Forslag til beslutning - B8-0677/2017Forslag til beslutning
B8-0677/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

11.12.2017 - (2017/2964(RSP))

på baggrund af redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Guy Verhofstadt koordinator og formand for ALDE-Gruppen
Manfred Weber formand for PPE-Gruppen
Gianni Pittella formand for S&D-Gruppen
Gabriele Zimmer formand for GUE/NGL-Gruppen
Philippe Lamberts, Ska Keller sideordnede formænd for Verts/ALE-Gruppen
Danuta Maria Hübner formand for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Procedure : 2017/2964(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0677/2017
Indgivne tekster :
B8-0677/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0677/2017

Europa-Parlamentets beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

(2017/2964(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 5. april 2017[1] om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union, og sin beslutning af 3. oktober 2017 om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige[2],

–  der henviser til retningslinjerne af 29. april 2017 fra Det Europæiske Råd (jf. artikel 50) efter Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU og til bilaget til Rådets afgørelse af 22. maj 2017, som fastlægger direktiver med henblik på forhandling af en aftale med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om de nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union,

–  der henviser til den fælles rapport af 8. december 2017 fra Den Europæiske Unions og den britiske regerings forhandlere om de fremskridt, der er gjort i fase 1 af forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU om Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at formålet med de forhandlinger mellem Den Europæiske Union (EU) og Det Forenede Kongerige (UK), som finder sted i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), er at sikre UK's velordnede udtræden af EU under hensyntagen til rammerne for UK's fremtidige forhold til Unionen, når UK ikke længere er en EU-medlemsstat;

B.  der henviser til, at en velordnet udtræden forudsætter, at forhandlingerne er strengt opdelt, således at de spørgsmål vedrørende adskillelsen, der har deres udspring i UK's forestående udtræden, bliver behandlet i en indledende fase, inden forhandlingerne kan bevæge sig videre til anden fase;

C.  der henviser til, at de tre absolut vigtigste spørgsmål i forbindelse med adskillelsen vedrører de rettigheder, der tilkommer EU-borgere med bopæl i UK, og UK-borgere med bopæl i EU-27, grænsen mellem Irland og Nordirland og de unikke og særlige omstændigheder med hensyn til øen Irland, samt en opgørelse af UK's finansielle forpligtelser over for EU;

D.  der henviser til, at det er påkrævet at gøre fyldestgørende fremskridt med hensyn til alle tre adskillelsesspørgsmål, inden forhandlingerne kan gå ind i den anden fase, og at dette skal ske så hurtigt som muligt for at have tilstrækkeligt med tid til forhandlingernes anden fase;

E.  der henviser til, at den fælles rapport fra Den Europæiske Unions og den britiske regerings forhandlere viser, at der er gjort fyldestgørende fremskridt;

F.  der henviser til, at UK hvad angår borgernes rettigheder har:

–  accepteret, at alle EU-borgere med lovligt ophold i UK og UK-borgere med lovligt ophold i en EU-27-medlemsstat og deres respektive familiemedlemmer på tidspunktet for den britiske udtræden kommer til at nyde godt af samtlige de rettigheder, der er fastslået i EU-retten og fortolket af Den Europæiske Unions Domstol, på grundlag af beskyttelsesforanstaltninger, som vil blive fastsat i udtrædelsesaftalen;

–  accepteret, at borgernes kernefamiliemedlemmer samt personer med et vedvarende forhold til dem, som i øjeblikket opholder sig uden for værtsstaten, vil være beskyttet af udtrædelsesaftalen, og at denne beskyttelse også kommer til at omfatte børn, der bliver født i fremtiden og uden for værtsstaten;

–  accepteret, at en fortsat opretholdelse af borgernes rettigheder vil være garanteret for livstid via en forholdsmæssig procedure, som vil være omfattet af passende beskyttelsesklausuler i overensstemmelse med EU's retsopfattelse. Denne procedure og disse beskyttelsesklausuler kommer til at figurere i udtrædelsesaftalen;

–  accepteret, at de administrative procedurer skal være gennemskuelige, smidige og effektive, at formularerne skal være korte, enkle og brugervenlige, og at ansøgninger, der indgives af familiemedlemmer samtidig, skal behandles sammen;

–  accepteret, at alle relevante rettigheder, som bygger på EU-retten, bliver sikret og nøjagtigt beskrevet i udtrædelsesaftalen;

–  accepteret, at alle rettigheder til social sikring i henhold til EU-retten vil blive opretholdt. Dette omfatter overførsel af alle ydelser, der er egnede til at overføres;

–  accepteret, at bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen vil blive inkorporeret i en særlig UK-retsakt, således at disse rettigheder har direkte virkning;

G.  der henviser til, at UK med hensyn til Irland / Nordirland har givet de nødvendige tilsagn om at forhindre, at der bliver en hård grænse, ved hjælp af en lovgivningsmæssig tilpasning, herunder:

–  om nødvendigt, særlige løsninger for Nordirland,

–  et tilsagn om at beskytte alle dele af aftalen fra 1998,

–  sikring af, at der ikke sker en forringelse af de rettigheder, der tilkommer borgerne i Nordirland;

H.  der henviser til, at UK med hensyn til den finansielle opgørelse i fyldestgørende grad har præciseret, hvilke finansielle forpligtelser det vil opfylde som udtrædende medlemsstat;

I.  der henviser til, at dette ikke betyder, at alle udestående spørgsmål er løst, og heller ikke foregriber Parlamentets holdning i forbindelse med godkendelsesproceduren for en endelig udtrædelsesaftale;

J.  der henviser til, at den anden fase af forhandlingerne på grundlag af forsvarlige og utvetydige principper bør være fokuseret på at færdiggøre foranstaltningerne med henblik på UK's velordnede udtræden af Unionen, herunder mulige overgangsordninger, der er nødvendige for en sådan udtræden; der henviser til, at der i denne forbindelse bør formuleres en samlet forståelse af rammerne for de fremtidige forbindelser;

K.  der henviser til, at UK og EU fortsat vil være nære naboer og fortsat vil have mange interesser til fælles, selv om UK ikke længere er en EU-medlemsstat;

L.  der henviser til, at et sådant nært forhold i form af en associeringsaftale mellem EU og UK kan betragtes som en passende ramme til at beskytte og fremme disse fælles interesser, herunder nye handelsforbindelser;

M.  der henviser til, at fordelen ved en associeringsaftale er, at den er et fleksibelt instrument, som åbner mulighed for et samarbejde hen over en bred vifte af politikområder;

N.  der henviser til, at der bliver behov for overgangsordninger for at undgå en brat overgang, når UK forlader EU, og for at give EU's og UK's forhandlere mulighed for at forhandle om en aftale om de fremtidige forbindelser;

O.  der henviser til, at der uanset udfaldet af forhandlingerne om de fremtidige forbindelser ikke kan foretages en afvejning mellem indre og ydre sikkerhed, herunder forsvarssamarbejde, på den ene side, og det fremtidige økonomiske forhold på den anden side;

1.  glæder sig over den fælles situationsrapport fra EU's og UK's forhandlere, hvori det konkluderes, at der er gjort fyldestgørende fremskridt i forhandlingerne om udtrædelsesaftalen, og lykønsker Unionens forhandler med det hidtidige forhandlingsforløb;

2.  mener, at rapporten gør det muligt for forhandlingerne at bevæge sig ind i den anden fase og henstiller, at Det Europæiske Råd træffer afgørelse i denne retning;

3.  påpeger imidlertid, at der stadig er udestående spørgsmål med hensyn til UK's velordnede udtræden af EU, og at disse spørgsmål må løses, inden udtrædelsesaftalen kan færdiggøres, og noterer sig, at den færdigforhandlede udtrædelsesaftale skal udfærdiges som en klar og utvetydig juridisk tekst; påpeger, at disse udestående spørgsmål vedrører:

–  en udvidelse af borgernes rettigheder til at omfatte fremtidige partnere,

–  tilvejebringelse af en administrativ procedure, der er lettilgængelig, indebærer afgivelse af en erklæring og gennemføres uden gebyrer, således at de britiske myndigheder har bevisbyrden, såfremt der sættes spørgsmålstegn ved den fremsatte erklæring, og således at familier får mulighed for at iværksætte proceduren ved hjælp af en enkelt formular;

–  accept af den bindende karakter af EU-Domstolens afgørelser med hensyn til fortolkning af bestemmelser om borgernes rettigheder samt etablering af en fremtidig uafhængig national myndighed (ombudsmand), der oprettes for at behandle borgernes klager;

–  garanteret fri bevægelighed fremover i hele EU for UK-borgere, som i øjeblikket har bopæl i en EU-27-medlemsstat;

–  garanti for, at de tilsagn, der er givet med hensyn til Nordirland / Irland, kan håndhæves fuldt ud;

4.  forbeholder sig derfor alle rettigheder med hensyn til den endelige udtrædelsesaftale, som Parlamentet i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i TEU skal godkende, før aftalen kan træde i kraft;

Rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK

5.  minder om, at EU i henhold til artikel 50, stk. 2, i TEU forhandler og indgår en udtrædelsesaftale under hensyn til rammen for EU's fremtidige forbindelser med den udtrædende medlemsstat;

6.  foreslår, at en eventuel samlet forståelse af denne ramme for de fremtidige forbindelser, som EU og UK måtte nå til enighed om, bør have form af en politisk erklæring, der bliver knyttet som bilag til udtrædelsesaftalen;

7.  noterer sig, at en aftale om de nye forbindelser mellem EU og UK på grundlag af den ovennævnte ramme kun kan forhandles på plads officielt, når UK har forladt EU og fået status som tredjeland;

8.  understreger, at EU kun kan acceptere en ramme for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK som led i udtrædelsesaftalen, såfremt de følgende principper bliver overholdt konsekvent:

–  et tredjeland, der ikke opfylder de samme forpligtelser som en medlemsstat, kan ikke nyde godt af de samme fordele som en EU-medlemsstat eller et medlem af EØS;

–  det er nødvendigt at beskytte det indre markeds integritet og de fire grundlæggende friheder uden at give plads for en sektorbaseret tilgang;

–  EU er selvstændig i sin beslutningstagning;

–  EU's retsorden og EU-Domstolens rolle må garanteres;

–  UK skal overholde de standarder, der kommer til udtryk i internationale forpligtelser, herunder grundlæggende rettigheder samt EU's lovgivning og politikker inden for miljø, klimaændringer, forbrugerbeskyttelse, bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse, fair konkurrence, databeskyttelse og privatlivets fred, handel, sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder, navnlig garantier mod social dumping, med en klar håndhævelsesmekanisme for at sikre overholdelse af disse forskrifter;

–  det er nødvendigt at sikre EU's aftaler med tredjelande og organisationer, herunder EØS-aftalen;

–  det er nødvendigt at sikre EU's finansielle stabilitet og at sikre, at EU's regulerings- og tilsynsordninger og de tilsvarende standarder overholdes og anvendes;

–  det er nødvendigt at opnå en korrekt afvejning mellem rettigheder og forpligtelser, herunder proportionelle finansielle bidrag;

9.  går ind for, at rammen for de fremtidige forbindelser under behørig hensyntagen til de ovenstående principper lægger op til det tættest mulige forhold mellem EU og UK;

10.  gentager, at en associeringsaftale, der forhandles og aftales mellem EU og UK efter den britiske udtræden, jf. artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan fungere som en passende ramme for de fremtidige forbindelser; foreslår, at en sådan aftale ud over en forvaltningsramme, der bør omfatte en solid og uafhængig tvistbilæggelsesordning, bør omfatte de fire følgende søjler:

–  handelsmæssige og økonomiske forbindelser;

–  tematisk samarbejde;

–  indre sikkerhed;

–  samarbejde på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område;

11.  minder om, at talrige borgere i UK har tilkendegivet stærk modvilje mod at miste de rettigheder, som de i øjeblikket nyder godt af i henhold til artikel 20 i TEUF; foreslår, at EU-27 bør undersøge, hvordan dette forhold kan afhjælpes inden for rammerne af Den Europæiske Unions primærret, samtidig med at principperne om gensidighed, retfærdighed, symmetri og ikke-forskelsbehandling overholdes i fuld udstrækning;

Overgangsordninger

12.  gentager, at der kun kan aftales overgangsordninger, som garanterer retssikkerhed og kontinuitet, såfremt sådanne ordninger indeholder en korrekt afvejning af rettigheder og forpligtelser, er tidsbegrænsede til højst tre år og indebærer en forlængelse af EU-regelværket, herunder borgernes rettigheder, således at de eksisterende EU-instrumenter og -strukturer med hensyn til regulering, budget, overvågning, retsvæsen og håndhævelse fortsat finder anvendelse i UK; noterer sig, at UK ikke længere vil være en del af EU's institutioner og organer;

13.  bekræfter, at eventuelle ændringer i EU-regelværket, som bliver foretaget i overgangsperioden, automatisk skal finde anvendelse i UK i overensstemmelse med de overgangsordninger, som EU og UK har indgået aftale om;

14.  understreger, at eventuelle fremtidige handelsaftaler, som UK forhandler på plads med tredjelande efter sin udtræden af EU, først kan træde i kraft efter udløbet af den periode, hvor overgangsordningerne finder anvendelse;

15.  påpeger, at en overgangsperiode, der bliver aftalt som led i udtrædelsesaftalen mellem EU og UK, først kan påbegyndes, når aftalen er trådt i kraft;

 

*

*  *

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.