Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0674/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0674/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0500

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 102k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.293v01-00
 
B8-0174/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη Βιρμανία/ Μιανμάρ: η κατάσταση των Rohingya (2017/2973(RSP))


Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick το Hyaric, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία/ Μιανμάρ: η κατάσταση των Rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0174/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία και τους Rohingya, και ιδίως εκείνα της 16ης Σεπτεμβρίου 2017, 15ης Δεκεμβρίου 2016, 7ης Ιουλίου 2016 και 21ης Μαΐου 2015 σχετικά με τους ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν στην Ταϋλάνδη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία της 13 Ιουνίου 2017, καθώς και το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης περί του καθεστώτος των ανιθαγενών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίας του ΟΗΕ επί του θέματος και, ειδικότερα, την έκθεση με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ», η οποία εγκρίθηκε κατά την 32η σύνοδο του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) στο Μπανγκλαντές στις 3 Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με συνεντεύξεις Rohingya που εγκαταλείπουν τη Μιανμάρ/Βιρμανία από τις 9 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συν τοις άλλοις και όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Federica Mogherini, Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ), κατά τη συνέντευξη Τύπου της 2ας Μαΐου 2017 στο πλευρό της Aung San Suu Kyi, Κρατικής Συμβούλου και Υπουργού Εξωτερικών της Μιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την προστασία των υπό διαπραγμάτευση επενδύσεων ΕΕ-Μιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκθέσεις των ΜΚΟ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία, και, ιδίως, όσον αφορά τους Rohingya,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη μετακίνηση στο Μπανγκλαντές και την από 19ης Νοεμβρίου 2017 δήλωση της ΥΕ/ΑΠ, Federica Mogherini,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά την 36η σύνοδο του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya της Μιανμάρ/Βιρμανίας συνιστούν τον μεγαλύτερο παγκόσμιο πληθυσμό απατρίδων· ότι η δίωξη, η βία και οι διακρίσεις εις βάρος τους εξακολουθούν να εντείνονται· ότι η πρόσβαση στο κράτος του Rakhine παραμένει ακόμη πολύ περιορισμένη για τους ΜΚΟ, τους ανεξάρτητους παρατηρητές και τους δημοσιογράφους·

B.λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 25 Αυγούστου 2017, πάνω από 600 000 Rohingya έχουν καταφύγει στο Μπανγκλαντές , επιπλέον των 200 000 έως 300 000 προσφύγων Rohingya που έχουν εισέλθει στη χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου· ότι την ανθρωπιστική κρίση αρχίζει να προστίθεται μια υγειονομική κρίση και ο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών· ότι έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις σοβαρού υποσιτισμού οξείας μορφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και οι αρχές του Μπανγκλαντές δρομολόγησαν τον περασμένο μήνα μια ευρεία εκστρατεία εμβολιασμού, για την οποία έχουν προβλεφθεί 900 000 δόσεις εμβολίων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Μπανγκλαντές και της Μιανμάρ/Βιρμανία, στις 23 Νοεμβρίου εε.· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή καλύπτει τον εκούσιο επαναπατρισμό των εκτοπισθέντων Rohingya από τον Οκτώβριο 2016· ότι η διάταξη και η σχετική ομάδα εργασίας θα λάβουν υπόσταση εντός διμήνου· ότι θα πρέπει να ανοίξουν καταυλισμοί στη Μιανμάρ/Βιρμανία για την υποδοχή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ/Βιρμανίας ευθύνονται για βασανιστήρια, βίαιες εξαφανίσεις, εξωδικαστικές εκτελέσεις και αδιάκριτους βομβαρδισμούς σε χωριά Rohingya·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την αναγγελία του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ζητά να διεξαχθεί διεθνής ποινική έρευνα σχτικά με τους δράστες βιαιοπραγιών εναντίον Rohingya, δράστες δυνητικά ενόχους γενοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναλύσεις του σχετικά με τις «εκτεταμένες, συστηματικές και πρωτοφανούς ωμότητας» επιθέσεις εναντίον των Rohingya επιβεβαιώνουν τα στοιχεία πολλών διεθνών παρατηρητών·

Ε.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Pramila Patten, επισκέφθηκε καταυλισμούς προσφύγων στην περιοχή Cox’s Bazar, στο Μπαγκλαντές, στις 12 Νοεμβρίου, και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συστήσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να απαγγείλει κατηγορίες κατά των αρχών της Μιανμάρ/Βιρμανίας για πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που ισοδυναμεί με «γενοκτονία εναντίον των Rohingya»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταυλισμός Kutupalong, ο σημαντικότερο του Cox’s Bazar, υποδέχεται άνω των 400 000 προσφύγων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τη διάσκεψη για τη συγκέντρωση πόρων για τους μουσουλμάνους Rohingya, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στη Γενεύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 30 εκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης· ότι η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να ανανεωθεί μετά τον Φεβρουάριο 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης που συνέταξε ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Kofi Annan, κατόπιν παρότρυνσης της Aung San Suu Kyi, η Μιανμάρ/Βιρμανία θα πρέπει να άρει τους περιορισμούς στην κυκλοφορία και την ιθαγένεια των Rohingya για να αποφευχθεί η τροφοδότηση του φανατισμού και να διασφαλισθεί η ειρήνη και η σταθερότητα του βιρμανικού έθνους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη μετά την επανειλημμένη άρνηση χορήγησης της ιθαγένειας και των σχετικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα ψήφου, στο ένα εκατομμύριο Rohingya· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη δεκαετία του 1990, πολλά παιδιά Rohingya δεν λαμβάνουν πιστοποιητικό γέννησης, πράγμα που υπονομεύει την εγγραφή τους στα δημόσια σχολεία και την απόκτηση εγγράφων ταυτότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 8 και 7 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, της οποίας η Μιανμάρ/Βιρμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος, κατοχυρώνουν το δικαίωμα του παιδιού να εγγράφεται στα μητρώα αμέσως μετά τη γέννησή του και άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις σχετικές διεθνείς πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ειδάλλως, το παιδί θα ευρίσκετο να είναι ανιθαγενές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός εξακολουθεί να έχει δυσανάλογη εξουσία όσον αφορά στις υποθέσεις της χώρας· ότι ορισμένα άρθρα του Συντάγματος κατοχυρώνουν την ατιμωρησία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχηγών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκεία αποτελεί εργαλείο για την άσκηση βίας· ότι δεν διασφαλίζεται η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας· ότι εξακολουθούν να παραμένει συστηματικά ατιμώρητη η προτροπή στο μίσος κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων· ότι η ξενοφοβία και η ισλαμοφοβία στη βιρμανική κοινωνία έχουν τροφοδοτηθεί συγκεκριμένα με την άνοδο ενός βουδιστικού εξτρεμισμού ο οποίος πυροδοτεί μια εθνικιστική πολιτική που θεωρεί τον βουδισμό ως ακρογωνιαίο λίθο της Βιρμανίας, ή ακόμη και ως αποκλειστική προϋπόθεση της ύπαρξης αυτού του έθνους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι εντάσεις και το μίσος μεταξύ των κοινοτήτων δεν μπορούν να εξαλειφθούν μόνο με νομικές διατάξεις· ότι θα πρέπει επίσης να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτιά τους, ιδίως μέσω αποδόμησης των μεροληπτικών στερεοτύπων, ενθαρρύνοντας μια μεγαλύτερη ανοχή και τη λήψη μέτρων πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες για όλους, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση·

 

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μιανμάρ/Βιρμανία και το Μπαγκλαντές, και ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να σταματήσει την υπερβολική χρήση βίας και τις διακρίσεις και τη βία που κατέστρεψαν τους Rohingya στην Πολιτεία του Rakhine· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και άνευ όρων πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας·

2.  υπενθυμίζει ότι οι Rohingya αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πληθυσμού της Βιρμανίας και ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από τον νόμο·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του Μπαγκλαντές και της Μιανμάρ/Βιρμανίας· τονίζει ότι η UNHRC θα πρέπει να συμμετέχει συστηματικά στις εργασίες της κοινής ομάδας εργασίας· υπογραμμίζει ότι η μετατόπιση των Rohingya από ένα καταυλισμό σε έναν άλλο, στην άλλη πλευρά των συνόρων, δεν μπορεί να αποτελέσει αξιοπρεπή ή βιώσιμη λύση· υποστηρίζει τη θέση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, η οποία θεωρεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που «θα επέτρεπαν ασφαλείς και βιώσιμες επιστροφές»·· τονίζει, επιπλέον, ότι οι εν λόγω επιστροφές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πραγματικά σε εθελοντική βάση· τονίζει την ανάγκη σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης σε όλες τις περιστάσεις·

4.  Η ΕΕ εκτιμά τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει το Μπανγκλαντές μέσα σε δύσκολες συνθήκες· προτρέπει τις αρχές να παράσχουν περισσότερη γη για τη μείωση του υπερπληθυσμού και των ανθυγιεινών συνθηκών που επικρατούν στους καταυλισμούς· καλεί τις αρχές να χαλαρώσουν τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς που επιβάλλουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδίως σχετικά με τις άδειες εργασίας, τις θεωρήσεις και τις εγκρίσεις των σχεδίων· ενθαρρύνει το Μπανγκλαντές, να αναγνωρίσει επισήμως όλους τους Rohingya ως πρόσφυγες, ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέτρα προστασίας και να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται· υπενθυμίζει, τέλος, ότι η ελευθερία μετακίνησης αποτελεί κλειδί για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες και σε ευκαιρίες εκπαίδευσης·

5.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν συνθήκες αξιοπρεπούς επιστροφής προκειμένου να εφαρμοσθούν βιώσιμες λύσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές, ξεκινώντας από την ανοικοδόμηση των χωριών που καταστράφηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Βιρμανίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να δημιουργήσει έναν «Union Enterprise Mechanism» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την επανεγκατάσταση και την ανάπτυξη στην Πολιτεία του Rakhine· τονίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να συμβαδίζει με την αποκατάσταση στο ακέραιο των δικαιωμάτων των Rohingya, καθώς και με τον τερματισμό και τη δημόσια καταδίκη της υπερβολικής χρήσης βίας από τις βιρμανικές αρχές·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ παρέτεινε πρόσφατα την εντολή της διερευνητικής αποστολής· επισημαίνει τις διακρίσεις, τις εξώσεις, τις φρικαλεότητες, τις δολοφονίες και την παρότρυνση στο μίσος εναντίον των Rohingya από το κράτος της Βιρμανίας, οι οποίες προσομοιάζονται με τον νομικό χαρακτηρισμό «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»· υποστηρίζει το αίτημα του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη δημιουργία ενός νέου αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμούν, συμπληρωματικού ως προς τις εργασίες της διερευνητικής αποστολής σχετικά με το τελευταίο κύμα βίας και κακομεταχείρισης, χάριν διευκόλυνσης των ποινικών ερευνών σχετικά με τις ατομικές ευθύνες· υποστηρίζει επίσηςτη δημιουργία γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη Mιανμάρ, με πλήρη εντολή·

7.  εφιστά την προσοχή στις διακρίσεις που υφίστανται επίσης και άλλες μειονότητες στη Μιανμάρ/Βιρμανία (Tamil Hindu, Kaman, κινεζική μειονότητα,...)· θεωρεί τον νόμο του 1982 περί ιθαγένειας ως γόνιμο έδαφος της διαίρεσης, δεδομένου ότι εισάγει μια άδικη έννοια διαφορετικών «καθεστώτων» ιθαγένειας, παράλληλα με μια επιλεκτική εφαρμογή, με πολλαπλά επίπεδα γραφειοκρατίας και μια ενδημική διαφθορά·

8.  υπογραμμίζει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη, για την κυβέρνηση της Βιρμανίας, να αναθεωρήσει ριζικά το νομικό οπλοστάσιο της χώρας το οποίο εισάγει διακρίσεις· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας να χορηγήσει την πλήρη ιθαγένεια στο σύνολο των μειονοτήτων της Βιρμανίας, και ιδίως στους μουσουλμάνους Rohingya, αναθεωρώντας τον νόμο του 1982 περί ιθαγένειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· συνιστά στην κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε να μπορέσουν όλοι οι κάτοικοι της Μιανμάρ/Βιρμανίας να αποκτήσουν έγγραφα ταυτότητας, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, και να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά καταγράφονται στα μητρώα κατά τη γέννησή τους, χωρίς διακρίσεις και δωρεάν, αφετέρου δε να θεσπίσει ένα σύστημα που θα επιτρέπει την εγγραφή στα ληξιαρχεία τους για τα μη καταχωρημένα παιδιά, μεταξύ των οποίων και παιδιά Rohingya, σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών·

9.  καλεί τις βιρμανικές αρχές να εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατόν το σύνολο των συστάσεων της εξεταστικής επιτροπής που διευθύνει ο Κόφι Ανάν, ιδίως σχετικά με το ζήτημα της ιθαγένειας και της ισότητας ενώπιον του νόμου και στην πράξη μεταξύ των πολιτών της Βιρμανίας·

10.  προτρέπει την Aung San Suu Kyi να προστατεύσει το λαό της, στον οποίο ανήκουν επίσης πλήρως οι Rohingya, και να καταδικάσει τις βιαιοπραγίες του στρατού· επισημαίνει ότι υπό την ιδότητά της ως Κρατικής Συμβούλου, η Aung San Suu Kyi ανέλαβε τη δέσμευση να παραπέμψει στη δικαιοσύνη όλους όσους έχουν διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες εγκληματικές πράξεις, σύμφωνα με το κράτος δικαίου ώστε να αποφευχθεί η ιοαδήποτε ατιμωρησία, ενώ δήλωσε, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ότι η Μιανμάρ/Βιρμανία δεν φοβάται τον ενδελεχή διεθνή έλεγχο· εξακολουθεί, ωστόσο, να ανησυχεί ιδιαίτερα για ορισμένες από τις δηλώσεις της και την ανεπάρκεια της δράσης της, οι οποίες είναι ανάξιες μιας προσωπικότητας τιμηθείσας με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και το Βραβείο Ζαχάρωφ·

11.  αποδοκιμάζει την αυξανόμενη επιρροή των βουδιστικών υπερεθνικιστών κινημάτων, τα οποία τροφοδοτούν συναισθήματα υπέρ των διακρίσεων και απαιτούν την υιοθέτηση πολιτικών ή νόμων που εισάγουν διακρίσεις· υπενθυμίζει ότι το Σύνταγμα του 2008 απαγορεύει την εκμετάλλευση της θρησκείας για πολιτικούς σκοπούς· καλεί τις αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της διάδοσης των διακρίσεων και των προκαταλήψεων κατά των μουσουλμάνων και των μελών των εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων στη χώρα και να θέσουν τέλος στην υποκίνηση μίσους, ιδίως κατά των μουσουλμάνων, καταδικάζοντας δημοσίως τέτοιες πράξεις, μεταξύ άλλων στην Πολιτεία του Rakhine·

12.  τονίζει την ανάγκη ριζικής καταπολέμησης των αιτιών των διακρίσεων που πλήττουν από μακρού τον πληθυσμό Rohingya· ζητεί την κατοχύρωση, την υπεράσπιση και την διασφάλιση της πρόσβασης στα θεμελιώδη οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως η βελτίωση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για όλες και όλους, ιδίως στην Πολιτεία Rakhine, για τους εκτοπισθέντες νέους και τα παιδιά που ζουν σε καταυλισμούς·

13.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να δώσει προτεραιότητα σε προληπτικά μέτρα κατά των διακρίσεων, ιδίως μέσω εκστρατειών εκπαίδευσης και πληροφόρησης, μέσω κατάρτισης των δικαστών και των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου, καθώς και μέσω του πολιτιστικού και κοινωνικού διαλόγου·

14.  τονίζει ότι η επιτυχία της μετάβασης προς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Μιανμάρ/Βιρμανία εξαρτάται επίσης από την κατοχύρωση της υπεροχής της πολιτικής εξουσίας επί των ενόπλων δυνάμεων·

15.  καλεί τις βιρμανικές αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και των μέσων ενημέρωσης, να σταματήσουν τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και να μην επιβάλλουν ποινές δυσανάλογες σε εκείνους που ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων και που συχνά είναι θύματα εκφοβισμού και παρενόχλησης·

16.  καλεί τη Βιρμανία/Μιανμάρ να επικυρώσει πέντε από τις οκτώ βασικές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί, ιδίως τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού·

17.  καλεί όλες τις χώρες της περιοχής, και ειδικότερα την Αυστραλία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϋλάνδη, να σεβαστούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων, κυρίως υπογράφοντας τη Σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, την αποκαλούμενη Σύμβαση της Γενεύης και το πρωτόκολλο του 1967, και τη σύμβαση της Νέας Υόρκης περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, να ανοίξουν τα σύνορά τους στους αιτούντες άσυλο, ειδικότερα τους Rohingya, και να τους παράσχουν έστω προσωρινή προστασία·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσοχή και αυξανόμενη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης· συνιστά να εξαρτηθεί η ενίσχυση της Ένωσης από την εφαρμογή προγραμμάτων που απέχουν αυστηρά από κάθε διάκριση και κοινωνικό διαχωρισμό· σημειώνει ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μπανγκλαντές τον περασμένο μήνα, αναφέρθηκε σε δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έκανε λόγο για «εθνοκάθαρση»·

19.  χαιρετίζει την αναστολή της στρατιωτικής δέσμευσης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι της Βιρμανίας/Μιανμάρ καθώς και την αναστολή των προσκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον διοικητή και άλλους αξιωματούχους των ένοπλων δυνάμεων της χώρας αυτής· τονίζει τη σημασία ττου εμπάργκο όπλων της ΕΕ, που θα πρέπει επίσης να καλύπτει την παροχή εξοπλισμού, τη συντήρηση, τη βοήθεια, την κατάρτιση και τη συνεργασία με το στρατό της Βιρμανίας/Μιανμάρ, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να πράξει το ίδιο·

20.  ζητεί όπως οι διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μιανμάρ/Βιρμανίας παραμείνουν σε εκκρεμότητα έως ότου η κατάσταση βελτιωθεί σε μόνιμη βάση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επ’ αόριστον αναβολή της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε προγραμματίσει να μεταβεί στη Μιανμάρ/Βιρμανία τον περασμένο Σεπτέμβριο· υπενθυμίζει ότι τα ωφέλη του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) εξαρτώνται από την τήρηση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι σε περίπτωση εκτεταμένων και συστηματικών παραβιάσεων των βασικών προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των εργασιακών δικαιωμάτων, δύνανται να ανακληθούν· καλεί επισταμένως το Συμβούλιο να εξετάσει αυτή την επιλογή·

21.  τονίζει γενικότερα ότι τα θέματα έγγειας ιδιοκτησίας και οι παράνομες οικειοποιήσεις γης, ιδίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για το μέλλον της Μιανμάρ/Βιρμανίας, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την επανεγκατάσταση των Rohingya·

22.  22. υπενθυμίζει ότι η έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη, εκτιμούσε ότι οι υφιστάμενες ρήτρες που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες «είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα», και καλούσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, «τη συμπερίληψη μιας επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η σοβαρή και συστηματική παρακολούθηση των ζητημάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη συμφωνία»·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Μιανμάρ/Βιρμανίας, καθώς και στα μέλη του ASEAN, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου