Procedūra : 2017/2973(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0674/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0674/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0500

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 506kWORD 98k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.293v01-00
 
B8-0674/2017

iesniegts pēc Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Mjanmu/Birmu: rohingu stāvoklis (2017/2973(RSP))


Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Mjanmu/Birmu: rohingu stāvoklis (2017/2973(RSP))  
B8-0674/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā daudzās rezolūcijas par Mjanmu/Birmu un rohingiem, jo īpaši 2017. gada 16. septembra, 2016. gada 15. decembra, 2016. gada 7. jūlija un 2015. gada 21. maija rezolūciju par Taizemē atklātajiem masu kapiem,

–  ņemot vērā ziņojumu par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā, kā arī 2016. gada 27. jūnija rezolūciju par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada starptautiskos paktus par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

–  ņemot vērā ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu,

–  ņemot vērā Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem,

–  ņemot vērā Ņujorkas Konvenciju par bezvalstnieku statusu,

–  ņemot vērā Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību,

–  ņemot vērā Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību,

–  ņemot vērā ANO darbu šajā jautājumā un jo īpaši ANO Cilvēktiesību padomes 32. sesijā pieņemto ziņojumu „Rohingu musulmaņu un citu Mjanmas minoritāšu cilvēktiesību stāvoklis”,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) globālo rīcības plānu 2014.–2024. gadam par bezvalstniecības izbeigšanu,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) misijas Bangladešā 2017. gada 3. februāra paziņojumu par intervijām ar rohingiem, kas bēg no Mjanmas/Birmas kopš 2016. gada 9. oktobra,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības vadlīnijas par cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp par vārda brīvību,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni paziņojumu preses konferencē 2017. gada 2. maijā kopā ar Mjanmas/Birmas valsts padomnieci un ārlietu ministri Aung San Suu Kyi,

–  ņemot vērā līgumu par ES un Mjanmas/Birmas ieguldījumu aizsardzību, par kuru patlaban notiek sarunas,

–  ņemot vērā regulāros NVO ziņojumus par cilvēktiesību stāvokli Mjanmā/Birmā un jo īpaši par rohingiem,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par ES stratēģiju attiecībā uz Mjanmu/Birmu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 16. oktobra secinājumus,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni vizīti Bangladešā un 2017. gada 19. novembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2017. gada 5. decembra paziņojumu ANO Cilvēktiesību padomes ārkārtas sesijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.tā kā Mjanmas/Birmas rohingi ir pasaulē lielākā bezvalstnieku grupa; tā kā vajāšana, vardarbība un diskriminācija pret viņiem turpina pieaugt; tā kā iebraukšana Rakhainas pavalstī joprojām ir lielā mērā ierobežota NVO, neatkarīgiem novērotājiem un žurnālistiem;

B.tā kā kopš 2017. gada 25. augusta vairāk nekā 600 000 rohingi ir meklējuši patvērumu Bangladešā papildus 200 000–300 000 rohingu bēgļiem, kas ir ieradušies šajā valstī pēdējo gadu desmitu laikā; tā kā Bangladeša ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē; tā kā humanitārajai krīzei sāk pievienoties veselības krīze un epidēmiju risks; tā kā ir konstatēti smagas akūta uztura nepietiekamības gadījumi; tā kā UNICEF, Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Bangladešas iestādes pagājušajā mēnesī sāka plaša mēroga vakcinācijas kampaņu, kurai tika paredzētas 900 000 vakcīnas;

C.tā kā 2017. gada 23. novembrī tika parakstīts nolīgums starp Bangladešu un Mjanmu/Birmu; tā kā šis nolīgums attiecas uz rohingu, kas ir pārvietoti kopš 2016. gada oktobra, brīvprātīgu repatriāciju; tā kā divu mēnešu laikā tiks noteikta attiecīga kārtība un dibināta kopīga darba grupa; tā kā Mjanmā/Birmā būtu jāatver nometnes, lai viņus uzņemtu; tā kā Mjanmas/Birmas bruņotie spēki ir atbildīgi par spīdzināšanas, piespiedu pazušanas, nonāvēšanas bez tiesas sprieduma un neselektīvas bombardēšanas rohingu ciematos gadījumiem;

D.tā kā ANO Augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos nāca klajā ar paziņojumu, prasot veikt starptautisku kriminālizmeklēšanu, lai atklātu tos, kuri ir atbildīgi par vardarbību pret rohingiem un, iespējams, vainojami genocīdā; tā kā viņa analīzē ir norādīti ”plaši, sistemātiski un šokējoši brutāli” uzbrukumi rohingiem, kurus apstiprina daudzi starptautiskie novērotāji;

E.tā kā ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve jautājumos par seksuālo vardarbību bruņotos konfliktos Pramila Patten šā gada12. novembrī apmeklēja bēgļu nometnes, kas atrodas Cox’s Bazar, Bangladešā, un paziņoja par savu nodomu ieteikt Starptautiskajai Krimināltiesai (ICC) celt apsūdzību pret Mjanmas/Birmas iestādēm par daudzajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ir līdzvērtīgi „genocīdam pret rohingu tautības iedzīvotājiem”; tā kā Kutupalongas nometne, kas ir lielākā no Cox’s Bazar nometnēm, vien ir uzņēmusi vairāk nekā 400 000 bēgļu;

F.tā kā Ženēvā 2017. gada 23. oktobrī notika līdzekļu vākšanas konference rohingiem; tā kā ES ir piešķīrusi atbalstu EUR 30 miljonu apmērā, lai mazinātu humanitāro krīzi; tā kā starptautiskā humānā palīdzība būs jāatjauno no 2018. gada februāra;

G.tā kā bijušā ANO ģenerālsekretāra Kofi Annan šā gada 24. augusta ziņojumā, ko atbalstīja Aung San Suu Kyi, ir ieteikts Mjanmā/Birmā atcelt pārvietošanās un pilsonības ierobežojumus rohingiem, lai nepieļautu labvēlīgu augsni ekstrēmismam un nodrošinātu mieru un stabilitāti Birmas nācijai;

H.ņemot vērā atkārtoto atteikumu piešķirt pilsonību un ar to saistītās tiesības, piemēram, tiesības balsot, vienam miljonam rohingu; tā kā rohingu tautības bērni nesaņem dzimšanas apliecības kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem un tas kavē viņu uzņemšanu publiskajās skolās un iespējas saņemt personu apliecinošus dokumentus;

I.tā kā ANO Konvencijas par bērna tiesībām, kuras puse ir arī Birma/Mjanma, 7. un 8. pantā ir paredzētas bērna tiesības tikt reģistrētam kopš dzimšanas un un citi pienākumi saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem, jo īpaši tad, ja pretējā gadījumā bērns kļūtu par bezvalstnieku;

J.tā kā armijai joprojām ir nesamērīga ietekme valsts lietās; tā kā dažos konstitūcijas pantos ir nodrošināta militāro un civilo līderu nesodāmība;

K.tā kā reliģija tiek izmantota vardarbīgiem mērķiem; tā kā domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvība netiek nodrošināta; tā kā naida kurināšana pret reliģiskajām minoritātēm pastāvīgi paliek nesodīta; tā kā ksenofobiju un islāmofobiju Birmas sabiedrībā jo īpaši veicināja pieaugošais budisma ekstrēmisms, kas sekmē nacionālisma politiku, saskaņā ar kuru budisms tiek uzlūkots kā Birmas valsts dibināšanas stūrakmens un pat ekskluzīvs tās pastāvēšanas nosacījums;

L.tā kā spriedzi un naidu starp kopienām tomēr var novērst tikai tiesiskā ceļā; tāpat ir nepieciešams novērst to pamatcēloņus, tostarp atklāt un atmaskot diskriminējošos stereotipus, mudinot uz lielāku iecietību un sociālo pakalpojumu pieejamību visiem, jo īpaši izglītības jomā,

 

1.  pauž dziļas bažas par humanitāro situāciju Mjanmā/Birmā un Bangladešā un mudina Mjanmas/Birmas valdību nekavējoties pārtraukt pārmērīga spēka lietošanu, vardarbību un diskrimināciju, kas ir iznīcinājis rohingu kopienu Rakhainas pavalstī;
atkārtoti prasa nekavējoties nodrošināt pilnīgu piekļuvi humānajai palīdzībai bez nosacījumiem;

2.  atgādina, ka rohingi ir neatņemama Birmas iedzīvotāju daļa un ka līdz ar to viņi ir par tādiem jāatzīst tiesiski;

3.  pieņem zināšanai neseno nolīgumu starp Bangladešu un Mjanmu/Birmu; uzsver, ka UNHCR ir sistemātiski jāiesaista kopējās darba grupas darbībā; uzsver, ka rohingu pārvietošana no vienas nometnes uz citu otrpus robežai nevar būt cilvēka cienīgs vai ilgtspējīgs risinājums;
atbalsta augstā komisāra bēgļu jautājumos nostāju, kurš uzskata, ka šobrīd nav radīti apstākļi, lai ”garantētu drošu un ilgtspējīgu atgriešanos”; turklāt uzsver, ka šim atgriešanās procesam ir jānotiek brīvprātīgi;
uzsver nepieciešamību ievērot neizraidīšanas principu visos gadījumos;

4.  atzinīgi vērtē konstruktīvo lomu, ko šajos sarežģītajos apstākļos ir uzņēmusies Bangladeša; mudina iestādes nodrošināt vairāk zemes, lai ierobežotu pārblīvētību un sliktos sadzīves apstākļus nometnēs; mudina tās mazināt birokrātiskos ierobežojumus humānās palīdzības organizācijām, jo īpaši attiecībā uz darba atļaujām, vīzām un projektu apstiprinājumiem; mudina Bangladešu oficiāli atzīt visus rohingus par bēgļiem, lai viņi varētu saņemt pamata aizsardzību un nepieciešamo palīdzību; atgādina, ka pārvietošanās brīvība ir pamatnosacījums, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu pieejamību un izglītības iespējas;

5.  uzsver nepieciešamību nodrošināt cilvēka cienīgus atgriešanās apstākļus, lai īstenotu ilgtspējīgus risinājumus saskaņā ar starptautiskajiem principiem, sākot ar Birmas militāro spēku sagrauto ciematu atjaunošanu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Mjanmas/Birmas lēmumu izveidot ”Union Enterprise Mechanism” humānās palīdzības, pārmitināšanas un attīstības mērķiem Rakhainas pavalstī; uzsver, ka šim mehānismam ir jāiet roku rokā ar pilnīgu tiesību atjaunošanu rohingiem un pārmērīga spēka izmantošanas pārtraukšanu no Mjanmas iestāžu puses un publisku nosodījumu par to;

6.  pauž gandarījumu par to, ka ANO Cilvēktiesību padome nesen pagarināja faktu vākšanas misijas pilnvaras; uzsver, ka rohingu diskriminēšanu, izraidīšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, masveida nogalināšanu un kūdīšanu uz naidu pret viņiem no Birmas valsts puses juridiski varētu kvalificēt kā “noziegumu pret cilvēci”; atbalsta Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos pieprasījumu ieteikt ANO Ģenerālajai asamblejai izveidot jaunu neitrālu un neatkarīgu mehānismu, kas papildinātu faktu vākšanas misijas darbu informācijas ieguvē par jaunāko vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas vilni, lai atvieglotu individuālu kriminālizmeklēšanu veikšanu nolūkā atklāt vainīgos; atbalsta arī ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja dibināšanu Mjanmā/Birmā, tam paredzot pilnīgas pilnvaras;

7.  vērš uzmanību uz to, ka diskriminācija Mjanmā/Birmā skar arī citas minoritātes (tamilu hinduistus, kameinus, ķīniešus u.c.); uzskata 1982. gada pilsonības likumu par auglīgu augsni nošķiršanai, ar to faktiski ieviešot netaisnīgu atšķirīgu pilsonības statusu, ko papildina selektīva piemērošana, daudzi birokrātijas slāņi un plaši izplatīta korupcija;

8.  vēlreiz uzsver, ka Birmas valdībai ir steidzami pilnībā jāpārskata tās diskriminējošais tiesiskais arsenāls; šajā sakarībā mudina Mjanmas/Birmas valdību piešķirt pilntiesīga pilsoņa statusu visām minoritātēm un jo īpaši Birmas rohingiem, pārskatot 1982. gada likumu par pilsonību saskaņā ar starptautiskiem standartiem; iesaka valdībai nodrošināt, lai visi Mjanmas/Birmas iedzīvotāji varētu saņemt personu apliecinošus dokumentus neatkarīgi no valstspiederības, un garantēt, lai visi bērni, viņiem piedzimstot, tiktu reģistrēti bez diskriminācijas un bez maksas, kā arī ātri ieviest sistēmu, lai reģistrētu nereģistrētus bērnus, tostarp rohingu tautības bērnus, saskaņā ar ANO ieteikumiem;

9.  mudina Birmas iestādes pēc iespējas drīzāk īstenot visus Kofi Annan vadītās izmeklēšanas komitejas ieteikumus, it īpaši attiecībā uz pilsonību un līdztiesību starp Birmas iedzīvotājiem gan tiesību aktos, gan praksē;

10.  mudina Aung San Suu Kyi aizsargāt savus iedzīvotājus, tostarp rohingus, kas ir šīs valsts iedzīvotāju neatņemama sastāvdaļa, un nosodīt bruņoto spēku īstenoto vardarbību; norāda, ka Aung San Suu Kyi kā valsts padomniece ir apņēmusies saukt pie atbildības visus vainīgos par cilvēktiesību pārkāpumiem un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, lai nepieļautu nesodāmību, un ka viņa 2017. gada 19. septembra paziņoja, ka Mjanma/Birma nebaidās no starptautiskās izvērtēšanas; tomēr joprojām pauž dziļas bažas par dažiem viņas paziņojumiem un nepietiekami veiktiem pasākumiem, kas nav Nobela miera prēmijas un Saharova prēmijas laureātes cienīga rīcība;

11.  pauž nožēlu par ultranacionāli noskaņotu budistu kustību pieaugošo ietekmi, kas veicina diskriminējošas attieksmes palielināšanos un noved pie diskriminējošas politikas vai tiesību aktiem; atgādina, ka 2008. gada konstitūcija aizliedz reliģijas izmantošanu politiskiem mērķiem; aicina iestādes veikt nepieciešamos pasākumus, lai apkarotu diskriminācijas un aizspriedumu izplatīšanos pret musulmaņiem un nacionālām, etniskām, reliģiskām un valodu minoritātēm valstī, un pārtraukt kūdīšanu uz naidu, jo īpaši pret musulmaņiem, publiski nosodot šādu rīcību, tostarp Rakhainas pavalstī;

12.  uzsver vajadzību novērst pamatcēloņus ilgstošajai diskriminācijai pret rohingu iedzīvotājiem; prasa nostiprināt, aizsargāt un garantēt piekļuvi ekonomiskajām un sociālajām pamattiesībām, proti, uzlabot izglītības iespējas un piekļuvi izglītībai, tostarp augstākajai izglītībai, visiem, sevišķi Rakhainas pavalstī, un jo īpaši pārvietotajiem jauniešiem un bērniem, kas dzīvo nometnēs;

13.  mudina Birmas valdību piešķirt prioritāti preventīviem pasākumiem pret diskrimināciju, jo īpaši organizējot informācijas un izglītības kampaņas, apmācot tiesnešus un amatpersonas, kas ir atbildīgas par kārtības uzturēšanu, un ar kultūras un sociālā dialoga starpniecību;

14.  uzsver, ka sekmīga pāreja uz demokrātiju un tiesiskumu Mjanmā/Birmā ir atkarīga arī no tā, vai tiek garantēts civilās pārvaldes pārākums pār militāro varu;

15.  aicina Birmas iestādes nodrošināt, lai pilnībā tiktu ievērotas tiesības uz vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvību un plašsaziņas līdzekļiem, pārtraukt patvaļīgos arestus un aizturēšanas un atteikties no nesamērīgu sodu piemērošanas tiem, kas izmanto šīs tiesības, tostarp pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, politiķiem un žurnālistiem, kuri mēģina aizsargāt minoritāšu tiesības un regulāri cieš no iebiedēšanas un vajāšanas;

16.  aicina Mjanmu/Birmu ratificēt piecas no astoņām galvenajām konvencijām, kas jau ir parakstītas, jo īpaši Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un fakultatīvo protokolu, kas pievienots Konvencijai par bērna tiesībām;

17.  aicina visas reģiona valstis, konkrēti Austrāliju, Indonēziju, Malaiziju un Taizemi, ievērot savas starptautiskās saistības attiecībā uz bēgļu tiesībām, jo īpaši parakstot Konvenciju par bēgļu statusu (Ženēvas konvenciju) un tās 1967. gada protokolu un Ņujorkas konvenciju par bezvalstnieku statusu, atvērt robežas rohingu izcelsmes patvēruma meklētājiem un sniegt viņiem vismaz pagaidu aizsardzību;

18.  atzinīgi vērtē to, ka palielinās uzmanība un atbalsts, ko Eiropas Savienība velta šai krīzei; iesaka sniegt Savienības atbalstu tikai tām programmām, kurās tiek stingri ievērots princips nepieļaut diskrimināciju un segregāciju; norāda, ka par humāno palīdzību atbildīgais komisārs Christos Stylianides vizītes laikā Bangladešā pagājušajā mēnesī citēja ANO ģenerālsekretāru, kurš runāja par “etnisko tīrīšanu”;

19.  atzinīgi vērtē to, ka Francija un Apvienotā Karaliste ir apturējusi militāro sadarbību ar Mjanmu/Birmu, kā arī to, ka ES ir atsaukusi uzaicinājumus ierasties vizītē šīs valsts bruņoto spēku komandierim un citām bruņoto spēku amatpersonām;
uzsver, cik svarīgs ir ES ieroču embargo, kuram būtu jāattiecas arī uz aprīkojuma nodrošināšanu, uzturēšanu, atbalstu, apmācību un sadarbību ar Birmas/Mjanmas armiju, un aicina starptautisko sabiedrību rīkoties tāpat;

20.  aicina risināt sarunas par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mjanmu/Birmu, kurš joprojām ir apturēts līdz brīdim, kamēr stāvoklis nebūs noturīgi uzlabojies; šajā sakarībā atzinīgi vērtē uz nenoteiktu laiku atlikto šā gada septembrī paredzēto Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas delegācijas vizīti Mjanmā/Birmā; norāda, ka vispārējās preferenču sistēmas (VPS) izmantošana ir pakārtota pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanai un ka plaši izplatītu un sistemātisku pamata cilvēktiesību vai darba tiesību normu pārkāpumu gadījumā to var atsaukt; stingri aicina Padomi apsvērt šo risinājumu;

21.  vispārīgāk uzsver ar zemi saistītus un nelikumīgas zemes sagrābšanas jautājumus, jo īpaši no privātu uzņēmumu puses, kas līdz ar sociālo taisnīgumu un rohingu pārmitināšanu ir svarīgi problēmuzdevumi, kuri Mjanmai/Birmai jāatrisina nākotnē;

22.  atgādina, ka Parlaments savā 2010. gada ziņojumā par ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu ir norādījis, ka pašreizējo klauzulu iekļaušanai tirdzniecības nolīgumos ir bijusi ”ierobežota ietekme uz pienākumu ievērošanu un saistību izpildi cilvēktiesību jomā”, un aicināja Komisiju un Padomi cita starpā “apsvērt iespēju iekļaut cilvēktiesību komiteju visos ES tirdzniecības nolīgumos, lai nodrošinātu stingru un sistemātisku sekošanu līdzi cilvēktiesību jautājumiem saistībā ar nolīgumu”;

23.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Mjanmas/Birmas valdībai, kā arī ASEAN dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajai asamblejai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika