Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0678/2017

Ingivna texter :

B8-0678/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0499

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 275kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.301v01-00
 
B8-0678/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))  
B8-0678/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den kommuniké som Brysselkonferensen om Afghanistan utfärdade den 4 och 5 oktober 2016,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan, i synnerhet av den 26 november 2015 om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen(1) och av den 13 juni 2013 om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan(2),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Afghanistan,

–  med beaktande av uttalandet om Afghanistan från ordföranden för FN:s säkerhetsråd den 14 september 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2210 (2015) om Afghanistan,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och utrikestjänsten till Europaparlamentet och rådet av den 24 juli 2016 om beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  med beaktande av den internationella konferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober 2016, som EU var medordförande för,

–  med beaktande av Human Rights Watchs rapport av den 13 februari 2017 med titeln Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees,

–  med beaktande av undertecknandet av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan den 18 februari 2017 och dess efterföljande ratificering av Afghanistan,

–  med beaktande av Human Rights Watchs årsrapport för 2017,

–  med beaktande av slutsatserna från rådet (utrikesfrågor) om Afghanistan av den 16 oktober 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan 2002 har Europeiska unionen och dess medlemsstater engagerat sig för att bekämpa terrorism och extremism och uppnå en hållbar fred, stabilitet och utveckling i Afghanistan.

B.  EU har bidragit med flera miljarder euro i humanitärt och utvecklingsrelaterat bistånd och stöd till Afghanistan. Sammantaget är EU och dess medlemsstater de största givarna till Afghanistan, och förväntas tillhandahålla 5 miljarder euro under perioden 2017–2020 i enlighet med åtagandet vid den internationella Brysselkonferensen om Afghanistan.

C.  För att kunna upprätta en stabil och välmående stat måste man garantera demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och ett gott styre under övergångsperioden i Afghanistan och under dess ”omvandlingsårtionde” (2015–2024).

D.  Utbredd korruption, inbyggd nepotism och den politiskt splittrade afghanska regeringens oförmåga att gå vidare med reformer hotar att hämma utvecklingen och vända tidigare positiva resultat.

E.  Följande fyra prioriterade områden för EU är kritiska för att nå framsteg i Afghanistan: a) främjande av fred, stabilitet och regional säkerhet, b) förstärkning av demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna samt främjande av gott styre och kvinnors egenmakt, c) stödjande av ekonomisk och mänsklig utveckling, och d) bemötande av de utmaningar som migrationen medför.

F.  Efter krisen i samband med presidentvalet 2014 har samlingsregeringen sett hur framstegen i dess reformagenda har stagnerat, vilket har lett till en alltmer instabil politisk situation.

G.  Talibanerna och al-Qaida har fått förnyad styrka och en lokal fraktion av Islamiska staten etablerades nyligen i Afghanistan (Islamiska staten i Khorasanprovinsen), vilket tillsammans med ett stort antal återvändande afghanska migranter från framför allt Pakistan hotar att förvandla den rådande instabila situationen till en storskalig konflikt som skulle innebära ytterligare ett hot mot den regionala stabiliteten.

H.  Enligt Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan dödades 6 785 afghanska soldater och ytterligare 11 777 skadades mellan januari och november 2016, samtidigt som FN:s uppdrag i Afghanistan (Unama) rapporterade att antalet civila offer hade ökat med 3 % (3 498 döda och 7 920 skadade) under 2016 jämfört med året före.

I.  Vallmoproduktionen har ökat i Afghanistan, vilket har drivit upp narkotikaanvändningen i grannlandet Iran under de senaste åren. Talibanerna använder den olagliga narkotikahandeln för att finansiera sin verksamhet. En begränsning, eller utrotning, av denna handel skulle vara till fördel för både Iran och Afghanistan. Opium från Afghanistan är huvudkällan för heroin i EU. Det krävs samarbete med Iran och andra grannländer, såsom Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan för att ytterligare minska införandet av opiater till marknaderna i Europa.

J.  Det finns rapporter som visar att Afghanistan har mineraler till ett värde på mellan en och tre biljoner US-dollar i outnyttjade reserver. Olaglig gruvdrift är ett stort problem som hotar att vända vad som skulle kunna vara en drivkraft i den afghanska utvecklingen till en källa för konflikt och instabilitet. Gruvdrift är talibanernas näst största inkomstkälla.

K.  Antalet soldater i det Natoledda Resolute Support-uppdraget kommer att öka från nuvarande 13 000 till 16 000. I augusti 2017 beslutade Förena staterna att öka sin militära närvaro som en del av en ny amerikansk strategi för södra Asien.

1.  Europaparlamentet påminner om att Afghanistan har slitits sönder av nästan 40 år av konflikter och krig som har förstört landet, krävt mer än en miljon dödsoffer och tvingat en betydande del av befolkningen på flykt, vilket har lett till att Afghanistan i praktiken nu är en sönderfallande stat.

2.  Europaparlamentet betonar att under talibanregimen utvecklades Afghanistan till en av de mest gynnsamma grogrunderna för spridning av terrorism, vilket utmynnade i de tragiska händelserna den 11 september 2001. Sedan det internationella samfundet ingrep har det dock skett stora förändringar i Afghanistan.

3.  Europaparlamentet påminner om att Afghanistan under de senaste 15 åren har gjort politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska och utvecklingsmässiga framsteg. BNP per capita har femdubblats och den förväntade livslängden har stigit med nästan 15 år; antalet flickor som går i skolan har ökat kraftigt jämfört med 2001 och uppgår idag till cirka 40 % av totalt 8 till 9 miljoner barn. Parlamentet understryker att inget av detta hade varit möjligt utan det afghanska folkets engagemang och det internationella samfundets insats med ekonomiska medel, kunskaper och personal på plats.

4.  Europaparlamentet understryker dock att framgången fortfarande är mycket bräcklig och att det finns risk för bakslag. För att nå fortsatta framsteg krävs det ytterligare reformer, stabila grannrelationer och en upprätthållen säkerhets- och stabilitetsnivå. Parlamentet beklagar att under de senaste åren har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. Landet lider allt mer av attacker från rebeller och terrorister, och bombningar och terroristattacker inträffar nästan dagligen. Parlamentet understryker att de demokratiska institutionerna är fortsatt svaga och att valsystemet är bräckligt, samt fördömer det faktum att de mänskliga rättigheterna, i synnerhet för kvinnor och barn, fortsätter att hotas dagligen. Bristande infrastruktur och ett ökande antal återvändare till Afghanistan från grannländerna utgör ett hot mot de ekonomiska och sociala framsteg som har gjorts hittills.

5.  Europaparlamentet lovordar det internationella samfundets insatser och uppoffringar under mer än tio år för att skapa säkerhet i Afghanistan genom Operation Enduring Freedom och Isafs uppdrag i Afghanistan, under vilket nästan 3 500 manliga och kvinnliga soldater har mist livet. Parlamentet välkomnar det Natoledda uppdraget Resolute Support där 39 länder deltar. Det har pågått sedan den 1 januari 2015 och har mandat att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna och institutionerna med utbildning, råd och hjälp. Parlamentet påminner om att sedan Isaf lämnade ifrån sig ansvaret den 1 januari 2015 är det de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna som bär det fullständiga ansvaret för stridsinsatserna.

6.  Europaparlamentet är starkt övertygat om att en inkluderande, afghanledd och afghanstyrd freds- och försoningsprocess är enda sättet att nå en hållbar lösning på konflikten. Parlamentet välkomnar afghanska fredsinitiativ såsom Kabulprocessen för samarbete om fred och säkerhet och understryker EU:s starka engagemang för alla initiativ som kan leda till fred, säkerhet och stabilitet i Afghanistan.

7.  Europaparlamentet understryker Afghanistans betydelse för stabiliteten i regionen och betonar att det krävs ett säkert, stabilt och välmående Afghanistan för att nå fred och stabilitet i regionen som helhet. Parlamentet upprepar i detta sammanhang de regionala parternas betydelse, dvs. länderna i Centralasien, Iran, Kina, Indien och Pakistan, och uppmanar dem att ha ett konstruktivt samarbete för att främja en verklig och resultatinriktad förhandlingsprocess utan förhandsvillkor. Parlamentet uttrycker sitt stöd till processen ”Heart of Asia” som inleddes i Istanbul 2012 i syfte att etablera stabilitet och välstånd i regionen.

8.  Europaparlamentet upprepar att det internationella samfundet måste fortsätta sitt engagemang i Afghanistan och bidra till att bygga upp landet, utveckla ekonomin och motarbeta terrorismen. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de åtaganden som det internationella samfundet gjorde vid den internationella Brysselkonferensen om Afghanistan, där 13,6 miljarder euro utlovades i stöd fram till 2020.

9.  Europaparlamentet anser att bristen på säkerhet och den utbredda korruptionen är de två största problem som motverkar ett normalt fungerande samhälle och hindrar utvecklingen i Afghanistan. Parlamentet upprepar att säkerhetssituationen i Afghanistan har försämrats och att terrorattackerna har ökat. Parlamentet är bestört över att talibanerna fortsätter att utvidga sitt territorium, att Islamiska staten har vuxit fram i Khorasanprovinsen och att al-Qaida-anslutna terrorgrupper har vunnit i styrka. Islamiska staten i Khorasanprovinsen har potential att bli det största hotet mot säkerheten i Afghanistan inom en nära framtid.

10.  Europaparlamentet uttrycker stark oro över att Islamiska staten i Khorasanprovinsen har vuxit fram som det senaste hotet mot säkerheten i Afghanistan. Parlamentet understryker att utöver sitt fäste i öster (Nangarhar) försöker gruppen att stärka sin närvaro i norr med hjälp av den Islamiska rörelsen i Uzbekistan. Om detta lyckas kommer man att ha skapat ett område som kan ta emot utländska krigare och militanta som drivs ut ur Irak och Syrien i takt med att IS lider militära nederlag i dessa länder.

11.  Europaparlamentet understryker betydelsen av en verklig, intern försoningsprocess. Parlamentet uppmanar EU att aktivt stödja afghanledda insatser för att avväpna, demobilisera och återanpassa före detta rebeller. Parlamentet betonar att man måste bekämpa radikalisering, extremism och värvning till terrororganisationer och påminner om att ett bemötande av grundorsakerna till ovannämnda problem hör ihop med att skapa incitament för ekonomisk utveckling och tillväxt för befolkningen som helhet.

12.  Europaparlamentet anser att bekämpning av terrorism och finansiering av den utgör grunden för att skapa gynnsamma förutsättningar för säkerheten i Afghanistan. Parlamentet understryker att man måste stärka de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna, vilket Natos Resolute Support-uppdrag i stor utsträckning bidrar till genom sitt fokus på utbildning, rådgivning och stöd. Parlamentet berömmer de stora insatser de nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna gör trots att de varje år lider stora förluster i sin kamp mot rebeller. Parlamentet påminner om det internationella samfundets bidrag, cirka en miljard US-dollar per år, för att upprätthålla finansieringen av de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna till 2020.

13.  Europaparlamentet fördömer den senaste tidens terroristattacker i Afghanistan, i synnerhet självmordsbomben i den shiitiska Imam Zaman-moskén i Kabul den 20 oktober 2017 och attacken mot den privatägda tv-stationen Shamshad i Kabul den 7 november 2017. I båda fallen tog IS/Daish på sig ansvaret för attackerna. Parlamentet uttrycker sin oro för den allt värre humanitära situationen och det stora antalet civila dödsoffer som terrorattackerna kräver.

14.  Europaparlamentet understryker betydelsen av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, vilket är den första avtalsbundna förbindelsen mellan de två parterna. Parlamentet anser att tillämpningen av avtalet kommer att stärka de bilaterala förbindelserna och samarbetet inom områdena mänskliga rättigheter – i synnerhet för kvinnor och barn – rättsstaten, hälsovård, landsbygdsutveckling, utbildning, vetenskap och teknik, korruptionsbekämpning, penningtvätt, finansiering av terrorism, organiserad brottslighet och narkotika, samt när det gäller samarbete om migration.

15.  Europaparlamentet stöder den nya EU-strategin om Afghanistan såsom den lades fram den 24 juli 2017, som ett försök att på ett heltäckande sätt möta de utmaningar som Afghanistan står inför, med fokus på att främja fred, stabilitet och regional säkerhet, stärka demokratin, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, gott styre och kvinnors egenmakt, stödja ekonomisk och mänsklig utveckling samt möta de utmaningar som migrationen medför.

16.  Europaparlamentet välkomnar samlingsregeringens åtagande om att fortsätta arbeta för de prioriteringar som finns i Afghanistans nationella freds- och utvecklingsram, vilka ska leda till ökad självständighet genom att framför allt minska beroendet av externt bistånd och ge befolkningen ekonomiska möjligheter. Parlamentet uppmanar med kraft samlingsregeringen att ta itu med de brådskande frågorna om korruption, misshushållning, avfall, narkotikahandel och folkets säkerhet.

17.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det tilltagande våldet mot kvinnor och avskaffandet av bestämmelser om kvinnor och deras rättigheter i Afghanistan. Parlamentet uppmanar Afghanistans parlament och samlingsregeringen att upphäva alla lagar som innehåller diskriminerande bestämmelser mot kvinnor, vilket bryter mot de internationella avtal som Afghanistan har undertecknat.

18.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans och Pakistans regeringar att samarbeta i säkerhets- och terroristfrågor, samt förespråkar delning av underrättelseinformation och underrättelsesamarbete för att bekämpa terrorister och extremister på båda sidor om gränsen. Parlamentet uppmärksammar problemet med fristäder för rebellgrupper i Pakistan, vilket måste lösas av myndigheterna i Islamabad.

19.  Europaparlamentet noterar verksamheten i den fyrpartsgrupp för samordning i Afghanistan som upprättades i december 2015 och består av Förenta staterna, Kina, Afghanistan och Pakistan. Parlamentet uppskattar det arbete som hittills har gjorts i forma av en färdplan som syftar till att underlätta direkta samtal mellan samlingsregeringen och talibanerna, men beklagar att det inte har gjorts några konkreta framsteg mot en afghanledd- och afghanstyrd freds- och försoningsprocess.

20.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av en dialog och samarbete med Afghanistan när det gäller migrationsfrågor, däribland återvändande och återtagande samt bekämpning av flyktingsmuggling och människohandel. Parlamentet understryker betydelsen av samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” och bilaterala arrangemang med medlemsstaterna.

21.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den enorma ökningen av antalet internflyktingar under 2016, med mer än 653 000 nya flyktingar, vilket riskerar att leda till en enorm humanitär kris. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att hjälpa dessa utsatta afghaner, och uppmanar samlingsregeringen att bistå med att återintegrera dem i det afghanska samhället. Parlamentet understryker att det finns uppskattningar från afghanska myndigheter, FN-organ och andra humanitära organisationer som anger att 9,3 miljoner människor kommer att ha behövt humanitärt stöd innan slutet av 2017.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Afghanistans regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0412.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0282.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy