Menetlus : 2017/2932(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0683/2017

Esitatud tekstid :

B8-0683/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2017 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0499

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 172kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.306v01-00
 
B8-0683/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP))


Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Afganistanis (2017/2932(RSP))  
B8-0683/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Afganistanis,

–  võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2017. aasta järeldusi ELi Afganistani-strateegia kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 2017. aasta resolutsiooni 2344 ja ÜRO abimissiooni Afganistanis (UNAMA) mandaati,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja varasemaid avaldusi olukorra kohta Afganistanis,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Afganistani vahel 2017. aasta veebruaris sõlmitud partnerlus- ja arengukoostöölepingut, mis jõustus ajutiselt 1. detsembril 2017,

–  võttes arvesse 5. oktoobril 2016 Brüsselis toimunud Afganistani-teemalise konverentsi tulemusi,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1989. aastal vastu võetud ÜRO lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1981. aastal vastu võetud ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni, mille ÜRO võttis vastu 1997. aasta septembris,

–  võttes arvesse 1984. aastal vastu võetud ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO 2017. aasta aprilli aruannet, mis käsitleb seoses konfliktiga kinnipeetavate isikute kohtlemist Afganistanis,

–  võttes arvesse Afganistani Islamivabariigi põhiseadust, mis ratifitseeriti 2004. aasta jaanuaris,

–  võttes arvesse Pekingi tegevusprogrammi ja 1995. aasta septembris Hiinas Pekingis toimunud neljanda naiste maailmakonverentsi „Võrdõiguslikkus, areng ja rahu“ tulemusi,

–  võttes arvesse viimast Afganistani inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist enne ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumist,

–  võttes arvesse üleminekuprotsessi (Inteqal) ja ümberkujundamiskümnendi (2015–2024) protsessi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on rahvusvaheliste partnerite ja Afganistani ametivõimudega tehtava töö kaudu toetanud jõupingutusi vägivalla ja äärmusluse lõpetamiseks Afganistanis ning riigi ülesehitamist, arengut ja demokraatlikke püüdlusi;

B.  arvestades, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on jätkuvalt pühendunud Afganistani rahumeelsele ja kaasavale poliitilisele protsessile, et tagada kestlik areng, stabiilsus, julgeolek ja riigi kõigi kodanike võrdõiguslikkus ning käsitleda selliseid küsimusi nagu julgeolekusektori reformimine, inimõiguste probleemide lahendamine ning võitlus korruptsiooni ja ebaseaduslike uimastitega kauplemise vastu;

C.  arvestades, et Euroopa Liit leppis 16. oktoobril 2017 kokku uue Afganistani-strateegia, milles on neli prioriteetset valdkonda: rahu, stabiilsuse ja piirkondliku julgeoleku edendamine; demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste tugevdamine ning hea valitsemistava ja naiste võimestamise edendamine; majandus- ja inimarengu toetamine ning rändega seotud probleemide käsitlemine;

D.  arvestades, et ELi ja Afganistani vaheline partnerlus- ja arengukoostööleping jõustus ajutiselt 1. detsembril 2017;

E.  arvestades, et vaatamata rahvusvaheliste ning Afganistani relva- ja julgeolekujõudude jõupingutustele on vägivald ja äärmuslus Afganistanis jätkuvalt igapäevaelu osa;

F.  arvestades, et 2016. aastal tapeti või vigastati enesetapu- ja isetehtud lõhkeseadmetega korraldatud rünnakutes või valitsusvägede valimatutes õhu- ja mürsurünnakutes, mis olid väidetavalt suunatud mässuliste vastu, tuhandeid tsiviilisikuid;

G.  arvestades, et alates Talibani võimu kukutamisest 2001. aastal on tervishoiu ja hariduse kättesaadavus ning oodatav eluiga Afganistanis paranenud;

H.  arvestades, et praegu peetakse Afganistanile suureks ohuks 20 mässuliste rühmitust ja terrorivõrgustikku, sealhulgas Taliban, Al Qaeda, IS/Daesh ja Haqqani võrgustik;

I.  arvestades, et 2017. aasta esimesel poolel jõudis alates 2001. aastast Afganistani konflikti tagajärjel hukkunud tsiviilisikute arv rekordilisele tasemele;

J.  arvestades, et Talibani toetamine näib viimastel aastatel olevat suurenenud ning ta on eeskätt viimastel kuudel pannud toime mitu surmavat rünnakut tsiviilisikute ja strateegiliste sihtmärkide vastu eesmärgiga destabiliseerida rahu ja demokraatia ülesehitamist Afganistanis; arvestades, et Talibani kontrolli all oleva territooriumi ja elanikkonna osa on suurem kui kunagi varem alates lüüasaamisest 2001. aastal;

K.  arvestades, et ÜRO abimissioon Afganistanis (UNAMA) on poliitiline missioon, mille ÜRO Julgeolekunõukogu moodustas 2002. aastal Afganistani valitsuse taotlusel, et aidata Afganistani valitsusel ja elanikel luua riigis alus püsivale rahule ja arengule;

L.  arvestades, et 2007. aastal loodi Afganistanis Euroopa Liidu politseimissioon (EUPOL), et toetada Afganistani valitsust tsiviilpolitseiteenistuse loomisel; arvestades, et missiooni volitused lõppesid 2016. aasta detsembris;

M.  arvestades, et Afganistanis on hinnanguliselt 1,3 miljonit riigisisest põgenikku; arvestades, et 2016. aasta teisel poolel oli Pakistanist tagasipöörduvate Afganistani pagulaste arvu kasv kümne aasta suurim, suurenedes 55 000-lt 2015. aastal 370 000-le;

N.  arvestades, et sisemised poliitilised erimeelsused on aeglustanud valitsuse reformide kiirust, sealhulgas sellistes valdkondades nagu sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused, piinamisjuhtumite eest vastutamine ning meedia- ja väljendusvabadus;

O.  arvestades, et 2016. aasta oli ajakirjanike jaoks Afganistanis üks suurima surmajuhtumite arvuga aastaid – hukkus 12 ajakirjanikku, kes edastasid teateid üha vägivaldsemast sõjast; arvestades, et vaatamata Afganistani põhiseaduse sätetele, mille eesmärk on kaitsta ajakirjanike õigusi ja tööd, ei saa paljud kohalikud ametnikud nõustuda meedia sõltumatuse põhimõttega, ning et politsei ja sõjavägi on seotud mitmete ajakirjanike vastu suunatud vägivalla juhtumitega;

P.  arvestades, et üleminekuprotsessi (Inteqal) käigus läks põhivastutus Afganistani julgeoleku eest NATO juhitud rahvusvahelistelt julgeolekuabijõududelt (ISAF) üle Afganistani riiklikele julgeolekujõududele (ANSF) ning see jõudis lõpule 2014. aasta lõpus;

1.  kordab oma pikaajalist kohustust Afganistani elanike ees lõpetada konflikt ning kaotada terrorismi ja äärmusluse oht, et ehitada üles kaasav, stabiilne, demokraatlik ja jõukam riik;

2.  on jätkuvalt pühendunud kaasavale Afganistani juhitud ja Afganistani enda vastutusel toimuvale lepitusprotsessile;

3.  väljendab heameelt ELi uue Afganistani-strateegia vastuvõtmise üle ja usub, et sellega määratakse kindlaks liikmesriikide pikaajaline kohustus edendada rahu, stabiilsust, jõukust ja võrdsust riigis;

4.  väljendab heameelt Euroopa Liidu ja Afganistani vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu ajutise jõustumise üle 1. detsembril 2017, sest see kujutab endast kahe poole suhete esimest õiguslikult siduvat raamistikku; julgustab ELi liikmesriike lepingu kiiresti ratifitseerima, et see jõustuks täies mahus;

5.  väljendab muret äärmusrühmituste uute rünnakute ja nendega kaasnenud inimohvrite pärast, kinnitab oma pühendumust kõigile rahvusvahelistele püüdlustele, et kaotada Afganistanis terrorism ja äärmuslus, ning usub, et sellised püüdlused on piirkondliku ja ülemaailmse julgeoleku jaoks otsustava tähtsusega;

6.  tuletab kõikidele Afganistani konflikti osalistele meelde, et tsiviilisikute vastu suunatud tegevus ning nende tapmine ja pantvangi võtmine kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rasket rikkumist;

7.  mõistab hukka rünnakud haiglate ja muu elutähtsa taristu vastu ning koolide kasutamise sõjalistel eesmärkidel ning tuletab kõikidele osalistele meelde rahvusvahelisi konventsioone, mille järgi on selline tegevus keelatud;

8.  väljendab heameelt, et ÜRO Julgeolekunõukogu uuendas UNAMA volitusi, sest see on oluline vahend kõigi Afganistani elanike rahu, jõukuse ja kaasatuse tagamiseks;

9.  toetab igati ELi ja Afganistani ühiste edasiste sammude täielikku rakendamist rändega seotud probleemide lahendamiseks;

10.  toetab täielikult naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu 2000. aasta resolutsiooni 1325 ning siseriiklike meetmete täielikku rakendamist, et edendada Afganistanis soolist võrdõiguslikkust ning naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamist ning võidelda naistevastase vägivalla vastu;

11.  nõuab tungivalt, et Afganistani valitsus rakendaks täielikult oma piinamise kaotamise riiklikku kava, ning mõistab hukka väidetava piinamise kasutamise konflikti tõttu kinnipeetavate isikute suhtes ja nende väärkohtlemise kõigi Afganistani konflikti osaliste poolt;

12.  julgustab jätkuvalt rakendama Afganistani valitsuse reformiprogrammi „Iseseisva toimetuleku saavutamine: jääda ustavaks reformidele ja uuenenud partnerlusele“ ning pakub Kabulis asuvatele ametiasutustele oma toetust selle eesmärgi täitmiseks;

13.  julgustab tegema jätkuvalt jõupingutusi, et tegeleda Afganistanist välja rändamise algpõhjustega, nagu vägivald, vaesus, inimõiguste rikkumised, korruptsioon ning majanduslik ja poliitiline ebastabiilsus;

14.  võtab murega teadmiseks naaberriikidesse põgenenud Afganistani kodanike sunniviisilise repatrieerimise ja väljendab muret selle pärast, et tagasipöördumise järel võivad neid ohustada laienev relvakonflikt ning keerulised majandus- ja sotsiaalsed probleemid;

15.  nõuab, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid jätkaksid investeerimist Afganistani haridussüsteemi ja et Afganistani valitsus tagaks, et haridus on jätkuvalt üks tema peamisi prioriteete, sest see on riigi tuleviku seisukohast määrava tähtsusega;

16.  palub Afganistani presidendil Ashraf Ghanil viia oma ranged õiguste ja vabaduste kaitsega seotud avalikud kohustused kooskõlla õigusaktide kiire ja jõulise rakendamisega nende kaitseks;

17.  palub Afganistani ametivõimudel täita riigi põhiseaduse artikleid 24, 27, 34 ja 37, et kaitsta ajakirjanike õigusi ja turvalisust ning õigust meedia- ja ühinemisvabadusele;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Afganistani presidendile ja valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika