Förslag till resolution - B8-0674/2017Förslag till resolution
B8-0674/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Myanmar/Burma: situationen för rohingyafolket

6.12.2017 - (2017/2973(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0668/2017

Förfarande : 2017/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0674/2017
Ingivna texter :
B8-0674/2017
Antagna texter :

B8-0674/2017

Europaparlamentets resolution om Myanmar/Burma: situationen för rohingyafolket

(2017/2973(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina många resolutioner om Myanmar/Burma och rohingyafolket, särskilt av den 16 september 2017, 15 december 2016, 7 juli 2016 och 21 maj 2015 om de massgravar som påträffats i Thailand,

–  med beaktande av sina betänkanden av den 13 juni 2017 om statslöshet i Syd- och Sydostasien och av den 27 juni 2016 om genomförande av parlamentets rekommendationer från 2010 om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av de internationella konventionerna från 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter såväl som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av New York-konventionen om statslösa personers rättsliga ställning,

–  med beaktande av konventionen om barnets rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet,

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution nr 1325 om kvinnor, fred och säkerhet,

–  med beaktande av FN:s arbete i frågan, särskilt rapporten om människorättssituationen för muslimska rohingyer och andra minoriteter i Myanmar/Burma, som antogs vid det 32:a sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av UNHCR:s globala handlingsplan för att undanröja statslöshet (2014–2024),

–  med beaktande av uppdragsrapporten av den 3 februari 2017 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Bangladesh om intervjuerna med rohingyer på flykt från Myanmar/Burma sedan den 9 oktober 2016,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare, bland annat i fråga om yttrandefrihet,

–  med beaktande av uttalandet av Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vid hennes presskonferens den 2 maj 2017 tillsammans med Aung San Suu Kyi, statsrådgivare och utrikesminister i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av det investeringsskyddsavtal mellan EU och Myanmar/Burma som är under förhandling,

–  med beaktande av de återkommande rapporterna från icke-statliga organisationer om människorättssituationen i Myanmar/Burma och särskilt om rohingyafolket,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om en EU-strategi för Myanmar/Burma,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017,

–  med beaktande av vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherinis besök och uttalande i Bangladesh den 19 november 2017,

–  med beaktande av meddelandet av den 5 december 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter under det extrainsatta sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.Rohingyerna i Myanmar/Burma är den största statslösa folkgruppen i världen. Förföljelserna, våldet och diskrimineringen mot dem fortsätter att trappas upp. Tillträdet till delstaten Rakhine är alltjämt begränsat för icke-statliga organisationer, oberoende observatörer och journalister.

B.Över 600 000 rohingyer har tagit sin tillflykt till Bangladesh sedan den 25 augusti 2017, utöver de 200 000–300 000 rohingyaflyktingar som kommit till landet under de senaste årtiondena. Bangladesh är ett av de fattigaste länderna i världen. Utöver den humanitära krisen börjar det nu uppstå en sanitär kris och en risk för epidemier. Det har konstaterats fall av grav akut undernäring. Unicef, Världshälsoorganisationen (WHO) och myndigheterna i Bangladesh drog förra månaden igång en omfattande vaccinationskampanj med 900 000 vaccindoser inplanerade.

C.Den 23 november undertecknades ett avtal mellan Bangladesh och Myanmar/Burma. Avtalet omfattar frivilligt återvändande för rohingyer som fördrivits sedan oktober 2016. Mekanismen och den gemensamma arbetsgruppen ska inrättas inom två månader, och särskilda läger för att ta emot dessa människor ska öppnas i Myanmar/Burma. De väpnade styrkorna i Myanmar/Burma har gjort sig skyldiga till tortyr, påtvingade försvinnanden, utomrättsliga avrättningar och urskillningslösa bombningar mot rohingyabyar.

D.FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har i ett meddelande efterlyst en internationell brottsutredning mot dem som utövat våld mot rohingyer som eventuellt är skyldiga till folkmord. Analyserna av de ”utbredda, systematiska och chockerande brutala” attackerna mot rohingyer bekräftar uppgifterna från ett flertal internationella observatörer.

E.Pramila Patten, FN:s generalsekreterares särskilda representant för frågor om sexuellt våld i konflikter, besökte flyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh den 12 november och tillkännagav sin avsikt att rekommendera Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att lagföra myndigheterna i Myanmar/Burma för åtskilliga människorättskränkningar som är att jämställa med ”folkmord mot rohingyafolket”. Enbart i lägret i Kutupalong, det största i Cox’s Bazar, lever över 400 000 flyktingar.

F.En givarkonferens för rohingyer hölls den 23 oktober i Genève. Europeiska unionen har frigjort 30 miljoner euro i bistånd för att lindra den humanitära krisen. Det internationella humanitära biståndet ska förnyas från februari 2018.

G.FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan rekommenderar i sin av Aung San Suu Kyi beställda rapport av den 24 augusti i år att Myanmar/Burma ska upphäva inskränkningarna av rohingyernas rörelsefrihet och medborgarskap för att undvika att ge näring åt extremism och för att säkra fred och stabilitet i den burmesiska nationen.

H.En miljon rohingyer har gång på gång förvägrats medborgarskap och tillhörande rättigheter, som rösträtten. Sedan 1990-talet utfärdas ingen födelseattest för många rohingyabarn, vilket äventyrar deras möjligheter att skrivas in i allmänna skolor och få ut identitetshandlingar.

I.Artiklarna 7 och 8 i konventionen om barnets rättigheter, som Myanmar/Burma har anslutit sig till, slår fast barnets rätt att registreras omedelbart efter födseln samt andra skyldigheter enligt tillämpliga internationella instrument på området, särskilt i de fall då barnet annars skulle vara statslöst.

J.Armén har fortfarande en oproportionerligt stor makt över landets angelägenheter. Vissa artiklar i konstitutionen slår fast militära och civila ledares straffrihet.

K.Religionen utnyttjas i våldssyften. Tanke-, samvets- och religionsfriheten är inte garanterade. Uppvigling till hat mot religiösa minoriteter undgår systematiskt bestraffning. Främlingsfientligheten och islamofobin i det burmesiska samhället har fått näring inte minst av en buddistisk extremism på frammarsch som underblåser en nationalistisk politik där buddismen ses som en grundläggande beståndsdel eller rentav som en absolut förutsättning för den burmesiska nationen.

L.Spänningarna och hatet mellan befolkningsgrupper kan emellertid inte undanröjas med bara rättsföreskrifter. Man måste även gå till botten med de bakomliggande orsakerna, bland annat genom att få bukt med diskriminerande stereotyper och uppmuntra större tolerans och tillgång till samhällsservice för alla, inte minst utbildning.

 

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den humanitära situationen i Myanmar/Burma och Bangladesh och begär med eftertryck att regeringen i Myanmar/Burma sätter stopp för det militära övervåld och den diskriminering som har tillintetgjort rohingyafolket i delstaten Rakhine. Parlamentet upprepar sin vädjan om att humanitärt bistånd ska ges omedelbart, fullständigt och villkorslöst tillträde.

2.  Europaparlamentet erinrar om att rohingyerna är en integrerad del av den burmesiska befolkningen och att de måste erkännas i denna egenskap av lagen.

3.  Europaparlamentet noterar det nyligen ingångna avtalet mellan Bangladesh och Myanmar/Burma. Parlamentet framhåller att FN:s flyktingkommissariat systematiskt måste inbegripas i den gemensamma arbetsgruppens arbete. Parlamentet understryker att en förflyttning av rohingyer från ett läger till ett annat på andra sidan gränsen inte är en värdig eller hållbar lösning. Parlamentet stöder flyktingkommissariatets ståndpunkt att det för närvarande inte finns några förutsättningar för ”ett säkert och hållbart återvändande”. Parlamentet understryker vidare att ett sådant återvändande verkligen måste ske på frivillig basis. Parlamentet understryker även att principen om ”non-refoulement” måste iakttas under alla omständigheter.

4.  Europaparlamentet uppskattar Bangladeshs konstruktiva roll under dessa svåra omständigheter. Parlamentet uppmanar myndigheterna att tillhandahålla mer mark för att minska överbefolkningen och förbättra de ohälsosamma förhållandena i lägren. Myndigheterna uppfordras även att mjuka upp de byråkratiska restriktioner som de ålägger humanitära organisationer, särskilt i fråga om arbetstillstånd, visum och godkännande av projekt. Parlamentet uppmuntrar Bangladesh att officiellt erkänna alla rohingyer som flyktingar, så att de alla kan få tillgång till det grundläggande skydd och den hjälp som de är i behov av. Parlamentet erinrar slutligen om att rörelsefrihet är en nyckel till grundläggande tjänster och utbildningsmöjligheter.

5.  Europaparlamentet framhåller behovet av att garantera förutsättningar för ett värdigt återvändande i syfte att få till stånd varaktiga lösningar i enlighet med internationella principer, först och främst genom återuppbyggnad av de byar som förstörts av burmesiska väpnade styrkor. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang beslutet av Myanmar/Burma att skapa en ”Union Enterprise Mechanism” för humanitärt bistånd, återflyttning och utveckling i delstaten Rakhine. Parlamentet understryker att denna mekanism måste gå hand i hand med ett fullständigt återinförande av rohingyafolkets rättigheter samt upphörande och offentligt fördömande av övervåldet från de burmesiska myndigheternas sida.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen förlängde undersökningsuppdragets mandat. Parlamentet lyfter fram diskrimineringen, utvisningarna, övergreppen, massmorden och uppviglingen till hat mot rohingyer från den burmesiska statens sida, som kan hänföras till brottsrubriceringen ”brott mot mänskligheten”. Parlamentet stöder FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i dennes begäran om att överväga en rekommendation till FN:s generalförsamling att inrätta en ny opartisk och oberoende mekanism som ska komplettera undersökningsuppdragets arbete gällande den senaste vågen av våld och övergrepp, i syfte att underlätta enskilda brottsutredningar mot de ansvariga. Parlamentet stöder vidare inrättandet av en byrå för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, med fullständigt mandat.

7.  Europaparlamentet vill uppmärksamma den diskriminering som även andra minoriteter i Myanmar/Burma utsätts för (hinduiska tamiler, kaman, den kinesiska minoriteten m.m.). Parlamentet ser 1982 års medborgarskapslag som en grogrund för splittring som de facto skapar en orättfärdig idé om olika ”medborgarskapsstatus” med selektiv tillämpning och med åtskilliga byråkratiska nivåer och grasserande korruption.

8.  Europaparlamentet understryker på nytt det brådskande behovet av att Myanmar/Burmas regering gör en fullständig översyn av landets diskriminerande lagstiftning. Parlamentet uppfordrar i detta sammanhang regeringen i Myanmar/Burma att tillerkänna samtliga minoriteter i landet, inte minst rohingyafolket, fullvärdigt medborgarskap genom att revidera 1982 års medborgarskapslag i enlighet med internationella normer. Regeringen rekommenderas även att se till att alla invånare i Myanmar/Burma kan få identitetshandlingar oberoende av nationalitet och att alla barn registreras vid födseln, gratis och utan diskriminering, samt att skyndsamt inrätta ett system som gör det möjligt att folkbokföra oregistrerade barn, däribland rohingyabarn, i enlighet med FN:s rekommendationer.

9.  Europaparlamentet uppfordrar de burmesiska myndigheterna att snarast möjligt genomföra samtliga rekommendationer från Kofi Annans undersökningskommission, i synnerhet i frågan om medborgarskap och jämlikhet, både enligt lag och i praktiken, mellan Myanmar/Burmas medborgare.

10.  Europaparlamentet uppmanar Aung San Suu Kyi att skydda sitt folk, som rohingyerna är en integrerad del av, och att fördöma militärens övergrepp. Parlamentet konstaterar att Aung San Suu Kyi i sin egenskap av statsrådgivare har åtagit sig att i enlighet med rättsstatsprincipen lagföra alla som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna och andra brott för att se till att ingen straffrihet förekommer, och att hon den 19 september 2017 tillkännagav att Myanmar/Burma inte räds en ingående internationell granskning. Parlamentet är emellertid ytterst bekymrat över en del av hennes uttalanden och hennes otillräckliga insatser, som är ovärdiga en person som tagit emot Nobels fredspris och Sacharovpriset.

11.  Europaparlamentet kritiserar det växande inflytandet hos buddistiska ultranationalistiska rörelser, som underblåser diskriminerande stämningar och kräver diskriminerande politik eller lagstiftning. Parlamentet erinrar om att det enligt 2008 års konstitution är förbjudet att utnyttja religionen i politiska syften. Parlamentet uppmanar myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa spridningen av diskriminering och fördomar mot muslimer och medlemmar av nationella, etniska, religiösa och språkliga minoriteter i landet och sätta stopp för uppvigling till hat, inte minst mot muslimer, genom att offentligt fördöma sådana handlingar, bland annat i delstaten Rakhine.

12.  Europaparlamentet framhåller behovet av att angripa rötterna till den diskriminering som rohingyafolket så länge varit utsatt för. Parlamentet anser att tillgången till grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter måste bekräftas, försvaras och garanteras, inte minst förbättrade utbildningsmöjligheter och förbättrad tillgång till utbildning för alla, även högre utbildning, i synnerhet i delstaten Rakhine, till förmån för de unga fördrivna människor och de barn som lever i läger.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar den burmesiska regeringen att ge förtur åt förebyggande åtgärder mot diskriminering, bland annat genom utbildnings- och informationskampanjer, utbildning av domare och personal inom ordningsmakten samt kulturell och social dialog.

14.  Europaparlamentet framhåller att en framgångsrik demokratisk övergång och rättsstat i Myanmar/Burma även är beroende av att den civila makten har företräde framför den militära.

15.  Europaparlamentet uppmanar de burmesiska myndigheterna att garantera fullständig respekt för rätten till yttrande-, mötes-, förenings- och mediefrihet, att upphöra med godtyckliga gripanden och kvarhållanden och att avstå från att utfärda oproportionerliga domar mot dem som utövar dessa rättigheter, inte minst aktörer inom civilsamhället, politiska företrädare och journalister som försöker skydda minoriteternas rättigheter och som regelbundet utsätts för hot och trakasserier.

16.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burma att ratificera fem av de åtta centrala konventioner som redan undertecknats, särskilt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter.

17.  Europaparlamentet uppmanar alla länder i regionen, särskilt Australien, Indonesien, Malaysia och Thailand, att fullgöra sina internationella åtaganden om flyktingars rättigheter, bland annat genom att underteckna konventionen om flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen) och dess protokoll från 1967 samt New York-konventionen om statslösa personers rättsliga ställning, och att öppna sina gränser för asylsökande, inte minst rohingyer, och erbjuda dem åtminstone tillfälligt skydd.

18.  Europaparlamentet välkomnar EU:s uppmärksamhet och växande stöd i denna kris. Parlamentet rekommenderar att unionens stöd ska göras avhängigt av att det finns program som är fullständigt icke-diskriminerande och icke-segregerande. Parlamentet konstaterar att Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd, under sitt besök i Bangladesh förra månaden citerade FN:s generalsekreterare, som talade om ”etnisk rensning”.

19.  Europaparlamentet gläds åt att Frankrike och Storbritannien ställt in sitt militära engagemang med Myanmar/Burma och att EU ställt in sina inbjudningar till överbefälhavaren och andra officiella företrädare för landets väpnade styrkor. Parlamentet framhåller vikten av unionens vapenembargo, som även måste omfatta tillhandahållande av utrustning, underhåll, bistånd, utbildning och samarbete med Myanmar/Burmas armé, och uppmanar världssamfundet att göra samma sak.

20.  Europaparlamentet begär att förhandlingarna om ett investeringsskyddsavtal mellan EU och Myanmar/Burma ska förbli suspenderade så länge situationen inte förbättrats varaktigt. Parlamentet gläds i detta sammanhang åt att det besök som en delegation för dess utskott för internationell handel skulle ha gjort i Myanmar/Burma i september i år har skjutits på obestämd framtid. Parlamentet erinrar om att åtnjutandet av EU:s allmänna preferenssystem är avhängigt av att grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras och att ett sådant åtnjutande kan återkallas i händelse av omfattande och systematiska kränkningar av grundläggande människorättsliga eller arbetsrättsliga normer. Parlamentet uppmanar starkt rådet att överväga denna lösning.

21.  Europaparlamentet framhåller mer allmänt att markfrågor och otillbörligt tillägnande av mark, inte minst från privata företags sida, förblir en stor utmaning för Myanmar/Burmas framtid, för den sociala rättvisan och för rohingyernas återflytt.

22.  Europaparlamentet erinrar om att det i sitt betänkande från 2010 om genomförande av rekommendationerna om sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar ansåg att de befintliga klausulerna i handelsavtalen ”har haft en begränsad inverkan på fullgörandet av skyldigheter och åtaganden på människorättsområdet”, och uppmanade kommissionen och rådet att bland annat ”överväga möjligheten att inkludera en underkommitté för mänskliga rättigheter i alla EU:s handelsavtal för att säkerställa en seriös och systematisk uppföljning i frågor rörande de mänskliga rättigheterna med avseende på det berörda avtalet”.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringen i Myanmar/Burma, Aseans medlemmar samt FN:s generalsekreterare och generalförsamling.