Návrh uznesenia - B8-0683/2017Návrh uznesenia
B8-0683/2017

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Afganistane

11.12.2017 - (2017/2932(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0678/2017

Postup : 2017/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0683/2017
Predkladané texty :
B8-0683/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0683/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Afganistane

(2017/2932(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Afganistane,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 o stratégii EÚ pre Afganistan,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2344 (2017) a mandát misie OSN na pomoc Afganistanu (UNAMA),

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Afganistane,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganistanom, ktorá bola podpísaná vo februári 2017 a ktorá predbežne nadobudla platnosť 1. decembra 2017,

–  so zreteľom na výsledok bruselskej konferencie o Afganistane z 5. októbra 2016,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení z 18. septembra 1997,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na správu OSN o zaobchádzaní s osobami uväznenými v súvislosti s konfliktmi v Afganistane z apríla 2017,

–  so zreteľom na Ústavu Afganskej islamskej republiky ratifikovanú v januári 2004,

–  so zreteľom na Pekinskú akčnú platformu a na výsledok 4. svetovej konferencie OSN o ženách: Opatrenia na podporu rovnosti, rozvoja a mieru, ktorá sa v septembri 1995 konala v Pekingu (Čína),

–  so zreteľom na ostatné všeobecné pravidelné preskúmanie týkajúce sa Afganistanu pred Radou OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na proces transformácie (Inteqal) a desaťročie transformácie (2015 – 2024),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a jej členské štáty v spolupráci s medzinárodnými partnermi a afganskými orgánmi podporujú úsilie zamerané na ukončenie násilia a extrémizmu v Afganistane a podporujú obnovu, rozvoj a demokratické ambície tejto krajiny;

B.  keďže Európska únia a jej členské štáty naďalej usilujú o pokojný, inkluzívny politický proces v Afganistane s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, stabilitu, bezpečnosť a rovnosť pre všetkých jeho občanov, ako aj o riešenie otázok akými sú napríklad reforma bezpečnostného sektora, riešenie problémov v oblasti ľudských práv a boja proti korupcii a obchodu s nezákonnými narkotikami;

C.  keďže 16. októbra 2017 sa Európska únia dohodla na novej stratégii pre Afganistan v štyroch prioritných oblastiach – podpora mieru, stability a bezpečnosti v tomto regióne; posilňovanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv a podpora dobrej správy vecí verejných a zlepšenia postavenia žien; podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja; a riešenie výziev súvisiacich s migráciou;

D.  keďže Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganistanom predbežne nadobudla platnosť 1. decembra 2017;

E.  keďže napriek úsiliu medzinárodných a afganských vojenských a bezpečnostných síl ostávajú násilie a extrémizmus súčasťou každodenného života v Afganistane;

F.  keďže v roku 2016 boli tisícky civilných občanov zabité alebo zranené v dôsledku samovražedných útokov s improvizovanými výbušnými zariadeniami alebo plošných leteckých a mínometných útokov zo strany vládnych síl zacielených údajne na povstalcov;

G.  keďže odkedy bol Taliban nútený vzdať sa moci v roku 2001, v Afganistane nastalo zlepšenie v prístupe k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu a stredná dĺžka života sa zvýšila;

H.  keďže až 20 povstaleckých skupín a teroristických sietí vrátane Talibanu, al-Káidy, ISIL/Dá’išu a siete Haqqani je v súčasnosti vnímaných ako vážna hrozba v Afganistane;

I.  keďže počet úmrtí civilného obyvateľstva v dôsledku bojov v Afganistane dosiahol od roku 2001 rekordnú výšku v prvom polroku 2017;

J.  keďže sa zdá, že Taliban má v ostatných rokoch čoraz väčšiu podporu, a najmä v ostatných mesiacoch vykonal rad smrteľných útokov na civilné obyvateľstvo a strategické ciele s cieľom destabilizovať proces budovania mieru a demokracie v Afganistane; keďže Taliban ovláda viac územia a obyvateľstva než kedykoľvek od svojej porážky v roku 2001;

K.  keďže pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) je politickou misiou, ktorú na žiadosť afganskej vlády a afganského ľudu o pomoc pri budovaní základov udržateľného mieru a rozvoja v krajine zriadila Bezpečnostná rada OSN v roku 2002;

L.  keďže policajná misia EÚ (EUPOL) v Afganistane bola zriadená v roku 2007 s cieľom pomôcť afganskej vláde pri budovaní civilnej policajnej služby; keďže mandát tejto misie sa skončil v decembri 2016;

M.  keďže podľa odhadov je v Afganistane 1,3 milióna ľudí vnútorne vysídlených; keďže za ostatných 10 rokov bol zaznamenaný najvyšší počet afganských utečencov vracajúcich sa z Pakistanu v druhej polovici roku 2016, pričom ich počet sa zvýšil na 370 000 oproti 55 000 v roku 2015;

N.  keďže politickou rivalitou sa spomalilo tempo reforiem verejnej správy, a to aj v oblastiach, ako sú rodová rovnosť a práva žien, zodpovednosť za mučenie a sloboda médií a prejavu;

O.  keďže rok 2016 bol jedným z najničivejších rokov pre novinárov v Afganistane, pričom 12 z nich zahynulo počas reportáží o čoraz násilnejšej vojne; keďže napriek ustanoveniam afganskej ústavy na ochranu práv a práce novinárov mnohí miestni predstavitelia nie sú schopní akceptovať zásadu nezávislosti médií a policajné a vojenské zložky boli zapojené do niekoľkých prípadov násilia voči novinárom;

P.  keďže procesom transformácie (Inteqal) sa hlavná zodpovednosť za bezpečnosť v Afganistane preniesla z medzinárodných bezpečnostných pomocných síl (ISAF) na afganské národné bezpečnostné sily (ANSF) a tento proces bol ukončený koncom roka 2014;

1.  pripomína svoj dlhodobý záväzok voči ľudu Afganistanu skoncovať s konfliktom a s hrozbou terorizmu a extrémizmu v záujme vybudovania inkluzívnej, stabilnej, demokratickej a úspešnejšej krajiny;

2.  je naďalej odhodlaný podporovať inkluzívny proces zmierenia pod kontrolou a vedením Afgancov;

3.  víta prijatie novej stratégie EÚ pre Afganistan a je presvedčený, že stratégia obsahuje dlhodobý záväzok členských štátov presadzovať mier, stabilitu, prosperitu a rovnosť v krajine;

4.  víta predbežné nadobudnutie platnosti dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganistanom 1. decembra 2017, čo je prvý právne záväzný rámec vzťahov medzi obidvoma stranami; ďalej vyzýva na urýchlenú ratifikáciu dohody zo strany členských štátov EÚ, aby mohla nadobudnúť platnosť v plnom rozsahu;

5.  vyjadruje znepokojenie nad obnovenou sériou útokov zo strany extrémistických skupín a následnou stratou na životoch, obnovuje svoje odhodlanie vyvinúť všetko medzinárodné úsilie na odstránenie terorizmu a extrémizmu v Afganistane a domnieva sa, že takéto snahy sú pre regionálnu aj globálnu bezpečnosť životne dôležité;

6.  pripomína všetkým zúčastneným v Afganistane, že používanie civilného obyvateľstva ako terča a jeho vraždenie, ako aj branie civilných rukojemníkov sú závažným porušovaním medzinárodného humanitárneho práva;

7.  odsudzuje útoky na nemocnice a inú životne dôležitú infraštruktúru a využívanie škôl na vojenské účely a pripomína všetkým stranám, že medzinárodné dohovory takéto činnosti zakazujú;

8.  víta obnovenie mandátu misie UNAMA zo strany Bezpečnostnej rady OSN ako základného nástroja pre mier, prosperitu a inkluzívnosť v prospech všetkých Afgancov;

9.  dôrazne podporuje vykonávanie odporúčaní dokumentu Spoločné napredovanie EÚ a Afganistanu v plnom rozsahu, s cieľom riešiť otázky súvisiace s migráciou;

10.  plne podporuje vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti v plnom rozsahu, ako aj ďalších vnútroštátnych opatrení na podporu rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat v Afganistane, s cieľom bojovať proti násiliu páchanému na ženách;

11.  naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby v plnom rozsahu uplatňovala svoj národný plán o odstránení mučenia, a vyjadruje poľutovanie nad údajným mučením uväznených v dôsledku konfliktu a zlým zaobchádzaním s nimi zo strany všetkých zúčastnených v Afganistane;

12.  vyzýva na pokračovanie vo vykonávaní programu reforiem afganskej vlády – Na ceste k sebestačnosti: záväzky v oblasti reforiem a obnoveného partnerstva – a ponúka svoju podporu orgánom v Kábule pri dosahovaní jeho cieľov;

13.  podporuje pretrvávajúce úsilie o riešenie základných príčin migrácie z Afganistanu ako sú násilie, chudoba, porušovanie ľudských práv, korupcia a hospodárska a politická nestabilita;

14.  so znepokojením konštatuje nútenú repatriáciu afganských štátnych príslušníkov, ktorí utiekli do susedných krajín, a vyjadruje obavy, že by pri návrate mohli byť ohrození šíriacim sa ozbrojeným konfliktom a náročnou hospodárskou a sociálnou situáciou;

15.  vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby naďalej investovali do vzdelávacieho systému Afganistanu, a afganskú vládu, aby zabezpečila, že vzdelávanie ostane jednou z jej hlavných priorít ako otázka zásadného významu pre budúcnosť krajiny;

16.  vyzýva afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, aby zosúladil svoje zverejnené pevné odhodlanie ochraňovať práva a slobody a zároveň urýchlene a dôkladné vykonávať právne predpisy na ich ochranu;

17.  vyzýva afganské orgány, aby dodržiavali články 24, 27, 34 a 37 štátnej ústavy s cieľom chrániť práva a bezpečnosť novinárov a právo na slobodu médií a združovania;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, ako aj prezidentovi a vláde Afganistanu.