Διαδικασία : 2017/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0681/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0681/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0499

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 620kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.304v01-00
 
B8-0681/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))


Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))  
B8-0681/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της διάσκεψης των Βρυξελλών σχετικά με το Αφγανιστάν που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν και ειδικότερα εκείνα της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Αφγανιστάν, ιδίως τις δολοφονίες στην επαρχία Ζαμπούλ(1), και της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2210 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 24ης Ιουλίου 2017, της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν» (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη την αναφορά, της 13ης Φεβρουαρίου, της Human Rights Watch με τίτλο «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees» (Εξαναγκασμός του Πακιστάν, συνέργεια του ΟΗΕ: ο μαζικός καταναγκαστικός επαναπατρισμός αφγανών προσφύγων),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Human Rights Watch για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία αναφορά του Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν (SIGAR), της 30ής Ιανουαρίου 2017, προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης, η οποία υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη, η οποία υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται με το Αφγανιστάν και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα από το 2001 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού και παράλληλα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες αντιστασιακές και τρομοκρατικές πιέσεις, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η οικονομία και η αστάθεια που σημειώνεται στον πολιτικό στίβο θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους αυτούς και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν συνεισφέρει δισεκατομμύρια ευρώ στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια και συνδρομή προς το Αφγανιστάν από το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν από κοινού τον μεγαλύτερο χορηγό προς το Αφγανιστάν και αναμένεται να παράσχουν έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2017-2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης κατά τη μεταβατική περίοδο στο Αφγανιστάν και τη δεκαετία του μετασχηματισμού της χώρας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σταθερού και ευημερούντος κράτους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 15 έτη, από το 2001, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς η πρόσβαση στη βασική υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση και η χειραφέτηση των γυναικών έχουν πενταπλασιάσει το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής κατά 15 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Γενικό Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR), από την κατάρρευση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, η συμμετοχή στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης έχει αυξηθεί από ένα εκατομμύριο μαθητές –αγόρια ως επί το πλείστον– σε σχεδόν εννέα εκατομμύρια το 2015 –υπολογίζεται ότι οι μαθήτριες αντιπροσωπεύουν το 39 % του συνόλου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την κρίση κατά τις προεδρικές εκλογές του 2014, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα η πολιτική κατάσταση να γίνεται όλο και πιο ασταθής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη διαφθορά, τα καθιερωμένα συστήματα πελατειακών σχέσεων και η αδυναμία της πολιτικά κατακερματισμένης αφγανικής κυβέρνησης να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις απειλούν να αναχαιτίσουν την πρόοδο ή να αντιστρέψουν παρελθόντα επιτεύγματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά κάποια κοινωνικοοικονομική και πολιτική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη, η αναζωπύρωση των Ταλιμπάν, η παρουσία της Αλ Κάιντα και ενός νεοσύστατου Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, καθώς και ο μεγάλος αριθμός αφγανών μεταναστών που επιστρέφουν στη χώρα τους, απειλούν να μετατρέψουν την αστάθεια σε μεγαλύτερης κλίμακας σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκυρία αυτή έχει επίσης οδηγήσει σε αυξημένη μετανάστευση προς την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40 % του πληθυσμού του Αφγανιστάν ζει σε συνθήκες ανέχειας και ότι το ποσοστό ανεργίας επίσης αγγίζει σχεδόν το 40 %·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν και τη Νότια Ασία, το υφιστάμενο αμερικανικό σώμα 8.400 στρατιωτών θα ενισχυθεί με επιπλέον 4.000 στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί γύρω από μια προσέγγιση βάσει προϋποθέσεων, σύμφωνα με την οποία οι διπλωματικές και οικονομικές συμφωνίες θα ενσωματωθούν σε στρατιωτικές προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική των ΗΠΑ απαιτεί να πάψει το Πακιστάν να υποθάλπει και να στηρίζει τρομοκράτες και ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Ινδίας στη σταθεροποίηση της περιοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μια άνευ προηγουμένου αύξηση του επαναπατρισμού αφγανών υπηκόων, με ή χωρίς επίσημα έγγραφα, κυρίως από το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική μετανάστευση και ο τεράστιος αριθμός εκτοπισμένων ατόμων είναι το αποτέλεσμα οργανωμένης προσπάθειας του Πακιστάν για την καταναγκαστική εκδίωξη αφγανών προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων στο εσωτερικό του Πακιστάν και την επιστροφή τους στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου δύο εκατομμύρια Αφγανοί χωρίς επίσημα έγγραφα και ένα εκατομμύριο Αφγανοί με καθεστώς πρόσφυγα ζουν στο Ιράν και θα επιστρέψουν στο Αφγανιστάν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Ινδίας είναι ο μεγαλύτερος περιφερειακός χορηγός προς το Αφγανιστάν και παρέχει βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που εκδιώχθηκε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν το 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδρομή αυτή έχει χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή πάνω από 200 σχολείων στο Αφγανιστάν, την παροχή πάνω από 1.000 υποτροφιών σε αφγανούς φοιτητές, και έχει δώσει σε περίπου 16.000 Αφγανούς τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ινδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία έχει επίσης συμβάλει στην κατασκευή υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως περίπου 4.000 χλμ. δρόμων στο Αφγανιστάν, και ειδικότερα ο αυτοκινητόδρομος Zaranj-Dilaram, το φράγμα Salma και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το κτίριο του αφγανικού κοινοβουλίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια στο Αφγανιστάν έχει αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στο Ιράν και στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία του Αφγανιστάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή παπαρούνας, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ναρκωτικών στο γειτονικό Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών για να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της εμπορίας αυτής και η ανεύρεση οικονομικών εναλλακτικών λύσεων θα ωφελούσαν τόσο το Ιράν όσο και το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το όπιο από το Αφγανιστάν είναι η κύρια πηγή ηρωίνης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με το Ιράν και με άλλες γειτονικές χώρες, όπως το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω περιορισμό της ροής οπιοειδών στις ρωσικές και ευρωπαϊκές αγορές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα διάσταση υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του Αφγανιστάν, ούτως ώστε να γίνει δυνατή μια εντελώς νέα πραγματικότητα οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών για μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών θα προσελκύσει θετικές και αυξανόμενες περιφερειακές επενδύσεις στο πλαίσιο του νέου δρόμου του μεταξιού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, το Αφγανιστάν διαθέτει αναξιοποίητα αποθέματα ορυκτών αξίας ενός έως τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εξόρυξη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα που απειλεί να μετατρέψει μια δυνητική κινητήρια δύναμη της αφγανικής ανάπτυξης σε πηγή συγκρούσεων και αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των Ταλιμπάν·

1.  επικροτεί τη δέσμευση της αφγανικής κυβέρνησης να επιδιώξει την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής η οποία επικεντρώνεται σε ένα ποιοτικό πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και ασφαλές περιβάλλον που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ειρηνικού, ασφαλούς και βιώσιμου Αφγανιστάν, όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα της υπουργικής διάσκεψης σχετικά με το Αφγανιστάν που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 2016· ζητεί να κατοχυρωθεί η θέση του πρωθυπουργού στο αφγανικό σύνταγμα, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης πολιτικής σταθερότητας στο Αφγανιστάν· καλεί την αφγανική κυβέρνηση να διασφαλίσει τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας το 2018· προτρέπει την αφγανική κυβέρνηση να αποφύγει να επιδεινώσει τις υφιστάμενες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις όσον αφορά την προνομιακή μεταχείριση της κοινότητας των Παστούν· καλεί την αφγανική κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα, ούτως ώστε να εξετάσει την κατάσταση και να διασφαλίσει τη μεταρρύθμιση πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις στις τοπικές κοινότητες·

2.  εκφράζει έντονη ανησυχία ότι, παρά την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μετά τις προεδρικές εκλογές του 2014, η κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν έχει επιδεινωθεί και ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων έχει πολλαπλασιαστεί· θορυβείται από τη συνεχιζόμενη εδαφική επέκταση των Ταλιμπάν και την πρόσφατη ενίσχυση των τρομοκρατικών ομάδων του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα· τονίζει ότι, σύμφωνα με τον SIGAR των ΗΠΑ, 6.785 μέλη των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν, και άλλα 11.777 τραυματίστηκαν, από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2016, και ότι η αποστολή βοηθείας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) επίσης ανέφερε ότι τα θύματα μεταξύ των αμάχων αυξήθηκαν κατά 3 % (3.498 νεκροί και 7.920 τραυματίες) το 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

3.  υπενθυμίζει στην αφγανική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στις εσωτερικές πολιτικές έριδες, προκειμένου να γίνει δυνατή η ανάπτυξη και να προωθηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα· τονίζει ότι η μόνη οδός προόδου είναι μια ειρηνευτική διαδικασία υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη, η οποία θα περικλείει το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών και όλων των αντιμαχόμενων μερών· καλεί την ΕΕ να στηρίξει ενεργά ένα πρόγραμμα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης πρώην ανταρτών, υπό την ηγεσία του Αφγανιστάν·

4.  προειδοποιεί ότι οι χαμηλές ικανότητες των αφγανικών εθνικών δυνάμεων άμυνας και ασφάλειας (ANDSF) παραμένουν ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν·

5.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στους αφγανικούς κυβερνητικούς φορείς πρέπει να συνιστά μόνιμη βασική προτεραιότητα, δεδομένου του αρνητικού άμεσου αντίκτυπου που έχει η διαφθορά στην ποιότητα της διακυβέρνησης στη χώρα· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αφγανική κυβέρνηση τηρεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την παρεχόμενη χρηματοδοτική συνδρομή·

6.  συντάσσεται με τον λαό του Αφγανιστάν και εμμένει ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση θα πρέπει να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να σέβονται τα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας, ιδίως των μειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών, που πλήττονται δυσανάλογα από την κατάσταση· προτρέπει τις αφγανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης ΟΗΕ-Αφγανιστάν, το οποίο υπεγράφη στην Καμπούλ στις 30 Ιανουαρίου 2011, όσον αφορά την πρακτική του «bacha bazi» και να διευκολύνουν την αποκατάσταση των παιδιών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης· καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη συνεχιζόμενη περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βάρβαρη βία που ασκούν οι Ταλιμπάν, το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα εις βάρος του λαού του Αφγανιστάν· εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο που συνδέεται με την επιστροφή πρώην εγκληματιών πολέμου, ιδίως του Gulbuddin Hekmatyar, ιδρυτή της Hizb-e-Islami, ο οποίος χαρακτηρίστηκε τρομοκράτης από τις ΗΠΑ το 2003 και έχει συνδεθεί με την αυξανόμενη παρουσία του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν·

7.  θορυβείται από την αυξανόμενη αναζωπύρωση της βίας κατά των γυναικών, την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν· καλεί και πάλι το αφγανικό κοινοβούλιο και την αφγανική κυβέρνηση να καταργήσουν όλους τους νόμους με στοιχεία που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών, οι οποίοι παραβαίνουν τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει το Αφγανιστάν·

8.  επικροτεί τη δέσμευση της Δημοκρατίας της Ινδίας να βοηθήσει το Αφγανιστάν με την παροχή τεσσάρων μαχητικών ελικοπτέρων στον αφγανικό στρατό τον Δεκέμβριο του 2015 και την παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης σε χιλιάδες μέλη του προσωπικού ασφαλείας του Αφγανιστάν, ενέργειες που συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον στόχο της αποστολής «Αποφασιστική Υποστήριξη» υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ για την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και συνδρομής στις δυνάμεις και στους θεσμούς ασφαλείας του Αφγανιστάν, η οποία δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2015· εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελεστεί και τη συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας της Ινδίας και του Αφγανιστάν όσον αφορά έργα υποδομής και την ανθρωπιστική στήριξη·

9.  καλεί την αφγανική κυβέρνηση και τους περιφερειακούς εταίρους της, ιδιαίτερα το Ιράν, να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη, και να συντονίζονται μεταξύ τους για την εξάλειψη των παράνομων αυτών πρακτικών, οι οποίες βλάπτουν τη σταθερότητα της περιοχής· υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι αυτές είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή· αναγνωρίζει ότι ιδίως η εξόρυξη έχει το δυναμικό να αποτελέσει θετικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού του Αφγανιστάν και στο σύνολο της περιοχής· καταδικάζει πρακτικές που χρησιμοποιούν οι πολέμαρχοι, ήτοι την καταστολή, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την αρπαγή γαιών, την παράνομη δήμευση και την εκβίαση·

10.  προτρέπει όλους τους αφγανικούς περιφερειακούς φορείς να δεσμευτούν ανεπιφύλακτα στην επιδίωξη διαφάνειας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· καλεί ιδίως το Πακιστάν να δώσει τέλος σε όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από την πακιστανική υπηρεσία διυπηρεσιακών πληροφοριών στην αφγανική επικράτεια·

11.  καλεί τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, καθώς και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, να συνεργαστούν για να επιδιώξουν την αποκατάσταση της ειρήνης στο Αφγανιστάν, μια συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της εσωτερικής σταθερότητας, αλλά και τη συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας και τρομοκρατίας, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση τρομοκρατών και εξτρεμιστών σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων·

12.  αναγνωρίζει την ευθύνη που φέρουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σέβονται το δικαίωμα στην αναζήτηση διεθνούς προστασίας και να συμμετέχουν στα προγράμματα επανεγκατάστασης της UNCHR· τονίζει ότι το δικαίωμα και η δυνατότητα αναζήτησης καταφυγίου με ασφαλή και νόμιμο τρόπο είναι ζωτικής σημασίας για να προλαμβάνονται θάνατοι των αιτούντων άσυλο·

13.  καλεί την πακιστανική κυβέρνηση να δώσει αμέσως τέλος στον εκφοβισμό και στην καταναγκαστική απέλαση ή στον καταναγκαστικό επαναπατρισμό των αφγανών προσφύγων στο Αφγανιστάν· τονίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες συνιστούν άμεση παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων που αντιμετωπίζεται με τον τρόπο αυτόν απλώς ενισχύει τρομοκρατικές ομάδες και αυξάνει την αστάθεια της περιοχής· ενθαρρύνει τις οικειοθελείς επιστροφές από την ΕΕ στο Αφγανιστάν· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτούν στην παροχή υγιούς, μακροπρόθεσμης οικονομικής συνδρομής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τους παλιννοστούντες, ούτως ώστε να στηριχθεί η επανένταξή τους·

14.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την τεράστια αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων το 2016, με πάνω από 653.000 νέους εκτοπισμένους, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων· ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να παράσχουν φροντίδα στους ευάλωτους αυτούς Αφγανούς και καλεί την αφγανική κυβέρνηση να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αφγανική κοινωνία· τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αφγανικών αρχών, των οργανώσεων του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων, πάνω από 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν χρειαστεί ανθρωπιστική βοήθεια έως το τέλος του 2017·

15.  αναγνωρίζει ότι, παρά τις σημαντικές διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και πολύ καιρό, το Αφγανιστάν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές συγκρούσεις που εμποδίζουν σημαντικά την οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη· επαναλαμβάνει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της χειραφέτησης των γυναικών, τη στήριξη της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, και την αντιμετώπιση προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Αφγανιστάν.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0412.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0282.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου