Procedūra : 2017/2932(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0683/2017

Pateikti tekstai :

B8-0683/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0499

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 414kWORD 51k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.306v01-00
 
B8-0683/2017

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP))


Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP))  
B8‑0683/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Afganistane,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2344 (2017) ir į Jungtinių Tautų pagalbos misijos Afganistane (UNAMA) įgaliojimus,

–  atsižvelgdamas į ankstesnius Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimus dėl padėties Afganistane,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario mėn. Europos Sąjungos ir Afganistano pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi, kuris laikinai įsigaliojo 2017 m. gruodžio 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Briuselyje surengtos konferencijos dėl Afganistano išvadą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. JT Vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ar įsitikinimų pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. rugsėjo mėn. JT Konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio mėn. JT ataskaitą dėl elgesio su sulaikytais asmenimis, susijusiais su konfliktais, Afganistane,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. sausio mėn. ratifikuotą Afganistano Islamo Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Pekino veiksmų platformą ir 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine (Kinija) įvykusios Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos „Lygybė, vystymasis ir taika“ rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą naujausią visuotinį periodinį Afganistano vertinimą,

–  atsižvelgdamas į pereinamąjį („Inteqal“) laikotarpį ir pokyčių dešimtmetį (2015–2024 m.),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, bendradarbiaudamos su tarptautiniais partneriais ir Afganistano valdžios institucijomis, remia pastangas sustabdyti smurtą ir ekstremizmą Afganistane ir rėmė šalies atstatymą, vystymąsi ir demokratijos siekius;

B.  kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės tebėra įsipareigojusios vykdyti taikų ir įtraukų politinį procesą Afganistane siekdamos užtikrinti darnų vystymąsi, stabilumą, saugumą ir visų šalies piliečių lygybę, taip pat nagrinėti tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, susijusius su saugumo sektoriaus reforma, spręsti žmogaus teisių problemas ir kovoti su korupcija ir prekyba nelegaliais narkotikais;

C.  kadangi 2017 m. spalio 16 d. Europos Sąjunga susitarė dėl naujos Afganistano strategijos, kurioje nurodytos keturios prioritetinės sritys: taikos, stabilumo ir regioninio saugumo skatinimas; demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių stiprinimas, gero valdymo ir moterų įgalėjimo skatinimas; ekonominės plėtros ir žmogaus socialinės raidos rėmimas; ir su migracija susijusių problemų sprendimas;

D.  kadangi ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystymosi laikinai įsigaliojo 2017 m. gruodžio 1 d.;

E.  kadangi, nepaisant tarptautinių ir Afganistano karinių ir saugumo pajėgų pastangų, smurtas ir ekstremizmas tebėra kasdienio gyvenimo Afganistane aspektas;

F.  kadangi 2016 m. tūkstančiai civilių gyventojų buvo nužudyti arba sužeisti dėl savižudžių išpuolių ir išpuolių naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus arba tariamai prieš sukilėlius vykdomų chaotiškų Vyriausybės pajėgų atakų iš oro ir išpuolių naudojant minosvaidžius;

G.  kadangi nuo 2001 m., kai žlugo Talibano režimas, Afganistane pagerėjo galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti išsilavinimą, taip pat pailgėjo tikėtina gyvenimo trukmė;

H.  kadangi manoma, kad šiuo metu Afganistane didelę grėsmę kelia daugiau kaip 20 sukilėlių grupuočių ir teroristų tinklų, įskaitant Talibaną, „Al-Qaida“, „Da’esh“ ir Haqqani tinklą;

I.  kadangi pirmąjį 2017 m. pusmetį užregistruotas didžiausias Afganistane kovojusių ir žuvusių civilių gyventojų skaičius nuo 2001 m.;

J.  kadangi atrodo, kad pastaraisiais metais Talibanas vis labiau remiamas, o jo nariai, siekdami destabilizuoti taikos ir demokratijos Afganistane kūrimo procesą, surengė nemažai mirtinų išpuolių prieš civilius gyventojus ir strateginius tikslus, ypač pastaraisiais mėnesiais; kadangi Talibano valdoma teritorija ir gyventojų skaičius yra didžiausi nuo tada, kai režimas žlugo, t. y. 2001 m.;

K.  kadangi JT pagalbos misija Afganistane (UNAMA) yra politinė misija, kurią JT Saugumo Taryba Afganistano Vyriausybės prašymu pradėjo vykdyti 2002 m., siekdama padėti Afganistanui ir Afganistano žmonėms klodama šalyje pamatus tvariai taikai ir darniam vystymuisi;

L.  kadangi, siekiant remti Afganistano Vyriausybės pastangas steigti civilinės policijos tarnybą, 2007 m. Afganistane pradėta vykdyti ES policijos misija (EUPOL); kadangi įgaliojimai vykdyti šią misiją baigėsi 2016 m. gruodžio mėn.;

M.  kadangi apskaičiuota, kad yra 1,3 mln. Afganistano viduje perkeltų žmonių; kadangi antrojoje 2016 m. pusėje užfiksuotas didžiausias iš Pakistano grįžtančių Afganistano pabėgėlių skaičius per dešimt metų, t. y. 370 000 (2015 m. pabėgėlių skaičius siekė 55 000);

N.  kadangi dėl politinių nesutarimų sulėtėjo Vyriausybės reformos, įskaitant tokias sritis kaip lyčių lygybė ir moterų teisės, atsakomybė už kankinimus ir žiniasklaidos ir saviraiškos laisvė;

O.  kadangi 2016 m. žurnalistams Afganistane buvo vieni kruviniausių metų, nes tais metais buvo nužudyta 12 žurnalistų, rengusių su vis smurtingesniu karu susijusius pranešimus; kadangi, nors Afganistano Konstitucijos nuostatomis siekiama apsaugoti žurnalistų teises ir darbą, daugelis vietos pareigūnų negali pritarti žiniasklaidos nepriklausomumo principui, o policija ir karinės pajėgos yra susijusios su keletu smurto prieš žurnalistus atvejų;

P.  kadangi pereinamuoju („Inteqal“) laikotarpiu didžiausia atsakomybė užtikrinant saugumą Afganistane iš NATO vadovaujamų Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) buvo perkelta Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms (ANSP), o pereinamasis laikotarpis baigėsi 2014 m. pabaigoje;

1.  pakartoja savo ilgalaikį įsipareigojimą Afganistano žmonėms užbaigti konfliktą ir pašalinti terorizmo ir ekstremizmo grėsmę, siekiant kurti įtraukią, stabilią, demokratišką ir turtingesnę šalį;

2.  tebėra įsipareigojęs remti paties Afganistano vykdomą visuotinį susitaikymo procesą;

3.  palankiai vertina tai, kad priimta nauja ES strategija dėl Afganistano, ir mano, jog joje išdėstytas ilgalaikis valstybių narių įsipareigojimas šalyje skatinti taiką, stabilumą, gerovę ir lygybę;

4.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. gruodžio 1 d. laikinai įsigaliojo Europos Sąjungos ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystymosi, nes tai pirmoji teisiškai privaloma sistema, kuria grindžiami abiejų šalių santykiai; toliau skatina ES valstybes nares skubiai ratifikuoti šį susitarimą, kad jis visiškai įsigaliotų;

5.  išreiškia susirūpinimą dėl atnaujintų ekstremistų grupuočių išpuolių ir su jais susijusių žūčių, pakartoja savo įsipareigojimą siekti, kad būtų dedamos visos tarptautinės pastangos Afganistane panaikinti terorizmą ir ekstremizmą, ir mano, jog tokios pastangos yra labai svarbios siekiant užtikrinti regioninį ir visuotinį saugumą;

6.  primena visoms Afganistano grupuotėms, kad rengiant išpuolius prieš civilius gyventojus, juos žudant ir imant įkaitais labai pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

7.  smerkia išpuolius prieš ligonines ir kitą labai svarbią infrastruktūrą, taip pat mokyklų naudojimą kariniams tikslams, ir primena visoms tarptautinių konvencijų šalims, kad reikia uždrausti tokią veiklą;

8.  palankiai vertina tai, kad JT Saugumo Taryba pratęsė įgaliojimus vykdyti UNAMA, nes tai labai svarbi priemonė siekiant taikos, gerovės ir visų afganų įtraukties;

9.  primygtinai ragina visapusiškai įgyvendinti ES ir Afganistano bendrus tolesnius veiksmus siekiant nagrinėti su migracija susijusius klausimus;

10.  visapusiškai pritaria, kad reikia visiškai įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo ir kitas vidaus priemones, siekiant skatinti lyčių lygybę ir moterų ir mergaičių įgalėjimą Afganistane, taip pat kovoti su smurtu prieš moteris;

11.  primygtinai ragina Afganistano Vyriausybę visiškai įgyvendinti savo nacionalinį planą dėl kankinimo panaikinimo ir smerkia tai, kad visos Afganistano suinteresuotosios šalys kankina sulaikytus asmenis, susijusius su konfliktais, ir netinkamai su jais elgiasi, kaip pranešama;

12.  skatina toliau įgyvendinti Afganistano Vyriausybės reformų programą „Pasitikėjimo savimi didinimas. Įsipareigojimai vykdyti reformas ir atnaujinti partnerystę“, ir siūlo padėti Kabulo valdžios institucijoms įgyvendinti tikslus;

13.  skatina toliau stengtis šalinti pagrindines migracijos iš Afganistano priežastis, pavyzdžiui, smurtą, skurdą, žmogaus teisių pažeidimus, korupciją ir ekonominį ir politinį nestabilumą;

14.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į priverstinę Afganistano piliečių, pabėgusių į kaimynines šalis, repatriaciją ir išreiškia susirūpinimą, kad grįžę į Afganistaną jie galėtų nukentėti nuo besiplečiančių ginkluotų konfliktų ir didelių ekonominių bei socialinių problemų;

15.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares toliau investuoti į Afganistano švietimo sistemą, o Afganistano Vyriausybę – užtikrinti, kad švietimas liktų vienas iš svarbiausių jos prioritetų, nes šis klausimas šalies ateičiai yra labai svarbus;

16.  ragina Afganistano prezidentą M. Ashrafą Ghani savo ryžtingus viešus įsipareigojimus suderinti su teisių ir laisvių apsauga ir greitai ir patikimai įgyvendinti teisės aktus, siekiant apsaugoti teises ir laisves;

17.  ragina Afganistano valdžios institucijas, siekiant apsaugoti žurnalistų teises ir užtikrinti jų saugą, taip pat apsaugoti teisę į žiniasklaidos ir asociacijų laisvę, gerbti šalies Konstitucijos 24, 27, 34 ir 37 straipsnius;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Afganistano Prezidentui ir Vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika