Prijedlog rezolucije - B8-0677/2017Prijedlog rezolucije
B8-0677/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

11.12.2017 - (2017/2964(RSP))

kojom se zaključuje rasprava o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Guy Verhofstadt koordinator i predsjednik Kluba zastupnika ALDE-a
Manfred Weber predsjednik Kluba zastupnika PPE-a
Gianni Pittella predsjednik Kluba zastupnika S&D-a
Gabriele Zimmer predsjednica Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Philippe Lamberts, Jan Keller supredsjednici Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Danuta Maria Hübner predsjednica Odbora za ustavna pitanja


Postupak : 2017/2964(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0677/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0677/2017
Doneseni tekstovi :

B8-0677/2017

Rezolucija Europskog parlamenta o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

(2017/2964(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. travnja 2017.[1] o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije te Rezoluciju od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom[2],

–  uzimajući u obzir smjernice Europskog vijeća (čl. 50.) od 29. travnja 2017. slijedom obavijesti Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. UEU-a i Prilog Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017. kojom se utvrđuju smjernice za pregovore o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničko izvješće pregovarača Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017. o napretku ostvarenom u prvoj fazi pregovora u skladu s člankom 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je cilj pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine koji se odvijaju u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji osigurati uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, uzimajući u obzir okvir za budući odnos Unije s Ujedinjenom Kraljevinom, nakon što ona prestane biti država članica;

B.  budući da uredno povlačenje iziskuje strogo definiranje faza pregovora kako bi se sporna pitanja koja proizlaze iz predstojećeg povlačenja Ujedinjene Kraljevine riješila u prvoj fazi, nakon čega pregovori mogu prijeći u drugu fazu;

C.  budući da se tri daleko najvažnija sporna pitanja odnose na prava građana EU-a s boravištem u Ujedinjenoj Kraljevini i državljana Ujedinjene Kraljevine s boravištem u državama EU-27, na granicu između Irske i Sjeverne Irske i jedinstvene i posebne okolnosti koje vladaju na irskom otoku, te na podmirivanje financijskih obveza Ujedinjene Kraljevine prema EU-u;

D.  budući da prije prelaska u drugu fazu pregovora treba ostvariti dovoljan napredak u sva tri sporna pitanja te budući da se to mora dogoditi što prije kako bi za drugu fazu pregovora ostalo dovoljno vremena;

E.  budući da se u zajedničkom izvješću pregovarača Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine navodi da je ostvaren dovoljan napredak;

F.  budući da je Ujedinjena Kraljevina, kad je riječ o pravima građana:

–  prihvatila da će svi građani EU-a koji zakonito borave u Ujedinjenoj Kraljevini i državljani Ujedinjene Kraljevine koji zakonito borave u nekoj od država članica EU-27, kao i članovi njihovih obitelji u vrijeme povlačenja, imati zajamčena sva prava utvrđena pravom EU-a u skladu s tumačenjima Suda Europske unije, na temelju zaštitnih mjera koje će biti utvrđene u sporazumu o povlačenju;

–  prihvatila, osim toga, da će članovi uže obitelji i osobe s kojima su u dugotrajnoj vezi, a koje trenutačno borave izvan države domaćina, biti zaštićeni sporazumom o povlačenju, što će se primjenjivati i na djecu rođenu u budućnosti i izvan države domaćina;

–  prihvatila da će se prava građana nastaviti doživotno jamčiti u okviru razmjernog postupka, koji će biti podložan odgovarajućim zaštitnim mjerama, u skladu s konceptima iz prava EU-a; taj će se postupak i zaštitne mjere utvrditi u sporazumu o povlačenju;

–  prihvatila da će upravni postupci biti transparentni, neometani i pojednostavljeni, da će obrasci biti kratki, jednostavni i prilagođeni korisnicima te da će se zahtjevi koje članovi obitelji podnesu u isto vrijeme razmatrati u cjelini;

–  prihvatila da će se sva relevantna prava temeljena na pravu EU-a zaštititi i detaljno utvrditi u sporazumu o povlačenju;

–  prihvatila da će se zadržati sva prava povezana sa socijalnom sigurnosti u okviru prava EU-a; to uključuje i prijenos u drugu državu svih naknada za koje je to moguće;

–  prihvatila da će se odredbe o pravima građana iz sporazuma o povlačenju uvrstiti u poseban zakonodavni akt Ujedinjene Kraljevine kako bi ta prava imala izravan učinak;

G.  budući da je u pogledu Irske/Sjeverne Irske Ujedinjena Kraljevina preuzela potrebne obveze kako bi se pobrinula da ne dođe do uvođenja strogih kontrola na granici, i to putem regulatornog usklađivanja, među ostalim:

–  bude li potrebno, posebnim rješenjima za Sjevernu Irsku,

–  preuzimanjem obveze o zaštiti Sporazuma iz 1998. u svim njegovim dijelovima,

–  jamčenjem da neće doći do smanjenja prava ljudi u Sjevernoj Irskoj;

H.  budući da je, kad je riječ o podmirivanju financijskih obveza, Ujedinjena Kraljevina na odgovarajući način obrazložila koje će financijske obveze poštovati kao država članica koja napušta Uniju;

I.  budući da to ne znači da su sva ostala sporna pitanja riješena, niti kakvo će stajalište Parlament zauzeti kad je riječ o postupku suglasnosti o konačnom sporazumu o povlačenju;

J.  budući da bi druga faza pregovora, temeljena na stabilnim i nedvosmislenim načelima, trebala biti posvećena finaliziranju aranžmana o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, uključujući moguće prijelazne aranžmane potrebne za povlačenje Ujedinjene Kraljevine; budući da u tom kontekstu treba postići općeniti dogovor o okviru budućeg odnosa;

K.  budući da će Ujedinjena Kraljevina i EU ostati bliski susjedi te će i dalje imati mnoge zajedničke interese, premda Ujedinjena Kraljevina više neće biti država članica;

L.  budući da bi se tako blizak odnos u obliku sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mogao smatrati prikladnim okvirom u kojemu bi se ti zajednički interesi mogli štititi i promicati, uključujući nove trgovinske odnose;

M.  budući da je prednost sporazuma o pridruživanju u tome što je riječ o fleksibilnom instrumentu koji omogućava suradnju u raznim područjima politika;

N.  budući da će prijelazni aranžmani biti potrebni kako bi se izbjegao neuređeni izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a te kako bi se pregovaračima EU-a i Ujedinjene Kraljevine pružila mogućnost pregovaranja o sporazumu o budućim odnosima;

O.  budući da bez obzira na ishod pregovora o budućim odnosima ne smije biti nikakve razmjene ustupaka između, s jedne strane, unutarnje i vanjske sigurnosti, uključujući suradnju na području obrane, te, s druge strane, budućih gospodarskih odnosa;

1.  pozdravlja zajedničko izvješće o napretku pregovarača EU-a i Ujedinjene Kraljevine, u kojemu je zaključeno da je postignut dovoljan napredak u pregovorima oko sporazuma o povlačenju, te čestita pregovaračima Unije na vođenju dosadašnjih pregovora;

2.  smatra da izvješće omogućava da pregovori prijeđu u drugu fazu te preporučuje da Europsko vijeće postupi u skladu s tim;

3.  ističe, međutim, da i dalje postoje neriješena pitanja u pogledu urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, koja se moraju riješiti prije finaliziranja sporazuma o povlačenju te napominje da pravni tekst konačnog sporazuma mora biti jasan i nedvosmislen; ističe sljedeća neriješena pitanja:

–  širenje građanskih prava na buduće partnere,

–  jamčenje toga da administrativni postupak bude jednostavan, deklaratoran i besplatan, čime se teret dokazivanja stavlja na tijela Ujedinjene Kraljevine, koja moraju osporiti izjavu, te omogućava obiteljima da jednim obrascem pokrenu postupak;

–  jamčenje obvezujuće naravi odluka Suda Europske unije o tumačenju odredbi o pravima građana, kao i uloge budućeg neovisnog nacionalnog tijela (ombudsman), osnovanog radi rješavanja žalbi građana;

–  jamčenje budućeg prava na slobodno kretanje diljem EU-a za sve građane Ujedinjene Kraljevine koji trenutačno borave u državama članicama EU-27;

–  jamčenje pune provedivosti obveza koje se odnose na Sjevernu Irsku/Irsku;

4.  zadržava, stoga, sva svoja prava u odnosu na konačni sporazum o povlačenju za koji će, u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a, morati dati suglasnost prije nego što sporazum stupi na snagu;

Okvir za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine

5.  podsjeća da članak 50. stavak 2. UEU-a pruža okvir za budući odnos EU-a s državom članicom koja napušta Uniju koji Unija treba uzeti u obzir prilikom pregovora i sklapanja sporazuma o povlačenju;

6.  predlaže da, bude li postignut općeniti dogovor o okviru budućeg odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, taj dogovor bude u obliku političke izjave priložene sporazumu o povlačenju;

7.  napominje da se o sporazumu o novim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, utemeljenom na spomenutom okviru, može službeno pregovarati nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti EU i postane treća zemlja;

8.  ističe da će prihvatiti okvir za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine kao dio sporazuma o povlačenju jedino ako bude strogo usklađen sa sljedećim načelima:

–  treća zemlja koja ne ispunjava iste obveze kao država članica ne može imati iste povlastice kao država članica Europske unije ili EGP-a,

–  zaštita cjelovitosti unutarnjeg tržišta i četiriju sloboda, bez dopuštanja sektorskog pristupa,

–  autonomija odlučivanja EU-a,

–  zaštita pravnog poretka EU-a i uloge Suda Europske unije,

–  pridržavanje Ujedinjene Kraljevine standarda u skladu s međunarodnim obvezama, uključujući temeljna prava, te zakonodavstva i politika Unije u području okoliša, klimatskih promjena, zaštite potrošača, borbe protiv utaje i izbjegavanja poreza, poštenog tržišnog natjecanja, zaštite i privatnosti podataka, trgovine, socijalnih i radničkih prava, osobito zaštite od socijalnog dampinga, uz jasan mehanizam provedbe kako bi se zajamčila usklađenost,

–  zaštita sporazuma EU-a s trećim zemljama i organizacijama, uključujući Sporazum o EGP-u,

–  zaštita financijske stabilnosti EU-a i usklađenost s njegovim regulatornim i nadzornim režimom i standardima te njihovim primjenom,

–  pravilna ravnoteža prava i obveza, uključujući razmjerne financijske doprinose;

9.  poziva na uspostavu okvira budućeg odnosa, uz dosljedno pridržavanje navedenih načela, kako bi odnosi između EU-a i Ujedinjene Kraljevine bili što bliži;

10.  ponavlja da bi sporazum o pridruživanju o kojemu bi se pregovaralo i koji bi bio sklopljen između EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine, u skladu s člankom 217. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, mogao ponuditi odgovarajući okvir za budući odnos; predlaže da takav sporazum, osim upravnog okvira koji bi trebao uključivati stabilan i neovisan mehanizam za rješavanje sporova, obuhvati sljedeća četiri ključna područja:

–  trgovinske i gospodarske odnose,

–  tematsku suradnju,

–  unutarnju sigurnost,

–  vanjsku politiku i suradnju u području sigurnosti;

11.  podsjeća da su brojni građani Ujedinjene Kraljevine izrazili snažno protivljenje gubitku prava koja u ovom trenutku uživaju sukladno članku 20. UFEU-a; predlaže da EU-27 istraži kako tu situaciju ublažiti u okviru primarnog zakonodavstva Unije i uz puno poštovanje načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije;

Prijelazni aranžmani

12.  ponavlja da se dogovor oko prijelaznih aranžmana kojima se jamče pravna sigurnost i kontinuitet može postići jedino pod uvjetom da sadrže pravi omjer prava i obveza, da su vremenski ograničeni, i to do najviše tri godine, te da uključuju produljenje pravne stečevine EU-a, među ostalim i prava građana, čime bi se zajamčilo da se postojeći regulatorni, proračunski, nadzorni, pravosudni i provedbeni instrumenti i strukture i dalje primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini; napominje da Ujedinjena Kraljevina više neće sudjelovati u institucijama i tijelima EU-a;

13.  potvrđuje da se promjene u pravnoj stečevini EU-a koje stupe na snagu tijekom prijelaznog razdoblja moraju automatski primjenjivati u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s prijelaznim aranžmanima dogovorenima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

14.  ustraje u tome da do budućih trgovinskih sporazuma oko kojih Ujedinjena Kraljevina bude pregovarala s trećim zemljama nakon povlačenja počnu tek nakon što istekne razdoblje tijekom kojeg se primjenjuju prijelazni aranžmani;

15.  ističe da prijelazno razdoblje u obliku u kojem je dogovoreno u sklopu sporazuma o povlačenju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine može nastupiti tek nakon što taj sporazum stupi na snagu;

*

*  *

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.