Procedură : 2017/2964(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0676/2017

Texte depuse :

B8-0676/2017

Dezbateri :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Voturi :

PV 13/12/2017 - 13.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 394kWORD 52k
11.12.2017
PE614.298v01-00
 
B8-0676/2017

depusă în încheierea dezbaterilor privind stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP))


Tim Aker în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP))  
B8‑0676/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere notificarea adresată Consiliului European la 29 martie 2017 de către prim-ministrul Regatului Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 25 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1),

–  având în vedere articolul 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană care conferă Uniunii personalitate juridică,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru Uniunea Europeană a Camerei Lorzilor referitor la Brexit și la bugetul UE, publicat la 4 martie 2017 (Camera Lorzilor, Documentul nr. 125),

–  având în vedere cerința prevăzută la articolul 50 ca negocierile „să țină seama de cadrul viitoarelor relații cu Uniunea” în modalitățile de retragere,

_  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite și Rezoluția Adunării General a ONU 25/2625 din 24 octombrie 1970 referitoare la „Principiile de drept internațional privind relațiile amicale și cooperarea între state în conformitate cu Carta Națiunilor Unite”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât 51,8 % dintre alegătorii britanici (17,4 milioane de persoane) au votat la 23 iunie 2016 pentru părăsirea Uniunii Europene;

B.  întrucât obligațiile financiare ale Regatului Unit față de UE, ca o chestiune de drept internațional, încetează la sfârșitul perioadei de preaviz în conformitate cu articolul 50, cu excepția cazului în care se convine altfel;

C.  întrucât Regatul Unit este al doilea contribuabil net din Uniune și a fost un contribuitor net în fiecare an de la aderarea sa (cu excepția anului 1975);

D.  întrucât UE este o uniune vamală cu un tarif extern comun și nu este, prin urmare, o zonă de liber schimb;

E.  întrucât termenul „piață unică” se referă la UE ca la un singur teritoriu, fără nicio frontieră internă sau alte obstacole de reglementare în calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor, dar acest lucru este departe de a se fi încheiat, în special în ceea ce privește serviciile,

1.  ia act de angajamentul de lungă durată al Uniunii Europene privind „o uniune tot mai strânsă” și acceptarea acquis-ului comunitar pe care acest angajament îl impune;

2.  recunoaște acest obiectiv, dar și faptul că este posibil ca aceasta să nu fie alegerea unora care doresc să-și păstreze suveranitatea națională și care au o viziune diferită de aceea a unei confederații de state-națiune;

3.  consideră că conceptul de subsidiaritate nu a reușit să rezolve acest decalaj între două viziuni alternative; consideră că rezultatul referendumului din Regatul Unit reprezintă o opțiune legitimă de a pleca a unui stat membru în care majoritatea nu aderă la obiectivul unei „uniuni tot mai strânse”;

4.  consideră că ieșirea Regatului Unit ar putea și ar trebui să fie benefică pentru toate părțile implicate prin ieșirea din Uniune a milioane de persoane care nu împărtășesc obiectivul cel mai important al acesteia;

5.  consideră că orice noi acorduri între Regatul Unit care este pe punctul de a pleca și restul Uniunii Europene ar trebui să fie reciproce, pentru că în caz contrar vor apărea resentimente și probleme în viitor;

6.  solicită, prin urmare, o atitudine pozitivă față de obiectivul pe termen lung conform căreia noile dispoziții ar trebui să maximizeze perspectivele de democrație, prosperitate și căutare a fericirii atât pentru întreaga Europă cât și, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru întreaga lume;

7.  observă că „politicile de austeritate” ale UE au durat mulți ani fără a lăsa impresia că au dus la creșterea economică și la revenirea la prosperitate așteptate;

8.  conchide, de aceea, că, deși multe dintre politicile fundamentale ale Uniunii Europene nu sunt satisfăcătoare pentru cetățenii acesteia, Uniunea Europeană refuză să ofere alternative dincolo de „mai mult din același lucru”;

9.  constată că, spre deosebire de ceea ce este adesea menționat, poziția guvernului Regatului Unit este în principiu clară și simplă, și anume că Regatul Unit dorește:

•  libertatea de circulație a capitalurilor, bunurilor și serviciilor (care constituie ceea ce înseamnă cu adevărat „liber schimb”);

•  să nu facă obiectul hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene;

•  libertatea de a încheia acorduri comerciale cu țările terțe;

•  libertatea de a își controla frontierele (inclusiv apele sale teritoriale și zona sa economică exclusivă);

•  să se pună capăt liberei circulații a persoanelor, având în vedere că acest lucru presupune: i) accesul la serviciile publice, la alocații sociale și la dreptul la muncă (din cauza problemelor grave care decurg din acordarea unui astfel de acces la sute de milioane de oameni din țări cu standarde de viață foarte diferite); și (ii) impunerea obligației de a primi refugiați și solicitanți de azil statelor membre ale căror popoare nu îi doresc;

10.  ia act și susține Rezoluția 25/2625 a Adunării Generale a ONU din 24 octombrie 1970 și, în special: a) principiul privind obligația de a nu interveni în chestiuni care țin de competența națională a vreunui stat, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite; b) principiul egalității în drepturi și al autodeterminării popoarelor; c) principiul egalității suverane a statelor; și d) principiul conform căruia statele își îndeplinesc cu bună credință obligațiile asumate în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

Notă juridică - Politica de confidențialitate