziciją, kad nusikaltimų žmoniškumui vykdytojai turi būti patraukti atsakomybėn ir kad nukentėjusieji turi teisę į teisingumą ir kompensaciją; tvirtai įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų nutrauktas dešimtmečius trunkantis nebaudžiamumas už bet kurios suinteresuotosios šalies Mianmare vykdomus sunkius nusikaltimus žmogaus teisėms, ir užtikrinti teisingumą;

4.  teigiamai vertina Aung San Suu Kyi deklaruotą įsipareigojimą laikytis teisinės valstybės principų ir spaudžia Mianmaro vyriausybę perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui, kaip paskutinės instancijos teismui, jurisdikciją nagrinėti sunkius nusikaltimus žmogaus teisėms, padarytus nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. (savanoriškas jurisdikcijos perdavimas pagal Romos statuto 12 straipsnio 3 dalį);

5.  primygtinai teigia, kad negali būti nebaudžiama už žiaurius veiksmus ir kad tolesnis kariuomenės ir civilinių valdžios institucijų nebendradarbiavimas su nepriklausomų, nešališkų JT tyrimų vykdytojais, taip pat deklaracijos pagal 12 straipsnio 3 dalį nepateikimas užtrauks tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už nusikaltimus ir už nusikaltimų vykdytojų nebaudžiamumą;

6.  ragina Tarybą ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) nedelsiant pradėti taikyti tikslines baudžiamąsias sankcijas kariuomenės ir policijos vadams, įtariamiems sunkių nusikaltimų žmogaus teisėms padarymu, ir kariuomenės įmonėms, iš kurių jie gauna pajamas;

7.  ragina skubiai išplėsti galiojantį ES ginklų embargą į jį įtraukiant visą Mianmaro kariuomenės išlaikymą, pagalbą jai, mokymus ir bendradarbiavimą su ja;

8.  pripažįsta, kad perkelti rohinjai, kurių daugelis dabar yra Bangladeše, yra pabėgėliai, dar kartą patvirtina negrąžinimo principą ir pritaria UNHCR lapkričio 24 d. vertinimui, kad šiuo metu Mianmaro Rachinų valstijoje nėra sąlygų saugiai ir tvariai grąžinti pabėgėlius; pabrėžia, kad bet koks grąžinimas turi būti vykdomas savanoriškai, saugiomis, oriomis sąlygomis, teikiančiomis galimybę parengti ilgalaikius sprendimus;

9.  primygtinai ragina Mianmaro valdžios institucijas leisti nedelsiant ir netrukdomai teikti Rachinų valstijai tarptautinę humanitarinę pagalbą, įskaitant tikslinę paramą pažeidžiamoms grupėms, pvz., vaikams, pagyvenusiems asmenims ir nukentėjusiems nuo seksualinio smurto; primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2106 (2013 m.) atitinkančias priemones, kad būtų užkirstas kelias seksualinio smurto atvejams ir į juos būtų reaguojama; primygtinai ragina vyriausybę bendradarbiauti su JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetu, teikiant jam ataskaitas;

10.  ragina Mianmaro valdžios institucijas įsileisti nepriklausomus stebėtojus, ypač 2017 m. kovo mėn. JT žmogaus teisių tarybos sukurtą JT faktų nustatymo misiją, kad būtų atlikti nepriklausomi ir nešališki visų suinteresuotųjų šalių daromų sunkių žmogaus teisių pažeidimų tyrimai; teigiamai vertina JT Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto prašymą paskirti specialųjį pasiuntinį Mianmarui;

11.  primena savo raginimą Mianmaro vyriausybei nedelsiant pašalinti visas priešpėstines minas nuo sienos su Bangladešu ir vykdant šį procesą visapusiškai bendradarbiauti su JT ir tarptautiniais stebėtojais;

12.  pripažįsta dideles Bangladešo vyriausybės ir jo gyventojų pastangas susidūrus su didžiule humanitarine krize – jie dosniai atvėrė savo sienas ir širdis iš Mianmaro bėgantiems ir beviltiškoje padėtyje atsidūrusiems rohinjų pabėgėliams; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares dar labiau padidinti savo finansinę ir materialinę paramą pabėgėlių įsikūrimui, kad Bangladešo vyriausybė galėtų ir toliau remti rohinjus, kol jie galės saugiai ir noriai grįžti į tokią vietą, kurią galės vadinti namais; ragina Bangladešą sudaryti tarptautinėms NVO dar geresnes sąlygas vykdyti humanitarines operacijas – supaprastinti biurokratinę naštą ir judėjimo apribojimus;

13.  teigiamai vertina ES ir kitų subjektų organizuotą paramos teikėjų konferenciją ir vėlesnius 35 įsipareigojimus, iš viso sudarančius 344 mln. USD; apgailestauja, kad ši suma nesiekia bendro tikslo, ir pažymi, kad iki šiol skirta tik trečdalis lėšų; primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę užtikrinti finansavimą, reikalingą perkeliamiems rohinjams ir su tuo susiduriantiems Bangladešo vietos gyventojams;

14.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie prekybą rohinjų moterimis ir mergaitėmis Mianmare ir Bangladeše, ir primygtinai ragina abiejų šalių valdžios institucijas bendradarbiauti su UNHCR ir žmogaus teisių organizacijomis siekiant nutraukti prekybą žmonėmis ir suteikti nuo jos nukentėjusioms moterims ir mergaitėms apsaugą ir paramą;

15.  atkreipia dėmesį į 2017 m. lapkričio 23 d. Bangladešo ir Mianmaro sudarytą dvišalį repatriacijos susitarimą, kuriuo pripažįstama rohinjų teisė grįžti į Mianmarą ir toliau jame gyventi; tačiau primygtinai reikalauja, kad nebūtų vykdomi priverstiniai grąžinimai, ypač kol tęsiasi smurtas ir represijos, kurios apibūdinamos kaip prilygstančios etniniam valymui; pabrėžia, kad pagrobtas ir pavogtas turtas turėtų būti grąžinamas rohinjams savininkams ir kad grįžusiems asmenims turėtų būti kompensuotos gyvybių, turto ir pasėlių netektys; primygtinai ragina Bangladešo valdžios institucijas užtikrinti, kad prieš grąžinant pabėgėlius Mianmare būtų įgyvendinta visapusiška rohinjų grįžimo ir integracijos strategija; taip pat primygtinai reikalauja, kad Mianmaro valdžios institucijos suteiktų patikimas garantijas, jog grąžinti asmenys nebus etniniu ar religiniu pagrindu uždaryti į atskiras stovyklas;

16.  ragina Mianmaro vyriausybę atidėti savo ekonominius ir infrastruktūros projektus, taip pat bet kokių naujų specialių ekonominių, pramoninių ar prekybos zonų steigimą, kol bus sukurtos reikiamos apsaugos sąlygos, kuriomis bus užtikrinta, kad tos zonos būtų be diskriminacijos naudingos visoms bendruomenėms ir neturėtų neigiamo poveikio rohinjų ir kitų iš savo namų perkeltų bendruomenių, virtusių pabėgėliais, ar šalies viduje perkeltų gyventojų teisėms į žemę ir nuosavybę;

17.  atkreipia dėmesį, kad siekiant sudaryti geresnes rohinjų grįžimo sąlygas ir užtikrinti, kad būtų laikomasi jų visuotinių žmogaus teisių, reikia dėti visapusiškas pastangas kovoti su Mianmare oficialiai įtvirtinta diskriminacija ir segregacija; šiuo atžvilgiu pažymi, kad Mianmare nepaisoma ne tik rohinjų, bet ir Kačinų bei Šanų valstijų etninių mažumų teisių;

18.  reiškia gilų apgailestavimą dėl įgyvendinamo Mianmaro pilietybės įstatymo, kuriuo atimamos pagrindinės rohinjų žmogaus teisės, nes jie tampa bepiliečiai; ragina Mianmaro vyriausybę iš dalies pakeisti Pilietybės įstatymą ir suteikti rohinjų tautybės gyventojams teisiškai pripažįstamus pilietybės dokumentus; primygtinai ragina vyriausybę išduoti ID korteles, kuriose nebūtų skelbiama religija;

19.  primygtinai ragina nutraukti rohinjų segregaciją Mianmare; ragina panaikinti rohinjams taikomas komendanto valandas ir išardyti visus patikrinimo punktus, išskyrus tuos, kurie yra būtini; primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę užtikrinti, kad rohinjai galėtų laisvai keliauti Rachinų valstijoje ir likusioje šalies dalyje ir kad būtų laikomasi jų teisių gauti sveikatos priežiūros, švietimo paslaugas ir įsidarbinti;

20.  primena, kad valstybės patarėjo prašymu buvo sukurtas Patariamasis komitetas Rachinų valstijos klausimais; ragina Mianmaro valdžios institucijas kuo greičiau paskirti įgyvendinimo įstaigą, kad būtų visapusiškai įgyvendintos K. Annano rekomendacijos; ragina ES ir JT remti šį procesą;

21.  primygtinai teigia, jog reikia užtikrinti, kad ES investicijomis, įskaitant paramą vystymuisi, būtų padedama teikti visiems gyventojams prieinamas universaliąsias paslaugas, ir pabrėžia, kad tokiomis investicijomis Mianmare neturėtų būti įtvirtinama segregacija, kuri jau lėmė oficialiai įtvirtintą diskriminaciją ir nusikaltimus žmoniškumui;

22.  ragina Mianmaro vyriausybę, įskaitant valstybės patarėją, pasmerkti neapykantos kalbas ir bauginimus, skatinti kultūrų ir religijų tarpusavio dialogą ir apginti visuotinę teisę į religijos ar tikėjimo laisvę;

23.  taip pat ragina ASEAN ir regiono šalių vyriausybes, ypač Kiniją, nedelsiant imtis veiksmų siekiant padidinti spaudimą Mianmaro vyriausybei, kad ji sustabdytų žiaurius išpuolius ir apsaugotų visus Rachinų valstijoje esančius civilius gyventojus; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES valstybes nares aktyviai dėti pastangas surengti tarptautinę konferenciją rohinjų padėties klausimais;

24.  ragina A. Sacharovo premijos laureatą Aung San Suu Kyi pasmerkti sunkius žmogaus teisių pažeidimus prieš rohinjų mažumą; primena 2015 m. gegužės 18 d. Aung San Suu Kyi partijos atstovo pareiškimą, kad Mianmaro vyriausybė turėtų grąžinti pilietybę rohinjų mažumos asmenims; primena, kad A. Sacharovo premija skiriama tiems, kurie gina žmogaus teises, saugo mažumų teises ir laikosi tarptautinės teisės bei kitų kriterijų;

25.  ragina ES ir jos valstybes nares remti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos generaliniam sekretoriui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, Jungtinių Tautų specialiajai pranešėjai žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0351.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0316.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0506.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika