Menettely : 2017/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0681/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0681/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0499

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 275kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.304v01-00
 
B8-0681/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))


Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta (2017/2932(RSP))  
B8-0681/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Brysselissä 4. ja 5. lokakuuta 2016 pidetyn Afganistan-konferenssin päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanista, erityisesti 26. marraskuuta 2015 Afganistanista ja erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä murhista(1) sekä 13. kesäkuuta 2013 EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevaan yhteistyösopimukseen liittyvistä neuvotteluista(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Afganistanista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 14. syyskuuta 2016 antaman lausuman Afganistanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2210 (2015) Afganistanista,

–  ottaa huomioon komission ja EUH:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle 24. heinäkuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon EU:n Afganistan-strategian osatekijöistä (JOIN(2017)0031),

–  ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön 13. helmikuuta 2017 päivätyn raportin afgaanipakolaisten pakkopalautuksista Pakistanista ”Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees”,

–  ottaa huomioon Human Rights Watchin vuosikertomuksen 2017,

–  ottaa huomioon Afganistanin jälleenrakentamista käsittelevän Yhdysvaltain erityistarkastajan (SIGAR) Yhdysvaltain kongressille 30. tammikuuta 2017 esittämän neljännesvuosittaisen raportin,

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2016 allekirjoitetun muuttoliikekysymyksiä koskevan EU:n ja Afganistanin yhteisen etenemissuunnitelman,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2017 allekirjoitetun EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vuodesta 2001 lähtien työskennelleet Afganistanin ja laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa torjuakseen terrorismia ja ääriliikehdintää pyrkien samalla saavuttamaan Afganistanissa kestävän rauhan ja vakauden; ottaa huomioon, että kapinallisten ja terroristien aiheuttama kasvava paine, takkuava talous ja poliittisen elämän epävakaus ovat johtaneet siihen, että nämä tavoitteet ja saavutettu merkittävä edistys ovat vaarassa;

B.  ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vuodesta 2002 osoittaneet miljardeja euroja Afganistanin humanitaariseen apuun ja kehitysapuun ja tukemiseen; ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä Afganistanin suurimmat avunantajat, joiden odotetaan antavan jopa 5 miljardia euroa vuosina 2017–2020;

C.  ottaa huomioon, että demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon varmistaminen Afganistanin siirtymäkauden aikana ja maan siirtyessä ”muutoksen vuosikymmenelle” on olennaisen tärkeää, jotta voidaan luoda vakaa ja menestyvä valtio;

D.  ottaa huomioon, että vuoden 2001 jälkeen elintasossa on saavutettu viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana merkittävää edistystä, kun perusterveydenhuollon ja koulutuksen saatavuus ja naisten voimaantuminen ovat nostaneet asukaskohtaisen BKT:n viisinkertaiseksi ja kohottaneet elinajanodotetta 15 vuodella; ottaa huomioon, että Afganistanin jälleenrakentamista tarkastelevan Yhdysvaltain erityistarkastajan (SIGAR) mukaan talebanin romahdettua vuonna 2001 koulua käyvien määrä on noussut miljoonasta oppilaasta, joista suurin osa oli poikia, siten, että vuonna 2015 kouluissa oli lähes yhdeksän miljoonaa oppilasta, joista tyttöjen osuus oli arviolta 39 prosenttia;

E.  panee merkille, että vuoden 2014 presidentinvaaleihin liittyvän kriisin jälkeen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen uudistusohjelma on polkenut paikallaan, mikä on lisännyt poliittisen tilanteen epävakautta;

F.  ottaa huomioon, että laajalle levinnyt korruptio, syvään juurtuneet suosimisjärjestelmät ja Afganistanin poliittisesti hajanaisen hallituksen kyvyttömyys edistää uudistuksia uhkaavat heikentää kehitystä ja tehdä tyhjiksi aiemmat saavutukset;

G.  ottaa huomioon, että vaikka viime vuosina onkin saavutettu jonkin verran sosioekonomista ja poliittista edistystä, talebanin elpyminen, al-Qaida ja Islamilaisen valtion ilmestyminen Afganistaniin sekä kotiin palaavat lukuisat afganistanilaiset muuttajat uhkaavat muuttaa jo vallitsevan epävakauden laajemmaksi konfliktiksi, ottaa huomioon, että tämä on myös johtanut Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen kasvuun; ottaa huomioon, että 40 prosenttia Afganistanin väestöstä elää köyhyydessä ja myös työttömyysprosentti on lähes 40;

H.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltain Afganistania ja Etelä-Aasiaa koskevan uuden strategian mukaan Yhdysvaltain nykyiseen 8 400 sotilaan vahvuuteen liittyy vielä 4 000 uutta sotilasta; ottaa huomioon, että Yhdysvallat kehittelee uutta strategiaa, joka suosii ehtoihin perustuvaa lähestymistapaa, jossa diplomaattiset ja taloudelliset sopimukset integroidaan sotilaallisten toimien kehyksessä; ottaa huomioon, että Yhdysvaltain uudessa strategiassa vaaditaan, että Pakistan lakkaa suojelemasta ja tukemasta terroristeja, ja vaaditaan Intian tasavallan suurempaa osallistumista alueen vakauttamiseen;

I.  ottaa huomioon, että Afganistaniin on palaamassa ennennäkemätön määrä paperillisia ja paperittomia Afganistanin kansalaisia pääasiassa Pakistanista; ottaa huomioon, että massamuuttoliike ja siirtymään joutuvien ihmisten valtava määrä johtuvat Pakistanin järjestelmällisestä pyrkimyksestä poistaa Pakistanissa oleskelevat afganistanilaiset pakolaiset ja siirtymään joutuneet ihmiset maasta ja siirtää heidät Afganistaniin; ottaa huomioon, että Iranissa elää noin kaksi miljoonaa paperitonta afgaania ja miljoona afgaania, joilla on pakolaisasema, ja kaikki ovat palaamassa Afganistaniin;

J.  ottaa huomioon, että Intian tasavalta on Afganistanin suurin alueellinen tukija, joka on antanut noin 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria apua vuonna 2001 tapahtuneen taleban-hallituksen syrjäyttämisen jälkeen; ottaa huomioon, että tällä tuella on rahoitettu muun muassa yli 200 koulun rakentaminen Afganistaniin, yli 1 000 stipendiä afganistanilaisille opiskelijoille ja mahdollisuus opiskella Intiassa noin 16 000 afganistanilaiselle; ottaa huomioon, että Intia on myös antanut tukea kriittisten infrastruktuurien rakentamiseen, esimerkkeinä noin 4 000 km teitä Afganistaniin, erityisesti Zaranj–Delaram-valtatie, Salman pato ja sähkölinjat sekä Afganistanin parlamenttirakennus;

K.  ottaa huomioon, että Afganistanin epävakaudella on kielteisiä taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia Iranin ja koko alueen kannalta; ottaa huomioon, että Afganistanin talous on suuressa määrin riippuvaista unikontuotannosta, joka on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, mikä on johtanut huumeen käytön jyrkkään kasvuun naapurimaassa Iranissa; toteaa talebanin käyttävän tätä laitonta huumekauppaa toimintansa rahoittamiseen; toteaa, että tämän kaupan rajoittaminen ja taloudellisten vaihtoehtojen löytäminen sille hyödyttäisi sekä Irania että Afganistania; toteaa, että Afganistanin oopiumi on EU:ssa käytettävän heroiinin pääasiallinen lähde; ottaa huomioon, että yhteistyö Iranin ja muiden rajanaapureiden, kuten Tadžikistanin, Turkmenistanin ja Uzbekistanin, kanssa on tarpeen, jotta voidaan rajoittaa opiaattien kulkeutumista Venäjän ja Euroopan markkinoille;

L.  ottaa huomioon, että uusi infrastruktuuriulottuvuus on keskeinen Afganistanin tulevaisuuden kannalta, jotta mahdollistetaan täysin uusi taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien todellisuus yhdelle maailman köyhimmistä maista; ottaa huomioon, että kansallinen infrastruktuurin kehittämisohjelma houkuttelee myönteisiä ja kasvavia alueellisia investointeja uuden silkkitien puitteissa;

M.  panee merkille, että raporttien mukaan Afganistanin hyödyntämättömien mineraalivarantojen arvo on yhdestä kolmeen biljoonaa dollaria; toteaa laittoman kaivostoiminnan olevan suuri ongelma, joka uhkaa muuttaa Afganistanin kehityksen mahdollisen moottorin konfliktien ja epävakauden lähteeksi; ottaa huomioon, että kaivostoiminta on talebanin toiseksi suurin tulonlähde;

1.  pitää myönteisenä, että Afganistanin hallitus on sitoutunut noudattamaan kansallista strategiaa, jossa keskitytään laadukkaaseen poliittiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja turvalliseen ympäristöön, joka mahdollistaa rauhallisen, turvallisen ja kestävän Afganistanin, jota hahmoteltiin Brysselissä 5. lokakuuta 2016 järjestetyn Afganistania käsitelleen ministerikokouksen päätelmissä; kehottaa kirjaamaan pääministerin tehtävän Afganistanin perustuslakiin, jotta maassa voidaan mahdollistaa suurempi poliittinen vakaus; kehottaa Afganistanin hallitusta varmistamaan avoimen vaaliprosessin vuonna 2018; kehottaa Afganistanin hallitusta välttämään sitä, että se pahentaa vallitsevia sosiaalisia ja poliittisia jännitteitä, jotka liittyvät pataaniyhteisön suosimiseen; kehottaa Afganistanin hallitusta toteuttamaan toimenpiteitä tilanteen tarkistamiseksi ja varmistamaan, että paikallisyhteisöjä syrjiviä toimintapolitiikkoja uudistetaan;

2.  on äärimmäisen huolissaan siitä, että vuoden 2014 presidentinvaalien jälkeisestä poliittisesta yhteisymmärryksestä huolimatta Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt ja terrori-iskujen määrä moninkertaistunut; on huolestunut talebanin jatkuvista aluevaltauksista ja Islamilaisen valtion ja al-Qaidan terroristiryhmien viimeaikaisesta vahvistumisesta; toteaa, että Afganistanin jälleenrakentamista käsittelevän Yhdysvaltain erityistarkastajan (SIGAR) mukaan 6 785 Afganistanin joukkojen jäsentä sai surmansa ja 11 777 haavoittui tammikuun ja marraskuun 2016 välisenä aikana ja että YK:n avustusoperaatio Afganistanissa (UNAMA) raportoi myös, että vuonna 2016 siviiliuhrien määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna (3 498 kuollutta ja 7 920 haavoittunutta);

3.  muistuttaa Afganistanin hallitusta siitä, että kehityksen mahdollistaminen sekä rauhan ja vakauden edistäminen edellyttävät sisäisen poliittisen riitelyn lopettamista; korostaa, että afgaanien johtama ja omakseen kokema rauhanprosessi on ainoa tie eteenpäin ja että siihen on varauksetta integroitava koko kansalaisyhteiskunta ja kaikki konfliktin osapuolet; kehottaa EU:ta tukemaan aktiivisesti afganistanilaisten johtamaa entisten kapinallisten aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista;

4.  varoittaa, että Afganistanin kansallisten puolustus- ja turvallisuusjoukkojen valmiudet ovat yksi kriittisimmistä Afganistanin turvallisuutta ja jälleenrakennusta vaarantavista tekijöistä;

5.  uskoo, että korruption torjunta Afganistanin hallinnon instituutioissa on asetettava pysyväksi painopisteeksi, koska korruptiolla on runsaasti välittömiä kielteisiä vaikutuksia maan hallinnon laatuun; kehottaa komissiota varmistamaan Afganistanin hallituksen täyden avoimuuden annetun taloudellisen avun suhteen;

6.  seisoo Afganistanin kansan rinnalla ja vaatii, että kaikki konfliktin osapuolet noudattavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kunnioittavat kaikkien yhteiskunnan jäsenten ja erityisesti tilanteesta suhteettomasti kärsivien vähemmistöjen, naisten ja lasten oikeuksia; kehottaa Afganistanin viranomaisia panemaan täysin täytäntöön YK:n ja Afganistanin Kabulissa 30. tammikuuta 2011 allekirjoittaman toimintasuunnitelman ”bacha bazi” -käytännöstä ja seksuaalisen hyväksikäytön lapsiuhrien kuntouttamisen mahdollistamisesta; tuomitsee jyrkästi talebanin, Islamilaisen valtion ja al-Qaidan Afganistanin kansaan kohdistamat jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ja barbaarisen väkivallan; kiinnittää huomiota riskiin, joka liittyy entisten sotarikollisten paluuseen, erityisenä esimerkkinä Hizb-e-Islamin perustaja Gulbuddin Hekmatyar, jonka Yhdysvallat luokitteli terroristiksi vuonna 2003 ja joka on liitetty Islamilaisen valtion läsnäolon kasvuun Afganistanissa;

7.  on huolissaan siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on jälleen lisääntymässä, sekä naisten oikeuksien ja elinolojen tuhoutumisesta talebanin hallitsemilla alueilla Afganistanissa; kehottaa jälleen Afganistanin parlamenttia ja hallitusta kumoamaan kaikki lait, jotka sisältävät naisia syrjiviä säännöksiä ja ovat siten Afganistanin allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten vastaisia;

8.  pitää myönteisenä, että Intian tasavalta on sitoutunut auttamaan Afganistania tarjoamalla Afganistanin armeijalle joulukuussa 2015 neljä taisteluhelikopteria ja sotilaskoulutusta tuhansille Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäsenille, mikä on merkittävästi auttanut parantamaan maan sotilaallisia valmiuksia ja vastaa tammikuussa 2015 käynnistyneen Nato-johtoisen ”Resolute Support” -operaation tavoitetta kouluttaa, neuvoa ja avustaa Afganistanin turvallisuusjoukkoja ja -instituutioita; on tyytyväinen Intian tasavallan ja Afganistanin tekemään työhön ja yhteistyöhön infrastruktuurihankkeiden ja humanitaarisen avun alalla;

9.  kehottaa Afganistanin hallitusta ja sen alueellisia kumppaneita ja erityisesti Irania torjumaan laitonta huumekauppaa ja laitonta kaivostoimintaa sekä koordinoimaan toimensa tehdäkseen lopun näistä laittomista käytännöistä, jotka haittaavat alueen vakautta; muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että nämä ovat alueen terroristijärjestöjen pääasialliset rahoituslähteet; toteaa, että erityisesti kaivostoiminnalla on mahdollisuus toimia positiivisena kehityksen ja vaurauden veturina Afganistanin kansalle ja koko alueelle; tuomitsee sotapäälliköiden harjoittaman sorron, laittoman huumekaupan, maananastuksen, laittoman takavarikoinnin ja kiristyksen;

10.  vaatii, että kaikki Afganistanin alueelliset toimijat sitoutuvat varauksetta avoimeen osallistumiseen terrorismin vastaiseen taisteluun; kehottaa erityisesti Pakistania lopettamaan kaikki toimet, joita Pakistanin tiedustelupalvelu toteuttaa tai tukee Afganistanin maaperällä;

11.  kehottaa Afganistanin ja Pakistanin hallituksia ja muita alueellisia toimijoita yhdessä pyrkimään rauhansopimukseen Afganistanissa, jatkuvaan sosioekonomiseen kehitykseen ja maan sisäisen vakauden parantamiseen sekä yhteistyöhön turvallisuus- ja terrorismikysymyksissä, ja kannustaa tiedustelutietojen jakamiseen ja yhteistyöhön terroristien ja ääriliikkeiden torjumiseksi rajan molemmilla puolilla;

12.  tunnustaa unionin ja sen jäsenvaltioiden velvollisuuden kunnioittaa oikeutta kansainväliseen suojeluun ja oikeutta osallistua UNHCR:n uudelleensijoittamisohjelmiin; korostaa, että oikeus ja mahdollisuus hakea turvaa turvallisin ja laillisin keinoin on ratkaisevan tärkeä tekijä turvapaikanhakijoiden kuolemien estämiseksi;

13.  kehottaa Pakistanin hallitusta välittömästi lopettamaan afgaanipakolaisten ahdistelun ja pakkokarkotukset ja kotiutukset takaisin Afganistaniin; toteaa, että tällaiset toimet rikkovat suoraan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja että tällä tavoin kohdeltujen pakolaisten määrän kasvu ainoastaan vahvistaa terroristiryhmittymiä ja luo alueelle lisää epävakautta; kannustaa vapaaehtoista palaamista EU:sta Afganistaniin; kehottaa unionia ja kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan siihen, että kaikkia maahan palaavia koskevassa vallitsevassa hätätilanteessa tarjotaan vankkaa ja pitkäaikaista taloudellista apua heidän uudelleenintegroitumisensa tukemiseksi;

14.  on vakavasti huolissaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden määrän valtavasta kasvusta vuonna 2016, kun uusia siirtyjiä oli yli 653 000, mikä voi johtaa valtavaan humanitaariseen kriisiin; kannustaa kaikkia osapuolia huolehtimaan näistä haavoittuvassa asemassa olevista afgaaneista ja kehottaa Afganistanin hallitusta auttamaan integroimaan heidät jälleen Afganistanin yhteiskuntaan; korostaa, että Afganistanin viranomaisten, YK:n virastojen ja muiden humanitaaristen elinten arvioiden mukaan yli 9,3 miljoonaa ihmistä on tarvinnut humanitaarista apua vuoden 2017 loppuun mennessä;

15.  toteaa, että vaikka merkittävät kansainväliset ponnistelut ovat jatkuneet jo pitkään, Afganistania koettelee edelleen vakava konflikti, joka haittaa sen taloudellista ja sosiaalista kehitystä merkittävästi; toteaa jälleen, että Euroopan unionin tavoitteita ovat rauhan, vakauden ja alueellisen turvallisuuden edistäminen, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien lujittaminen, hyvän hallintotavan ja naisten voimaannuttamisen edistäminen, taloudellisen ja inhimillisen kehityksen tukeminen sekä muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaaminen;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0412.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0282.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö