Postup : 2017/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0681/2017

Predkladané texty :

B8-0681/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0499

NÁVRH UZNESENIA
PDF 284kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.304v01-00
 
B8-0681/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Afganistane (2017/2932(RSP))


Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Afganistane (2017/2932(RSP))  
B8-0681/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na komuniké z bruselskej konferencie o Afganistane zo 4 a 5. októbra 2016,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Afganistane, najmä na uznesenie z 26. novembra 2015 o situácii v Afganistane, najmä zabíjaní v provincii Zábul(1) a z 13. júna 2013 o rokovaniach o dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom(2),

–  so zreteľom na závery Rady o Afganistane zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN zo 14. septembra 2016 o situácii v Afganistane,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2210 (2015) o Afganistane,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a ESVČ Európskemu parlamentu a Rade s názvom Prvky stratégie EÚ v Afganistane z 24. júla 2017 (JOIN(2017)0031),

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch (HRW) z 13. februára 2017 s názvom Nátlak Pakistanu, spoluvina OSN: masový nútený návrat afganských utečencov,

–  so zreteľom na správu HRW o svete za rok 2017,

–  so zreteľom na štvrťročnú správu osobitného generálneho inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) pre Kongres Spojených štátov z 30. januára 2017,

–  so zreteľom na dokument EÚ a Afganistanu o spoločnom napredovaní v otázkach migrácie, podpísaný 3. októbra 2016,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom, podpísanú 18. februára 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a jej členské štáty pracujú s Afganistanom a širším medzinárodným spoločenstvom od roku 2001 s cieľom bojovať proti terorizmu a extrémizmu, pričom sa snažia dosiahnuť udržateľný mier a rozvoj; keďže vzhľadom na rastúci tlak povstalcov a teroristov, ekonomické ťažkosti a nestabilitu v politickej oblasti sú tieto ciele a významný pokrok, ktorý sa dosiahol, v ohrození;

B.  keďže od roku 2002 EÚ a jej členské štáty prispeli miliardami eur na humanitárnu a rozvojovú pomoc pre Afganistan; keďže EÚ a jej členské štáty sú spolu najväčším darcom pre Afganistan, ktorý by mal poskytnúť až 5 miliárd EUR počas obdobia 2017 – 2020;

C.  keďže zabezpečenie demokracie, ľudských práv, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom premeny v Afganistane a počas desaťročia transformácie má zásadný význam pre vytvorenie stabilného a prosperujúceho štátu;

D.  keďže za posledných 15 rokov od roku 2001 došlo k značnému zvýšeniu životnej úrovne, pretože prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu a posilnenie postavenia žien päťnásobne zvýšili HDP na obyvateľa a priemernú strednú dĺžku života o 15 rokov; keďže podľa osobitného generálneho inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) od pádu Talibanu v roku 2001 dochádzka do všeobecných škôl vzrástla z jedného milióna študentov, pričom väčšinu z nich tvorili chlapci, na takmer deväť miliónov do roku 2015, a približne 39 % z celkového počtu tvoria študentky;

E.  keďže po kríze v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2014 vláda národnej jednoty stagnovala pri vykonávaní programu reforiem, čo viedlo k zvýšeniu nestability politickej situácie;

F.  keďže rozsiahla korupcia, zakorenené klientelistické systémy a neschopnosť politicky roztrieštenej afganskej vlády dosiahnuť pokrok v reformách prinášajú hrozbu pre ďalší pokrok a hrozbu, že sa zrušia úspechy dosiahnuté v minulosti;

G.  keďže napriek niektorým sociálno-ekonomickým a politickým úspechom dosiahnutým v posledných rokoch oživenie Talibanu, al-Káidy a prítomnosť nedávno vzniknutého Islamského štátu (IŠ) v Afganistane, ako aj veľký počet afganských migrantov, ktorí sa vracajú domov, prináša hrozbu, že nestabilita prerastie do väčšieho konfliktu; keďže táto situácia takisto viedla k zvýšenej migrácii do Európy; keďže 40 % afganského obyvateľstva žije v chudobe a miera nezamestnanosti je takmer 40 %;

H.  keďže podľa novej stratégie USA v Afganistane a južnej Ázii sa ďalších 4 000 vojakov USA pridá k existujúcemu kontingentu 8 400 vojakov; keďže nová stratégia USA sa bude rozvíjať v prospech podmieneného prístupu, podľa ktorého diplomatické a hospodárske dohody budú začleňované do rámca vojenského úsilia; keďže nová stratégia USA požaduje, aby Pakistan prestal poskytovať útočisko a podporu teroristom a vyzýva na väčšie zapojenie Indickej republiky do úsilia o stabilizáciu v regióne;

I.  keďže Afganistan čelí nevídanému nárastu návratov afganských občanov s dokumentami alebo bez nich, najmä z Pakistanu; keďže masová migrácia a obrovský počet vysídlených osôb je výsledkom organizovaného pakistanského úsilia o nútený odchod afganských utečencov a vysídlených osôb v Pakistane a ich premiestnenie do Afganistanu; keďže približne dva milióny Afgancov bez dokumentov a jeden milión Afgancov s postavením utečenca žijú v Iráne a vracajú sa do Afganistanu;

J.  keďže Indická republika je najväčším regionálnym darcom pre Afganistan, pričom odkedy bola v roku 2001 zvrhnutá vláda Talibanu poskytla zhruba 3 miliardy USD ako pomoc; keďže táto pomoc financovala okrem iného vybudovanie viac než 200 škôl v Afganistane, vyše 1 000 štipendií pre afganských študentov a možnosť pre približne 16 000 Afgancov študovať v Indii; keďže India takisto poskytla pomoc pri vytváraní kľúčovej infraštruktúry, ako je približne 4 000 km ciest v Afganistane, najmä diaľnica Zarandž – Dilárám, priehrada Salma a elektrické vedenie, ako aj budova afganského parlamentu;

K.  keďže nestabilita v Afganistane má negatívne hospodárske a bezpečnostné dôsledky pre Irán a širší región ako celok; keďže afganské hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od produkcie maku, ktorá sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, čo viedlo k nárastu užívania drog v susednom Iráne; keďže Taliban využíva tento nezákonný obchod s drogami na financovanie svojich operácií; keďže obmedzenie tohto obchodu a nájdenie jeho ekonomických alternatív by bolo obojstranné výhodné pre Irán aj Afganistan; keďže ópium z Afganistanu je hlavným zdrojom heroínu, ktorý sa dováža do EÚ; keďže je potrebná spolupráca s Iránom a ďalšími hraničnými krajinami, ako napríklad Tadžikistanom, Turkménskom a Uzbekistanom, aby sa ešte viac obmedzil tok opiátov na ruské a európske trhy;

L.  keďže rozmer novej infraštruktúry je kľúčový pre budúcnosť Afganistanu s cieľom umožniť úplne novú realitu hospodárskych a sociálnych príležitostí pre jednu z najchudobnejších krajín na svete; keďže nový program rozvoja vnútroštátnej infraštruktúry priláka pozitívne a rastúce regionálne investície v rámci novej hodvábnej cesty;

M.  keďže v správach sa uvádza, že Afganistan má údajne nevyužívané rezervy nerastného bohatstva v hodnote jeden až tri bilióny dolárov; keďže nezákonná ťažba je vážnym problémom, ktorý môže zmeniť potenciálnu hybnú silu rozvoja Afganistanu na zdroj konfliktov a nestability; keďže ťažba je pre Taliban druhým najväčším zdrojom príjmov;

1.  víta záväzok afganskej vlády na vykonávanie národnej stratégie zameranej na kvalitatívne politické, sociálne, hospodárske a bezpečné prostredie, ktoré umožní, aby mal Afganistan mier a aby bol bezpečný a udržateľný, ako je to načrtnuté v záveroch z ministerskej konferencie o Afganistane, ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2016 v Bruseli; požaduje, aby bol post predsedu vlády zakotvený v ústave s cieľom umožniť väčšiu politickú stabilitu v Afganistane; vyzýva afganskú vládu, aby zabezpečila transparentný volebný proces v roku 2018; naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby prestala vyostrovať existujúce sociálne a politické napätie súvisiace s privilegovaným zaobchádzaním s paštunskou komunitou alebo aby ho zmiernila; vyzýva afganskú vládu, aby zaviedla opatrenia s cieľom preskúmať situáciu a zabezpečiť, aby sa reformovali politiky s diskriminačným vplyvom na miestne komunity;

2.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s tým, že napriek politickej dohode po prezidentských voľbách v roku 2014 sa bezpečnostná situácia v Afganistane zhoršila a počet teroristických útokov sa znásobil; je znepokojený prebiehajúcou územnou expanziou Talibanu a nedávnym posilnením teroristických skupín IŠ a al-Káida; poukazuje na to, že podľa osobitného generálneho inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) bolo v období od januára do novembra 2016 zabitých 6 785 členov afganských síl a ďalších 11 777 bolo zranených a že misia OSN pre pomoc v Afganistane (UNAMA) tiež informovala o 3 % náraste počtu civilných obetí (3 498 zabitých a 7 920 zranených osôb) v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

3.  pripomína afganskej vláde, že s cieľom umožniť rozvoj a presadzovanie mieru a stability musí politická rivalita zaniknúť; zdôrazňuje, že mierový proces pod kontrolou a vedením Afgancov je jedinou cestou vpred, pričom treba do neho bezvýhradne začleniť celú občiansku spoločnosť a všetky strany konfliktu; vyzýva EÚ, aby aktívne podporovala proces odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých povstalcov pod afganským vedením;

4.  upozorňuje, že nedostatočná spôsobilosť afganských národných obranných a bezpečnostných síl (ANDSF) zostáva jedným z najvážnejších problémov, ktorý ohrozuje bezpečnosť a obnovu Afganistanu;

5.  je presvedčený, že vzhľadom na všetky priame negatívne vplyvy korupcie na kvalitu správy vecí verejných v krajine sa boj proti korupcii v rámci afganských vládnych inštitúcií musí stať stálou hlavnou prioritou; žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť afganskej vlády, pokiaľ ide o poskytovanú finančnú pomoc;

6.  podporuje afganský ľud a trvá na tom, aby všetky strany zapojené do konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a rešpektovali práva všetkých zložiek spoločnosti, najmä menšín, žien a detí, na ktoré má uvedená situácia neúmerný vplyv; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby plne vykonali akčný plán OSN a Afganistanu podpísaný v Kábule 30. januára 2011, pokiaľ ide o praktizovanie „bača bází“, a umožnili rehabilitáciu detských obetí sexuálneho zneužívania; čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce nedodržiavanie ľudských práv a barbarské násilie, ktorého sa dopúšťa Taliban, al-Káida a IŠ na afganských obyvateľoch; upozorňuje na riziko spojené s návratom bývalých vojnových zločincov, konkrétne Gulbuddína Hekmatjára, zakladateľa strany Hezbi Islámí, ktorý bol v roku 2003 označený za teroristu a je spájaný s narastajúcou prítomnosťou IS v Afganistane;

7.  je znepokojený narastajúcim opätovným výskytom násilia voči ženám a deštrukciou práv žien a životných podmienok v oblastiach Afganistanu kontrolovaných Talibanom; opätovne vyzýva afganský parlament a afganskú vládu, aby zrušili všetky zákony, ktoré obsahujú prvky diskriminácie žien, čo je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktoré Afganistan podpísal;

8.  víta záväzok Indickej republiky z decembra 2015 poskytnúť Afganistanu štyri útočné vrtuľníky pre afganskú armádu a vojenský výcvik tisícov príslušníkov afganských bezpečnostných síl, čo významne prispelo k zlepšeniu jeho vojenských spôsobilostí v súlade s cieľom misie pod vedením NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support) zameranej na výcvik, poradenstvo a pomoc afganským bezpečnostným silám a inštitúciám, ktorá sa začala v januári 2015; víta vykonanú prácu a spoluprácu s Indickou republikou a Afganistanom na projektoch v oblasti infraštruktúry a humanitárnej pomoci;

9.  vyzýva vládu Afganistanu a jej regionálnych partnerov, najmä Irán, aby bojovali proti nezákonnému obchodovaniu s drogami a nezákonnej ťažbe a vzájomne sa koordinovali s cieľom odstrániť tieto nezákonné praktiky, ktoré majú negatívne dôsledky na stabilitu v regióne; pripomína všetkým stranám, že tieto sú hlavným zdrojom financovania teroristických organizácií v tomto regióne; uznáva, že najmä ťažba má potenciál byť pozitívnym faktorom rozvoja a prosperity afganského ľudu a v regióne ako celku; odsudzuje represie, nedovolené obchodovanie s drogami, zaberanie pôdy, protiprávne konfiškácie a vymáhanie peňazí, ktorých sa dopúšťajú vojenskí vodcovia;

10.  vyzýva všetkých afganských regionálnych aktérov, aby sa bezvýhradne zaviazali, že sa budú transparentne zapájať do boja proti terorizmu; vyzýva najmä Pakistan, aby zastavil všetky činnosti vykonávané alebo sponzorované pakistanskou spravodajskou službou na území Afganistanu;

11.  vyzýva vlády Afganistanu a Pakistanu, ako aj ďalších regionálnych aktérov, aby spolupracovali s cieľom presadzovať mierové riešenie situácie v Afganistane, neustály sociálno-ekonomický rozvoj a zvýšenú vnútornú stabilitu, ako aj spoluprácu v otázkach bezpečnosti a terorizmu, a podporuje výmenu informácií a spoluprácu v záujme boja proti teroristom a extrémistom na oboch stranách hranice;

12.  uznáva, že EÚ a jej členské štáty sú povinné rešpektovať právo žiadať o medzinárodnú ochranu a zúčastňovať sa na programoch UNHCR pre presídľovanie; zdôrazňuje, že právo a schopnosť usilovať sa o azyl bezpečnými a zákonnými cestami má rozhodujúci význam pre to, aby sa zabránilo úmrtiam žiadateľov o azyl;

13.  vyzýva pakistanskú vládu, aby okamžite zastavila zastrašovanie a nútené vyhosťovanie alebo návrat afganských utečencov späť do Afganistanu; poukazuje na to, že takéto skutky sú priamym porušením medzinárodného humanitárneho práva a že rastúci počet utečencov, s ktorými sa zaobchádzalo takýmto spôsobom, iba dodáva silu teroristickým skupinám a spôsobuje väčšiu nestabilitu v regióne; podporuje dobrovoľné návraty z EÚ do Afganistanu; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby sa zaviazali poskytovať spoľahlivú, dlhodobú hospodársku pomoc v rámci prebiehajúcej núdzovej situácie týkajúcej sa všetkých navrátilcov s cieľom podporiť ich opätovné začlenenie do spoločnosti;

14.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s obrovským nárastom počtu osôb vysídlených v rámci krajiny v roku 2016 prostredníctvom viac ako 653 000 nových prípadov vysídlenia, čo by mohlo viesť k rozsiahlej humanitárnej kríze; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa postarali o týchto zraniteľným Afgancov, a vyzýva afganskú vládu, aby im pomáhala v opätovnom začleňovaní do afganskej spoločnosti; zdôrazňuje, že podľa odhadov afganských orgánov, agentúr OSN a iných humanitárnych agentúr bude do konca roka 2017 viac ako 9,3 milióna osôb požadovať humanitárnu pomoc;

15.  uznáva, že napriek výraznému medzinárodnému úsiliu počas dlhého obdobia Afganistan stále čelí vážnym konfliktom, ktoré závažným spôsobom bránia jeho hospodárskemu a sociálnemu rozvoju; opätovne zdôrazňuje ciele Európskej únie, ku ktorým patrí podpora mieru, stability a regionálnej bezpečnosti, posilnenie demokracie, právneho štátu a ľudských práv, presadzovanie dobrej správy vecí verejných a posilnenie postavenia žien, podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja a riešenie problémov spojených s migráciou;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganistanu.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0412.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0282.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia