Menettely : 2017/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0679/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0679/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0499

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 179kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.302v01-00
 
B8-0679/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))


Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))  
B8‑0679/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Afganistanista, etenkin 13. kesäkuuta 2013 EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevaan yhteistyösopimukseen liittyvistä neuvotteluista(1) sekä 26. marraskuuta 2015 Afganistanista ja erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä murhista(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2017 allekirjoitetun EU:n ja Afganistanin yhteistyösopimuksen kumppanuudesta ja kehityksestä,

–  ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. heinäkuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon EU:n Afganistan-strategian osatekijöistä (JOIN(2017)0031),

–  ottaa huomioon 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Afganistanista,

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2017 annetun YK:n pääsihteerin raportin Afganistanin tilanteesta ja sen vaikutuksista kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2017 annetun YK:n Afganistanin avustusoperaation (UNAMA) raportin ”Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield”,

–  ottaa huomioon maansisäisten pakolaisten ihmisoikeustilanteesta raportoivan YK:n erityisraportoijan 12. huhtikuuta 2017 antaman raportin käynnistään Afganistanissa,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Afganistanista, mukaan lukien 17. maaliskuuta 2017 annettu päätöslauselma 2344 (2017) UNAMAn toimeksiannon uusimisesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston lehdistölle antamat lausunnot Afganistanista, erityisesti 31. heinäkuuta, 2. elokuuta ja 17. lokakuuta 2017 annetut lausunnot,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen Afganistanin jälleenrakentamisen erityistarkastajan (SIGAR) kansallisen turvallisuuden alivaliokunnalle 1. marraskuuta 2017 antaman todistajanlausunnon,

–  ottaa huomioon Brysselissä 5. lokakuuta 2016 pidetyn Afganistan-konferenssin, jota Afganistan ja EU isännöivät, sekä 5. lokakuuta 2016 annetun komission lehdistötiedotteen ”Brussels Conference on Afghanistan: continued international support for Afghanistan’s political and economic stability and development”,

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2016 annetun Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän raportin alustavista tutkintatoimista,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen pakolaisten asemasta vuodelta 1951 ja siihen liitetyn pöytäkirjan vuodelta 1967,

–  ottaa huomioon 31. lokakuuta 2000 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (2000) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon alkuperämaatiedoista 23. elokuuta 2017 annetun Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston raportin ”Afghanistan: Key socio-economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen johtama Naton sotilaallinen väliintulo al-Qaidaa ja talebanliikettä vastaan aloitettiin 16 vuotta sitten mutta Afganistanissa ei ole saatu aikaan rauhaa eikä kestävää kehitystä, vaikka perusterveydenhuollon ja -koulutuksen saatavuus ja naisten voimaantuminen ovatkin edenneet huomattavasti ja elinajanodote on noussut 15 vuodella;

B.  ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin Afganistanin erityisedustajan ja YK:n Afganistanin avustusoperaation UNAMAn päällikön Tadamichi Yamamoton äskettäin laatiman raportin mukaan talebanien kapinaliike on vahvistamassa asemiaan; toteaa, että maassa on syvään juurtuneita poliittisia jännitteitä ja sillä on sosiaalisia ja taloudellisia vaikeuksia niiden tuhansien afgaanipakolaisten kotouttamisessa, joita palaa maahan joka päivä, sekä työmarkkinoille pyrkivien lukuisien afgaaninuorten integroimisessa;

C.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan korruptio heikentää valtion legitimiteettiä Afganistanissa ja uhkaa vakavasti kestävää kehitystä, koska se estää aidon talouden muodostumista ja on keskeinen osa rankaisemattomuuden ongelmaa, joka puolestaan on jatkuvien ihmisoikeushaasteiden ytimessä;

D.  ottaa huomioon, että Afganistan on maailman köyhimpiä maita ja että sen talouskasvu on hidastunut huomattavasti sen jälkeen, kun valtaosa kansainvälisistä turvallisuusjoukoista vedettiin maasta pois vuonna 2014; toteaa, että maan talous on erittäin riippuvainen ulkomaisesta taloudellisesta tuesta ja vähintään 60 prosenttia valtion talousarviosta rahoitetaan kansainvälisellä kehitysavulla;

E.  ottaa huomioon, että maansisäisten pakolaisten ihmisoikeustilanteesta raportoivan YK:n erityisraportoijan mukaan Afganistanissa on konfliktin seurauksena yli 1,8 miljoonaa maansisäistä pakolaista ja että vuonna 2016 maan muihin osiin pakeni turvaa hakemaan ennätykselliset 650 000 ihmistä eli keskimäärin 1 500 ihmistä päivässä; toteaa, että tämän suuntauksen ennustetaan voimistuvan vuonna 2017; toteaa, että maahan pakkopalautetaan pakolaisia pääasiassa Pakistanista, jossa on 1,7 miljoonaa rekisteröityä pakolaista, ja Iranista, jossa on noin miljoona rekisteröityä pakolaista, mutta myös unionin jäsenvaltioista, ja ottaa huomioon, että Afganistanin hallituksen vastuulle tulee tästä ylimääräistä taakkaa aikana, jona maan kansallisten elinten valmiudet käsitellä humanitaarisia haasteita ovat täysin puutteelliset;

F.  toteaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä Fatou Bensouda ilmoitti 3. marraskuuta 2017 aikovansa pyytää tuomioistuimen tuomareita panemaan vireille tutkinnan mahdollisista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita talebanit, Afganistanin viranomaiset ja ulkomaiset joukot ovat tehneet sen jälkeen, kun Afganistanista tuli Kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen 1. toukokuuta 2003;

G.  ottaa huomioon, että Afganistanin jälleenrakentamisen erityistarkastajan (SIGAR) raportin mukaan talebanit ovat viime kuukausina saaneet valtaansa alueita idästä ja noin 43 prosenttia Afganistanin alueista on joko talebanien hallinnassa tai niistä on kiistelty elokuusta 2017 lähtien, ja toteaa, että Daesh on ollut vastuussa ainakin kuudesta šiiaväestöön viime vuoden aikana kohdistuneesta itsemurhaiskusta;

H.  ottaa huomioon, että šiialainen hazara-väestö, sikhit ja hindut ovat etnisiä ryhmiä, joihin sunniväestö kohdistaa voimakasta yhteiskunnallista syrjintää, ja toteaa, että kun otetaan huomioon, että Afganistanin yhteiskunta perustuu paljolti klaanirakenteisiin ja etnisiin ryhmiin, tämä on hyvin ongelmallista jo muutenkin haavoittuvassa asemassa olevien siirtymään joutuneiden henkilöiden sekä Iranista, EU:sta ja Yhdysvalloista palautettavien henkilöiden kannalta, sillä heidät siirretään usein alueille, joihin heillä ei ole sosiaalisia tai etnisiä yhteyksiä, mistä aiheutuu leimautumista ja vastoinkäymisiä; ottaa huomioon, että talebanien tai Isisin tekemät terrori-iskut ovat lisääntyneet viime vuonna ja että ne ovat kohdistuneet myös šiia-vähemmistöön, ja toteaa, että iskujen tekijät ovat onnistuneet tekemään rikoksiaan jopa Kabulin tarkasti vartioidun erityisen turvavyöhykkeen sisällä, jossa useimmilla ulkomaiden suurlähetystöillä ja kansainvälisillä järjestöillä on toimipaikkansa; toteaa, että terveydenhuoltoala on erityisen vaikeassa tilanteessa sairaaloihin, lääketieteelliseen henkilöstöön ja potilaisiin kohdistuneiden jatkuvien iskujen vuoksi ja että iskut rikkovat vakavasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

I.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan turvallisuustilanne on heikkenemään päin koko Afganistanissa mutta on erityisen heikko maan keski- ja eteläosissa, joissa siviiliuhrien määrä on maan korkein ja joissa vuoden 2017 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kuoli yli 8 000 siviiliä ja joissa YK:n mukaan oli huolestuttavana trendinä uskonnollisiin johtajiin, hallituksen tai Afganistanin kansallisten turvallisuusjoukkojen kannattajiksi katsottuihin siviileihin ja oikeuslaitoksen jäseniin kohdistuneet tahalliset surmat;

J.  ottaa huomioon, että Pakistanin ulkoministerin Khawaja Asifin kerrotaan ilmoittaneen, että Pakistanin vaikutusvalta Afganistanin talebaneihin on vähenemässä, koska näiden tukikohtia on siirretty Afganistanin puolelle rajaa, mutta Afganistanin hallitus pitää edelleen kiinni näkemyksestään, että sen naapurit, erityisesti Pakistan mutta myös Venäjä ja Iran, tukevat kapinallisia;

K.  ottaa huomioon, että presidentti Trump antoi äskettäin julkaistussa Afganistanin strategiassa luvan lähettää useita tuhansia Yhdysvaltain sotilaita lisää Afganistanin joukkojen operaatioiden tueksi ja lisätä Yhdysvaltain asevoimien osallistumista niihin, jotta talebanien valtaamia alueita saataisiin takaisin ja kapinalliset pakotettaisiin ryhtymään rauhanneuvotteluihin Afganistanin hallituksen kanssa;

L.  ottaa huomioon, että Brysselissä lokakuussa 2016 pidetyssä Afganistan-konferenssissa kansainvälinen yhteisö lupasi Afganistanille 13,6 miljardia euroa rahoitustukea, josta 5 miljardia euroa tulisi EU:lta ja sen jäsenvaltioilta, mikä teki EU:sta kokonaisuudessaan Afganistanin suurimman kehitysyhteistyökumppanin, ja toteaa, että Afganistanissa noin 9,3 miljoonaa ihmistä, joista 5,3 miljoonaa on lapsia, on humanitaarisen avun tarpeessa vuonna 2017, mikä tarkoittaa, että avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut 13 prosenttia vuodesta 2016;

1.  panee tyytyväisenä merkille komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n Afganistan-strategian osatekijöistä, sillä se osoittaa, kuinka tärkeänä koko EU pitää konfliktin ratkaisemista ja Afganistanin pitkän aikavälin kehitystä;

2.  on erittäin huolissaan aseellisen konfliktin jatkumisesta ja siitä aiheutuvasta yleisestä epävakaudesta Afganistanissa ja vetoaa jäsenvaltioihin, että ne eivät pakkopalauttaisi Afganistanin kansalaisia niin kauan kuin tilanne jatkuu nykyisenä; vastustaa Afganistanin kanssa tehtyä nykyistä epävirallista takaisinottosopimusta (yhteinen etenemissuunnitelma), jossa määritellään puitteet takaisinottoa koskevalle yhteistyölle ja josta päätettiin ilman asianmukaista parlamentaarista ja demokraattista valvontaa ja ilman, että EU ja sen jäsenvaltiot seuraisivat millään tavoin Afganistaniin pakkopalautettujen henkilöiden tilannetta ja olosuhteita;

3.  korostaa, että Afganistanille on tärkeää antaa jatkuvaa apua, ja panee tyytyväisenä merkille EU:n ja jäsenvaltioiden Brysselin konferenssissa vahvistamat taloudelliset sitoumukset; kehottaa erityisesti tukemaan aloitteita, joissa keskitytään maansisäisten pakolaisten ja maahan palaavien pakolaisten ensisijaisiin tarpeisiin; kiinnittää huomiota EU:n lupaukseen torjua Afganistanille maksettuihin EU-varoihin kohdistuvia petoksia ja odottaa, että myös aiemmin maksettuja varoja tarkastellaan huolellisesti;

4.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita nostamaan Afganistanin kanssa toteutettavat korruptiontorjunta-aloitteet asialistansa kärkipäähän, jotta tuetaan toimijoita osallistavia ja alueellista integraatiota edistäviä rauhanponnisteluja;

5.  pitää myönteisenä, että EU kiinnittää jatkuvasti huomiota afgaaninaisten asemaan ja oikeuksiin ja tunnustaa tarpeen kouluttaa naispuolisia poliiseja, sillä naiset ovat kansalaisyhteiskunnassa erityisen alttiita väkivallalle ja hyväksikäytölle ja miespuolisilla poliiseilla on oma osansa siinä, että naisia jatkuvasti häiritään kaduilla;

6.  kehottaa Afganistanin hallitusta lisäämään poliittista osallistavuutta, lujittamaan vastuuvelvollisuutta ja torjumaan aktiivisesti korruptiota ja nepotismia; pitää tässä yhteydessä erityisen myönteisenä, että kesäkuussa 2016 perustettiin korruption vastainen oikeuden keskus (Anti-corruption Justice Centre), jonka tarkoituksena on tutkia merkittäviä korruptiotapauksia ja asettaa niistä syytteeseen sekä toteuttaa toimia, joiden tarkoituksena on alkaa soveltaa ansioihin perustuvaa palvelukseenottoa julkisella sektorilla sekä ottaa käyttöön virkamiesten varallisuusilmoitukset;

7.  pitää myönteisenä, että Afganistan on äskettäin liittynyt avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan sekä kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevaan EITI-aloitteeseen; kehottaa sen hallitusta tehostamaan toimia, joilla varjellaan elintärkeitä julkisia resursseja, kuten maata ja mineraaleja, joutumasta rikollis- ja kapinallisverkostojen käsiin;

8.  panee merkille UNAMAn raportissa esitetyt suositukset ja ennen kaikkea sen, että hallituksen on tarpeen panna jo sovitut uudistukset, kuten tarkistettu rikoslaki, täytäntöön avoimen ja tehokkaan julkisen hallinnon järjestelmän luomiseksi sekä perustaa hallituksen alaisuuteen riippumaton korruption torjunnan sihteeristö;

9.  panee lisäksi merkille, että UNAMA kehotti kansainvälistä yhteisöä antamaan jatkuvasti tukea ja apua Afganistanin hallituksen korruptiontorjuntatoimille, ja kehottaa hallitusta lisäämään kansallisia valmiuksia saada varastettua omaisuutta takaisin varastetun omaisuuden takaisin saamiseksi käynnistetyn Maailmanpankkiryhmän ja YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön aloitteen kaltaisten ohjelmien avulla;

10.  kehottaa Afganistanin hallitusta toteuttamaan lisätoimia vankien kidutuksen ja pahoinpitelyn lopettamiseksi ja ratifioimaan kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan;

11.  panee tyytyväisenä merkille Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän päätöksen aloittaa tutkinta mahdollisista rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita Afganistanissa on tehty vuoden 2003 jälkeen, ja kehottaa kaikkia hallituksia, jotka ovat lähettäneet joukkoja Nato-johtoisen kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF) operaatioon ja/tai ”terrorismin vastaista sotaa” tukevaan kansainväliseen liittoumaan, tekemään täysimääräistä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa sen käynnistämän tutkinnan yhteydessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Afganistanin hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 65, 19.2.2016, s. 133.

(2)

EUVL C 366, 27.10.2017, s. 129.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö