Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0674/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0674/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Mianmaras / Birma: rohinjų padėtis

6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0668/2017

Procedūra : 2017/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0674/2017
Pateikti tekstai :
B8-0674/2017
Priimti tekstai :

B80674/2017

Europos Parlamento rezoliucija „Mianmaras / Birma: rohinjų padėtis“
(2017/2973(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo rezoliucijas dėl Mianmaro / Birmos ir rohinjų, visų pirma 2017 m. rugsėjo 16 d., 2016 m. gruodžio 15 d., 2016 m. liepos 7 d. ir 2015 m. gegužės 21 d. rezoliucijas dėl Tailande rastų masinių kapaviečių,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 13 d. pranešimą dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje, taip pat į 2016 m. birželio 27 d. pranešimą dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių atsakomybės įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Niujorko konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso,

–  atsižvelgdamas į Vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į JTO darbus šiuo klausimu, visų pirma į ataskaitą „Musulmonų rohinjų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėtis Mianmare“, priimtą per 32-ąją Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesiją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 3 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) misijos Bangladeše ataskaitą dėl nuo 2016 m. spalio 9 d. iš Mianmaro / Birmos bėgančių rohinjų apklausos,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl žmogaus teisių gynėjų, įskaitant saviraiškos laisvę,

–  atsižvelgdamas į Federicos Mogherini – Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos – pareiškimą, kurį ji šalia Aung San Suu Kyi, Mianmaro / Birmos valstybės patarėjos ir užsienio reikalų ministrės, pateikė savo 2017 m. gegužės 2 d. spaudos konferencijoje,

–  atsižvelgdamas į ES ir Mianmaro / Birmos susitarimą dėl investicijų apsaugos, dėl kurio šiuo metu deramasi,

–  atsižvelgdamas į pasikartojančius NVO pranešimus dėl žmogaus teisių padėties Mianmare / Birmoje, ypač dėl rohinjų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini kelionę į Bangladešą ir jos 2017 m. lapkričio 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 5 d. Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pranešimą, pateiktą per neeilinę Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.kadangi Mianmaro / Birmos rohinjai yra didžiausia pasaulyje asmenų be pilietybės grupė; kadangi ir toliau stiprėja jų persekiojimas ir diskriminacija bei smurtas prieš juos; kadangi vis dar plačiai ribojamos NVO, nepriklausomų stebėtojų ir žurnalistų galimybės patekti į Rachinų valstiją;

B.kadangi nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. daugiau kaip 600 000 rohinjų rado prieglobstį Bangladeše – jie prisidėjo prie 200 000–300 000 rohinjų pabėgėlių, atvykusių į šalį pastaraisiais dešimtmečiais; kadangi Bangladešas – viena vargingiausių pasaulio šalių; kadangi šalia humanitarinės krizės prasideda sveikatos krizė ir kyla epidemijų rizika; kadangi nustatyta sunkaus ir ūmaus mitybos nepakankamumo atvejų; kadangi praėjusį mėnesį UNICEF, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Bangladešo institucijos pradėjo plačią skiepijimo kampaniją, kuriai numatyta 900 000 vakcinų dozių;

C.kadangi praėjusio lapkričio 23 d. pasirašytas Bangladešo ir Mianmaro / Birmos susitarimas; kadangi šis susitarimas apima nuo 2016 m. spalio mėn. perkeltų rohinjų savanorišką repatriaciją; kadangi per du mėnesius bus įdiegtas mechanizmas ir sukurta bendra darbo grupė; kadangi Mianmare / Birmoje turėtų būti atidarytos stovyklos šiems rohinjams priimti; kadangi Mianmaro / Birmos ginkluotosioms pajėgoms tenka atsakomybė už kankinimą, priverstinį dingimą, neteisminį mirties bausmės vykdymą ir chaotišką rohinjų kaimų bombardavimą;

D.kadangi Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras paskelbė pranešimą, kuriame reikalaujama atlikti tarptautinį baudžiamąjį tyrimą, per kurį būtų nustatyti prieš rohinjus smurtavę asmenys, galbūt kalti dėl genocido; kadangi šiame pranešime pateikiama „bendrų, sistemingų ir šokiruojančiu brutalumu pasižyminčių“ išpuolių prieš rohinjus analizė, kuria patvirtinama daugelio tarptautinių stebėtojų informacija;

E.kadangi Pramila Patten, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialioji įgaliotinė seksualinės prievartos naudojimo per konfliktus klausimu, praėjusio lapkričio 12 d. taip pat atvyko į Koks Bazare (Bangladešas) esančias pabėgėlių stovyklas ir paskelbė apie savo ketinimą rekomenduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) pateikti kaltinimus Mianmaro / Birmos institucijoms dėl daugybės žmogaus teisių pažeidimų, prilygstančių „genocido veiksmams prieš rohinjus“; kadangi vien didžiausioje Koks Bazaro stovykloje Kutupalong glaudžiasi daugiau kaip 400 000 pabėgėlių;

F.kadangi praėjusio spalio 23 d. Ženevoje surengta konferencija lėšų rinkimo rohinjams klausimu; kadangi Europos Sąjunga skyrė 30 mln. EUR pagalbą humanitarinei krizei palengvinti; kadangi nuo 2018 m. vasario mėn. turės būti atnaujinta tarptautinė humanitarinė pagalba;

G.kadangi praėjusio rugpjūčio 24 d. buvusio JTO generalinio sekretoriaus Kofio Annano ataskaitoje, kurią greičiau parengti ragino Aung San Suu Kyi, Mianmarui / Birmai rekomenduojama panaikinti rohinjų judėjimo ir pilietybės apribojimus, kad nebūtų skatinamas ekstremizmas ir būtų užtikrinta taika bei stabilumas Birmos tautoje;

H.kadangi ne kartą buvo atsisakyta milijonui rohinjų suteikti pilietybę ir susijusias teises, kaip antai balsavimo teisę; kadangi nuo XX a. paskutinio dešimtmečio daug rohinjų vaikų negauna gimimo liudijimo ir tai trukdo jiems tapti valstybinių mokyklų mokiniais ir gauti tapatybės dokumentus;

I.kadangi Vaiko teisių konvencijos, kurios šalis yra Mianmaras / Birma, 7 ir 8 straipsniuose įtvirtinama vaiko teisė būti užregistruotam nuo gimimo, taip pat kiti įsipareigojimai pagal taikomus šios srities tarptautinius dokumentus, ypač tais atvejais, jei be to vaikas neturėtų pilietybės;

J.kadangi kariuomenė vis dar turi neproporcingą galią sprendžiant šalies reikalus; kadangi kai kuriuose Konstitucijos straipsniuose įtvirtinamas karinės ir civilinės valdžios vadovų nebaudžiamumas;

K.kadangi religija pasitelkiama smurto tikslais; neužtikrinama minties, sąžinės ir religijos laisvė; vis dar sistemingai nebaudžiama už neapykantos religinėms mažumoms skatinimą; kadangi ksenofobija ir islamofobija Birmos visuomenėje visų pirma buvo skatinamos išaugus budizmo ekstremizmui, kuris yra nacionalistinės politikos paskata, – pagal šią politiką budizmas laikomas Birmos tautos sukūrimo veiksniu ir net išskirtine šios tautos gyvavimo sąlyga;

L.kadangi įtampos ir neapykantos bendruomenėje vis dėlto negalima panaikinti vien teisinėmis nuostatomis; kadangi taip pat reikėtų šalinti esmines šių reiškinių priežastis, visų pirma naikinant diskriminacinius stereotipus, skatinant didesnę toleranciją ir priemones, kuriomis visiems sudaromos sąlygos naudotis socialinėmis paslaugomis, ypač švietimo srityje;

 

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinės padėties Mianmare / Birmoje ir Bangladeše ir primygtinai ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę užtikrinti, kad nebebūtų naudojama pernelyg didelė jėga, diskriminacija ir smurtas, dėl kurių Rachinų valstijoje buvo sunaikinti rohinjai; pakartoja, kad ragina nedelsiant suteikti visapusišką ir besąlyginę humanitarinę pagalbą;

2.  primena, kad rohinjai yra sudedamoji Birmos gyventojų dalis, todėl įstatymu jie turi būti pripažįstami Birmos gyventojais;

3.  atkreipia dėmesį į neseniai sudarytą Bangladešo ir Mianmaro / Birmos susitarimą; primygtinai ragina į bendros darbo grupės darbus sistemingai įtraukti UNHCR; pabrėžia, kad rohinjų perkėlimas iš vienos stovyklos į kitą (iš kitos valstybės) negali būti deramas ar tvarus sprendimas; palaiko Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro poziciją – jis mano, kad šiuo metu nėra sąlygų „užtikrinti saugų ir realų grįžimą“; be to, pabrėžia, kad šis grįžimas iš tikrųjų turi būti savanoriškas; pabrėžia, kad bet kokiomis sąlygomis būtina laikytis negrąžinimo principo;

4.  gerai vertina konstruktyvų vaidmenį, kurį sudėtingomis aplinkybėmis atlieka Bangladešas; ragina institucijas suteikti daugiau žemės, kad sumažėtų stovyklų perpildymas ir pagerėtų antisanitarinės sąlygos; įpareigoja jas sušvelninti biurokratinius apribojimus, kuriuos jos taiko humanitarinėms organizacijoms, visų pirma susijusius su leidimais dirbti, vizomis ir projektų patvirtinimais; ragina Bangladešą visus rohinjus oficialiai pripažinti pabėgėliais, kad jie visi galėtų gauti pagrindinę apsaugą ir jiems reikalingą pagalbą; galiausiai primena, kad judėjimo laisvė yra labai svarbi siekiant sudaryti sąlygas naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir švietimo galimybėmis;

5.  pabrėžia, kad būtina užtikrinti oraus grįžimo sąlygas, siekiant pagal tarptautinius principus diegti tvarius sprendimus, pradedant Birmos ginkluotųjų pajėgų sugriautų kaimų atstatymu; šiuo klausimu palankiai vertina Mianmaro / Birmos sprendimą sukurti humanitarinės pagalbos, persikėlimo ir vystymosi priemonę Union Enterprise Mechanism, taikomą Rachinų valstijoje; pabrėžia, kad taikant šią priemonę turi būti visiškai atkurtos rohinjų teisės, užtikrinta, kad Birmos institucijos nebenaudotų pernelyg didelės jėgos, ir toks naudojimas viešai pasmerktas;

6.  palankiai vertina tai, kad JT žmogaus teisių taryba neseniai pratęsė faktų nustatymo misijos įgaliojimų terminą; pabrėžia, kad Birmos valstybė diskriminuoja, išsiunčia, masiškai žudo rohinjus, imasi prievartos veiksmų ir kursto neapykantą prieš juos, – tai panašu į nusikaltimo žmoniškumui teisinį kvalifikavimą; remia Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro reikalavimą numatyti rekomenduoti Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai sukurti naują nešališką ir nepriklausomą mechanizmą, kuriuo būtų papildyti faktų nustatymo misijos darbai, susiję su naujausia smurto ir piktnaudžiavimo banga, siekiant palengvinti konkrečius baudžiamuosius tyrimus dėl atsakingų asmenų; taip pat remia iniciatyvą įsteigti Jungtinių Tautų vyriausiojo komisaro žmogaus teisių Mianmare / Birmoje klausimais biurą, kuriam būtų suteikti visapusiški įgaliojimai;

7.  atkreipia dėmesį į diskriminaciją, kurią taip pat patiria kitos Mianmaro / Birmos mažumos (indai tamilai, kamanai, kinų mažuma ir kt.); mano, kad 1982 m. Pilietybės įstatymu sudaromos palankios sąlygos nesantaikai plisti, – iš tikrųjų jame nustatyta neteisinga įvairių pilietybės „statusų“ sąvoka, kuri, be kita ko, taikoma pasirinktinai, klestint įvairiais lygmenimis išplitusiai biurokratijai ir nuolatinei korupcijai;

8.  dar kartą pabrėžia, kad Birmos vyriausybė skubiai turi iš esmės peržiūrėti diskriminacines šalies teisines priemones; šiuo klausimu primygtinai ragina Mianmaro / Birmos vyriausybę suteikti visateisę pilietybę visoms Birmos mažumoms, visų pirma rohinjams, pagal tarptautinius standartus peržiūrėjus 1982 m. Pilietybės įstatymą; rekomenduoja vyriausybei užtikrinti, kad visi Mianmaro / Birmos gyventojai, neatsižvelgiant į jų tautybę, galėtų gauti tapatybės dokumentus ir kad visi gimę vaikai būtų užregistruojami jų nediskriminuojant ir nemokamai, taip pat rekomenduoja greitai įdiegti sistemą, pagal kurią būtų galima neužregistruotus vaikus, įskaitant rohinjų vaikus, užregistruoti civilinėje metrikacijoje, laikantis JTO rekomendacijų;

9.  primygtinai ragina Birmos institucijas kuo greičiau įgyvendinti visas tyrimo komisijos, kuriai vadovavo Kofi Annan, rekomendacijas, ypač dėl pilietybės ir Birmos piliečių lygybės prieš įstatymą, taip pat faktiškai užtikrinamos jų lygybės;

10.  ragina Aung San Suu Kyi ginti savo tautą, kurios sudedamoji dalis yra rohinjai, ir pasmerkti kariškių vykdomus prievartos veiksmus; pažymi, kad Aung San Suu Kyi, kaip valstybės patarėja, įsipareigojo pagal teisinės valstybės principą patraukti atsakomybėn visus asmenis, pažeidusius žmogaus teises ir padariusius kitas nusikalstamas veikas, kad būtų išvengta bet kokio nebaudžiamumo, ir 2017 m. rugsėjo 19 d. pareiškė, kad Mianmaras / Birma nebijo kruopštaus tarptautinės bendruomenės tyrimo; vis dėlto ir toliau reiškia didelį susirūpinimą dėl kai kurių jos pareiškimų ir nepakankamų veiksmų, kurie jai, kaip Nobelio taikos premijos ir Sacharovo premijos laureatei, nedaro garbės;

11.  smerkia tai, kad vis didesnę įtaką turi budistų ultranacionalistų judėjimai, skatinantys diskriminacines nuotaikas ir reikalaujantys priimti diskriminacines politikos priemones ar įstatymus; primena, kad 2008 m. Konstitucijoje draudžiama religiją pasitelkti politiniais tikslais; ragina institucijas imtis priemonių, būtinų siekiant kovoti su musulmonų ir nacionalinių, etninių, religinių bei kalbinių mažumų atstovų diskriminacijos ir išankstinių nusistatymų prieš juos sklaida šalyje, taip pat ragina nebekurstyti neapykantos, visų pirma musulmonams, ir viešai pasmerkti tokius veiksmus, taip pat ir Rachinų valstijoje;

12.  pabrėžia, kad būtina pašalinti ilgalaikio rohinjų diskriminavimo pagrindą; ragina įtvirtinti, ginti ir užtikrinti visų asmenų galimybes naudotis pagrindinėmis ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis, visų pirma gerinti švietimo galimybes ir galimybes mokytis, taip pat siekti aukštojo išsilavinimo, ypač Rachinų valstijoje, stovyklose gyvenantiems jauniems perkeltiesiems asmenims ir vaikams;

13.  ragina Birmos vyriausybę pirmenybę teikti prevencinėms kovos su diskriminacija priemonėms, visų pirma vykdant švietimo ir informavimo kampanijas, vykdant teisėjų ir teisėsaugos pareigūnų mokymą ir palaikant kultūrinį bei socialinį dialogą;

14.  pabrėžia, kad perėjimo prie demokratijos ir teisinės valstybės sėkmė Mianmare / Birmoje taip pat priklauso nuo civilinės valdžios viršenybės prieš karinę valdžią užtikrinimo;

15.  ragina Birmos institucijas užtikrinti, kad visiškai būtų paisoma teisių į saviraiškos, susirinkimų, asociacijų ir žiniasklaidos laisvę, nebebūtų savavališkai areštuojami ir sulaikomi asmenys ir būtų atsisakyta šiomis teisėmis besinaudojantiems asmenims, visų pirma pilietinės visuomenės subjektams, politikams ir žurnalistams, kurie stengiasi apsaugoti mažumų teises ir nuolat patiria bauginimus bei persekiojimą, taikyti neproporcingus apkaltinamuosius nuosprendžius;

16.  ragina Mianmarą / Birmą ratifikuoti penkias iš aštuonių jau pasirašytų pagrindinių konvencijų, visų pirma Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą ir Vaiko teisių konvencijos fakultatyvų protokolą;

17.  ragina visas regiono šalis, ypač Australiją, Indoneziją, Malaiziją ir Tailandą, laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų pabėgėlių teisių srityje, visų pirma pasirašant Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, t. y. Ženevos konvenciją, ir jos 1967 m. protokolą, taip pat Niujorko konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso, atverti savo sienas prieglobsčio prašytojams, visų pirma rohinjams, ir suteikti jiems bent laikiną apsaugą;

18.  palankiai vertina Europos Sąjungos skiriamą dėmesį ir vis didėjančią paramą susidūrus su šia krize; rekomenduoja Sąjungos paramą skirti griežtai nediskriminacinėms ir nesegregacinėms programoms; pažymi, kad už humanitarinę pagalbą atsakingas Europos Komisijos narys Christos Stylianides per savo praėjusio mėnesio vizitą į Bangladešą citavo JTO generalinį sekretorių, kalbėjusį apie „etninį valymą“;

19.  palankiai vertina tai, kad Prancūzija ir Jungtinė Karalystė sustabdė karinius veiksmus Mianmare / Birmoje ir kad Europos Sąjunga neberagina šios šalies ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado ir kitų pareigūnų imtis veiksmų; atkreipia dėmesį į Sąjungos ginklų embargo svarbą, kuris taip pat turėtų apimti įrangos tiekimą, priežiūrą, paramą, mokymą ir bendradarbiavimą su Mianmaro / Birmos kariuomene, ir ragina tarptautinę bendruomenę imtis tokių pat veiksmų;

20.  ragina užtikrinti, kad Europos Sąjungos ir Mianmaro / Birmos derybos dėl investicijų apsaugos susitarimo ir toliau būtų sustabdytos, kol padėtis akivaizdžiai nepagerės; todėl palankiai vertina tai, kad Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komiteto delegacijos vizitas į Mianmarą / Birmą, turėjęs įvykti praėjusių metų rugsėjo mėn., atidėtas neribotam laikui; primena, kad pagal Europos bendrąją lengvatų sistemą (BLS) taikomos lengvatos priklauso nuo pagarbos pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms ir kad plataus masto ir sistemingų su žmogaus ar darbo teisėmis susijusių pagrindinių standartų pažeidimų atveju jos gali būti panaikintos; primygtinai ragina Tarybą apsvarstyti šią galimybę;

21.  pabrėžia, kad apskritai žemės ir neteisėto žemės pasisavinimo, kurį visų pirma vykdo privačiosios įmonės, klausimai yra svarbus su Mianmaro / Birmos ateitimi, socialiniu teisingumu ir rohinjų perkėlimu susijęs uždavinys;

22.  primena, kad savo pranešime dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo nurodė, kad dabartinės prekybos susitarimų sąlygos padarė „ribotą poveikį prievolių ir įsipareigojimų žmogaus teisių srityje vykdymui“, ir paragino Komisiją ir Tarybą visų pirma „apsvarstyti žmogaus teisių komiteto įtraukimą į visus ES prekybos susitarimus siekiant užtikrinti patikimus ir sistemingus tolesnius veiksmus žmogaus teisių klausimais, susijusiais su susitarimu“;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Mianmaro / Birmos Vyriausybei, taip pat ASEAN šalims, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai.