Návrh usnesení - B8-0676/2017Návrh usnesení
B8-0676/2017

NÁVRH USNESENÍ o současném stavu jednání se Spojeným královstvím

11.12.2017 - (2017/2964(RSP))

předložený na závěr rozpravy o současném stavu jednání se Spojeným královstvím
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Tim Aker za skupinu EFDD

Postup : 2017/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0676/2017
Předložené texty :
B8-0676/2017
Přijaté texty :

B8-0676/2017

Usnesení Evropského parlamentu o stavu jednání se Spojeným královstvím

(2017/2964(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na oznámení podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), které předsedkyně vlády Spojeného království předala Evropské radě dne 29. března 2017,

–  s ohledem na článek 25 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[1],

–  s ohledem na článek 47 Smlouvy o Evropské unii, který zakládá právní subjektivitu Unie,

–  s ohledem na zprávu, kterou dne 4. března 2017 vydal výbor Sněmovny lordů pro Evropskou unii ohledně brexitu a rozpočtu EU (dokument Sněmovny lordů č. 125),

–  s ohledem na požadavek článku 50, aby jednání o podmínkách vystoupení přihlédla k rámci budoucích vztahů s Unií,

_  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 25/2625 ze dne 24. října 1970 o „zásadách mezinárodního práva týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou Spojených národů“;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu že 51,8 % voličů ve Spojeném království (17,4 milionu osob) hlasovalo dne 23. června 2016 pro odchod z Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že finanční závazky Spojeného království vůči EU zanikají v souladu s mezinárodním právem na konci lhůty stanovené v článku 50, pokud není dohodnuto jinak;

C.  vzhledem k tomu, že Spojené království je druhým největším čistým přispěvatelem do rozpočtu EU a bylo jím každý rok svého členství (s výjimkou roku 1975);

D.  vzhledem k tomu, že EU je celní unií se společným vnějším celním sazebníkem, a tudíž není zónou volného obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že pojem „jednotný trh“ označuje EU jako území bez jakýchkoli vnitřních hranic nebo jiných regulačních překážek volnému pohybu zboží a služeb, ale že tento trh není zdaleka dokončen, zejména v oblasti služeb;

 

1.  připomíná dlouhodobý závazek Evropské unie směřovat „ke stále užšímu svazku“ a skutečnost, že k jeho splnění je třeba akceptovat acquis communautaire;

2.  uznává tento cíl, ale zároveň i skutečnost, že to nemusí být volbou některých lidí, kteří si chtějí zachovat vnitrostátní svrchovanost a mají jinou představu o konfederaci národních států;

3.  domnívá se, že konceptu subsidiarity se nepodařilo překlenout propast mezi dvěma alternativními vizemi; považuje výsledek referenda ve Spojeném království za legitimní volbu členského státu, v němž většina obyvatel nesdílí myšlenku „stále užšího svazku“;

4.  domnívá se, že odchod Spojeného království by mohl a měl být prospěšný pro všechny strany tím, že z Unie odejdou miliony osob, které nesdílí její nejdůležitější cíl;

5.  domnívá se, že veškerá nová ujednání mezi odcházejícím Spojeným královstvím a zbytkem Evropské unie by měla usilovat o reciprocitu, neboť jakákoli jiná řešení povedou k odporu a problémům do budoucna;

6.  vyzývá proto k zaujetí pozitivního postoje k dlouhodobému cíli, že by nová ujednání měla maximalizovat podmínky přínosné pro demokracii, prosperitu a budování štěstí v celé Evropě, a pokud možno i v celém světě;

7.  konstatuje, že úsporná opatření EU trvají řadu let, nezdá se však, že by vedla k očekávanému oživení a návratu k prosperitě;

8.  dospěl proto k závěru, že přestože řada základních politik Evropské unie nepřináší občanům EU prospěch, Evropská unie odmítá předložit jinou alternativu než je „posílení stávajících opatření“;

9.  konstatuje, že v rozporu s tím, co se často tvrdí, je postoj vlády Spojeného království jasný a přímočarý – Spojené království tedy konkrétně chce:

•  svobodný pohyb kapitálu, zboží a služeb (tj. to, co pojem „volný obchod“ ve skutečnosti znamená);

•  osvobození od Soudního dvora Evropské unie;

•  svobodu uzavírat obchodní dohody se třetími zeměmi;

•  svobodu kontrolovat své hranice (včetně teritoriálních vod a výlučné hospodářské zóny);

•  žádný volný pohyb osob, který by zahrnoval: i) přístup k veřejným službám, dávkám a zaměstnaneckým právům (kvůli obrovským problémům vyplývajícím z toho, že byl tento přístup poskytován stovkám milionů osob ze zemí s velmi odlišnou životní úrovní) a ii) povinné přidělování uprchlíků a žadatelů o azyl členským státům, jejichž obyvatelé je nechtějí;

10.  bere na vědomí a podporuje rezoluci Valného shromáždění OSN č. 25/2625 ze dne 24. října 1970 a zejména v ní obsaženou a) zásadu týkající se povinnosti nezasahovat do záležitostí spadajících do vnitrostátní jurisdikce kteréhokoli státu, a to v souladu s Chartou Organizace spojených národů; b) zásadu rovnoprávnosti a sebeurčení národů; c) zásadu svrchované rovnosti států a d) zásadu, že státy musí v dobré víře plnit přijaté závazky, které pro ně z Charty Organizace spojených národů vyplývají;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.