Resolutsiooni ettepanek - B8-0680/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0680/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Afganistanis

11.12.2017 - (2017/2932(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2017/2932(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0680/2017
Esitatud tekstid :
B8-0680/2017
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0680/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Afganistanis

(2017/2932(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 24. juuli 2017. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi Afganistani-strateegia elementide kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta järeldusi ELi Afganistani-strateegia kohta,

–  võttes arvesse Afganistani riiklikku tegevuskava seoses naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1325 (2000),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2344 (2017), millega pikendati ÜRO abimissiooni Afganistanis (UNAMA) mandaati 17. märtsini 2018,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri regulaarseid aruandeid olukorra kohta Afganistanis ning selle mõju kohta rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule,

–  võttes arvesse Kabuli protsess rahu- ja julgeolekukoostöö edendamiseks,

–  võttes arvesse Afganistani ja ELi ühiseid edasisi samme rändeküsimuses,

–  võttes arvesse ELi pressiesindaja avaldust terrorirünnakute kohta Afganistanis,

–  võttes arvesse Brüsselis toimunud Afganistani teemalist konverentsi,

–  võttes arvesse ELi ja Afganistani partnerluse ja arengukoostöö lepingut,

–  võttes arvesse uue ELi eriesindaja nimetamist Afganistanis ja tema esimest visiiti sellesse riiki,

–  võttes arvesse NATO tippkohtumisi 2016. aasta juulis ja 2017. aasta juunis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et vähesest paranemisest hoolimata on olukord Afganistanis jätkuvalt kriitiline ning julgeolekuolukord halveneb, mässuliste ja terroristide surve suureneb ning riigil on tõsiseid majanduslikke ja poliitilisi probleeme; arvestades, et seda ebakindlust võimendavad korruptsioon, nõrgalt arenenud õigusriik ja valitsemistava, ebaseaduslik majandustegevus ja jätkuv relvastatud konflikt;

B.  arvestades, et humanitaarolukord on endiselt väga murettekitav ning eelkõige kannatavad tsiviilisikud; arvestades, et ÜRO abimissioon Afganistanis (UNAMA) teatas hiljuti suurimast hukkunute arvust alates 2009. aastast – 2016. aastal hukkus 11 318 tsiviilisikut ning 2017. aasta jaanuarist septembrini on hukkunud juba 8019 tsiviilisikut; arvestades, et ohvrite eest vastutavad nii valitsusvastased kui ka valitsusmeelsed jõud; arvestades, et süvenenud konflikti tõttu asustati 2016. aastal ümber 600 000 inimest ja 2017. aastal üle 280 000 inimese, kellest enamik on alla 18-aastased;

C.  arvestades, et julgeoleku- ja humanitaarolukord, millega kaasneb majanduslike väljavaadete puudumine, on põhjustanud ebaseaduslike rändevoogude suurenemise ning afgaanid olid 2016. aastal ELis suuruselt teine sisserändajate rühm; arvestades, et olukorda Afganistanis on halvendanud rohkem kui miljoni Afganistani pagulase naasmine Pakistanist ja Iraanist, ning arvestades, et see paneb valitsuse suutlikkuse proovile ning pingestab ühiskonda veelgi;

D.  arvestades, et rahvusvaheline kogukond on korduvalt kinnitanud jätkuvat toetust Afganistanile: 29. juunil 2017 toimunud NATO tippkohtumisel kinnitasid liitlased ja partnerid veel kord 2020. aasta lõpuni võetud kohustusi ja mitmed liitlased teatasid, et eraldavad NATO missioonile Resolute Support täiendavaid relvajõudusid; 2016. aasta oktoobris Brüsselis toimunud Afganistani teemalisel konverentsil, mida juhatasid ühiselt EL ja Afganistani valitsus, kinnitas rahvusvaheline kogukond jätkuvat poliitilist toetust ja lubas eraldada 13,6 miljardit eurot rahalist toetust, sealhulgas 5 miljardit eurot Euroopa Liidult ja liikmesriikidelt, mis tähendab, et EL tervikuna on Afganistani suurim arengukoostöö partner; arvestades, et 2017. aasta veebruaris sõlmitud ELi-Afganistani partnerlus- ja arengukoostöölepingus kinnitas EL kindlat toetust Afganistani arengule;

E.  arvestades, et julgeolekuolukord Afganistanis on jätkuvalt väga ebakindel, kuna valitsusel ja Talibanil on vahelduv kontroll territooriumi üle ning ohvreid on mõlemal poolel; arvestades, et valitsuse ja Talibani rahuprotsessis ei ole käegakatsutavaid edusamme;

F.  arvestades, et Taliban korraldas kogu Afganistanis hiljuti rünnakute laine, võttes sihikule politsei ja valitsuse hooneid, kus enesetapupommirünnakute toimepanijad tapsid vähemalt 74 ja vigastasid sadu inimesi; arvestades, et tsiviilohvreid põhjustab peamiselt lõhkeainete valimatu ja ebaseaduslik ning improviseeritud kombineerimine, eelkõige suitsiidipommirünnakud;

G.  arvestades, et Iraagi ja Levandi – Khorasani provintsi Islamiriigi (ISIL-KP) tegevus piirdub peamiselt Afganistani idaosaga, kuid rühmitus on võtnud vastutuse mitmete suurte rünnakute eest kogu riigis ning võib tugevdada oma kohalolu Kunari provintsis ja taastada tegutsemisvõime Nangarhari provintsi piirkondades;

H.  arvestades, et vaatamata valitsuse jõupingutustele on Afganistan endiselt üks kõige korrumpeerunumaid riike maailmas; arvestades, et korruptsioon on eriti murettekitav, kuna riiklike julgeolekujõudude korrumpeerunud ametnikud müüvad relvi otse mässulistele ning humanitaarabi vahendeid suunatakse kõrvale, nii et need ei jõua abivajajateni;

I.  arvestades, et üks suurimaid muresid on jätkuv relvade vool Talibanile ja teistele terrorirühmitustele, kes saavad raha oopiumi kasvatamisest, salakaubandusest, inimröövidest, valitsusvälistelt organisatsioonidelt väljapressimisest ning mineraalide ja ajalooliste esemete ebaseaduslikust müügist, samuti riiki jõudva välisabi kõrvalejuhtimisest;

J.  arvestades, et oopiumimooni kasvatamise ala suurenes Afganistanis 2016. aastal võrreldes eelmise aastaga 10 % ja toodang kasvas 43% ning ebaseadusliku opiaadiäri väärtust hinnati 2016. aastal 3 miljardile USA dollarile;

K.  arvestades, et Afganistani ja Pakistani kahepoolsed suhted on näidanud märke paranenud koostööst, kuna mõlemad riigid on astunud samme suhete parandamiseks, sealhulgas on loodud kriisijuhtimise süsteem suhtlemiseks eriolukorras ning ministrite tasandi kolmepoolsete läbirääkimiste mehhanism;

L.  arvestades, et Afganistani sõltumatu valimiskomisjon kuulutas 7. juuliks 2018 välja parlamendivalimised ja piirkondlike omavalitsuste valimised ning valimiste ettevalmistused on käimas;

M.  arvestades, et komisjon on teatanud täiendava humanitaarabi eraldamisest Afganistanile 5 miljoni euro väärtuses, mis tähendab. et EL on 2017. aastal eraldanud Afganistanile kokku 30,5 miljardit eurot humanitaarabi; arvestades, et EL annab Afganistanile arenguabi kuni 300 miljonit eurot aastas 2020. aastani;

N.  arvestades, et alaealiste värbamine ja kasutamine mõlemal poolel on jätkuvalt tõsine probleem, kuna UNAMA on tõestanud 21 poisi värbamise ja kasutamise, kaasa arvatud valitsusväliste jõudude poolt, ning saanud teateid kuni 50 poisi värbamisest ISIL-KP poolt ja käimasolevast usulis-sõjalisest väljaõppest Ghori provintsis;

O.  arvestades, et USA jõud panid 2017. aastal Afganistanis toime 2568 rünnakut, milles hukkus väidetavalt kümneid tsiviilelanikke;

P.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Prokuratuur taotles 20. novembril 2017 kohtunikelt luba alustada uurimist Afganistani Islamivabariigis alates 2003. aasta 1. maist toime pandud väidetavate sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude asjus; arvestades, et prokuratuur taotleb ka luba alustada uurimist Afganistani relvakonfliktiga seotud väidetavate kuritegude asjus, mis on olukorraga piisavalt seotud ning on alates 2002. aasta juulist toime pandud teiste Rooma statuudi osalisriikide territooriumil; arvestades, et kuna Afganistan on Rooma statuudi osalisriik, kuuluvad selle territooriumil alates 2003. aasta maist toime pandud väidetavad kuriteod Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni alla, sõltumata süüdistatavate kodakondsusest; arvestades, et olemasolev teave annab piisavalt alust arvata, et Afganistanis tegutsevad pooled on toime pannud sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid;

1.  juhib tähelepanu asjaolule, et pärast ligi 40 aastat kestnud konflikti ja 16 aastat kestnud NATO sekkumist USA juhtimisel ei ole Afganistanis õnnestunud saavutada rahu, julgeolekut ega kestlikku arengut; märgib, et vaatamata probleemidele on riik teinud mitmes valdkonnas edusamme, sealhulgas on paranenud arstiabi kvaliteet ja kättesaadavus, samuti põhiharidus ja naiste võimalused, ning eeldatav eluiga on pikenenud;

2.  kinnitab veel kord pühendumust rahu, stabiilsuse ja jõukuse edendamisele Afganistanis ning kestliku arengu toetamisele ja tunneb heameelt nõukogu vastu võetud ELi Afganistani-strateegia üle, millele toetub ELi edaspidine tegevus Afganistanis;

3.  avaldab sügavat kaastunnet viimaste terrorirünnakute ohvrite perekondadele; tuletab meelde, et terrorism selle kõikides avaldumisvormides kujutab endast üht kõige tõsisemat ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule; rõhutab vajadust tuua nende taunitavate terrorismiaktide toimepanijad, korraldajad, rahastajad ja toetajad kohtu ette ja kutsub kõiki riike üles tegema aktiivselt koostööd Afganistani valitsusega ning kõikide teiste asjassepuutuvate ametiasutustega;

4.  mõistab kõige karmimalt hukka kõik rünnakud tsiviilisikute, abitöötajate, Afganistani ja rahvusvaheliste julgeolekujõudude, diplomaatiliste ja konsulaartöötajate ning rahvusvahelise üldsuse teiste esindajate vastu Afganistanis;

5.  märgib murega, et tsiviilohvrite arv on õhurünnakute tõttu valitsusmeelsete jõudude õhurünnakute tõttu märkimisväärselt suurenenud ja tuletab kõigile konflikti osapooltele meelde nende kohustust kaitsta sõjaliste operatsioonide käigus tsiviilelanikke, vastavalt kohustustele, mis tulenevad rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja inimõigusi käsitlevast rahvusvahelisest õigusest; rõhutab, et rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise eest tuleb vastutusele võtta;

6.  võtab teadmiseks USA uue strateegia Afganistanis, mis nõuab vägede suurendamist; rõhutab veel kord, et konfliktile ei ole sõjalist lahendust, kuna rahu saab saavutada üksnes otseste läbirääkimistega valitsuse ja Talibani vahel, mis peab toimuma Afganistani juhitud kaasavas siseriiklikus rahu- ja lepitusprotsessis; kinnitab veel kord toetust kõigile sellistele algatustele, näiteks Kabuli protsess rahu- ja julgeolekukoostöö edendamiseks, ning nõuab tungivalt, et EL jätkaks osalemist kõrgel tasemel; tunneb heameelt uue ELi eriesindaja nimetamise üle Afganistanis ja tema esimese visiidi üle sellesse riiki,

7.  on seisukohal, et NATO väed peaksid piirduma rangelt neile määratud nõuandva rolliga ja need tuleks välja viia niipea kui olukord seda võimaldab;

8.  on teadlik, et lepitusprotsess vajab piirkonna osaliste tõelist poliitilist toetust; kutsub kõiki piirkonna sidusrühmi üles tegema konstruktiivset koostööd, et edendada tõelist läbirääkimiste protsessi, mille eesmärk on luua osapoolte konfliktile püsiv lahendus, ning kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles pöörduma partnerite ja osaliste poole kogu maailmas ja kõnealuses piirkonnas, eelkõige India ja Pakistani poole, edendada rahvusvahelist ja piirkondlikku konsensust selle protsessi osas; tunneb sellega seoses heameelt ELi ja India 14. tippkohtumisel 6. oktoobril 2017 tehtud ühisavalduse üle;

9.  rõhutab, kui oluline on avastada ja likvideerida finantsvõrgustikke, mida Taliban raha ülekanneteks kasutab, ning kaotada rahastamisallikad, inimkaubanduse võrgustikud ja muu ebaseaduslik tegevus, millest Taliban oma tegevust rahastab; kutsub üles tugevdama piirkondlikku ja mitmepoolset koostööd võitluses terroristlike rühmituste ebaseadusliku rahastamise vastu ja sulgema inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise marsruudid;

10.  kutsub Afganistani valitsust üles jätkama kokkulepitud reformikava, sealhulgas korruptsioonivastaste seaduste rakendamist, parandama oma relvastuse jälgimise süsteeme, edendama aruandekohustust ja suurendama kohalike haldusstruktuuride rolli, eelkõige juhul, kui hõimuliidrite nõukogud töötavad terviklikult ja läbipaistvalt;

11.  tervitab 2018. aasta juulis toimuvate valimiste väljakuulutamist, mis võib aidata kaasa demokraatia tugevdamisele Afganistanis; palub, et komisjon püüaks jõuda kõikide osalisteni, et kindlustada neile valimistele avalikkuse toetus; nõuab valimisreformi, mis seaks eesmärgiks usaldusväärsed, kaasavad ja läbipaistvad valimised; kutsub kõiki osalise üles hoiduma vaenu õhutavast retoorikast, mis suurendab sotsiaalseid pingeid ja kahjustab habrast poliitilist konsensust, mida esindab põhiseadus; kutsub kõiki sidusrühmi üles tagama, et poliitilist rahulolematust väljendataks jätkuvalt rahumeelselt ja kooskõlas riigi põhiseaduslike ja demokraatlike protsessidega;

12.  rõhutab naiste kasvavat rolli konfliktide lahendamisel ning kogukondade radikaliseerumise ennetamisel, samuti nende traditsioonilist rahuvahendaja rolli Afganistanis; tervitab naiste suuremat esindatust Afganistani kõrgemas rahunõukogus ja nõukogu uut strateegiat, mis tunnistab naiste olulist ja aktiivset rolli; kutsub ELi üles jätkuvalt toetama Afganistani riikliku tegevuskava rakendamist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) ja teiste asjakohaste programmide raames; nõuab, et karistusseadustikku lisataks naiste vastu suunatud vägivalla kaotamise seadus;

13.  kordab, et noored on riigi tulevik ja on väga mures teadete pärast, et Taliban värbab lapsi, õpetab neid medrese koolides välja ja kasutab mitmesugustes sõjalistes operatsioonides, sealhulgas isetehtud lõhkekehade valmistamises ja paigaldamises; tuletab kõigile osalistele meelde, et alla 18-aastaste isikute saatmine relvajõududes sõjapiirkondadesse on vastuolus rahvusvahelise õigusega, mis kehtib ka Afganistanis, ning alla 15-aastaste puhul on tegemist sõjakuriteoga vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokollile ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudile; kutsub valitsust üles võtma kõik võimalikud meetmed, et sellist värbamist ja kasutamist ennetada, sealhulgas võtma vastu õigusmeetmeid, et selline tegevus keelata ja kriminaliseerida, samuti võtma kõik võimalikud meetmed, et tagada relvakonfliktidest mõjutatud laste kaitse ja hooldus; kutsub valitsust üles koostama ja võtma vastu tervikliku seaduse laste kohta ning riikliku lastekaiste tegevuskava;

14.  avaldab kahetsust, et kuigi dokument „Afganistani ja ELi ühised edasised sammud rändeküsimuses“ on sisuliselt leping kolmanda poolega ning annab selge koostööraamistiku sunniviisiliseks tagasisaatmiseks ja tagasivõtmiseks Afganistani, ei ole seda Euroopa Parlamendile nõusoleku saamiseks esitatud ning parlamenti ei ole menetluse üheski etapis teavitatud ega temaga konsulteeritud; palub, et komisjon järgiks aluslepingutes sätestatud korda ning informeeriks ja kaasaks Euroopa Parlamenti ja konsulteeriks temaga ühiseid edasisi samme käsitleva lepingu osas; nõuab, et EL ja liikmesriigid tagaksid, et rändealane koostöö riikidega, kust sisserändajad, varjupaigataotlejad ja pagulased pärinevad, järgiks täielikult kohustusi vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa inimõigustealastele ja pagulasi käsitlevatele õigusnormidele ega aitaks otseselt ega kaudselt kaasa inimõiguste rikkumisele;

15.  rõhutab, kui olulised on radikaliseerumisvastase võitluse ja deradikaliseerimise, desarmeerimise demobiliseerimise ja taasintegreerimise algatused, samuti kohalike kogukondade ja kodanikuühiskonna kaasamine võitlusesse vägivaldse äärmusluse vastu, ning kutsub ELi ja NATOt üles selliseid algatusi toetama; peab tähtsaks väikeseid kohalikke projekte, mille eesmärk on kaasata kohalikke usutegelasi, töötada välja ekstremismi vastaseid sõnumeid ning arendada kohalike kogukondade dialoogi, takistades seega radikaliseerumist varajases etapis;

16.  rõhutab, kui tähtis on kultuur ja haridus riigi ühtekuuluvuse arendamisel ja avaldab kahetsust, et 3,5 miljonit last – rohkem kui üks kolmandik Afganistani lastest, enamikus tüdrukud – ei läinud kooliaasta alguses märtsis kooli; on seisukohal, et rahu kindlustamise, konfliktide lahendamise ja vahendamise lisamine koolide õppekavadesse võiks aidata suurendada noorte afgaanide võimalusi, andes neile praktilisi oskusi, et näha konfliktiallikaid ja teada, kuidas pingeid leevendada ja leida rahumeelseid lahendusi, mis võimaldaks järgmisel põlvkonnal murda vägivalla nõiaring;

17.  kutsub Afganistani valitsust üles keskenduma tõsiselt õigusriigi põhimõtte järgimisele, tagama õigluse ja seadma esikohale meetmed, et kaitsta kodanike õigusi organiseeritud strateegia abil; palub rahvusvahelisel kogukonnal tervikuna toetada Afganistani oma kohustuste täitmisel kohtusüsteemi reformimisel, sealhulgas töötades välja riikliku üleminekuperioodi õigusemõistmise protsessi, et võidelda karistamatuse vastu; nõuab riiklike ja hõimude vaidluste lahendamise süsteemide paremat kooskõlastamist; on veendunud, et suurem läbipaistvus, aruandekohustus ja kodanike osalemine kohtu- ja seadusandlikus protsessis võiks aidata tagada õiglasema ja läbipaistvama süsteemi;

18.  on veendunud, et kogukondade paindlikkus, samuti nagu inimareng, on lõppkokkuvõttes seotud süsteemi võimega tagada elanikkonnale majanduslikud väljavaated, eelkõige noortele; toetab Afganistani rahu ja arengu riikliku raamistiku elluviimist, samuti erasektori ja põllumajanduse tugevdamist ning loodusvarade säästvat kasutamist ja majandamist;

19.  võtab teadmiseks Rahvusvahelises Kriminaalkohtu prokuröri taotluse saada luba, et uurida väidetavaid sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid, mille on toime pannud kõik pooled Afganistanis alates maist 2003; nõuab, et kui selline luba antakse, toimuks õiglane, läbipaistev, objektiivne ja sõltumatu uurimine, et võtta selliste kuritegude eest vastutavad isikud vastutusele, sõltumata sellest, kes nad on, tagades niiviisi võrdsuse seaduse ees ja hoides ära selliste kuritegude kordumise;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Afganistani valitsusele ja parlamendile.