Päätöslauselmaesitys - B8-0677/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0677/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne

11.12.2017 - (2017/2964(RSP))

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta käydyn keskustelun päätteeksi
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän koordinaattori ja puheenjohtaja
Manfred Weber PPE-ryhmän puheenjohtaja
Gianni Pittella S&D-ryhmän puheenjohtaja
Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja
Philippe Lamberts, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän yhteispuheenjohtajat
Danuta Maria Hübner perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja


Menettely : 2017/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0677/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0677/2017
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0677/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta

(2017/2964(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta[1] sekä 3. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta[2],

–  ottaa huomioon suuntaviivat, jotka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa (50 artikla) 29. huhtikuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan annettua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen ilmoituksen, sekä 22. toukokuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen liitteen, jossa annetaan ohjeet sopimuksen neuvottelemiseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamiseen sovellettavista yksityiskohtaisista määräyksistä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen 8. joulukuuta 2017 antaman yhteisen selvityksen edistymisestä Yhdistyneen kuningaskunnan hallittua eroa Euroopan unionista koskevien SEU-sopimuksen 50 artiklan mukaisten neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan SEU-sopimuksen 50 artiklan mukaisten neuvottelujen tarkoituksena on saavuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallittu ero Euroopan unionista, ottaen huomioon puitteet, jotka sääntelevät Yhdistyneen kuningaskunnan myöhempiä suhteita unioniin, kun se ei ole enää jäsenvaltio;

B.  katsoo, että hallitun eron saavuttaminen vaatii neuvottelujen tiukkaa jaksottamista siten, että Yhdistyneen kuningaskunnan pian tapahtuvaan eroon liittyvät asiat selvitetään ensimmäisessä vaiheessa ennen kuin neuvottelut voivat edetä toiseen vaiheeseen;

C.  ottaa huomioon, että kolme ehdottomasti tärkeintä eroon liittyvää asiaa koskee Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaisten ja EU:n 27 jäsenvaltiossa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia, Irlannin ja Pohjois-Irlannin välistä rajaa ja Irlannin saaren ainutlaatuisia erityisoloja sekä Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisia velvoitteita unionia kohtaan;

D.  ottaa huomioon, että riittävää edistymistä on saavutettava kaikissa kolmessa eroon liittyvässä asiassa ennen kuin neuvotteluissa voidaan aloittaa toinen vaihe, ja katsoo, että tämä on toteutettava mahdollisimman pian, jotta neuvottelujen toista vaihetta varten jäisi riittävästi aikaa;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen neuvottelijoiden yhteisessä selvityksessä todetaan, että neuvotteluissa on edistytty riittävästi;

F.  ottaa huomioon, että kansalaisten oikeuksien osalta Yhdistynyt kuningaskunta on hyväksynyt,

–  että kaikilla EU:n kansalaisilla, jotka oleskelevat laillisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla, jotka oleskelevat laillisesti EU:n 27 jäsenvaltiossa, ja heidän perheenjäsenillään on kaikki oikeudet sellaisina kuin ne on vahvistettu EU:n lainsäädännössä ja yhteisöjen tuomioistuimen tulkitsemana, erosopimuksessa määriteltävien suojatoimien perusteella;

–  että lisäksi erosopimus suojelee kansalaisten lähimpiä perheenjäseniä ja heidän kanssaan pysyvässä suhteessa eläviä henkilöitä, jotka asuvat tällä hetkellä vastaanottavan valtion ulkopuolella, ja että tämä koskee myös tulevaisuudessa vastaanottavan valtion ulkopuolella syntyviä lapsia;

–  että kansalaisten oikeuksien jatkuminen taataan koko eliniän ajan oikeasuhteisen menettelyn avulla, johon sovelletaan asianmukaisia suojatoimia, unionin oikeuden säännöstön mukaisesti; tämä menettely ja nämä takeet vahvistetaan erosopimuksessa;

–  että hallinnollisten menettelyjen on oltava avoimia, joustavia ja virtaviivaisia, että lomakkeet ovat lyhyitä, yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä, ja että perheenjäsenten samanaikaisesti tekemiä hakemuksia tarkastellaan yhdessä;

–  että kaikki unionin oikeuteen perustuvat asiaankuuluvat oikeudet turvataan ja määritellään yksityiskohtaisesti erosopimuksessa;

–  että kaikki EU:n lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvaoikeudet säilytetään; tähän kuuluu kaikkien siirrettävien etuuksien siirtäminen;

–  että kansalaisten oikeuksia koskevat erosopimuksen säännökset sisällytetään erityiseen Yhdistyneen kuningaskunnan säädökseen niin, että kyseisillä oikeuksilla on välitön oikeusvaikutus;

G.  ottaa huomioon, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin osalta Yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt tarvittavat sitoumukset, joilla varmistetaan, että sääntelyä yhdenmukaistamalla rajasta ei tehdä nykyistä kovempaa, mukaan lukien:

–  tarpeen vaatiessa erityisratkaisut Pohjois-Irlantia varten,

–  sitoumus vuoden 1998 sopimuksen kaikkien osien turvaamisesta,

–  sen varmistaminen, ettei Pohjois-Irlannin asukkaiden oikeuksia vähennetä;

H.  ottaa huomioon, että taloudellisen selvitysratkaisun osalta Yhdistynyt kuningaskunta on täsmentänyt riittävästi, mitkä taloudelliset velvoitteet se aikoo täyttää eroavana jäsenvaltiona;

I.  ottaa huomioon, että tämä ei tarkoita sitä, että kaikki jäljellä olevat kysymykset on ratkaistu, eikä siinä myöskään ilmoiteta, minkälaisen kannan parlamentti ottaa lopullista erosopimusta koskevassa hyväksyntämenettelyssä;

J.  ottaa huomioon, että toisen vaiheen neuvottelut olisi kohdistettava luotettavien ja yksiselitteisten periaatteiden pohjalta Yhdistyneen kuningaskunnan hallittua eroa unionista koskevien järjestelyjen viimeistelemiseen, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan eroa varten tarvittavat mahdolliset siirtymäjärjestelyt; katsoo, että tässä yhteydessä olisi löydettävä kokonaisvaltainen yhteisymmärrys myöhempiä suhteita sääntelevistä puitteista;

K.  katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU ovat yhä läheisiä naapureita ja niillä on edelleen monia yhteisiä etuja, vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää jäsenvaltio;

L.  katsoo, että tällaista läheistä suhdetta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen assosiaatiosopimuksen muodossa voitaisiin pitää asianmukaisena kehyksenä, joissa näitä yhteisiä etuja, mukaan lukien uutta kauppasuhdetta, voidaan suojella ja edistää;

M.  ottaa huomioon, että assosiaatiosopimuksen etuna on, että se on joustava väline, joka mahdollistaa yhteistyön useilla eri politiikan aloilla;

N.  ottaa huomioon, että siirtymäjärjestelyt ovat tarpeen, jotta vältetään putoaminen tyhjän päälle, kun Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, ja annetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijoille mahdollisuus neuvotella tulevia suhteita koskevasta sopimuksesta;

O.  ottaa huomioon, että tulevia suhteita koskevien neuvottelujen lopputuloksesta riippumatta ei voida käydä vaihtokauppaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä, mukaan lukien puolustusalan yhteistyö ja toisaalta tulevat taloussuhteet;

1.  suhtautuu myönteisesti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämään yhteiseen tilanneselvitykseen, jossa todetaan, että erosopimusta koskevissa neuvotteluissa on edistytty riittävästi, ja onnittelee unionin neuvottelijaa neuvotteluiden läpiviemisestä tähän asti;

2.  katsoo, että neuvotteluissa voidaan siirtyä toiseen vaiheeseen, ja suosittelee, että Eurooppa-neuvosto tekee asiasta vastaavan päätöksen;

3.  huomauttaa kuitenkin, että ratkaistavana on vielä avoinna olevia kysymyksiä, jotta Yhdistyneen kuningaskunnan hallittu ero olisi mahdollinen, ja ne on ratkaistava ennen kuin erosopimus voidaan viedään päätökseen, ja toteaa, että kun sopimus on valmis, se on esitettävä selkeänä ja yksiselitteisenä oikeudellisena säädöksenä; huomauttaa, että avoinna olevat kysymykset koskevat seuraavaa:

–  kansalaisten oikeuksien kattavuuden laajentaminen tuleviin kumppaneihin,

–  varmistetaan, että hallinnollinen menettely on kevennetty, luonteeltaan puhtaasti vahvistava ja maksuton, ja että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisilla on todistustaakka vastustaa ilmoitusta ja että perheet voivat käynnistää menettelyn yhdellä lomakkeella,

–  vahvistetaan kansalaisten oikeuksia koskevien säännösten tulkinnasta tehtävien unionin tuomioistuimen päätösten sitovuus sekä kansalaisten valituksia käsittelemään perustettavan riippumattoman kansallisen viranomaisen (oikeusasiamies) rooli,

–  taataan tulevaisuudessa oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen koko EU:ssa niille Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, jotka asuvat tällä hetkellä EU:n 27 jäsenvaltiossa,

–  varmistetaan että Pohjois-Irlantia ja Irlantia koskevat sitoumukset ovat täysin täytäntöönpanokelpoisia;

4.  pidättää siksi itselleen mahdollisuuden käyttää kaikkia oikeuksiaan lopullisen erosopimuksen osalta, johon sen on annettava SEU-sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyntänsä, jos se halutaan voimaan;

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteet

5.  muistuttaa, että SEU:n 50 artiklan 2 kohdassa säädetään unionin ja eroavan jäsenvaltion tulevien suhteiden puitteista, jotka unionin on otettava huomioon neuvotellessaan ja tehdessään erosopimusta;

6.  ehdottaa, että jos EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pääsevät yleiseen yhteisymmärrykseen tulevien suhteiden puitteista, siitä olisi tehtävä erosopimukseen liitettävä poliittinen julkilausuma;

7.  toteaa, että sopimuksesta, jossa vahvistetaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset uudet suhteet ja joka perustuu edellä esitettyihin puitteisiin, voidaan neuvotella virallisesti vasta kun Yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt EU:sta ja on kolmas maa;

8.  painottaa hyväksyvänsä puitteet EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisille uusille suhteille osana erosopimusta vain jos niissä noudatetaan tinkimättä seuraavia periaatteita:

–  kolmas maa, jolla ei ole samoja velvollisuuksia kuin jäsenvaltiolla, ei voi nauttia samoista eduista kuin Euroopan unionin jäsenvaltio tai ETA:n jäsen;

–  sisämarkkinoiden eheyttä ja neljää vapautta suojellaan eikä alakohtaista lähestymistapaa hyväksytä;

–  EU:n päätöksenteon riippumattomuus;

–  EU:n oikeusjärjestys ja unionin tuomioistuimen rooli turvataan;

–  Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa kansainvälisten velvoitteiden mukaisia normeja, mukaan lukien perusoikeuksia, ja unionin lainsäädäntöä ja politiikkoja sellaisilla aloilla kuin ympäristö, ilmastonmuutos, kuluttajansuoja, veronkierron ja veropetosten torjunta, tasapuolinen kilpailu, tietosuoja ja yksityisyyden suoja, kauppa sekä sosiaaliset oikeudet ja työntekijöiden oikeudet ja erityisesti sosiaalisen polkumyynnin vastaiset suojakeinot, ja täytäntöönpanon varmistamiseksi on selkeä mekanismi;

–  EU:n sopimukset kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, mukaan lukien ETA-sopimus, turvataan;

–  EU:n rahoitusvakaus ja sen sääntely- ja valvontajärjestelmän ja -vaatimusten noudattaminen sekä niiden soveltaminen turvataan;

–  oikea tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien välillä, mukaan luettuina tasapuoliset rahoitusosuudet;

9.  kehottaa huolehtimaan, että tulevien suhteiden puitteet tarjoavat mahdollisimman läheiset yhteydet EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille noudattaen kuitenkin edellä mainittuja periaatteita;

10.  muistuttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan nojalla neuvoteltu ja tehty assosiaatiosopimus voisi muodostaa asianmukaisen kehyksen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuleville suhteille eron jälkeen; ehdottaa, että tällaisen sopimuksen, sen lisäksi, että siinä on hallinnointia koskevat puitteet, joihin olisi sisällyttävä vahva ja riippumaton riitojenratkaisumekanismi, olisi katettava seuraavat neljä pilaria:

–  kauppa- ja taloussuhteet

–  alakohtainen yhteistyö

–  sisäinen turvallisuus

–  ulkopolitiikkaa ja turvallisuutta koskeva yhteistyö;

11.  muistuttaa, että monet Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat ilmaisseet vastustavansa lujasti niiden oikeuksien menettämistä, joista he tällä hetkellä nauttivat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan nojalla; ehdottaa, että EU:n 27 jäsenvaltion olisi tutkittava, miten tilannetta lievennettäisiin unionin primaarilainsäädännön rajoissa kunnioittaen samalla täysimääräisesti vastavuoroisuuden, tasapuolisuuden, symmetrian ja syrjimättömyyden periaatteita;

Siirtymävaiheen järjestelyt

12.  muistuttaa, että siirtymäkauden järjestelyistä oikeusvarmuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi voidaan sopia ainoastaan, jos niissä on oikeanlainen tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien välillä, jos ne ovat voimassa rajoitetun ajan, korkeintaan kolme vuotta, ja jos niissä jatketaan EU:n säännöstön, mukaan lukien kansalaisten oikeuksien, voimassaoloa ja edellytetään, että EU:n nykyisiä välineitä ja rakenteita, jotka koskevat sääntelyä, talousarviota, valvontaa, oikeuslaitosta ja täytäntöönpanoa sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan; toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää osa unionin toimielimiä ja elimiä;

13.  toteaa, että EU:n säännöstön muutoksia, jotka tulevat voimaan siirtymäkauden aikana on sovellettava automaattisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä sovittujen siirtymäkauden järjestelyiden mukaisesti;

14.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen kolmansien maiden kanssa neuvottelemat kauppasopimukset voivat tulla voimaan vasta sen ajanjakson päättymisen jälkeen, jonka kuluessa sovelletaan siirtymäjärjestelyjä;

15.  huomauttaa, että sovittu siirtymäkausi sellaisena kuin siitä sovitaan osana EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimusta voidaan aloittaa vasta, kun sopimus on tehty;

 

*

*  *

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, kansallisille parlamenteille ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle.