Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0681/2017

Ingivna texter :

B8-0681/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0499

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 277kWORD 50k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.304v01-00
 
B8-0681/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))


Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))  
B8-0681/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommunikén från Brysselkonferensen om Afghanistan den 4 och 5 oktober 2016,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan, i synnerhet resolutionerna av den 26 november 2015 om situationen i Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen(1) och av den 13 juni 2013 om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan(2),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om Afghanistan,

–  med beaktande av uttalandet om Afghanistan från ordföranden för FN:s säkerhetsråd den 14 september 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2210 (2015) om Afghanistan,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och utrikestjänsten till Europaparlamentet och rådet av den 24 juli 2017 om beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  med beaktande av Human Rights Watchs rapport av den 13 februari 2017 Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees,

–  med beaktande av Human Rights Watchs årsrapport för 2017,

–  med beaktande av kvartalsrapporten från Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan till Förenta staternas kongress av den 30 januari 2017,

–  med beaktande av samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU, som undertecknades den 3 oktober 2016,

–  med beaktande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, som undertecknades den 18 februari 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och dess medlemsstater har arbetat med Afghanistan och världssamfundet sedan 2001 för att bekämpa terrorism och extremism och sträva efter att uppnå varaktig fred och utveckling. På grund av det växande trycket från rebeller och terrorister, en vacklande ekonomi och instabilitet i den politiska sfären hotas dessa mål och de betydande framsteg som gjorts.

B.  EU och dess medlemsstater har sedan 2002 bidragit med flera miljarder euro i humanitärt och utvecklingsrelaterat bistånd och stöd till Afghanistan. Tillsammans är EU och dess medlemsstater den största givaren av bistånd till Afghanistan, vilket förväntas uppgå till 5 miljarder euro under perioden 2017–2020.

C.  För att kunna upprätta en stabil och välmående stat måste man garantera demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och ett gott styre under övergångsperioden i Afghanistan och under dess omvandlingsårtionde.

D.  Levnadsstandarden har höjts mycket under de 15 senaste åren efter 2001, eftersom tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning samt ökad egenmakt för kvinnor har bidragit till att höja BNP per capita femfaldigt och medellivslängden med 15 år. Enligt Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan har elevnärvaron på allmänna skolor sedan talibanregimens kollaps 2001 ökat från en miljon elever, varav de flesta var pojkar, till nästan nio miljoner 2015, där kvinnliga elever uppskattningsvis utgör 39 % av det totala antalet.

E.  Efter krisen i samband med presidentvalet 2014 har samlingsregeringen sett hur framstegen i dess reformagenda har stagnerat, vilket har lett till en allt mer instabil politisk situation.

F.  Utbredd korruption, inbyggd nepotism och den politiskt splittrade afghanska regeringens oförmåga att gå vidare med reformer hotar att bromsa utvecklingen och vända tidigare positiva resultat.

G.  Även om det har gjorts vissa socioekonomiska och politiska framsteg de senaste åren, riskerar närvaron av en förnyad talibanstyrka, al-Qaida och en ny fraktion av Islamiska staten, tillsammans med det stora antalet återvändande afghanska migranter, att leda till att instabiliteten utvecklas till en storskalig konflikt. Detta har även lett till ökad migration till Europa. 40 % av den afghanska befolkningen lever i fattigdom, och arbetslösheten ligger också nära 40 %.

H.  Inom ramen för Förenta staternas nya strategi för Afghanistan och Sydasien kommer ytterligare 4 000 soldater att ansluta sig till den befintliga amerikanska truppen på 8 400 soldater. Den nya amerikanska strategin kommer att utvecklas på ett sätt som främjar ett villkorsbaserat tillvägagångssätt, enligt vilket diplomatiska och ekonomiska avtal kommer att integreras inom ramen för militära insatser. Den nya amerikanska strategin ställer krav på att Pakistan upphör med att ge en fristad åt och stödja terrorister och efterlyser ökat engagemang från Republiken Indien när det gäller att hjälpa till att stabilisera regionen.

I.  Afghanistan står inför en rekordstor ökning av antalet dokumenterade och papperslösa återvändande afghanska medborgare, främst från Pakistan. Den omfattande migrationen och det enorma antalet fördrivna personer är resultatet av en organiserad pakistansk insats för att tvångsförflytta afghanska flyktingar och fördrivna personer inom Pakistan och föra dem till Afghanistan. Runt två miljoner papperslösa afghaner och en miljon afghaner med flyktingstatus är bosatta i Iran och återvänder nu till Afghanistan.

J.  Republiken Indien är den största regionala bidragsgivaren till Afghanistan och har gett omkring 3 miljarder US-dollar i bistånd sedan den talibanska regeringen avsattes 2001. Detta stöd har bland annat gått till byggandet av fler än 200 skolor i Afghanistan, över 1 000 stipendier för afghanska studenter och möjligheten för cirka 16 000 afghaner att studera i Indien. Indien har också tillhandahållit stöd till byggandet av viktig infrastruktur, däribland 400 mil vägar i Afghanistan (framförallt motorvägen Zaranj‑Dilaram), Salma Dam, kraftledningar och den afghanska parlamentsbyggnaden.

K.  Det instabila läget i Afghanistan har negativa ekonomiska och säkerhetsmässiga återverkningar för Iran och den omgivande regionen som helhet. Afghanistans ekonomi är i hög grad beroende av vallmoodling, som har ökat avsevärt de senaste åren, vilket i sin tur har lett till en kraftig ökning av narkotikaanvändningen i grannlandet Iran. Talibanerna använder den olagliga narkotikahandeln för att finansiera sin verksamhet. Att begränsa denna handel och hitta ekonomiska alternativ till den skulle vara till fördel för både Iran och Afghanistan. Opium från Afghanistan är huvudkällan till heroin i EU. Det krävs samarbete med Iran och andra grannländer, såsom Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan för att ytterligare minska införandet av opiater till marknaderna i Ryssland och Europa.

L.  Ny infrastruktur är avgörande för Afghanistans framtid, för att möjliggöra en helt ny verklighet med ekonomiska och sociala möjligheter för ett av de fattigaste länderna i världen. Ett nytt nationellt program för utbyggnad av infrastrukturen kommer att locka positiva och växande regionala investeringar inom ramen för den nya Sidenvägen.

M.  Det finns rapporter som visar att Afghanistan har outnyttjade mineralfyndigheter till ett värde på mellan en och tre biljoner US-dollar. Olaglig gruvdrift är ett stort problem som hotar att vända en potentiell drivkraft i den afghanska utvecklingen till en källa till konflikt och instabilitet. Gruvdrift är talibanernas näst största inkomstkälla.

1.  Europaparlamentet välkomnar den afghanska regeringens åtagande att föra en nationell strategi som fokuserar på en kvalitativ politisk, social, ekonomisk och säker miljö som kommer att möjliggöra ett fredligt, säkert och hållbart Afghanistan, som nämns i slutsatserna från ministerkonferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober 2016. Parlamentet vill att premiärministerposten skrivs in i den afghanska författningen för att möjliggöra större politisk stabilitet i Afghanistan. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att säkerställa en öppen valprocess under 2018. Parlamentet uppmanar med kraft den afghanska regeringen att avstå från att förvärra de nuvarande sociala och politiska spänningar som är kopplade till förmånsbehandling av pashtunerna. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att genomföra åtgärder för att se över situationen och se till att politik som är diskriminerande för lokalsamhällena reformeras.

2.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att säkerhetsläget i Afghanistan, trots den politiska överenskommelsen efter 2014 års presidentval, har försämrats och att antalet terroristattacker har flerdubblats. Parlamentet är bestört över att talibanerna fortsätter att utvidga sitt territorium och att Islamiska staten al-Qaida-terroristerna har stärkts. Parlamentet påpekar att enligt Förenta staternas generalinspektör för återuppbyggnad av Afghanistan dödades 6 785 och skadades ytterligare 11 777 afghanska soldater mellan januari och november 2016, samtidigt som FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan rapporterade att antal civila offer hade ökat med 3 % (3 498 döda och 7 920 skadade) under 2016 jämfört med året före.

3.  Europaparlamentet påminner den afghanska regeringen om att de politiska stridigheterna måste upphöra för att möjliggöra utveckling och främja fred och stabilitet. Parlamentet betonar att en afghanledd och afghankontollerad fredsprocess är den enda vägen framåt, där hela det civila samhället och alla parter i konflikten är fullt delaktiga. Parlamentet uppmanar EU att aktivt stödja afghanledda insatser för att avväpna, demobilisera och återanpassa före detta rebeller.

4.  Europaparlamentet varnar för att bristande kapacitet hos de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna fortfarande är ett av de mest kritiska problemen, som riskerar att äventyra säkerheten och återuppbyggnaden.

5.  Europaparlamentet anser att kampen mot korruption inom afghanska statliga institutioner måste förbli en viktig prioritering, på grund av alla de negativa effekter som korruptionen har för kvaliteten på samhällsstyrningen i landet. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa full insyn från den afghanska regeringens sida i fråga om det finansiella stöd som har tillhandahållits.

6.  Europaparlamentet står upp för det afghanska folket och kräver att alla parter som är inblandade i konflikten följer internationell humanitär rätt och respekterar samtliga medborgares rättigheter, i synnerhet när det gäller minoriteter, kvinnor och barn, som drabbas oproportionerligt hårt av situationen. Parlamentet uppmanar med kraft de afghanska myndigheterna att fullt ut genomföra handlingsplanen mellan FN och Afghanistan som undertecknades i Kabul den 30 januari 2011, om bacha bazi och rehabilitering av barn som utsatts för sexuella övergrepp. Parlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de upprepade kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och det barbariska våld som talibanerna, IS och al-Quaida utsätter det afganska folket för. Parlamentet uppmärksammar den risk som är förknippad med före detta krigsförbrytares återvändande, särskilt fallet med Gulbuddin Hekmatyar, grundare av Hezb-i-Islami, som stämplades som terrorist av Förenta staterna 2003 och har satts i samband med den ökade närvaron av IS i Afghanistan.

7.  Europaparlamentet är bestört över det växande våldet mot kvinnor och utplånandet av kvinnors rättigheter och levnadsvillkor i de områden som kontrolleras av talibanerna i Afghanistan. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Afghanistans parlament och regering att upphäva all den lagstiftning som innehåller element av diskriminering av kvinnor, och som står i strid med de internationella fördrag som Afghanistan undertecknat.

8.  Europaparlamentet välkomnar Republiken Indiens åtagande att bistå Afghanistan med fyra attackhelikoptrar till den afghanska militären i december 2015 och den militära utbildningen av tusentals afghanska säkerhetsanställda, vilket på ett betydande sätt har bidragit till att förbättra den militära kapaciteten, i enlighet med målet för det Nato‑ledda uppdraget ”Resolute Support” att utbilda, informera och bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna och institutionerna, som inleddes i januari 2015. Parlamentet välkomnar Republiken Indiens och Afghanistans arbete och samarbete när det gäller infrastrukturprojekt och humanitärt bistånd.

9.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering och dess regionala partner, i synnerhet Iran, att bekämpa olaglig narkotikahandel och olaglig gruvdrift och att samarbeta för att undanröja denna olagliga verksamhet, som skadar stabiliteten i landet. Parlamentet påminner alla parter om att dessa är de viktigaste finansieringskällorna för terroristorganisationer i regionen. Parlamentet erkänner att i synnerhet gruvsektorn har potential att bli en positiv drivkraft för utveckling och välstånd för det afghanska folket och i regionen som helhet. Parlamentet fördömer förtrycket, den illegala narkotikahandel, markrofferiet, de lagstridiga beslagen och utpressningen som krigsherrarna har gjort sig skyldiga till.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft samtliga regionala aktörer att utan förbehåll förbinda sig att föra en öppen dialog i kampen mot terrorism. Parlamentet uppmanar i synnerhet Pakistan att upphöra med all verksamhet som bedrivs eller stöds av den pakistanska avdelningsövergripande underrättelsetjänsten på afghanskt territorium.

11.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans och Pakistans regeringar, samt andra regionala aktörer, att arbeta tillsammans för att uppnå varaktig fred i Afghanistan, varaktig socioekonomisk utveckling och ökad intern stabilitet såväl som samarbete i säkerhets- och terrorfrågor, och uppmanar till utbyte av underrättelser och samarbete för att bekämpa terrorister och extremister på båda sidor av gränsen.

12.  Europaparlamentet erkänner EU:s och medlemsstaternas ansvar att respektera rätten att söka internationellt skydd och at delta i UNHCR:s program för vidarebosättning. Parlamentet understryker att rätten och möjligheten att söka skydd på säker och laglig väg är avgörande för att förhindra dödsfall bland de asylsökande.

13.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att omedelbart upphöra med trakasserierna mot samt tvångsfördrivningarna och tvångsåtersändandena till Afghanistan av afghanska flyktingar. Parlamentet understryker att dessa handlingar utgör direkta kränkningar av internationell humanitär rätt och att det växande antalet flyktingar som behandlas såhär endast tjänar terroristgrupper och skapar mer instabilitet i regionen. Parlamentet välkomnar frivilliga återvändanden från EU till Afghanistan. Parlamentet uppmanar EU och världssamfundet att förbinda sig att tillhandahålla robust och långsiktigt ekonomiskt bistånd till den pågående nödsituationen för alla återvändande i syfte att stödja deras återanpassning.

14.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den enorma ökningen av antalet internflyktingar under 2016, med mer än 653 000 nya flyktingar, vilket riskerar att leda till en enorm humanitär kris. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att hjälpa dessa utsatta afghaner, och uppmanar den afghanska regeringen att bistå med att återintegrera dem i det afghanska samhället. Parlamentet understryker att det finns uppskattningar från afghanska myndigheter, FN-organ och andra humanitära organisationer som anger att 9,3 miljoner människor kommer att ha behövt humanitärt stöd innan slutet av 2017.

15.  Europaparlamentet erkänner att Afghanistan, trots betydande internationella ansträngningar under lång tid, fortfarande står inför en allvarlig konflikt som allvarligt hämmar den ekonomiska och sociala utvecklingen. Parlamentet upprepar EU:s mål att främja fred, stabilitet och regional säkerhet, stärka demokratin, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, främja gott styre och kvinnors egenmakt, stödja ekonomisk och mänsklig utveckling samt möta de utmaningar som migrationen medför.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Afghanistans regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0412.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0282.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy