Menettely : 2017/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0674/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0674/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0500

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 184kWORD 74k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.293v01-00
 
B8-0674/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Myanmarista/Burmasta: rohingyojen tilanne (2017/2973(RSP))


Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Myanmarista/Burmasta: rohingyojen tilanne (2017/2973(RSP))  
B8-0674/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat päätöslauselmansa Myanmarista/Burmasta ja rohingya-väestön tilanteesta ja erityisesti 16. syyskuuta 2017, 15. joulukuuta 2016 ja 7. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselmat ja 21. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman joukkohaudoista Thaimaassa,

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2017 antamansa mietinnön valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa sekä 27. kesäkuuta 2016 antamansa mietinnön parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuoden 1966 kansainväliset yleissopimukset taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan YK:n yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vuodelta 1967,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan New Yorkin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–  ottaa huomioon kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon YK:n asiaa koskevat toimet ja erityisesti ihmisoikeusneuvoston 32. istunnossa hyväksytyn raportin rohingya-muslimien ja muiden vähemmistöjen ihmisoikeustilanteesta Myanmarissa,

–  ottaa huomioon YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) laatiman valtiottomuuden poistamista koskevan maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman vuosiksi 2014–2024,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun matkasta Bangladeshiin 3. helmikuuta 2017 annetun raportin, jossa käsiteltiin Myanmarista/Burmasta 9. lokakuuta 2016 lähtien paenneiden rohingyojen haastatteluja,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien, sananvapaus mukaan luettuna, puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–  ottaa huomioon julkilausuman, jonka komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini antoi 2. toukokuuta 2017 järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Myanmarin/Burman valtiollisen neuvonantajan ja ulkoministerin Aung San Suu Kyin läsnä ollessa,

–  ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut EU:n ja Myanmarin/Burman investointisuojasopimuksesta,

–  ottaa huomioon kansalaisjärjestöjen toistuvat raportit Myanmarin/Burman ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti rohingyojen tilanteesta,

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Myanmaria/Burmaa koskevasta EU:n strategiasta,

–  ottaa huomioon 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan/korkean edustajan Federica Mogherinin matkan Bangladeshiin ja 19. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedonannon, joka annettiin 5. joulukuuta 2017 pidetyssä YK:n ihmisoikeusneuvoston ylimääräisessä kokouksessa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Myanmarin/Burman rohingyat ovat maailman suurin valtioton väestöryhmä; ottaa huomioon, että vainoaminen, väkivalta ja syrjintä heitä kohtaan lisääntyvät jatkuvasti; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjen, riippumattomien tarkkailijoiden ja toimittajien pääsy Rakhinen osavaltioon on edelleen hyvin rajoittunutta;

B.  katsoo, että yli 600 000 rohingyaa on hakeutunut turvaan Bangladeshiin 25. elokuuta 2017 lähtien sen lisäksi, että maahan on saapunut viime vuosikymmenten aikana 200 000:sta 300 000:een rohingya-pakolaista; huomauttaa, että Bangladesh on yksi maailman köyhimmistä maista; toteaa, että humanitaarisen kriisin lisäksi on syntymässä terveyskriisi ja epidemioiden riski ja että on havaittu vakavia aliravitsemustapauksia; katsoo, että Unicef, Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Bangladeshin viranomaiset ovat käynnistäneet viime kuussa laajan rokotuskampanjan, johon on varattu 900 000 rokoteannosta;

C.  ottaa huomioon Bangladeshin ja Myanmarin/Burman välillä 23. marraskuuta 2017 allekirjoitetun sopimuksen; ottaa huomioon, että tämä sopimus kattaa lokakuusta 2016 lähtien siirtymään joutuneiden rohingyojen vapaaehtoisen paluun; ottaa huomioon, että järjestelyt ja yhteinen työryhmä vahvistetaan kahden kuukauden kuluessa; katsoo, että Myanmariin/Burmaan olisi avattava leirejä rohingyojen vastaanottamiseksi; toteaa, että Myanmarin/Burman asevoimat ovat syyllistyneet kidutukseen, tahdonvastaisiin katoamisiin, laittomiin teloituksiin ja rohingya-kylien mielivaltaisiin pommituksiin;

D.  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ilmoituksen, jossa pyydetään kansainvälisen rikostutkinnan käynnistämistä rohingya-väestöön kohdistuvan väkivallan ja mahdollisen kansanmurhaan syyllistymisen vuoksi; toteaa, että ihmisoikeusvaltuutetun analyysit rohingyoihin kohdistuneista laajalle levinneistä, järjestelmällisistä ja järkyttävän väkivaltaisista hyökkäyksistä vahvistavat useiden kansainvälisten tarkkailijoiden havainnot;

E.  ottaa myös huomioon, että seksuaalista väkivaltaa konflikteissa tutkiva YK:n pääsihteerin erityisedustaja Pramila Patten vieraili Cox’s Bazarin pakolaisleirillä Bangladeshissa 12. marraskuuta 2017 ja ilmoitti aikeestaan suositella, että kansainvälinen rikostuomioistuin asettaa Myanmarin/Burman viranomaiset syytteeseen lukuisista ihmisoikeusloukkauksista, jotka vastaavat kansanmurhan tunnusmerkkejä rohingya-väestöä kohtaan; ottaa huomioon, että pelkästään Kutupalongin leirissä, joka on Cox’s Bazarin suurin leiri, asuu yli 400 000 pakolaista;

F.  ottaa huomioon Genevessä 23. lokakuuta 2017 pidetyn konferenssin varainhankinnasta rohingya-väestön hyväksi; ottaa huomioon, että Euroopan unioni antaa 30 miljoonaa euroa apua, jolla lievitetään humanitaarista kriisiä; katsoo, että humanitaarinen kansainvälinen apu on uudistettava helmikuusta 2018 alkaen;

G.  ottaa huomioon, että 24. elokuuta 2017 YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan antoi Aung San Suu Kyin teettämän raportin, jossa suositeltiin, että Myanmar/Burma poistaa rohingyojen liikkumista ja kansalaisuutta koskevat rajoitukset välttääkseen ruokkimasta radikalismia ja varmistaakseen rauhan ja vakauden Burman kansalle;

H.  ottaa huomioon, että miljoonalta rohingya-väestöön kuuluvalta on evätty toistuvasti kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet, kuten äänioikeus; ottaa huomioon, että osa rohingya-lapsista ei ole saanut 1990-luvulta lähtien syntymätodistusta, eivätkä he näin ollen ole voineet kirjautua yleisiin kouluihin ja saada henkilöllisyystodistuksia;

I.  katsoo, että lapsen oikeuksien yleissopimuksen, jossa Myanmar/Burma on osapuolena, 7 ja 8 artiklassa määrätään lapsen oikeudesta tulla rekisteröidyksi heti syntymänsä jälkeen ja muista asiaankuuluvissa kansainvälisissä asiakirjoissa määritellyistä velvoitteista etenkin silloin, kun lapsi muuten olisi valtioton;

J.  katsoo, että armeijalla on yhä kohtuuttoman voimakas valta maan asioihin; ottaa huomioon, että perustuslaissa on pykäliä, jossa vahvistetaan sotilas- ja siviilijohdon rankaisemattomuus;

K.  katsoo, että uskontoa käytetään väkivallan perusteena; katsoo, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta ei ole turvattu; katsoo, että yllyttäminen vihaan uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan jää järjestelmällisesti rankaisematta; toteaa, että muukalaisvihaa ja islaminvastaisuutta burmalaisessa yhteiskunnassa on ruokkinut erityisesti buddhalaisradikalismin nousu, joka lietsoo kansallismielistä politiikkaa, jossa buddhalaisuutta pidetään Burman valtion peruspilarina tai jopa maan olemassaolon ehdottomana edellytyksenä;

L.  katsoo, että jännitteitä ja vihamielisyyttä ei voida kuitenkaan poistaa vain oikeudellisin säännöksin; katsoo, että on myös tarpeen puuttua niiden perimmäisiin syihin ja etenkin päästä eroon syrjivistä stereotypioista kannustamalla lisäämään suvaitsevaisuutta ja toimia, joilla sosiaalipalvelut ja etenkin koulutus saataisiin kaikkien ulottuville;

