Menettely : 2017/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0680/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0680/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 181kWORD 56k
11.12.2017
PE614.303v01-00
 
B8-0680/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))  
B8‑0680/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. heinäkuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n Afganistanin strategian osatekijöistä,

–  ottaa huomioon neuvoston 16. lokakuuta 2017 hyväksymät päätelmät EU:n Afganistan-strategiasta,

–  ottaa huomioon Afganistanin kansallisen toimintasuunnitelman, joka koskee YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1325 (200) naisista, rauhasta ja turvallisuudesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2344 (2017), jolla pidennetään ja YK:n avustusoperaatiota Afganistanissa koskevaa toimeksiantoa 17. maaliskuuta 2018 asti,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin säännölliset kertomukset Afganistanin tilanteesta ja sen vaikutuksista kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen,

–  ottaa huomioon Kabulin prosessin rauhaa ja turvallisuutta koskevan yhteistyön edistämiseksi,

–  ottaa huomioon muuttoliikekysymyksiä koskevan EU:n ja Afganistanin yhteisen etenemissuunnitelman,

–  ottaa huomioon EU:n tiedottajan lausunnon Afganistanin terrori-iskuista,

–  ottaa huomioon Brysselin Afganistan-konferenssin,

–  ottaa huomioon EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon uuden EU:n Afganistanin erityislähettilään nimittämisen ja hänen ensimmäisen vierailunsa maahan,

–  ottaa huomioon heinäkuussa 2016 ja kesäkuussa 2017 järjestetyt NATOn huippukokoukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että joistakin parannuksista huolimatta Afganistanin tilanne on edelleen kriittinen ja turvallisuustilanne huononee, kapinallisten ja terroristien aiheuttama paine lisääntyy ja maa on merkittävien taloudellisten ja poliittisten haasteiden edessä; toteaa, että tätä haurasta tilannetta pahentavat korruptio, heikko oikeusvaltio ja hallinto, laiton taloudellinen toiminta ja edelleen jatkuva aseellinen konflikti;

B.  toteaa, että humanitaarinen tilanne on edelleen erittäin huolestuttava ja siitä kärsivät etenkin siviilit; toteaa, että YK:n Afganistanin avustusoperaation (UNAMA) tuoreessa raportissa tuotiin esiin suurin uhrimäärä sitten vuoden 2009 ja 11 318 siviiliuhria vuonna 2016, kun tammikuussa 2017–syyskuussa 2017 uhreja oli jo 8 019; toteaa, että sekä hallitusta vastustavat että sitä kannattavat joukot ovat vastuussa näistä uhreista; toteaa, että yhä pahentuneen konfliktin seurauksena 600 000 ihmistä joutui siirtymään vuonna 2016 ja yli 280 000 ihmistä siirtyi vuonna 2017 ja heistä valtaosa oli alle 18-vuotiaita;

C.  toteaa, että turvallisuustilanne ja humanitaarinen tilanne yhdistettynä taloudellisten näkymien puuttumiseen ovat aiheuttaneet laittomia muuttovirtoja ja että afgaanit olivat toiseksi suurin EU:hun tulevien muuttajien ryhmä vuonna 2016; toteaa, että Afganistanin tilannetta pahentaa yli miljoonan afgaanipakolaisen paluu Pakistanista ja Iranista ja että tämä koettelee hallituksen kapasiteettia ja lisää entisestään yhteiskuntaan kohdistuvaa painetta;

D.  toteaa, että kansainvälinen yhteisö on toistuvasti vahvistanut jatkuvan tukensa Afganistanille esimerkiksi NATOn huippukokouksessa 29. kesäkuuta 2017, kun liittoutuneet ja kumppanit vahvistivat sitoutumisensa vuoden 2020 loppuun saakka ja useat liittoutuneet ilmoittivat lisäävänsä NATOn Resolute Support -operaatioon lähettämiään joukkoja, sekä lokakuussa 2016 Brysselissä järjestetyssä Afganistania käsittelevässä konferenssissa, jonka puheenjohtajina toimivat yhdessä EU sekä Afganistanin hallitus ja jossa kansainvälinen yhteisö varmisti jatkuvan poliittisen tuen ja lupasi 13,6 miljardia euroa rahoitustukea, mistä 5 miljardia euroa tuli Euroopan unionilta ja jäsenvaltioilta, mikä teki EU:sta kokonaisuudessaan Afganistanin suurimman kehitysyhteistyökumppanin; toteaa, että helmikuussa 2017 EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevalla yhteistyösopimuksella vahvistettiin EU:n sitoutuminen Afganistanin kehittämiseen;

E.  toteaa, että Afganistanin turvallisuustilanne on edelleen erittäin epävakaa, koska hallituksen ja talebanien valvonnassa oleva alue vaihtelee ja uhreja aiheutuu molemmilla puolilla; toteaa, että konkreettinen edistys kohti hallituksen ja talebanien välistä rauhanprosessia puuttuu;

F.  toteaa, että talebanit käynnistivät äskettäin koko Afganistanin alueen käsittävän hyökkäysten aallon, jonka kohteina oli poliisin rakennuksia ja hallituksen kohteita, jossa käytettiin itsemurhapommittajia ja joka aiheutti ainakin 74 kuolonuhria ja satoja haavoittuneita, toteaa, että turvautuminen taktiikkaan, jossa erottelematta ja laittomasti yhdistellään improvisoituja räjähteitä ja erityisesti itsemurhapommeja, on suurin siviiliuhrien aiheuttaja;

G.  toteaa, että islamilaisessa valtiossa Irakissa ja Levantissa Khorasanin maakunnassa (ISIL-KP) toteutetut toimet rajoittuvat etupäässä Itä-Afganistaniin, mutta ryhmä on ottanut vastuun useista koko maan laajuisista merkittävistä iskuista ja se voi vakiinnuttaa läsnäolonsa Kunarin maakunnassa ja onnistua saamaan jälleen aikaan toimintavalmiuden Nangarharin maakunnan alueilla;

H.  toteaa, että hallituksen toimista huolimatta Afganistanin on edelleen yksi maailman korruptoituneimmista maista; toteaa, että korruption taso on erityisen huolestuttava, koska kansallisten turvallisuusjoukkojen korruptoituneet viranomaiset myyvät aseita suoraan kapinallisille ja varoja ohjataan pois humanitaariselta sektorilta, jolloin varat eivät saavuta niiden tarpeessa olevia;

I.  toteaa, että yhtenä suurimmista huolenaiheista on edelleen talebaneille ja muille terroristiryhmille päätyvien aseiden jatkuva virta, jota rahoitetaan oopiumin kasvattamiselle, salakuljetuksella, sieppauksilla, kansalaisjärjestöjen kiristyksellä ja mineraalien sekä historiallisten antiikkiesineiden laittomalla myynnillä sekä ohjaamalla maahan tulevaa ulkomaista apua muihin tarkoituksiin;

J.  toteaa, että oopiumiunikon koko viljelysala Afganistanissa kasvoi 10 prosenttia vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, tuotanto kasvoi 43 prosenttia ja laittoman oopiumitalouden arvoksi arvioitiin 3 miljardia dollaria vuonna 2016;

K.  toteaa, että Afganistanin ja Pakistanin kahdenvälisessä suhteessa on näkynyt joitakin yhteistyön parantumisen merkkejä, kun molemmat maat ovat edenneet kohti suhteiden parantamista ja kun on perustettu kriisinhallintamekanismi hätätilanteiden viestintää varten ja otettu käyttöön mekanismi ministeritason kolmen osapuolen välistä keskustelua varten;

L.  panee merkille Afganistanin riippumattoman vaalilautakunnan ilmoituksen, jonka mukaan parlamentti- ja alueneuvostovaalit järjestetään 7. heinäkuuta 2018, sekä vaalilautakunnan edistymisen vaaleja valmistelevassa työssä;

M.  panee merkille komission ilmoituksen, jonka mukaan Afganistanille annetaan 5 miljoonaa euroa lisää humanitaarista apua, jolloin EU:n Afganistanille vuonna 2017 antaman humanitaarisen avun kokonaissumma nousee 30,5 miljoonaan euroon; toteaa, että kaiken kaikkiaan EU antaa rahoitusta 300 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2020 saakka kehitysapu mukaan lukien;

N.  toteaa, että kaikkien osapuolten harjoittama alaikäisten värvääminen on edelleen vakava ongelma, ja UNAMA on vahvistanut, että värvätyiksi ja sotilaina käytetyiksi on tullut 21 poikaa, joista 15 on joutunut hallitusta vastustavien ryhmien värväämiksi; toteaa, että saatujen tietojen mukaan ISIL-KP on värvännyt jopa 50 poikaa, jotka saavat parhaillaan uskonnollista ja sotilaallista koulutusta Ghorin maakunnassa;

O.  toteaa, että Yhdysvallat suoritti Afganistanissa 2 568 iskua vuonna 2017 ja niissä on tiettävästi kuollut kymmeniä siviilejä;

P.  toteaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä pyysi 20. marraskuuta 2017 tuomioistuimen tuomareilta lupaa aloittaa tutkinta väitetyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita on tehty aseellisen konfliktin yhteydessä Afganistanin islamilaisessa tasavallassa 1. toukokuuta 2003 lähtien; toteaa, että syyttäjä pyytää myös lupaa tutkia sellaisia väitettyjä rikoksia, jotka liittyvät Afganistanin aseelliseen konfliktiin, jotka ovat riittävässä määrin yhteydessä tilanteeseen ja joita on tehty Rooman perussäännön muiden sopimusvaltioiden alueella heinäkuun 2002 jälkeen; toteaa, että koska Afganistan on Rooman perussäännön sopimusvaltio, tuomioistuin voi käyttää tuomiovaltaansa kaikkiin Afganistanin alueella toukokuun 2003 jälkeen tehtyihin väitettyihin rikoksiin syytettyjen kansallisuudesta riippumatta; toteaa, että saatavissa olevien tietojen perusteella on perusteltua olettaa, että Afganistanissa toimivat osapuolet ovat saattaneet tehdä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

1.  toteaa, että lähes 40 vuotta kestäneen konfliktin jälkeen sekä 16 vuotta kestäneiden Yhdysvaltojen ja NATOn johtamien toimien jälkeen Afganistanissa ei ole vieläkään saavutettu rauhaa, turvallisuutta eikä kestävää kehitystä; toteaa, että selkeistä haasteista huolimatta maassa on saavutettu edistystä monilla aloilla, kuten terveydenhoidon saannissa, perusopetuksessa, naisten voimaannuttamisessa ja eliniänodotteessa;

2.  toistaa sitoutumisensa Afganistanin rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja maan kestävän kehityksen tukemiseen ja pitää myönteisenä, että neuvosto on hyväksynyt EU:n Afganistan-strategian EU:n tulevien toimien pohjaksi;

3.  ilmaisee vilpittömät surunvalittelunsa viimeaikaisten terrori-iskujen uhrien perheille; toistaa, että kaikenlainen terrorismi kaikissa ilmenemismuodoissaan on yksi vakavimmista kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavista tekijöistä; korostaa, että näiden tekojen syylliset, organisoijat, rahoittajat ja tukijat on saatettava oikeuden eteen, ja kehottaa kaikkia valtioita tekemään tähän liittyen aktiivista yhteistyötä Afganistanin hallituksen ja kaikkien muiden asiaan liittyvien viranomaisten kanssa;

4.  tuomitsee jyrkimmin kaikki hyökkäykset, jotka kohdistuvat siviileihin, avustustyöntekijöihin, Afganistanin omiin ja kansainvälisiin joukkoihin, diplomaatteihin ja konsuliviranomaisiin sekä muihin Afganistanissa toimiviin kansainvälisen yhteisön edustajiin;

5.  panee huolestuneena merkille siviiliuhrien määrän merkittävän kasvun hallitusta kannattavien joukkojen ilmaiskujen seurauksena ja muistuttaa konfliktin kaikkia osapuolia niiden vastuusta suojella siviilejä sotilaallisten operaatioiden aikana niin, että osapuolet noudattavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia velvoitteitaan; korostaa, että kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden loukkauksista on asetettava vastuuseen;

6.  panee merkille Yhdysvaltojen uuden Afganistanin strategian, jossa joukkoja on lisättävä; korostaa jälleen kerran, ettei konfliktilla ole sotilaallista ratkaisua, koska rauha voidaan saavuttaa vain hallituksen ja talebanien välisillä suorilla neuvotteluilla, joiden on oltava osana osallistavaa ja Afganistanin johtamaa ja sen omaa rauhan ja sovinnon prosessia; toistaa tukensa kaikille tähän tähtääville aloitteille, kuten Kabulin prosessille rauhaa ja turvallisuutta koskevan yhteistyön edistämiseksi, ja kehottaa EU:ta jatkamaan sitoutumistaan korkeimmalla tasolla; pitää myönteisenä EU:n uuden Afganistanin erityislähettilään nimittämistä ja hänen ensimmäistä vierailuaan maahan;

7.  katsoo, että NATO-joukkojen olisi pitäydyttävä tiukasti neuvoa-antavassa roolissaan ja ne olisi vedettävä pois heti, kun tilanne sen sallii;

8.  on tietoinen siitä, että sovintoprosessi edellyttää alueen toimijoiden todellista poliittista tukea, kehottaa kaikkia alueen sidosryhmiä toimimaan rakentavasti, jotta voidaan edistää todellista neuvotteluprosessia ja pyrkiä sen avulla luomaan konfliktin osapuolten välinen pysyvä ratkaisu; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa olemaan yhteydessä kumppaneihin ja osapuoliin koko maailmassa ja alueella ja etenkin Intiassa ja Pakistanissa, jotta voitaisiin edistää tällaista prosessia koskevaa yhteisymmärrystä sekä kansainvälisesti että kyseisellä alueella; pitää tässä suhteessa myönteisenä yhteistä julkilausumaa, joka annettiin Intian ja EU:n välisessä 14. huippukokouksessa 6. lokakuuta 2017;

9.  pitää erittäin tärkeänä, että paljastetaan ja suljetaan rahoitusverkot, joita talebanit käyttävät rahasiirtoihin, ja suljetaan rahoituslähteet ja salakuljetusverkostot ja estetään laiton toiminta, jota talebanit käyttävät operaatioidensa rahoittamiseen; kehottaa vahvistamaan monenvälistä ja alueellista yhteistyötä terroristiryhmien laittoman rahoituksen torjunnassa ja salakuljetusreittien sulkemisessa;

10.  kehottaa Afganistanin hallitusta jatkamaan sovitun uudistusohjelmansa ja korruption vastaisen lainsäädännön toteuttamista ja kehottaa sitä parantamaan aseiden jäljittämisjärjestelmiään, edistämään vastuuvelvollisuutta ja vahvistamaan paikallisten hallintorakenteiden asemaa etenkin tilanteissa, joissa heimonvanhimpien neuvostojen on havaittu toimivan lahjomattomasti ja avoimesti;

11.  pitää myönteisenä ilmoitusta heinäkuun 2018 vaaleista, joilla voi olla suuri merkitys edistettäessä Afganistanin demokratian vakiinnuttamisen tavoitetta; kehottaa vaalielimiä pyrkimään kaikkien sidosryhmien tavoittamiseen vaalien julkisen tuen lisäämiseksi; kehottaa uudistamaan vaalijärjestelmää niin, että pyritään uskottaviin, osallistaviin ja avoimiin vaaleihin; kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään provosoivasta kielenkäytöstä, joka voi pahentaa sosiaalisia jännitteitä ja heikentää perustuslain edustamaa haurasta poliittista yhteisymmärrystä; kehottaa kaikkia sidosryhmiä takaamaan, että poliittisia erimielisyyksiä ilmaistaan edelleen rauhanomaisesti ja maan perustuslaillisten ja demokratiaa koskevien menettelyjen puitteissa;

12.  korostaa naisten yhä tärkeämpää asemaa yhteisöissään konfliktien purkamisessa ja radikalisoitumisen estämisessä sekä naisten perinteistä asemaa Afganistanin rauhan edistämisessä; pitää myönteisenä naisten edustuksen lisääntymistä Afganistanin korkeassa rauhanneuvostossa sekä sen uutta strategiaa, jossa tunnustetaan naisten keskeinen ja aktiivinen rooli; kehottaa EU:ta jatkamaan tukeaan Afganistanille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325 (2000) liittyvän kansallisen toimintaohjelman sekä muiden asiaan liittyvien ohjelmien toteuttamisessa; kehottaa sisällyttämään naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan lainsäädännön rikoslakiin;

13.  toistaa, että nuoret ovat maan tulevaisuus, ja on erittäin huolissaan kertomuksista, joiden mukana talebanit värväävät lapsia, kouluttavat heitä koraanikouluissa ja käyttävät heitä erilaisissa sotilaallisissa operaatioissa ja myös omatekoisten räjähteiden valmistamisessa ja asettamisessa; muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että alle 18-vuotiaiden sotilaiden lähettäminen sotaa käyville alueille rikkoo Afganistaniin sovellettavaa kansainvälistä oikeutta ja että alle 15-vuotiaiden lasten käyttäminen on lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan sekä Rooman perussäännön mukaan sotarikos; kehottaa hallitusta toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet tällaisen värväämisen ja käytön estämiseksi ja hyväksymään kaikki tarvittavat lainsäädännölliset toimet tällaisen käytännön estämiseksi ja kriminalisoimiseksi; kehottaa myös toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet sen varmistamiseksi, että lapset, joihin aseelliset selkkaukset vaikuttavat, saavat suojaa ja hoitoa; kehottaa hallitusta laatimaan ja hyväksymään kattavan lapsia koskevan lain ja lastensuojelun kansallisen toimintasuunnitelman;

14.  pitää valitettavana, että vaikka Afganistanin ja EU:n välisiä muuttoliikekysymyksiä koskeva yhteinen etenemissuunnitelma käytännössä onkin kolmannen osapuolen kanssa tehty sopimus, joka muodostaa selkeän kehyksen Afganistaniin suuntautuville pakkopalautuksille ja takaisinotolle, sitä ei ole annettu parlamentin hyväksyttäväksi eikä parlamentille ole tiedotettu eikä sitä ole kuultu menettelyn missään vaiheessa; kehottaa komissiota noudattamaan perussopimusten mukaisia menettelyjä ja antamaan täydet tiedot parlamentille, kuulemaan sitä ja ottamaan sen mukaan yhteistä etenemissuunnitelmaa koskevaan sopimukseen; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita varmistamaan, että muuttoliikkeeseen liittyvässä yhteistyössä muuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten lähtömaiden kanssa noudatetaan täysin unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka kuuluvat niille kansainvälisen ja unionin tason ihmisoikeus- ja pakolaislainsäädännön nojalla, eikä sillä edistetä ihmisoikeusloukkauksia suoraan tai epäsuorasti;

15.  pitää erittäin tärkeänä radikalisoitumiseen vastustamista ja radikalisoitumisesta irtautumista, aseriisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista koskevia aloitteita sekä paikallisten yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan aktivointia väkivaltaisen ekstremismin torjuntaan; kehottaa NATOa sekä unionia tukemaan tällaisia aloitteita; pitää tärkeinä pieniä paikallisia hankkeita, sillä niiden avulla voidaan saada mukaan paikallisia uskonnollisia toimijoita, antaa paikallinen ekstremismin vastainen viesti ja rakentaa yhteisöjen välistä vuoropuhelua ja estää näin radikalisoitumista jo aikaisessa vaiheessa;

16.  korostaa kulttuurin ja koulutuksen merkitystä kansallisen yhteenkuuluvuuden kehittämisessä ja pitää valitettavana, että yli 3,5 miljoonaa lasta eli kolmannes Afganistanin lapsista, ei ollut koulussa kouluvuoden alkaessa, ja suurin osa näistä lapsista oli tyttöjä; katsoo, että rauhanrakentamisen, konfliktien ratkaisun ja sovittelun sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmaan voisi voimaannuttaa nuoria afgaaneja ja antaa heille käytännön taitoja konfliktilähteiden tunnistamiseksi sekä tietoja jännitteiden vähentämisestä ja rauhanomaisten ratkaisujen neuvottelemisesta ja näin antaa seuraavalle sukupolvelle mahdollisuuden murtautua ulos väkivallan kehästä;

17.  vaatii, että Afganistanin hallitus keskittyy vakavasti pitämään yllä oikeusvaltiota, varmistamaan oikeuden toteutumisen ja asettamaan etusijalle toimet, joiden avulla kansalaisten oikeuksia voidaan suojella järjestelmällistä strategiaa käyttäen; kehottaa koko kansainvälistä yhteisöä tukemaan Afganistania, jotta se voisi täyttää oikeusjärjestelmänsä uudistamista koskevan velvoitteensa, ja kehottaa siihen liittyen myös kehittämään kansallisesti johdettua siirtymäajan oikeusmenettelyä rankaisemattomuuden käsittelemiseksi; kehottaa parantamaan koordinointia valtion ja heimojen kiistanratkaisumenettelyjen välillä; on vakuuttunut, että entistä suurempi avoimuus, parempi seurattavuus ja kansalaisten osallistuminen oikeudelliseen ja lainsäädännölliseen menettelyyn voi auttaa varmistamaan entistä oikeudenmukaisemman ja avoimemman järjestelmän;

18.  on vakuuttunut, että yhteiskuntien selviytymiskyky ja esimerkiksi humanitaarinen kehitys ovat viime kädessä riippuvaisia siitä, pystyykö järjestelmä takaamaan väestön ja etenkin nuorten taloudelliset näkymät; tukee Afganistanin kansallisen rauhan ja kehityksen kehyksen täytäntöönpanoa, yksityissektorin ja maatalouden vahvistamista sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja hallintaa;

19.  panee merkille Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän pyynnön saada lupa tutkia väitettyjä sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, joihin kaikki osapuolet ovat syyllistyneet Afganistanissa toukokuun 2003 jälkeen; kehottaa siinä tapauksessa, että lupa myönnetään, suorittamaan oikeudenmukaisen, avoimen, objektiivisen ja riippumattoman tutkimuksen, jotta näihin rikoksiin syyllistyneet voidaan asettaa vastuuseen riippumatta siitä, keitä he ovat, jotta näin voidaan toteuttaa tasaveroisuus lain edessä ja estää vastaavia rikoksia tapahtumasta uudestaan;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin hallitukselle ja parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö