Návrh usnesení - B8-0681/2017Návrh usnesení
B8-0681/2017

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Afghánistánu

11.12.2017 - (2017/2932(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0678/2017

Postup : 2017/2932(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0681/2017
Předložené texty :
B8-0681/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0681/2017

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Afghánistánu

(2017/2932(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na komuniké bruselské konference o Afghánistánu, která se konala ve dnech 4. a 5. října 2016,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Afghánistánu, zejména na usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o situaci v Afghánistánu, zvláště zabíjení v provincii Zábul[1] a ze dne 13. června 2013 o vyjednávání dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem[2],

–  s ohledem na závěry Rady o Afghánistánu ze dne 16. října 2017,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 14. září 2016 o situaci v Afghánistánu,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2210 (2015) o Afghánistánu,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. července 2017 nazvané „Prvky strategie EU v Afghánistánu“ (JOIN(2017)0031),

–  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 13. února 2017 nazvanou „Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees“ (Nátlak Pákistánu, spoluvina OSN: hromadné nucené navracení afghánských uprchlíků),

–  s ohledem na výroční zprávu organizace Human Rights Watch za rok 2017,

–  s ohledem na čtvrtletní zprávu zvláštního generálního inspektora USA pro obnovu Afghánistánu (SIGAR) pro Kongres USA ze dne 30. ledna 2017,

–  s ohledem na Společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace, který byl podepsán dne 3. října 2016,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi EU a Afghánistánem v oblasti partnerství a rozvoje, která byla podepsána dne 18. února 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy spolupracují od roku 2001 s Afghánistánem a širším mezinárodním společenstvím v oblasti boje proti terorismu a extremismu a současně usilují také o udržitelný mír a rozvoj; vzhledem k tomu, že kvůli sílícímu tlaku povstalců a teroristů, obtížné ekonomické situaci a nestabilitě v politické sféře jsou tyto cíle ohroženy a s nimi i významný pokrok, jehož bylo dosaženo;

B.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly Afghánistánu od roku 2002 humanitární a rozvojovou pomoc v hodnotě miliard eur; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy jsou společně největším poskytovatelem pomoci v Afghánistánu a že v letech 2017 až 2020 má tato pomoc dosáhnout 5 miliard EUR;

C.  vzhledem k tomu, že zaručení demokracie, lidských práv, právního státu a řádné správy věcí veřejných během období přeměny Afghánistánu a v rámci desetiletí transformace má zásadní význam pro vybudování stabilního a prosperujícího státu;

D.  vzhledem k tomu, že za posledních 15 let od roku 2001 došlo k výraznému zvýšení životní úrovně, kdy díky přístupu k základní zdravotní péči a vzdělání a lepšímu postavení žen pětinásobně vzrostl HDP na hlavu a průměrná střední délka života se zvýšila o 15 let; vzhledem k tomu, že podle zvláštního generálního inspektora USA pro obnovu Afghánistánu (SIGAR) se od pádu Tálibánu v roce 2001 zvýšil počet žáků vzdělávaných na všeobecných školách z jednoho milionu, z nich většina byli chlapci, na téměř devět milionů v roce 2015, kdy dívky tvořily podle odhadů 39 % z celkového počtu studujících;

E.  vzhledem k tomu, že po krizi po prezidentských volbách v roce 2014 pozastavila vláda národní jednoty plnění reformního programu, což vedlo ke zvýšení nestability politické situace;

F.  vzhledem k tomu, že rozsáhlá korupce, hluboce zakořeněné klientelistické systémy a neschopnost politicky roztříštěné afghánské vlády pokročit s reformami ohrožují další pokrok i dosavadní pozitivní výsledky;

G.  vzhledem k tomu, že kvůli znovu sílícímu Tálibánu a al-Káidě a nedávno zformované místní odnoži Islámského státu, ale i velkému počtu afghánských migrantů vracejících se domů – a navzdory dosažení některých socioekonomických a politických cílů v posledních letech – hrozí, že současná nestabilní situace přeroste v rozsáhlejší konflikt; vzhledem k tomu, že tento vývoj rovněž vedl k větší migraci do Evropy; vzhledem k tomu, že 40 % afghánského obyvatelstva žije v chudobě a míra nezaměstnanosti rovněž dosahuje ke 40 %;

H.  vzhledem k tomu, že na základě nové strategie USA pro Afghánistán a jižní Asii se stávající americký kontingent čítající 8 400 vojáků rozšíří o dalších 4 000 vojáků; vzhledem k tomu, že nová strategie USA se bude formovat příklonem k podmíněnému přístupu, kdy diplomatické a ekonomické dohody budou začleňovány do rámce vojenského úsilí; vzhledem k tomu, že nová americká strategie požaduje, aby Pákistán přestal poskytovat útočiště nebo podporu teroristům, a vyzývá k většímu zapojení Indické republiky do snah o stabilizaci tohoto regionu;

I.  vzhledem k tomu, že Afghánistán čelí bezpříkladnému nárůstu počtu afghánských státních příslušníků – ať už s doklady, či bez nich –, kteří se vracející do vlasti, zejména z Pákistánu; vzhledem k tomu, že masová migrace a velké množství vysídlených osob jsou výsledkem organizovaných snah Pákistánu o nucené vyhoštění afghánských uprchlíků a vysídlených osob z Pákistánu a jejich relokaci do Afghánistánu; vzhledem k tomu, že v Íránu žije a do Afghánistánu se vrací přibližně dva miliony Afghánců bez příslušných dokladů a jeden milion Afghánců s právním postavením uprchlíka;

J.  vzhledem k tomu, že Indická republika je největším regionálním poskytovatelem pomoci Afghánistánu, přičemž od sesazení vlády Tálibánu v roce 2001 poskytla pomoc v hodnotě 3 miliard USD; vzhledem k tomu, že z této pomoci bylo v Afghánistánu financováno mj. vybudování více než 200 škol, poskytnuto více než 1 000 stipendií afghánským studentům a umožněno studium v Indii zhruba 16 000 Afghánců; vzhledem k tomu, že Indie rovněž přispěla pomocí při výstavbě kritické infrastruktury, jako např. 4 000 km silnic v Afghánistánu, zejména dálnice spojující města Zarandž a Dilárám, přehrady Salma a elektrického vedení, jakož i budovy afghánského parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že nestabilita v Afghánistánu má z ekonomického a bezpečnostního hlediska negativní dopad na Írán i celý širší region; vzhledem k tomu, že ekonomika Afghánistánu je vysoce závislá na produkci máku, která v posledních letech významně vzrostla, což v sousedním Íránu vedlo k prudkému nárůstu v užívání drog; vzhledem k tomu, že Tálibán z tohoto nezákonného obchodu s drogami financuje své operace; vzhledem k tomu, že omezení tohoto obchodu a nalezení ekonomických alternativ k němu by bylo oboustranně výhodné pro Írán i Afghánistán; vzhledem k tomu, že opium pocházející z Afghánistánu je hlavní surovinou pro výrobu heroinu v EU; vzhledem k tomu, že ke snížení toku omamných látek na ruské a evropské trhy je nezbytná spolupráce s Íránem a dalšími hraničícími státy, např. Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem;

L.  vzhledem k tomu, že pro budoucnost Afghánistánu má zcela zásadní význam faktor nové infrastruktury, aby se této zemi – jedné z nejchudších na světě – otevřel zcela nový rozměr ekonomických a sociálních příležitostí; vzhledem k tomu, že nový program rozvoje národní infrastruktury přiláká pozitivní a rostoucí regionální investice v rámci nové Hedvábné stezky;

M.  vzhledem k tomu, že některé zprávy naznačují, že se v Afghánistánu nachází nevyužité nerostné bohatství v hodnotě jednoho až tří bilionů dolarů; vzhledem k tomu, že nezákonná těžba je vážným problémem, který může z potenciálně progresivního odvětví v Afghánistánu učinit příčinu konfliktů a nestability; vzhledem k tomu, že těžba představuje druhý největší zdroj příjmů Tálibánu;

1.  vítá skutečnost, že se afghánská vláda zavázala naplňovat národní strategii zaměřenou na kvalitní politické, sociální, ekonomické a bezpečné prostředí, které umožní vytvoření mírového, bezpečného a udržitelného Afghánistánu, jak je nastíněno v závěrech ministerské konference o Afghánistánu, která se konala v Bruselu dne 5. října 2016; vyzývá k tomu, aby byla funkce předsedy vlády zakotvena v afghánské ústavě, což by umožnilo větší politickou stabilitu Afghánistánu; vyzývá afghánskou vládu, aby zajistila transparentnost volebního procesu v roce 2018; naléhavě vyzývá afghánskou vládu, aby upustila od vyhrocování stávajícího sociálního a politického napětí v souvislosti s privilegovaným zacházením s paštunskou komunitou či aby se mu vyhnula; vyzývá afghánskou vládu, aby provedla opatření pro přezkoumání této situace a aby zajistila, aby politiky mající diskriminační dopad byly reformovány;

2.  vyjadřuje vrcholné znepokojení nad tím, že navzdory politické dohodě dosažené po prezidentských volbách v roce 2014 se bezpečnostní situace v Afghánistánu zhoršila a znásobil se počet teroristických útoků; je velmi znepokojen pokračujícím rozšiřováním území ovládaného Tálibánem a nedávným posílením teroristických skupin IS a al-Káidy; poukazuje na to, že podle zvláštního generálního inspektora USA pro obnovu Afghánistánu (SIGAR) bylo od ledna do listopadu 2016 zabito 6 785 příslušníků afghánských ozbrojených sil a dalších 11 777 příslušníků utrpělo zranění, a vzhledem k tomu, že podle Podpůrné mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) se v roce 2016 oproti předchozímu roku také o 3 % zvýšil počet civilních obětí (3 498 mrtvých a 7 920 raněných);

3.  připomíná afghánské vládě, že pro umožnění rozvoje a nastolení míru a stability je nezbytné, aby ustaly vnitropolitické boje; zdůrazňuje, že mírový proces vedený Afghánci, za který by sami odpovídali, představuje jedinou cestu vpřed, kdy v jeho rámci bude bezvýhradně integrována celá občanská společnost a všechny strany konfliktu; vyzývá EU, aby aktivně podporovala program odzbrojení, demobilizace a opětovného začlenění bývalých povstalců, a to pod afghánským vedením;

4.  varuje, že nedostatečné kapacity afghánských národních obranných a bezpečnostních sil představují i nadále jedno z nejkritičtějších slabých míst ohrožujících bezpečnost a obnovu Afghánistánu;

5.  domnívá se, že boj proti korupci v rámci afghánských vládních institucí musí být neustálou, zásadní prioritou vzhledem k tomu, že korupce má obrovský přímý negativní dopad na kvalitu vládnutí v této zemi; žádá Komisi, aby na straně afghánské vlády zajistila plnou transparentnost, pokud jde o poskytovanou pomoc;

6.  podporuje afghánský lid a trvá na tom, aby všechny strany zapojené do konfliktu dodržovaly mezinárodní humanitární právo a respektovaly práva všech složek společnosti, zejména menšin, žen a dětí, na které má uvedená situace neúměrný dopad; naléhavě vyzývá afghánské orgány, aby plně provedly akční plán OSN a Afghánistánu podepsaný v Kábulu dne 30. ledna 2011 ohledně praktikování „bačabazi“ a umožnily rehabilitaci dětských obětí sexuálního zneužívání; co nejdůrazněji odsuzuje pokračující přehlížení lidských práv a barbarské násilí, kterého se vůči afghánskému lidu dopouští Tálibán, IS a al-Káida; upozorňuje na riziko spojené s návratem bývalých válečných zločinců, konkrétně Gulbuddína Hekmatjára, zakladatele strany Hezbe Islámí, který byl v roce 2003 označen za teroristu a je spojován s výraznější přítomností IS v Afghánistánu;

7.  je vysoce znepokojen narůstajícím opětovným výskytem násilí vůči ženám a destrukcí práv žen a podmínek k jejich životu v oblastech Afghánistánu ovládaných Tálibánem; opakovaně vyzývá afghánský parlament a afghánskou vládu ke zrušení veškerých zákonů obsahujících prvky diskriminace žen, které porušují mezinárodní úmluvy podepsané Afghánistánem;

8.  vítá skutečnost, že se vláda Indické republiky v prosinci 2015 zavázala pomoci Afghánistánu se zajištěním čtyř útočných vrtulníků pro afghánskou armádu a s vojenským výcvikem tisíců příslušníků afghánských bezpečnostních složek, což významně přispělo ke zlepšení jeho vojenských schopností v souladu s cílem mise pod vedením NATO nazvané „Rozhodná podpora“ a zaměřené na výcvik, poradenství a pomoc afghánským bezpečnostním silám a institucím, která byla zahájena v lednu 2015; s povzbuzením sleduje spolupráci Indické republiky a Afghánistánu a dosažené výsledky v oblasti infrastrukturních projektů a humanitární podpory;

9.  vyzývá afghánskou vládu a její regionální partnery, zejména Írán, aby bojovaly proti nedovolenému obchodu s drogami a nelegální těžbě a koordinovaly vzájemně potírání těchto nezákonných praktik, které mají škodlivý vliv na stabilitu regionu; připomíná všem stranám, že se jedná o hlavní zdroje financování teroristických organizací v regionu; uznává, že zejména těžba má potenciál k tomu, aby se stala opravdovým hnacím motorem rozvoje a prosperity v zájmu afghánského lidu a v regionu jako takovém; odsuzuje represe, nedovolený obchod s drogami, zabírání půdy, nezákonné konfiskace a vymáhání peněz za ochranu ze strany vojenských vůdců;

10.  naléhavě vyzývá všechny afghánské regionální aktéry, aby se bezvýhradně zavázali k tomu, že se transparentním způsobem zapojí do boje proti terorismu; vyzývá zejména Pákistán, aby ukončil veškeré činnosti, které na afghánském území provádí nebo podporuje pákistánská zpravodajská služba Inter-Services Intelligence;

11.  vyzývá afghánskou a pákistánskou vládu a další regionální aktéry, aby společně usilovali o dosažení mírového řešení v Afghánistánu, pokračující socioekonomický rozvoj a větší vnitřní stabilitu, jakož i spolupráci v otázkách bezpečnosti a terorismu, a vybízí ke sdílení zpráv výzvědných služeb a k jejich spolupráci v boji s teroristy a extremisty na obou stranách hranice;

12.  uznává, že EU a její členské státy jsou povinny respektovat právo žádat mezinárodní ochranu a účastnit se programů UNHCR pro znovuusídlení; zdůrazňuje, že právo a schopnost usilovat o azyl bezpečnými a zákonnými cestami má rozhodující význam pro to, aby se zabránilo úmrtím zájemců o azyl;

13.  vyzývá vládu Pákistánu, aby okamžitě ukončila zastrašování a nucené vyhošťování či navracení afghánských uprchlíků zpět do Afghánistánu; upozorňuje na to, že takový postup je přímým porušením mezinárodního humanitárního práva a že rostoucí počet uprchlíků, s nimiž je takto zacházeno, jen posiluje teroristické skupiny a zvyšuje v regionu nestabilitu; podporuje dobrovolné návraty z EU do Afghánistánu; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby se zavázaly k poskytnutí citelné, dlouhodobé ekonomické pomoci v situaci, která zůstává vážná, pokud jde o všechny vracející se osoby, aby se podpořila jejich opětovná integrace;

14.  je hluboce znepokojen tím, že v roce 2016 se masivně zvýšil počet vnitřně vysídlených osob, kdy více než 653 000 dalších osob muselo opustit své domovy, což by mohlo vést k rozsáhlé humanitární krizi; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se o tyto Afghánce, kteří se nacházejí ve zranitelné situaci, postaraly, a vyzývá afghánskou vládu, aby pomohla s jejich opětovným začleněním do afghánské společnosti; zdůrazňuje, že podle odhadů afghánských orgánů, agentur OSN a dalších humanitárních organizací, bude koncem roku 2017 na humanitární pomoc odkázáno více než 9,3 milionu lidí;

15.  uznává, že navzdory značnému a dlouhodobému mezinárodnímu úsilí čelí Afghánistán i nadále vážnému konfliktu, který jej citelně brzdí v ekonomickém a sociálním rozvoji; znovu zdůrazňuje cíle Evropské unie, k nimž patří podpora míru, stability a regionální bezpečnosti, posilování demokracie, právního státu a lidských práv, prosazování řádné správy věcí veřejných a posílení postavení žen, podpora hospodářského a lidského rozvoje a řešení problémů spojených s migrací;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Afghánistánu.