1.  ilmaisee syvän huolensa Myanmarin/Burman ja Bangladeshin humanitaarisesta tilanteesta ja kehottaa painokkaasti Myanmarin/Burman hallitusta lopettamaan liiallisen voimankäytön, syrjinnän ja väkivaltaisuudet, joita rohingya-väestöön on kohdistettu Rakhinen osavaltiossa; vaatii jälleen takaamaan välittömästi humanitaarisen avun täysimääräisen ja ehdottoman perillepääsyn;

2.  muistuttaa, että rohingyat ovat erottamaton osa Burman väestöä ja heidät on tunnustettava tässä mielessä lainsäädännössä;

3.  panee merkille Bangladeshin ja Myanmarin/Burman välillä äskettäin tehdyn sopimuksen; vaatii, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR) on otettava järjestelmällisesti mukaan yhteisen työryhmän toimintaan; korostaa, että rohingyojen siirtäminen leiristä toiseen rajan toisella puolen ei toisi ongelmaan ihmisarvoista tai kestävää ratkaisua; tukee UNHCR:aa, joka katsoo, että juuri nyt ”turvallisen ja kestävän” paluun edellytykset eivät täyty; korostaa lisäksi, että paluun täytyy todellakin perustua vapaaehtoisuuteen; korostaa tarvetta noudattaa palauttamiskiellon periaatetta kaikissa tilanteissa;

4.  arvostaa Bangladeshin omaksumaa rakentavaa roolia vaikeissa olosuhteissa; kehottaa viranomaisia tarjoamaan lisää maata vähentääkseen leirien ylikuormittumista ja terveysongelmia; kehottaa viranomaisia keventämään byrokraattisia rajoituksia, joita ne asettavat humanitaarisille järjestöille ja jotka koskevat etenkin työlupia, viisumeita ja hankkeiden hyväksymistä; kannustaa Bangladeshia tunnustamaan virallisesti kaikkien rohingya-väestöön kuuluvien pakolaisaseman, jotta heille taattaisiin perusturva ja he saisivat tarvitsemansa avun; palauttaa mieliin myös, että liikkumisvapaus on avain peruspalveluihin ja koulutukseen;

5.  pitää tarpeellisena varmistaa, että ihmisarvoisen paluun edellytykset täyttyvät, jotta voidaan kehittää kansainvälisten periaatteiden mukaisia kestäviä ratkaisuja, alkaen Burman asevoimien tuhoamien kylien jälleenrakennuksesta; panee tässä mielessä tyytyväisenä merkille Myanmarin/Burman päätöksen luoda ”Union Enterprise Mechanism” humanitaarista apua ja uudelleensijoittamista ja kehitystä varten Rakhinen osavaltiossa; korostaa, että tämän mekanismin ohella rohingyojen oikeudet on palautettava täysimääräisinä ja Burman viranomaisten kohtuuton voimankäyttö on lopetettava ja tuomittava julkisesti;

6.  on tyytyväinen siihen, että YK:n ihmisoikeusneuvosto laajensi hiljattain selvitysvaltuuskunnan toimeksiantoa; korostaa, että Burman valtion harjoittamat syrjintä, häädöt, väärinkäytökset, joukkomurhat ja vihaan yllyttäminen rohingyoja kohtaan täyttävät ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten oikeudellisen määritelmän; tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun pyyntöä harkita, että YK:n yleiskokoukselle suositellaan uuden puolueettoman ja riippumattoman mekanismin luomista, joka täydentää selvitysvaltuuskunnan toimintaa ja tutkii viimeisimpiä väkivaltaisuuksia ja väärinkäytöksiä, jotta edistettäisiin yksittäisten johtajien saattamista oikeuden eteen; kannattaa lisäksi sitä, että Myanmariin/Burmaan perustetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, jolla on täydet toimivaltuudet;

7.  panee merkille myös muihin Myanmarin/Burman vähemmistöryhmiin (tamilit, hindut, kamanit, kiinalaiset jne.) kohdistuvan syrjinnän; katsoo, että vuodelta 1982 peräisin oleva kansalaisuuslaki luo hedelmällisen maaperän vastakkainasettelulle, jossa luodaan eri ”kansalaisuusaseman” epäoikeudenmukainen käsite, jota lisäksi sovelletaan valikoivasti ja jota täydentävät monitasoinen byrokratia ja laajalle levinnyt korruptio;

8.  korostaa jälleen kerran, että Burman hallituksen on kiireellisesti tarkistettava maan syrjiviä lakeja perusteellisesti; painostaa tässä mielessä Myanmarin/Burman hallitusta myöntämään täydet kansalaisoikeudet kaikille burmalaisvähemmistöille, mukaan lukien rohingyat, ja tarkistamaan tässä mielessä vuoden 1982 kansalaisuuslakia kansainvälisten normien mukaisesti; suosittelee Myanmarin/Burman hallitukselle toimia, joilla kaikki maassa asuvat voivat saada henkilöllisyystodistuksen kansalaisuudestaan riippumatta ja joilla voidaan varmistaa, että kaikki syntyvät lapset merkitään väestörekisteriin syrjimättä ja ilmaiseksi ja että otetaan kiireellisesti käyttöön järjestelmä, jolla rekisteröimättömät lapset, rohingya-lapset mukaan luettuina, voidaan merkitä väestörekisteriin YK:n suositusten mukaisesti;

9.  painostaa Burman viranomaisia panemaan mahdollisimman pian täytäntöön kaikki Kofi Annanin johdolla toimineen tutkintalautakunnan suositukset, etenkin suositukset, jotka koskevat kansalaisuutta ja Burman kansalaisten tasa-arvoa oikeuden edessä ja käytännössä;

10.  vaatii Aung San Suu Kyitä suojelemaan kansaansa, jonka erottamaton osa rohingyat ovat, ja tuomitsemaan sotilaiden väärinkäytökset; toteaa, että valtiollisena neuvoantajana Aung San Suu Kyi on sitoutunut saattamaan kaikki ihmisoikeusloukkausten ja muiden rikosten tekijät oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti oikeuden eteen kaikenlaisen rankaisemattomuuden välttämiseksi ja että hän antoi 19. syyskuuta 2017 julkilausuman, jonka mukaan Myanmar/Burma ei pelkää tiukkaa kansainvälistä valvontaa; on kuitenkin edelleen syvästi huolissaan joistakin hänen lausunnoistaan ja hänen toimiensa riittämättömyydestä, ja katsoo, etteivät ne ole Nobelin rauhanpalkinnon ja Saharov-palkinnon saajan arvolle sopivia;

11.  tuomitsee buddhalaisten äärinationalististen liikkeiden kasvavan vaikutusvallan ja toteaa, että ne ruokkivat syrjivää ilmapiiriä ja niissä vaaditaan syrjivien politiikkojen tai lakien hyväksymistä; palauttaa mieliin, että vuoden 2008 perustuslaissa kielletään uskonnon käyttäminen poliittisiin tarkoituksiin; kehottaa viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla torjutaan islaminuskoisiin ja maan kansallisiin, etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ja ennakkoluulojen leviämistä ja joilla estetään yllyttäminen vihaan, etenkin muslimeita kohtaan, ja tuomitaan tällaiset teot, myös Rakhinen osavaltiossa;

12.  korostaa, että rohingya-väestöön jo pitkään kohdistuneen syrjinnän taustatekijöihin on puututtava; kehottaa tarjoamaan perustavanlaatuiset taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ja puolustamaan niitä ja takaamaan ne ja parantamaan etenkin koulutukseen pääsyä ja koulutusmahdollisuuksia, korkeakoulutus mukaan luettuna, kaikille kansalaisille etenkin Rakhinen osavaltiossa, myös siirtymään joutuneille nuorille ja leireillä asuville lapsille;

13.  kannustaa Burman hallitusta asettamaan etusijalle ennaltaehkäisevät toimet syrjintää vastaan ja etenkin valistus- ja tiedotuskampanjojen järjestämisen, tuomareiden ja lainvalvontaviranomaisten kouluttamisen ja kulttuurisen ja sosiaalisen vuoropuhelun;

14.  korostaa, että onnistunut siirtyminen demokratiaan ja oikeusvaltioon edellyttää myös, että Myanmarissa/Burmassa taataan siviilihallinnon ensisijaisuus sotilasjohtoon nähden;

15.  kehottaa Burman viranomaisia varmistamaan sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden täyden kunnioittamisen, lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset ja luopumaan kohtuuttomista tuomioista niille, jotka käyttävät näitä oikeuksia, etenkin kansalaisyhteiskunnan toimijoille, politiikoille ja toimittajille, jotka pyrkivät edistämään vähemmistöjen suojelua ja jotka ovat säännöllisesti pelottelun ja häirinnän kohteina;

16.  kehottaa Myanmaria/Burmaa ratifioimaan viisi kahdeksasta keskeisestä yleissopimuksesta, jotka se on jo allekirjoittanut ja joihin kuuluu etenkin kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja;

17.  kehottaa kaikkia alueen maita, etenkin Australiaa, Indonesiaa, Malesiaa ja Thaimaata, kunnioittamaan pakolaisten oikeuksia koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan, eritoten allekirjoittamalla pakolaisten oikeusasemaa koskevan ns. Geneven yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vuodelta 1967 sekä valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevan New Yorkin yleissopimuksen, ja avaamaan rajansa turvapaikan hakijoille, mukaan lukien rohingyat, ja antamaan heille ainakin tilapäisen suojan;

18.  pitää tervetulleena unionin yhä kasvavaa huomiota tälle kriisille ja sen tarjoaman tuen lisäämistä; kehottaa osoittamaan unionin tukea vain ohjelmiin, joissa ei harjoiteta minkäänlaista syrjintää tai erottelua; huomauttaa, että humanitaarisesta avusta vastaava komission jäsen Christos Stylianides puhui viime kuussa Bangladeshiin tekemänsä vierailun aikana YK:n pääsihteerin sanoin ”etnisestä puhdistuksesta”;

19.  on tyytyväinen siihen, että Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat keskeyttäneet sotilaallisen yhteistyön Myanmarin/Burman kanssa ja että Euroopan unioni on peruuttanut toistaiseksi maan puolustusvoimien ylipäällikölle ja muulle päällystölle osoittamansa kutsut; korostaa, että EU:n aseidenvientikielto on tärkeä ja siihen on sisällytettävä myös tarviketoimitukset, huolto, avustus, koulutus ja yhteistyö Myanmarin/Burman armeijan kanssa, ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä yhtymään näihin toimiin;

20.  vaatii olemaan viemättä eteenpäin neuvotteluja Euroopan unionin ja Myanmarin/Burman välisestä investointisuojasopimuksesta kunnes tilanne paranee kestävästi; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan valtuuskunnan viime syyskuussa järjestettäväksi kaavailtua matkaa Myanmariin/Burmaan lykättiin myöhempään, määrittämättömään ajankohtaan; palauttaa mieliin, että hyötyminen yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP) edellyttää perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja nämä edut voidaan peruuttaa, jos ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä perustavia normeja rikotaan laajamittaisesti ja järjestelmällisesti; vaatii neuvostoa etsimään tähän asiaan ratkaisua;

21.  korostaa yleisemmin, että maanomistusta ja erityisesti yritysten harjoittamaa maan laitonta anastusta koskevat kysymykset ovat edelleen suuri haaste Myanmarin/Burman tulevaisuudelle, sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja rohingya-väestön uudelleensijoittamiselle;

22.  muistuttaa, että mietinnössään sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien vuonna 2010 annettujen suositusten täytäntöönpanosta parlamentti arvioi, että kauppasopimuksiin sisältyvillä nykyisillä lausekkeilla ”on ollut vähäinen vaikutus ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten täyttämiseen”, ja kehotti komissiota ja neuvostoa etenkin harkitsemaan ”ihmisoikeuskomitean sisällyttämistä kaikkiin EU:n kauppasopimuksiin, jotta varmistetaan sopimukseen liittyvien ihmisoikeuskysymysten vakava ja järjestelmällinen seuraaminen”;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Myanmarin/Burman hallitukselle, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenille sekä YK:n pääsihteerille ja yleiskokoukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö