Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0679/2017

Ingivna texter :

B8-0679/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0499

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 333kWORD 56k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.302v01-00
 
B8-0679/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))


Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))  
B8‑0679/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Afghanistan, särskilt resolutionen av den 13 juni 2013 om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan(1) och av den 26 november 2015 om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen(2),

–  med beaktande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan som undertecknades den 18 februari 2017,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 24 juli 2017 Beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om Afghanistan,

–  med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare av den 15 september 2017 om situationen i Afghanistan och dess konsekvenser för internationell fred och säkerhet,

–  med beaktande av rapporten från Förenta nationernas biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama) från mars 2017 Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield,

–  med beaktande av rapporten av den 12 april 2017 från FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter om hans uppdrag till Afghanistan,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Afghanistan, däribland resolution nr 2344 (2017) av den 17 mars 2017 om förnyat mandat för Unama,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds pressutlåtanden om Afghanistan, särskilt de av den 31 juli, 2 augusti och 17 oktober 2017,

–  med beaktande av vittnesmålet av den 1 november 2017 från Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan, inför underutskottet för nationell säkerhet,

–  med beaktande av konferensen i Bryssel om Afghanistan den 5 oktober 2016 som anordnades gemensamt av Afghanistan och EU, och kommissionens pressmeddelande av den 5 oktober 2016 Brussels Conference on Afghanistan: continued international support for Afghanistan's political and economic stability and development,

–  med beaktande av Internationella brottmålsdomstolens (ICC) åklagares rapport av den 14 november 2016 om preliminära utredningar,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) av den 31 oktober 2000 om kvinnor, fred och säkerhet,

–  med beaktande av Europeiska stödkontoret för asylfrågors (Easo) rapport med information om ursprungsländer av den 23 augusti 2017 Afghanistan: Key socio‑economic indicators, state protection, and mobility in Kabul City, Mazar-e Sharif, and Herat City,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan Natos USA-ledda militära ingripande mot al-Qaida och talibanerna inleddes för 16 år sedan har Afghanistan inte uppnått vare sig fred eller hållbar utveckling, trots avsevärda framsteg när det gäller tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård samt utbildning, kvinnors egenmakt och en ökning av den förväntade livslängden med 15 år.

B.  Enligt den senaste rapporten från Tadamichi Yamamoto, FN:s generalsekreterares särskilde representant för Afghanistan och chef för Unama, vinner talibanernas uppror terräng. Landet tyngs av djupa politiska spänningar samt sociala och ekonomiska svårigheter med att återintegrera de tusentals afghanska flyktingar som återvänder varje dag och de många unga afghaner som är på väg in på arbetsmarknaden.

C.  Enligt FN underminerar korruptionen i Afghanistan statens legitimitet och utgör ett allvarligt hot mot hållbar utveckling genom att hindra ”en riktig ekonomi från att uppstå”, samtidigt som den utgör en central aspekt av det straffrihetsproblem som i sig självt befinner sig i kärnan av de pågående utmaningarna för mänskliga rättigheter.

D.  Afghanistan är ett av de fattigaste länderna i världen vars ekonomiska tillväxt har avstannat påtagligt sedan en majoritet av de internationella säkerhetsstyrkorna drogs tillbaka under 2014. Ekonomin är kraftigt beroende av utländskt ekonomiskt stöd och minst 60 procent av statsbudgeten finansieras genom det internationella utvecklingsbiståndet.

E.  Enligt FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter finns det mer än 1,8 miljoner internflyktingar i Afghanistan till följd av konflikten, med rekordhöga 650 000 människor som under 2016 har flytt konflikten för att söka säkerhet i andra delar av landet, vilket ger ett genomsnitt på 1 500 människor per dag. Denna trend förväntas öka under 2017. Flyktingar som tvingas återvända – främst från Pakistan, där det finns 1,7 miljoner registrerade flyktingar, och Iran, där det finns omkring 1 miljon registrerade flyktingar, men även från medlemsstaterna – lägger ett ytterligare ansvar på den afghanska regeringen, vid en tidpunkt då de nationella institutionerna helt saknar förmåga att hantera de humanitära utmaningarna.

F.  Internationella brottmålsdomstolens åklagare, Fatou Bensouda, meddelade den 3 november 2017 att hon skulle be domstolens domare att inleda en utredning om möjliga krigsbrott och brott mot mänskligheten i Afghanistan begångna sedan den 1 maj 2003 – när Afghanistan blev medlem av Internationella brottmålsdomstolen – av aktörer såsom talibanerna, de afghanska myndigheterna och utländska styrkor.

G.  Enligt rapporten från den särskilde generalinspektören för återuppbyggnad i Afghanistan har talibanerna vunnit territorium under de senaste månaderna i östra delen av landet. Cirka 43 procent av Afghanistans distrikt var i augusti 2017 antingen bestridda eller under talibanernas kontroll, och Daish har varit ansvarigt för minst sex självmordsbombare mot den shiamuslimska befolkningen under det gångna året.

H.  De shiamuslimska hazarerna samt sikher och hinduiska etniska grupper står inför allvarlig social diskriminering från den sunnimuslimska majoriteten, vilket, i kombination med att det afghanska samhället i väldigt hög grad grundar sig i klanstrukturer och etnisk tillhörighet, är mycket problematiskt för redan sårbara fördrivna personer och personer som återvänder från Iran, EU och Förenta staterna, eftersom de ofta flyttas till områden där de inte har någon social eller etnisk anknytning och därmed drabbas av stigmatisering och svårigheter. Terroristattacker med anknytning till talibanerna eller Islamiska staten har ökat under det senaste året, och har även i allt större utsträckning riktats mot den shiamuslimska minoriteten. Angriparna har till och med lyckats att begå sina brott inom den starkt bevakade särskilda säkerhetszonen i Kabul, där de flesta utländska beskickningar och internationella organisationer finns. Hälso- och sjukvårdssektorn befinner sig i en särskilt sårbar situation till följd av kontinuerliga attacker mot sjukhus, sjukvårdspersonal och patienter, vilka utgör allvarliga brott mot internationell humanitär rätt.

I.  Enligt FN håller säkerhetssituationen på att försämras i hela Afghanistan, men den är särskilt akut i de centrala och södra regionerna, där de civila dödstalen är de högsta i landet och där över 8 000 civila dödsoffer noterats under de nio första månaderna av år 2017 och där FN konstaterar att det finns ”oroande tendenser” med avsiktliga dödanden av religiösa ledare, av civila som anses stödja regeringen eller de afghanska nationella säkerhetsstyrkorna samt av medlemmar av rättsväsendet.

J.  Pakistans utrikesminister Khawaja Asif har enligt uppgift meddelat att Pakistans inflytande över de afghanska talibanerna minskar till följd av att deras baser har flyttats till den afghanska sidan av gränsen, medan den afghanska regeringen fortsätter att anse att dess grannländer – i synnerhet Pakistan, men också Ryssland och Iran – stöder upprorsmännen.

K.  I sin nyligen meddelade strategi för Afghanistan godkände president Trump insättandet av tusentals nya amerikanska trupper och ökad användning av USA:s militära styrkor till stöd för de afghanska styrkornas insatser, i ett försök att återta talibanernas territoriella vinster och tvinga upprorsmännen att sträva efter fredssamtal med den afghanska regeringen.

L.  Vid konferensen i Bryssel om Afghanistan i oktober 2016 utlovade det internationella samfundet 13,6 miljarder euro i ekonomiskt stöd till Afghanistan, varav 5 miljarder euro från EU och dess medlemsstater, vilket gör EU till Afghanistans största partner inom utvecklingssamarbete. År 2017 är cirka 9,3 miljoner människor, varav 5,3 miljoner är barn, i behov av humanitärt bistånd i Afghanistan, vilket innebär en ökning med 13 procent jämfört med 2016.

1.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan, som en indikation på den vikt som EU som helhet tillmäter en lösning på konflikten samt den långsiktiga utvecklingen i Afghanistan.

2.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över den fortsatta väpnade konflikten och den allmänna instabilitet i Afghanistan som är en följd av den, och vädjar till medlemsstaterna att inte tvinga tillbaka afghanska medborgare till Afghanistan så länge denna situation fortsätter. Parlamentet motsätter sig det befintliga informella avtalet om återtagande med Afghanistan (”Joint Way Forward”) som fastställer en ram för samarbete om återtagande, och som beslutats utan tillbörlig parlamentarisk kontroll och demokratisk granskning och utan att EU och dess medlemsstater utför någon som helst övervakning av situationen och villkoren för de som tvingas återvända till Afghanistan.

3.  Europaparlamentet understryker vikten av fortsatt stöd till Afghanistan och välkomnar de finansiella åtaganden som bekräftats av EU och dess medlemsstater vid konferensen i Bryssel. Parlamentet efterlyser i synnerhet stöd till initiativ för att ta itu med de prioriterade behoven hos internt fördrivna och återvändande flyktingar. Parlamentet uppmärksammar EU:s löfte att ta itu med bedrägerier som drabbar de EU-medel som betalas ut till Afghanistan och förväntar sig även en noggrann granskning av tidigare utbetalningar.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att sätta initiativ för korruptionsbekämpning med Afghanistan högt på dagordningen för att stödja fredssträvanden som är inkluderande när det gäller aktörer och regional integration.

5.  Europaparlamentet välkomnar EU:s fortsatta fokus på att stärka afghanska kvinnors roll och rättigheter och konstaterar behovet av att utbilda kvinnliga poliser, eftersom kvinnor i det civila samhället är särskilt utsatta för våld och övergrepp, medan manliga poliser är inblandade i de fortsatta trakasserierna av kvinnor på gatorna.

6.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering att öka det politiska deltagandet, öka ansvarigheten och aktivt bekämpa kulturen av korruption och nepotism. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av rättscentret för korruptionsbekämpning i juni 2016, vars syfte är att utreda och lagföra betydande korruptionsfall och ta steg i riktning mot en rekrytering till offentlig sektor grundad på meriter samt mot redovisningar av tillgångar för tjänstemän.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att Afghanistan nyligen blivit medlem av partnerskapet för öppen förvaltning (Open Government Partnership) och utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen regeringen att öka sina ansträngningar för att skydda livsnödvändiga offentliga resurser som mark och mineraler från att utnyttjas av upprorsmäns och kriminellas nätverk.

8.  Europaparlamentet noterar rekommendationerna i rapporten från Unama, först och främst behovet av att genomföra de reformer som man redan har utfäst, exempelvis den reviderade strafflagen, för att upprätta en öppen och effektiv offentlig förvaltning och ett oberoende korruptionsbekämpande sekretariat inom regeringen.

9.  Europaparlamentet noterar dessutom att Unama efterlyser fortsatt stöd och bistånd från det internationella samfundets sida för den afghanska regeringens insatser mot korruption, och uppmanar regeringen att stärka den nationella kapaciteten för att återvinna stulna tillgångar, genom program såsom initiativet för återvinning av stulna tillgångar som drivs av Världsbanksgruppen och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå.

10.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering att vidta ytterligare åtgärder för att avskaffa tortyr och misshandel av fångar och ratificera det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

11.  Europaparlamentet välkomnar beslutet från ICC:s åklagare att inleda en utredning av eventuella brott mot mänskligheten begångna i Afghanistan sedan 2003 och uppmanar samtliga regeringar som har bidragit med trupper till den Nato-ledda internationella säkerhetsstyrkans (Isaf) uppdrag och/eller den internationella koalition som stöder ”kriget mot terrorismen” att fullt ut samarbeta med ICC:s utredning.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Afghanistans regering och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 65, 19.2.2016, s. 133.

(2)

EUT C 366, 27.10.2017, s. 129.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy