Förfarande : 2017/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0673/2017

Ingivna texter :

B8-0673/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0500

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 337kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.292v01-00
 
B8-0673/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))


Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för rohingyafolket (2017/2973(RSP))  
B8-0673/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och om situationen för rohingyamuslimer, särskilt resolutionen av den 14 september 2017(1), den 7 juli 2016(2) och den 15 december 2016(3),

–  med beaktande av rådets slutsatser om Myanmar/Burma av den 16 oktober 2017,

–  med beaktande av kommentarerna från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 19 november 2017 i staden Cox’s Bazar i Bangladesh,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 25 november 2016 om den tredje människorättsdialogen mellan EU och Myanmar/Burma,

–  med beaktande av rådets slutsatser om statslöshet av den 4 december 2015,

–  med beaktande av uttalandet från ordföranden i FN:s säkerhetsråd av den 6 november 2017 om våldsamheterna i delstaten Rakhine,

–  med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter av den 20 juni 2016 om människorättssituationen för rohingyamuslimer och andra minoriteter i Myanmar/Burma, och rapporten från FN:s särskilda rapportör av den 18 mars 2016 om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av den 27:e specialsessionen i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna om människorättssituationen för minoritetsbefolkningen rohingyamuslimer och andra minoriteter i delstaten Rakhine i Myanmar/Burma, och dess resolution av den 5 december 2017, som skarpt fördömer Myanmar/Burma för de statliga säkerhetsstyrkornas, bistådda av icke-statliga aktörer i delstaten Rakhine, mycket sannolikt begångna brott mot mänskligheten,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning och 1961 års konvention om begränsning av statslöshet,

–  med beaktande av UNHCR:s globala handlingsplan för att undanröja statslöshet (2014–2024),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Aseans stadga,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Delstaten Rakhine i Myanmar/Burma är hem för omkring en miljon rohingyer, en huvudsakligen muslimsk minoritet som nekas fullständiga medborgerliga rättigheter enligt landets medborgarskapslag, vilket gör dem statslösa.

B.  Rohingyafolket är en av världens mest förföljda minoriteter och är nu till stor del instängt i läger och avskilda områden med strikta begränsningar för den fria rörligheten inom och utanför delstaten Rakhine. Detta berövande av friheten har lett till hot mot liv och säkerhet, förnekande av rätten till hälso- och sjukvård samt utbildning samt till tvångsarbete, sexuellt våld och begränsningar av deras politiska rättigheter.

C.  De senaste spänningarna i augusti 2017 ledde till en oproportionerlig reaktion från myndigheterna, med väldokumenterade omfattande och systematiska kränkningar av rohingyafolkets mänskliga rättigheter, däribland förstörelse av hela bosättningsområden, mord, våldtäkter och tortyr.

D.  Sedan augusti 2017 har mer än 625 000 rohingyer flytt för sin säkerhet till angränsande Bangladesh. De som flyr färdas längs farliga vägar, där de hotas av beskjutning och andra faror, liksom av svält och brist på läkarvård. Dussintals rohingyer, däribland kvinnor och barn, har omkommit på vägen.

E.  Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) har begärt en extraordinär rapport från regeringen i Myanmar/Burma om situationen för rohingyakvinnor och rohingyabarn.

F.  Bangladesh har ingått med ett klagomål mot myndigheterna i Myanmar/Burma för att de lagt ut landminor längsmed en del av landets gräns med Bangladesh.

G.  Enligt rapporter fortsätter FN:s organ att hindras från att leverera humanitärt bistånd, däribland livsmedel, vatten och läkemedel till rohingyerna.

H.  Den 10 september 2017 tillkännagav FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raad Al Hussein, att situationen i Myanmar/Burma föreföll vara ett klassiskt exempel på etnisk rensning.

I.  Den 5 december 2017 rekommenderade Zeid Raad Al Hussein FN:s generalförsamling att införa en ny mekanism som kan bistå med brottsutredningar av personer som begått våldshandlingar mot rohingyamuslimer.

1.  Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro och fördömer det fortsatta våldet, de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och förlusten av liv, levebröd och tak över huvudet i delstaten Rakhine, vilket utgör brott mot mänskligheten, och som i denna egenskap faller under universell jurisdiktion. Parlamentet uttrycker sin medkänsla med och sitt stöd till rohingyafolket. Parlamentet erinrar om att myndigheterna i Myanmar/Burma är skyldiga att utan åtskillnad skydda alla civila från övergrepp och att utreda människorättskränkningar och, i enlighet med internationella människorättsstandarder och skyldigheter, lagföra de som gjort sig skyldiga till sådana.

2.  Europaparlamentet kräver att högsta befälhavaren för militären, förste general Min Aung Hlaing, befaller alla trupper under sin kontroll att omedelbart upphöra med sina kränkningar av rohingyafolkets mänskliga rättigheter och brott mot mänskligheten.

3.  Europaparlamentet upprepar EU:s ståndpunkt att de som begått brott mot mänskligheten ska ställas till svars och att brottsoffer har rätt till rättslig prövning och gottgörelse. Parlamentet utlovar sitt fasta engagemang för att göra allt som står i dess makt för att få ett slut på årtionden av straffrihet och säkerställa att rättvisa skipas efter de allvarliga människorättsbrott som begåtts i Myanmar/Burma, oavsett vilka parter som begått dem.

4.  Europaparlamentet välkomnar att Aung San Suu Kyis uttalade åtagande att främja rättsstatsprincipen, och uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att hänskjuta jurisdiktionen över de allvarliga människorättsbrott som begåtts sedan den 25 augusti 2017 till Internationella brottmålsdomstolen som högsta instans (godtagande enligt artikel 12.3 i Romstadagan).

5.  Europaparlamentet insisterar på att det inte får råda någon straffrihet för illdåd och att fortsatt underlåtenhet av armén och de civila myndigheterna att samarbeta med FN:s oberoende, opartiska utredningar och underlåtenhet att inge en förklaring enligt artikel 12.3 kommer att resultera i riktade sanktioner mot dem som bär ansvaret för brott och straffrihet för brott.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och Europeiska utrikestjänsten att utan ytterligare dröjsmål införa riktade straffåtgärder mot militär- och polisbefäl som misstänks ha begått allvarliga människorättsbrott, samt mot militära företag som de får inkomster från.

7.  Europaparlamentet efterlyser att man utan dröjsmål utvidgar EU:s nuvarande vapenembargo till att omfatta allt underhåll, bistånd, all utbildning och allt samarbete med armén i Myanmar/Burma.

8.  Europaparlamentet inser att fördrivna rohingyer, varav många nu lever i Bangladesh, är flyktingar, och bekräftar principen om non-refoulement och stöder UNHCR:s bedömning av den 24 november att förhållandena i delstaten Rakhine i Myanmar/Burma för närvarande inte möjliggör ett säkert och hållbart återvändande. Parlamentet betonar att alla återvändande måste vara frivilliga och ske under säkra och värdiga förhållanden som banar väg för hållbara lösningar.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Myanmar/Burma att bevilja omedelbart och obehindrat tillträde för internationella humanitära organisationer till delstaten Rakhine, inbegripet särskilt stöd till utsatta grupper såsom barn, äldre och offer för sexuellt våld. Parlamentet yrkar på att regeringen i Myanmar/Burma ska genomföra åtgärder i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2106 (2013) för att förebygga och reagera på incidenter med sexuellt våld. Regeringen uppmanas eftertryckligen också att samarbeta med CEDAW:s rapporteringsförfarande.

10.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Myanmar/Burma att bevilja oberoende övervakare tillträde, i synnerhet det undersökningsuppdrag som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2017, för att säkerställa oberoende och opartiska undersökningar av anklagelser om allvarliga människorättskränkningar, oavsett vilka parter som begått dem. Parlamentet välkomnar begäran från FN:s generalförsamlings tredje utskott att utse ett särskilt sändebud för Myanmar/Burma.

11.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till regeringen i Myanmar/Burma att omedelbart avlägsna alla landminor längs gränsen till Bangladesh och att samarbeta fullt ut med FN och internationella observatörer under denna process.

12.  Europaparlamentet erkänner de stora ansträngningar Bangladeshs regering och folk har gjort i samband med den enorma humanitära krisen, när landet generöst öppnade sina gränser och hjärtan för rohingyaflyktingarna som är i desperat behov av hjälp under deras flykt från Myanmar/Burma. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ytterligare öka sitt finansiella och materiella stöd för inkvartering av flyktingar så att Bangladeshs regering kan fortsätta att stödja rohingyerna tills de säkert och frivilligt kan återvända till en plats som de kan kalla sitt hem. Parlamentet uppmanar Bangladesh att ytterligare underlätta de humanitära insatserna som genomförs av internationella icke-statliga organisationer genom att lätta på den byråkratiska bördan och begränsningarna av rörelsefriheten.

13.  Europaparlamentet välkomnar EU:s medverkan i en givarkonferens och de 35 åtaganden i samband med konferensen, vilkas värde uppgår till 344 miljoner US‑dollar. Parlamentet beklagar att detta belopp inte motsvarar det totala målet och noterar att endast en tredjedel av pengarna hittills finns tillgängliga. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att säkerställa tillräcklig finansiering både till det fördrivna rohingyafolket och till den drabbade lokalbefolkningen i Bangladesh.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporter om att rohingyakvinnor och rohingyaflickor har blivit offer för människohandel i Myanmar/Burma och Bangladesh, och uppmanar med kraft myndigheterna i bägge länderna att samarbeta med UNHCR och människorättsorganisationer för att få ett slut på människohandel och ge drabbade kvinnor och flickor skydd och stöd.

15.  Europaparlamentet noterar det bilaterala återtagandeavtal som ingicks mellan Bangladesh och Myanmar/Burma den 23 november 2017, som erkänner rohingyafolkets rätt att återvända och att bo kvar i Myanmar/Burma. Parlamentet insisterar dock på att inga påtvingade återvändanden ska genomföras, i synnerhet när det våld och förtryck, som har beskrivits som liktydigt med etnisk rensning, fortsätter. Parlamentet betonar att bortförd och stulen egendom bör återlämnas till sina rohingyaägare och att återvändande personer bör kompenseras för förlusten av människoliv, egendom och skördar. Parlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs myndigheter att se till att det finns en övergripande strategi för Myanmar/Burma avseende rohingyafolkets återvändande och integration innan några återvändanden genomförs. Parlamentet insisterar på att myndigheterna i Myanmar/Burma ger trovärdiga garantier på att återvändande personer inte kommer att tvingas in i segregerade läger som grundar sig på etnisk eller religiös tillhörighet.

16.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att skjuta upp sina ekonomiska projekt och infrastrukturprojekt – inklusive inrättandet av eventuella nya ekonomiska och industriella zoner eller handelszoner – till dess att nödvändiga skyddsåtgärder har införts för att säkerställa att de gagnar alla befolkningsgrupper utan diskriminering, och att de inte påverkar mark- och egendomsrättigheter för rohingyerna och andra befolkningsgrupper som har fördrivits från sina hem som flyktingar eller som internt fördrivna befolkningsgrupper.

17.  Europaparlamentet konstaterar att det behövs omfattande insatser för att bekämpa institutionell diskriminering och segregering i Myanmar/Burma för att främja återvändanden och värna om rohingyafolkets universella mänskliga rättigheter. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang det inte bara är rohingyerna som förnekas sina rättigheter som minoriteter i Myanmar/Burma, utan även etniska grupper i delstaterna Kachin och Shan.

18.  Europaparlamentet beklagar djupt den fortsatta tillämpningen av Myanmars medborgarskapslag, som har fråntagit rohingyafolket deras grundläggande mänskliga rättigheter genom att göra dem statslösa. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att ändra medborgarskapslagen och ge rohingyerna rättsligt erkända medborgarskapshandlingar. Regeringen uppmanas att utfärda id-kort som inte innehåller information om religiös tillhörighet.

19.  Europaparlamentet kräver att segregeringen av rohingyafolket i Myanmar/Burma upphör. Parlamentet begär att utegångsförbudet för rohingyerna upphävs och att alla kontrollpunkter som inte är absolut nödvändiga avskaffas. Parlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma att se till att rohingyerna kan resa fritt i delstaten Rakhine och resten av landet, och att deras rätt till hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning upprätthålls.

20.  Europaparlamentet påminner om att den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine inrättades på begäran av statsrådgivaren. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Myanmar/Burma att snarast möjligt utse ett genomförandeorgan som till fullo kan följa upp Annan-rekommendationerna, samt uppmanar EU och FN att stödja denna process.

21.  Europaparlamentet understryker att man måste se till att EU-investeringar, däribland utvecklingsbistånd, kan bidra till allmänna tjänster för hela befolkningen, och betonar att sådana investeringar inte får öka den segregation som redan har lett till institutionaliserad diskriminering och brott mot mänskligheten i Myanmar/Burma.

22.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Myanmar/Burma, inklusive statsrådgivaren, att fördöma hatpropaganda och trakasserier, att främja interkulturell och interreligiös dialog, samt att upprätthålla den universella rätten till religions- och trosfrihet.

23.  Europaparlamentet uppmanar dessutom Asean och de regionala regeringarna, särskilt Kina, att omedelbart vidta åtgärder för att öka trycket på regeringen i Myanmar/Burma för att få stopp grymheterna och skydda alla civila i delstaten Rakhine. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och EU:s medlemsstater att aktivt engagera sig i arbetet för att anordna en internationell konferens om situationen för rohingyafolket.

24.  Europaparlamentet uppmanar Sacharovpristagaren Aung San Suu Kyi att fördöma de allvarliga kränkningarna av rohingyaminoritetens mänskliga rättigheter. Parlamentet påminner om uttalandet av den 18 maj 2015 från talespersonen för Aung San Suu Kyis parti om att landets regering bör återge rohingyaminoriteten dess medborgarskap. Parlamentet påminner om att Sacharovpriset tilldelas dem som försvarar de mänskliga rättigheterna, slår vakt om minoriteters rättigheter och visar aktning för internationell rätt, för att nämna några av kriterierna.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja UNHCR:s globala handlingsplan för perioden 2014–2024 för att avskaffa statslöshet.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringen och parlamentet i Myanmar/Burma, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, regeringarna och parlamenten i EU:s medlemsstater, generalsekreteraren för Asean, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, FN:s flyktingkommissarie samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0351.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0316.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0506.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy