Forslag til beslutning - B8-0674/2017Forslag til beslutning
B8-0674/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Myanmar/Burma: Rohingyafolkets situation

  6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0668/2017

  Procedure : 2017/2973(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0674/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0674/2017
  Vedtagne tekster :

  B8-0674/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Myanmar/Burma: Rohingyafolkets situation

  (2017/2973(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine talrige beslutninger om Myanmar/Burma og rohingyafolket, navnlig beslutningerne af 16. september 2017, 15. december 2016, 7. juli 2016 og 21. maj 2015 om massegrave i Thailand,

  –  der henviser til sin betænkning om statsløshed i Syd- og Sydøstasien af 13. juni 2017 samt sin betænkning af 27. juni 2016 om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar,

  –  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

  –  der henviser til de internationale konventioner fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

  –  der henviser til FN-konventionen af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

  –  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

  –  der henviser til New York-konventionen om statsløse personers retsstilling,

  –  der henviser til konventionen om barnets rettigheder,

  –  der henviser til FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet,

  –  der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

  –  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1820 (1325) om kvinder, fred og sikkerhed,

  –  der henviser til arbejdet i FN med sagen, bl.a. rapporten om menneskerettighedssituationen for muslimske rohingyaer og andre mindretal i Myanmar, som blev vedtaget under FN’s menneskerettighedsråds 32. samling;

  –  der henviser til FN’s Flygtningehøjkommissariats globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed 2014-2024,

  –  der henviser til rapporten fra FN's Menneskerettighedshøjkommissariats repræsentation i Bangladesh af 3. februar 2017 om samtaler med rohingyaer, der siden den 9. oktober 2016 har været på flugt fra Myanmar/Burma,

  –  der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, herunder ytringsfriheden,

  –  der henviser til erklæringen fra Federica Mogherini, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen (HR/NF) på pressekonferencen den 2. maj 2017 sammen med Aung San Suu Kyi, medlem af statsrådet og udenrigsminister i Myanmar/Burma,

  –  der henviser til aftalen om investeringsbeskyttelse EU-Myanmar/Burma, som i øjeblikket er under forhandling,

  –  der henviser til de vedvarende beretninger fra ngo'er om menneskerettighedssituationen i Myanmar/Burma og navnlig om rohingyafolket

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om en EU-strategi for Myanmar/Burma,

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 16. oktober 2017,

  –  der henviser til den rejse, som Federica Mogherini, VP/HR, foretog til Bangladesh den 19. november 2017 og den efterfølgende erklæring;

  –  der henviser til meddelelsen fra FN’s menneskerettighedshøjkommissær af 5. december 2017 under FN’s Menneskerettighedsråds ekstraordinære samling,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.der henviser til, at rohingyaerne i Myanmar/Burmas er den største gruppe af statsløse personer i verden, og at forfølgelsen af dem, volden mod dem og diskriminationen over for dem bliver stadig værre; der henviser til, at ikke-statslige organisationer, uafhængige observatører og journalister stadig har meget begrænset adgang til dem i delstaten Rakhine;

  B.der henviser til, at mere end 600 000 rohingyaer har søgt tilflugt i Bangladesh siden den 25. august 2017, foruden de mellem 200 000 og 300 000 rohingya-flygtninge, der er ankommet til landet gennem i de seneste årtier; der henviser til, at Bangladesh er et af verdens fattigste lande, at den humanitære krise er blevet yderligere forværret af en sundhedskrise og risikoen for epidemier, at der er konstateret alvorlig akut underernæring, og at Verdenssundhedsorganisationen (WGO) og Bangladesh’ myndigheder i sidste måned lancerede en omfattende vaccinationskampagne, som der skal leveres 900 000 vaccinedoser til;

  C.der henviser til undertegnelsen af en aftale mellem Bangladesh og Myanmar/Burma den 23. november 2017; der henviser til, at aftalen åbner mulighed for frivillig tilbagevenden af rohingyaer, der er blevet fordrevet siden oktober 2016, at bestemmelserne vil træde i kraft og den fælles arbejdsgruppe blive nedsat i løber af de næste to måneder, og at der skal åbnes lejre i Myanmar/Burma for at modtage dem; der henviser til, at de væbnede styrker i Myanmar/Burma har gjort som skyldige i tortur, tvungne forsvindinger, udenretslige drab og vilkårlige bombninger af rohingyaerne landsbyer;

  D.der henviser til erklæringen fra FN's menneskerettighedshøjkommissær med krav om en international strafferetlig undersøgelse af, om gerningsmændene til voldshandlinger mod rohingyaer muligvis har gjort sig skyldige i folkedrab; der henviser til, at hans analyse af de omfattende og systematiske angreb af en uhørt brutalitet over for rohingyaerne bekræfter de mange indberetninger fra internationale observatører;

  E.der ligeledes henviser til, at FN's generalsekretærs særlige repræsentant for seksuel vold under konflikter, Pramila Patten, den 12. november 2017 rejste til flygtningelejre i Cox's Bazar i Bangladesh og meddelte, at hun agtede at indstille til Den Internationale Strafferetsdomstol, at den rejste tiltale mod myndighederne i Myanmar/Burma for de talrige krænkelser af menneskerettighederne, som udgør "folkedrab mod rohingyafolket”; der henviser til, at lejrens Kutupalong, den største Cox's Bazar, alene huser mere end 400 000 flygtninge;

  F.der henviser til fundraising-konferencen til fordel for rohingyafolket den 23. oktober i Genève; der henviser til, at Den Europæiske Union har bevilget EUR 30 mio. til afhjælpning af den humanitære krise, og at der skal træffes beslutning om en videreførelse af den internationale bistand fra februar 2018;

  G.der henviser til det i rapporten af 24. august, som FN's tidligere generalsekretær, Kofi Annan, udarbejdede på opfordring fra Aung San Suu Kyi, henstilles, at Myanmar/Burma fjerner begrænsninger i rohingyaernes fri bevægelighed og statsborgerskab for at undgå radikalisering og sikre fred og stabilitet i landet;

  H.der henviser til de konstante afvisninger af at give en million rohingyaer statsborgerskab og rettighederne i forbindelse hermed, f.eks. stemmeret; der henviser til, at mange rohingyabørn siden 1990’erne ikke har fået en fødselsattest, hvilket gør det umuligt for dem at blive indskrevet i offentlige skoler og få udstedt identitetspapirer;

  I.der henviser til, at artikel 7 og 8 i konventionen om barnets rettigheder, som Burma/Myanmar har ratificeret, giver et barn ret til at blive registreret ved fødslen, og til forpligtelserne i medfør af andre relevante internationale instrumenter, navnlig tilfælde, hvor et barn uden registrering ellers ville blive statsløst.

  J.der henviser til, at hæren har stadig en uforholdsmæssig stor indflydelse på landets anliggender, og at visse artikler i forfatningen giver straffrihed for militære og civile ledere;

  K.der henviser til, at religion udnyttes til voldelige formål, at tanke-, samvittigheds- og religionsfriheden ikke er sikret, at der er systematisk straffrihed for tilskyndelse til had over for religiøse mindretal, og at fremmedhad og islamofobi i det burmesiske samfund navnlig fremmes af en stigende buddhistisk ekstremisme, der nærer en nationalistisk politik, som anser Buddhismens som en hjørnesten i den burmesiske nation, eller med andre ord en absolut forudsætning for at tilhøre denne nation;

  L.der imidlertid henviser til, at spændingerne og hadet mellem samfundsgrupper ikke kan afhjælpes udelukkende ved hjælp af juridiske bestemmelser, men at det også er nødvendigt at tage fat på de grundlæggende årsager, bl.a. ved at fjerne fordomme, tilskynde til større tolerance og sikre adgang til samfundsydelser for alle, især til uddannelsessystemet;

   

  1.  giver udtryk for alvorligt bekymring over den humanitære situation i Myanmar/Burma og i Bangladesh og kræver, at Myanmars (Burmas regering omgående sætter en stopper for den overdrevne magtanvendelse og den forskelsbehandling og vold, som har ødelagt rohingyaerne i Rakhine; gentager sin opfordring til øjeblikkelig, fuldstændig og betingelsesløs humanitær adgang;

  2.  minder om, at rohingyaerne udgør en integreret del af den Burmas befolkning og derfor bør anerkendes som sådan;

  3.  tager den seneste aftale mellem Bangladesh og Myanmar/Burma til efterretning; kræver, at FN’s Menneskerettighedshøjkommissariat systematisk inddrages i den fælles arbejdsgruppes arbejde; understreger, at flytningen af rohingyaerne fra én lejr til en anden på den anden side af grænsen ikke kan betragtes som en værdig eller varig løsning; er enig med FN’s flygtningehøjkommissær om, at betingelserne for en ”sikker og varig tilbagevenden” ikke er opfyldt; understreger endvidere, at denne tilbagevenden skal ske på et frivilligt grundlag; understreger nødvendigheden af under alle omstændigheder at overholde princippet om non-refoulement;

  4.  glæder sig over den konstruktive rolle, som Bangladesh spiller under disse vanskelige omstændigheder; opfordrer indtrængende myndighederne til at stille mere jord til rådighed for at mindske overbelægningen og de usle forhold i lejrene og til at mindske de bureaukratiske restriktioner, som landet pålægger humanitære organisationer, bl.a. i forbindelse med arbejdstilladelser, visa og godkendelse af projekter; opfordrer Bangladesh til officielt at anerkende alle rohingyaer som flygtninge, så de kan få adgang til grundlæggende beskyttelse og få den støtte, som de har brug for; minder endelig om, at fri bevægelighed er afgørende for at sikre adgang til grundlæggende tjenesteydelser og uddannelsesmuligheder;

  5.  understreger, at det er nødvendigt at skabe forudsætningerne for en værdig tilbagevenden ved at udvikle bæredygtige løsninger i overensstemmelse med de internationale principper, begyndende med genopbygning af de landsbyer, som det burmesiske militær har ødelagt; glæder sig i denne forbindelse over Myanmars/Burmas beslutning om at skabe en fælles indsatsmekanisme for humanitær bistand, genbosætning og udviklingen i delstaten Rakhine; understreger, at denne mekanisme bør gå hånd i hånd med en fuldstændig genetablering af rohingyaernes rettigheder og en stopper for og offentlig fordømmelse af brugen af overdreven magtanvendelse fra de burmesiske myndigheder side;

  6.  EU glæder sig over, at FN's Menneskerettighedsråd for nylig forlængede mandatet for undersøgelsesmissionen; understreger, at vold, diskrimination, tvangsudsættelser, massemord og tilskyndelse til had mod rohingyaerne, som den burmesiske stat har gjort sig skyldig i, juridisk kan betegnes som "forbrydelser mod menneskeheden"; støtter indstillingen fra FN's menneskerettighedshøjkommissær om at overveje at henstille til FN’s generalforsamling at skabe en ny, upartisk og uafhængig mekanisme som supplement til arbejdet i undersøgelseskommissionen om den seneste bølge af vold og overgreb, for at lette den strafferetlige efterforskning af de ansvarlige enkeltpersoner; støtter ligeledes oprettelsen af et kontor under FN's højkommissær for menneskerettigheder i Myanmar med et fuldt mandat;

  7.  gør opmærksom på den forskelsbehandling, der andre mindretal i Myanmar/Burma ligeledes udsættes for (tamilske hinduer, kaman-mindretallet, det kinesiske mindretal osv.); mener, at loven om statsborgerskab fra 1982 er et frugtbart grundlag for splittelse i samfundet, da den i praksis indfører forskellige grader af statsborgerskab forbundet med en selektiv anvendelse med en lang række bureaukratske lag og udbredt korruption;

  8.  understreger endnu en gang det presserende behov for, at den burmesiske regering foretager en grundlæggende revision af det juridiske arsenal diskriminerende bestemmelser i landet; opfordrer i denne forbindelse indtrængende regeringen i Myanmar/Burma til at give fuldt statsborgerskab til alle mindretal i landet og navnlig rohingya-folket, ved at ændre loven fra 1982 om statsborgerskab og bringe den i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer regeringen til at sikre, at alle indbyggere i Myanmar/Burma kan få udstedt identitetspapirer, uanset deres nationalitet, og at alle børn uden forskelsbehandling og uden betaling registreres ved fødslen, og til hurtigt at indføre en ordning med registrering af alle ikke-registrerede børns civilstand, herunder rohingyabørn, i overensstemmelse med henstillingerne fra FN;

  9.  opfordrer indtrængende de burmesiske myndigheder til hurtigst muligt at gennemføre alle henstillingerne fra det undersøgelsesudvalg, der ledes af Kofi Annan, især om borgerskab og lighed for loven og i praksis for alle burmesiske borgere;

  10.  opfordrer Aung San Suu Kyi til at beskytte sin befolkning, herunder rohingyaerne, der er en integreret del af denne befolkning, og fordømme de grusomheder, der begås af militæret; henviser til, at Aung San Suu Kyi som medlem af statsrådet har forpligtet sig til at retsforfølge alle, der står bag menneskerettighedskrænkelser og andre kriminelle handlinger, i overensstemmelse med retsstatsprincippet for at undgå enhver form for straffrihed og den 19. september 2017 erklærede, at Myanmar/Burma ikke frygter en nøje undersøgelse fra det internationale samfund; er fortsat dybt bekymret over visse af hendes erklæringer og hendes utilstrækkelige indsats, som er uværdig for en modtager af Nobels Fredspris og Sakharovprisen;

  11.  fordømmer de buddhistiske ultranationalistiske bevægelsers stigende indflydelse, idet de bærer ved til diskriminerende holdninger og kræver vedtagelse af diskriminerende politikker eller love; minder om, at forfatningen fra 2008 forbyder udnyttelse af religion til politiske formål; opfordrer myndighederne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe udbredelsen af diskrimination og fordomme mod muslimer og medlemmer af nationale, etniske, religiøse og sproglige mindretal i landet og til at sætte en stopper for tilskyndelse til had, navnlig over for muslimer, ved offentligt at fordømme en sådan adfærd, bl.a. i delstaten Rakhine;

  12.  understreger nødvendigheden af at gribe fat om roden til den forskelsbehandling, som rohingyafolket har været udsat for i lang tid; kræver knæsætning af, forsvar for og sikring af adgang til grundlæggende økonomiske og sociale rettigheder, bl.a. ved at forbedre uddannelsesmulighederne og adgangen til uddannelsessystemet, herunder de videregående uddannelser, navnlig i delstaten Rakhine, for alle unge tvangsfordrevne og børn, der lever i lejrene;

  13.  opfordrer den burmesiske regering til at prioritere forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, bl.a. i form af uddannelses- og informationskampagner, uddannelse af dommere og ordenspoliti samt kulturel og social dialog;

  14.  understreger, at en vellykket overgang til demokrati og retsstatslige forhold i Myanmar/Burma også afhænger af, at der skabes sikkerhed for, at de civile myndigheder har forrang frem for de militære myndigheder;

  15.  opfordrer de burmesiske myndigheder til at sikre fuld respekt for retten til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed samt frie medier, at ophøre med vilkårlige anholdelser og fængslinger og at idømme dem, der udøver disse rettigheder, uforholdsmæssige straffe, herunder civilsamfundsaktører, politikere og journalister, der bestræber sig på at beskytte mindretallenes rettigheder, og som regelmæssigt udsættes for trusler og chikane;

  16.  opfordrer Myanmar/Burma til at ratificere fem af de otte afgørende konventioner, som landet allerede har underskrevet, navnlig konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder;

  17.   opfordrer alle lande i regionen, bl.a. Australien, Indonesien, Malaysia og Thailand, til at opfylde deres internationale forpligtelser med hensyn til flygtninges rettigheder, ved bl.a. at undertegne konventionen om flygtninges retsstilling (Genevekonventionen) og protokollen hertil af 1967 og New York-konventionen om statsløse personers retsstilling, til at åbne deres grænser for asylansøgere, navnlig rohingyaer, og til i det mindste at give dem midlertidig beskyttelse;

  18.  glæder sig over den voksende opmærksomhed og støtte fra Den Europæiske Union i denne krise; henstiller at EU's støtte til programmer gøres betinget af, at de gennemføres uden forskelsbehandling og uden opsplitning; henviser til, at Christos Stylianides, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for humanitær bistand under sit besøg i Bangladesh i sidste måned, citerede FN's generalsekretær, der havde talt om "etnisk udrensning";

  19.  glæder sig over suspenderingen af Frankrigs og Det Forenede Kongeriges militære samarbejde med Myanmar/Burma og over suspension af indbydelserne fra EU til den øverstkommanderende og andre officerer i de væbnede styrker; understreger betydningen af EU's våbenembargo, der også skal omfatte levering af udstyr, vedligeholdelse, støtte, uddannelse og samarbejde med Burma/Myanmars hær, og opfordrer det internationale samfund til at gøre det samme;

  20.  opfordrer til, at forhandlingerne om en investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union og Myanmar/Burma forbliver suspenderet, så længe situationen ikke har forbedret sig; glæder sig i denne forbindelse over udsættelsen på ubestemt tid af et besøg, som en delegation fra Europa-Parlamentets Udvalg om International Handel skulle have foretaget i Myanmar/Burma i september 2017; påpeger, at respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne er en forudsætning for at nyde godt af den generelle toldpræferenceordning (GSP), og at fordelene i tilfælde af udbredte og systematiske overtrædelser af de grundlæggende menneske- eller arbejdstagerrettigheder kan suspenderes; opfordrer indtrængende Rådet til at overveje denne mulighed;

  21.  understreger mere generelt, at spørgsmål omkring fast ejendom og bl.a. private virksomheders ulovlige overtagelse af jordarealer, fortsat er et stort problem for Myanmars/Burmas fremtid, for den social retfærdighed og for genbosættelsen af rohingyaerne;

  22.  minder om, at det i sin betænkning om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar gav udtryk for, at de nuværende klausuler har ”en begrænset indvirkning på opfyldelsen af forpligtelser og tilsagn med hensyn til menneskerettigheder”, og opfordrede Kommissionen og Rådet til navnlig at overveje ”inddragelsen af komité for menneskerettigheder og handel i alle EU's handelsaftaler med henblik på at sikre en seriøs og systematisk opfølgning af menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med aftalen”;

  23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen i Myanmar/Burma, medlemmerne af ASEAN, FN’s generalsekretær og FN’s generalforsamling.