Πρόταση ψηφίσματος - B8-0677/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0677/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

11.12.2017 - (2017/2964(RSP))

για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Guy Verhofstadt Συντονιστής και πρόεδρος της Ομάδας ALDE
Manfred Weber Πρόεδρος της Ομάδας PPE
Gianni Pittella Πρόεδρος της Ομάδας S&D
Gabriele Zimmer Πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL
Philippe Lamberts, Ska Keller Συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE
Danuta Maria Hübner Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2017/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0677/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0677/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0677/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

(2017/2964(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017[1] σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο[2],

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 29ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της γνωστοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, η οποία καθορίζει τις οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σε σχέση με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, της 8ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την πρόοδο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), είναι να εξασφαλιστεί η εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης του ΗΒ με την Ένωση όταν δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη μιας εύτακτης αποχώρησης, πρέπει στις διαπραγματεύσεις να τηρηθεί αυστηρή σειρά, ώστε σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν σε σχέση με τον διαχωρισμό που συνεπάγεται η επικείμενη αποχώρηση του ΗΒ, και μόνο κατόπιν να περάσει η διαπραγμάτευση στη δεύτερη φάση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία μακράν σημαντικότερα θέματα σε σχέση με τον διαχωρισμό αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των πολιτών του ΗΒ που διαμένουν στην ΕΕ-27, τα σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τις μοναδικές και ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει η νήσος της Ιρλανδίας, καθώς και τον διακανονισμό των οικονομικών υποχρεώσεων του ΗΒ έναντι της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για καταστεί δυνατόν να περάσουν οι διαπραγματεύσεις στη δεύτερη φάση, πρέπει να σημειωθεί επαρκής πρόοδος στα τρία αυτά θέματα σε σχέση με τον διαχωρισμό, και ότι τούτο πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται πως έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών, το ΗΒ:

–  δέχτηκε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα στο ΗΒ και οι πολίτες του ΗΒ που διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη της ΕΕ-27, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους κατά τη στιγμή της αποχώρησης, θα απολαύουν του συνόλου των δικαιωμάτων που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ και έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με βάση διασφαλίσεις που θα καθορίζονται στη συμφωνία αποχώρησης·

–  δέχτηκε, επιπλέον, ότι τα μέλη του στενού οικογενειακού κύκλου των πολιτών και τα πρόσωπα που έχουν σταθερή σχέση με αυτά και διαμένουν αυτή τη στιγμή εκτός του κράτους υποδοχής θα προστατεύονται από τη συμφωνία αποχώρησης και ότι το ίδιο θα ισχύει και για τα τέκνα που θα γεννηθούν μελλοντικά και εκτός του κράτους υποδοχής·

–  δέχτηκε ότι η συνέχεια των δικαιωμάτων των πολιτών θα είναι εγγυημένη διά βίου μέσω αναλογικής διαδικασίας η οποία θα υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις έννοιες του δικαίου της ΕΕ· οι εν λόγω διαδικασία και εγγυήσεις θα καθορίζονται στη συμφωνία αποχώρησης·

–  δέχτηκε ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα είναι διαφανείς, ομαλές και εξορθολογισμένες, ότι τα έντυπα θα είναι σύντομα, απλά και εύχρηστα, και ότι οι ταυτόχρονες αιτήσεις μελών της ίδιας οικογένειας θα εξετάζονται από κοινού·

–  δέχτηκε ότι όλα τα σχετικά δικαιώματα βάσει του δικαίου της ΕΕ θα είναι εγγυημένα και θα καθορίζονται λεπτομερώς στη συμφωνία αποχώρησης·

–  δέχτηκε ότι θα διατηρηθούν όλα τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής όλων των παροχών που μπορούν να εξαχθούν·

–  δέχτηκε ότι οι διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης που αφορούν δικαιώματα των πολιτών θα ενσωματωθούν σε ειδική νομική πράξη του ΗΒ ώστε να έχουν άμεσο αποτέλεσμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, το ΗΒ ανέλαβε τις απαιτούμενες δεσμεύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επανέλθουν οι έλεγχοι στα σύνορα, μέσω κανονιστικής εναρμόνισης, συμπεριλαμβανομένων:

–  εν ανάγκη, ειδικών λύσεων για τη Βόρεια Ιρλανδία·

–  δέσμευσης για τη διατήρηση της συμφωνίας του 1998 σε όλα τα μέρη της·

–  μέριμνας ώστε να μην περιοριστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στη Βόρεια Ιρλανδία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον οικονομικό διακανονισμό, το ΗΒ διευκρίνισε επαρκώς ποιες οικονομικές υποχρεώσεις θα τηρήσει ως αποχωρούν κράτος μέλος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν σημαίνει πως όλα τα εκκρεμή θέματα έχουν επιλυθεί, ούτε είναι ενδεικτικό της θέσης που θα λάβει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία έγκρισης μιας τελικής συμφωνίας αποχώρησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα πρέπει, με βάση ορθές και σαφείς αρχές, να είναι αφιερωμένη στην οριστικοποίηση των ρυθμίσεων για την εύτακτη αποχώρηση του ΗΒ από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να απαιτηθούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, εν προκειμένω, να προσδιοριστεί μια συνολική αντίληψη για το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το ΗΒ θα παραμείνουν στενοί γείτονές και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στενή σχέση υπό μορφή συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούν να προστατεύονται και να προάγονται αυτά τα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εμπορικής σχέσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεονέκτημα μιας συμφωνίας σύνδεσης έγκειται στο ότι πρόκειται για ευέλικτο μέσο που επιτρέπει τη συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σενάριο απότομης διακοπής της συνέχειας όταν το ΗΒ αποχωρήσει από την ΕΕ, και να δοθεί στους διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ η δυνατότητα να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μελλοντικής σχέσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όποια κι αν είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μελλοντική σχέση, δεν τίθεται θέμα συμψηφισμού μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, αφενός, και της μελλοντικής οικονομικής σχέσης, αφετέρου·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή έκθεση προόδου που υπέβαλαν οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του ΗΒ, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αποχώρησης, και συγχαίρει τον διαπραγματευτή της Ένωσης για την έως τώρα διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων·

2.  θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκθεση επιτρέπει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, και συνιστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει αναλόγως·

3.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σε σχέση με την εξασφάλιση εύτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, που αν δεν λυθούν δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αποχώρησης, και σημειώνει πως, όταν η συμφωνία αποχώρησης οριστικοποιηθεί, πρέπει να παγιωθεί σε ένα σαφές και ξεκάθαρο νομικό κείμενο· επισημαίνει ότι τα εκκρεμή αυτά ζητήματα αφορούν:

–  την επέκταση της κάλυψης των δικαιωμάτων των πολιτών ώστε να περιληφθούν οι μελλοντικοί σύντροφοί τους·

–  τη μέριμνα ώστε η διοικητική διαδικασία να είναι ήπια, δηλωτικού χαρακτήρα και δωρεάν, το βάρος της αποδείξεως σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης να το φέρουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, και οι οικογένειες να μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία μέσω ενιαίου εντύπου·

–  την πρόβλεψη δεσμευτικού χαρακτήρα των αποφάσεων του ΔΕΕ όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, και τον προσδιορισμό του ρόλου της μελλοντικής ανεξάρτητης εθνικής αρχής (διαμεσολαβητής) που δημιουργήθηκε για να δίνει συνέχεια στις καταγγελίες των πολιτών·

–  την εξασφάλιση της μελλοντικής ελεύθερης κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ για τους πολίτες του ΗΒ που διαμένουν σήμερα σε κράτη μέλη της ΕΕ-27·

–  τη μέριμνα ώστε να οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία να είναι πλήρως εκτελεστές·

4.  επιφυλάσσεται, συνεπώς, κάθε δικαιώματός του σε σχέση με την οριστική συμφωνία αποχώρησης, για την οποία θα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ, να δώσει τη συγκατάθεσή του προκειμένου η συγκεκριμένη συμφωνία αυτή να τεθεί σε ισχύ·

Το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ

5.  υπενθυμίζει πως το άρθρο 50 παράγραφος 2 ΣΕΕ προβλέπει ότι το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση της ΕΕ με το αποχωρούν κράτος μέλος πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ένωση κατά τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης·

6.  προτείνει, σε περίπτωση που υπάρξει γενική συναίνεση σχετικά με το πλαίσιο μελλοντικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, αυτό να λάβει τη μορφή πολιτικής δήλωσης συνημμένης στη συμφωνία αποχώρησης·

7.  επισημαίνει ότι η συμφωνία η οποία θα καθορίζει τη νέα σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, μπορεί να αποτελέσει επίσημα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο αφότου το ΗΒ θα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και θα είναι τρίτη χώρα·

8.  υπογραμμίζει ότι θα δεχτεί το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ ως μέρος της συμφωνίας αποχώρησης μόνον αν συμφωνεί απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

–  τρίτη χώρα που δεν υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη δεν μπορεί να απολαύει των ίδιων πλεονεκτημάτων όπως τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη του ΕΟΧ·

–  προστασία της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και των τεσσάρων ελευθεριών, χωρίς τομεακές προσεγγίσεις·

–  αυτονομία στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ·

–  διασφάλιση της έννομης τάξης της ΕΕ και του ρόλου του ΔΕΕ·

–  τήρηση εκ μέρους του ΗΒ των προτύπων που προβλέπονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας των καταναλωτών, της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, του θεμιτού ανταγωνισμού, της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας, του εμπορίου, και των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με διασφαλίσεις κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ με σαφή μηχανισμό επιβολής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης·

–  τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ·

–  διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση προς το κανονιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπά της, καθώς και προς την εφαρμογή τους·

–  κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

9.  ζητεί, το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης να επιτρέπει τη στενότερη δυνατή σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, παραμένοντας παράλληλα συνεπές με τις ανωτέρω αρχές·

10.  επαναλαμβάνει ότι η σύναψη μιας συμφωνίας σύνδεσης μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ σε συνέχεια της αποχώρησης του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 217 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), θα μπορούσε να προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση· προτείνει, μια τέτοια συμφωνία να διέπεται από ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που να περιλαμβάνει έναν ισχυρό και ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφορών, και να καλύπτει τους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

–  εμπορικές και οικονομικές σχέσεις·

–  θεματική συνεργασία·

–  εσωτερική ασφάλεια·

–  συνεργασία στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας·

11.  υπενθυμίζει ότι πολλοί πολίτες του ΗΒ έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων των οποίων απολαύουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 20 ΣΛΕΕ· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ-27, με ποιον τρόπο είναι δυνατό να μετριαστεί η επίπτωση αυτή μέσα στα όρια του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης, σε ένα πλαίσιο πλήρους τήρησης των αρχών της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων·

Μεταβατικές ρυθμίσεις

12.  επαναλαμβάνει ότι μεταβατικές ρυθμίσεις για την παροχή ασφάλειας δικαίου και την εξασφάλιση συνέχειας είναι δυνατόν να συμφωνηθούν μόνο αν προβλέπουν τη σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είναι περιορισμένης ισχύος που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, και συνίσταται στην παράταση του κεκτημένου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των πολιτών, συνεπώς δε συνεπάγονται τη συνέχιση της ισχύος των υφιστάμενων κανονιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και εκτελεστικών μέσων της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο· επισημαίνει ότι το ΗΒ δεν θα αποτελεί πλέον μέρος των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ·

13.  επιβεβαιώνει ότι τυχόν αλλαγές στο κεκτημένο της ΕΕ που θα αποκτήσουν ισχύ κατά τη μεταβατική περίοδο πρέπει να εφαρμοστούν αυτομάτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες μεταβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

14.  επιμένει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες διαπραγματευτεί το ΗΒ με τρίτες χώρες μετά την αποχώρησή του θα μπορούν να τεθεί σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου κατά την οποία θα ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις·

15.  επισημαίνει ότι μια μεταβατική περίοδος, όπως θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, μπορεί να αρχίσει μόνο αφού θα έχει συναφθεί η συμφωνία αυτή·

 

*

*  *

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.