Návrh usnesení - B8-0684/2017Návrh usnesení
B8-0684/2017

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Afghánistánu

  11.12.2017 - (2017/2932(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0678/2017

  Postup : 2017/2932(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0684/2017
  Předložené texty :
  B8-0684/2017
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0684/2017

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Afghánistánu

  (2017/2932(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Afghánistánu,

  –  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. října 2017 o strategii EU pro Afghánistán,

  –  s ohledem na společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. července 2017 nazvané „prvky strategie EU v Afghánistánu“ (JOIN(2017)0031),

  –  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 15. září 2017 o situaci v Afghánistánu a jejích dopadech na mezinárodní mír a bezpečnost,

  –  s ohledem na dohodu mezi EU a Afghánistánem o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, která byla podepsána v únoru 2017 a prozatímně vstoupila v platnost v prosinci 2017,

  –  s ohledem na bruselskou konferenci ze dne 5. října 2016, kterou společně pořádaly Afghánistán a EU,

  –  s ohledem na orientační víceletý program EU pro Afghánistán na období let 2014–2020,

  –  s ohledem na Afghánský národní mírový a rozvojový rámec,

  –  s ohledem na Společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace, který byl podepsán v říjnu 2016,

  –  s ohledem na zprávu z cesty zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva vnitřně vysídlených osob do Afghánistánu ze dne 12. dubna 2017,

  –  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2344 (2017) o Afghánistánu ze dne 17. března 2017,

  –  s ohledem na zprávu podpůrné mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) z dubna 2017 nazvanou „Boj Afghánistánu proti korupci: druhé bojiště“,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Afghánistán čelí hluboce zakořeněnému politickému, hospodářskému a sociálnímu rozvratu; vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v zemi je mimořádně proměnlivá; vzhledem k tomu, že střední délka života je i nadále nízká a dětská úmrtnost zůstává vysoká; vzhledem k tomu, že chronická podvýživa, nedostatečná hygiena a infekční choroby jsou i nadále široce rozšířené;

  B.  vzhledem k tomu, že Tálibán i nadále ovládá rozsáhlé oblasti Afghánistánu a posiluje svou kontrolu nad některými částmi země;

  C.  vzhledem k tomu, že kromě Tálibánu zemi i nadále destabilizují další teroristické skupiny, včetně al-Káidy a Dá´iše; vzhledem k tomu, že v posledních letech roste počet civilních obětí; vzhledem k tomu, že při teroristickém útoku v Kábulu, k němuž došlo 31. května 2017, zahynulo 150 osob a více než 300 dalších bylo zraněno;

  D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je odhodlána pomoci Afghánistánu při zavádění trvalého míru a bezpečnostní demokratické konsolidace, hospodářského a sociálního rozvoje a rovnosti;

  E.  vzhledem k tomu, že dne 24. července 2017 Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zveřejnily společné sdělení o strategii EU v Afghánistánu, která je založena na podpoře míru, stability a regionální bezpečnosti, posilování demokracie, právním státu, lidských právech, řádné správě věcí veřejných a emancipaci žen, na podpoře hospodářského a lidského rozvoje a na řešení problémů spojených s migrací;

  F.  vzhledem k tomu, že EU je největším partnerem Afghánistánu, pokud se jedná o rozvojovou spolupráci; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy přinesly 5 miliard EUR z celkové částky 13,6 miliard EUR přislíbené Afghánistánu na období let 2016–2020 na bruselské konferenci o Afghánistánu, která se konala v říjnu 2016; vzhledem k tomu, že v roce 2016 poskytla EU Afghánistánu humanitární pomoc ve výši 32 milionů EUR;

  G.  vzhledem k tomu, že v únoru 2017 byla podepsána dohoda mezi EU a Afghánistánem o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, která zavedla právní rámec upravující pomoc EU určenou na afghánský program reforem v rámci „desetiletí transformace“ (2015–2024);

  H.  vzhledem k tomu, že střední délka života a životní standard zůstávají i nadále na nízké úrovni, značně se však zlepšily v průběhu minulých 15 let; vzhledem k tomu, že přístup k primární zdravotní péči a ke vzdělávání se výrazně zlepšil;

  I.  vzhledem k tomu, že navzdory rostoucímu životnímu standardu v posledních letech představují politická nestabilita a patová situace s ohledem na vládu národní jednoty překážku dalšímu zlepšování situace v tomto zranitelném státu; vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti v Afghánistánu činí 39 % a že více než 39 % jeho obyvatelstva žije v chudobě; vzhledem k tomu, že závislost na pomoci se výrazně nesnížila;

  J.  vzhledem k tomu, že žen čelí i nadále mnoha překážkám, které jim brání v plnohodnotné a bezpečné účasti na veřejném životě; vzhledem k tomu, že Afghánistán bývá v posouzeních přístupu dívek ke vzdělávání řazen na velmi nízkých příčkách;

  K.  vzhledem k tomu, že rozšířená korupce představuje významnou překážku bránící posilování právního státu, řádné správy věcí veřejných a udržitelného rozvoje;

  L.  vzhledem k tomu, že Podpůrná mise OSN v Afghánistánu (UNAMA), která byla zřízení v roce 2002, podporuje afghánskou vládu v jejím úsilí o dosažení míru, ochrany lidských práv a řádné správy věcí veřejných; vzhledem k tomu, že její mandát každoročně prodlužuje Rada bezpečnosti OSN a že naposledy byl jednomyslně prodloužen do roku 2018;

  M.  vzhledem k tomu, že produkce máku určeného k výrobě nezákonných narkotik v posledních letech značně vzrostla; vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s drogami je pro Tálibán klíčovým zdrojem příjmů; vzhledem k tomu, že opium pocházející z Afghánistánu je hlavní surovinou pro výrobu heroinu, který se dostává do EU;

  N.  vzhledem k tomu, že se odhaduje, že v Afghánistánu bylo vnitřně vysídleno 1,3 milionu osob; vzhledem k tomu, že Afghánistán čelí problému bezprecedentního počtu osob, které se legálně i nelegálně vracejí z Pákistánu a dalších sousedních zemí; vzhledem k tomu, že lidskoprávní a humanitární organizace upozornily na kampaň masového nucení k návratu z Pákistánu;

  O.  vzhledem k tomu, že afghánské národní obranné a bezpečnostní síly (ANDSF) v roce 2014 převzaly primární odpovědnost za bezpečnost;

  P.  vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2016 skončil mandát policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL) a tato mise postupně předala své aktivity místním a mezinárodním partnerům;

  Q.  vzhledem k tomu, že Afghánistán má zřejmě rozsáhlé avšak nedostatečně využívané zásoby nerostných surovin a zdrojů; vzhledem k tomu, že nezákonná těžba vede všude na světě ke konfliktům a k porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že Tálibán využívá těžbu nerostných surovin jakožto zdroj finančních prostředků;

  1.  vítá skutečnost, že společné sdělení o strategii EU v Afghánistánu komplexně posiluje sdílené cíle, jimiž je dosažení míru, stability, bezpečnosti a udržitelného rozvoje v Afghánistánu; vítá politický závazek EU a afghánské vlády, že budou i nadále usilovat o pokrok v těchto oblastech;

  2.  zdůrazňuje, že tohoto pokroku musí být dosaženo prostřednictvím politického procesu, který povedou sami Afghánci a v němž se angažují, a to za politické, finanční a technické podpory od Evropské unie a dalších mezinárodních, multilaterálních a regionálních partnerů;

  3.  s politováním konstatuje zhoršující se bezpečnostní situaci, která umožňuje zločineckým skupinám unášet jak afghánské státní příslušníky, tak i občany jiných zemí, včetně humanitárních pracovníků a pracovníkům vyslaných v rámci pomoci, a která způsobuje probíhající násilí a vraždy; vyjadřuje hluboké znepokojení nad vysokým počtem teroristických útoků a civilních obětí; rovněž vyjadřuje znepokojení nad rostoucí kontrolou afghánského území ze strany Tálibánu;

  4.  odsuzuje obzvláště útoky na nemocnice a zdravotní kliniky, školy a humanitární operace; připomíná, že se toto jednání představuje závažné porušování mezinárodního humanitárního práva;

  5.  uznává úsilí, jež vyvíjejí složky ANDSF, ale současně upozorňuje na jejich omezenou schopnost komplexním způsobem zajištovat bezpečnost v Afghánistánu; vyzývá EU a mezinárodní aktéry, aby i nadále poskytovali technickou podporu a výcvik s cílem napomáhat zlepšování bezpečnostní situace;

  6.  vítá zaměření na emancipaci žen a na systematické zohledňování hlediska rovnosti pohlaví v rámci podpory EU určené Afghánistánu, a zejména pak skutečnost, že 53 % programů EU si rovnost žen a mužů klade za jeden z důležitých cílů; naléhavě vybízí Komisi a ESVČ, aby i nadále upřednostňovaly ochranu a emancipaci žen v rámci zapojení EU v Afghánistánu;

  7.  připomíná, že produkce a nezákonný obchod s opiem v Afghánistánu mají zničující důsledky na místní obyvatelstvo a na celkovou bezpečnost země; zdůrazňuje tudíž, nakolik je důležité zastavit produkci a volný pohyb opia s cílem vyřešit problém nelegálního obchodu s drogami a financování terorismu; naléhavě vybízí EU, aby spolupracovala s regionálními partnery s cílem podpořit provádění afghánské národní strategie pro boj proti drogám; vítá podporu, již EU poskytuje regionálnímu programu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) zaměřenému na boj proti omamným látkám;

  8.  zdůrazňuje, že je třeba, aby afghánská vláda a mezinárodní partneři vyvíjeli setrvalé úsilí s cílem podporovat tvorbu pracovních míst a zavádění podmínek umožňujících stabilní a udržitelné investování, které omezí nezaměstnanost, obzvláště pak nezaměstnanost mladých lidí, což je jeden ze způsobů, jak předcházet radikalizaci; vítá přistoupení Afghánistánu k WTO;

  9.  odsuzuje pokračující toky zbraní, včetně ručních palných a lehkých zbraní, a improvizovaných výbušných zařízení (IED) do Afghánistánu, a to zejména teroristickým organizacím; vyzývá k posílení spolupráce v Afghánistánu a v celém regionu s cílem bojovat proti nezákonnému obchodu se zbraněmi;

  10.  bere na vědomí závěry neformální dohody o zpětném přebírání osob v rámci „společného dalšího postupu EU a Afghánistánu“; s politováním konstatuje nedostatečný parlamentní dohled a demokratickou kontrolu při uzavírání této dohody; hluboce lituje vzrůstající míru, v níž se afghánští uprchlíci vracejí z Evropy zpět do Afghánistánu vzhledem k tomu, že Afghánistán není bezpečnou zemí ani pro své obyvatele, a ještě méně pak pro uprchlíky a navrátilce; zdůrazňuje, že riziko, že bude určitá osoba deportována do Afghánistánu, ji vystavuje vážnému riziku, především pokud jde o osoby bez sítě tvořené rodinou či přáteli v Afghánistánu, které mají jen malou šanci, že v zemi přežijí; zdůrazňuje, že nestabilní bezpečnostní situace v Afghánistánu, kterou setrvale způsobuje Tálibán a další teroristické skupiny, může vést k tomu, že budou uprchlíci uvězněni v začarovaném kruhu vysídlování a zpětného přebírání; zdůrazňuje, že na pomoc poskytovanou Afghánistánu v rámci rozvojové spolupráce EU není vhodné nahlížet prizmatem migrace; připomíná, že rozvojová pomoc nesmí být podmiňována spoluprací při řízení migrace, ale musí se zaměřovat na oblasti, v nichž panuje největší potřeba, a na zajišťování toho, aby byla dodržována lidská práva a základní svobody uprchlíků;

  11.  je hluboce znepokojen skutečností, že vysoký počet vnitřně vysídlených osob v Afghánistánu může potenciálně způsobit vážnou humanitární krizi; vyzývá EU, aby i nadále poskytovala komplexní humanitární podporu a rozvojovou pomoc směřující k podpoře budování infrastruktury; vyzývá afghánskou vládu, aby upřednostňovala ochranu zpětné začleňování vnitřně vysídlených osob uprchlíků vracejících se do Afghánistánu;

  12.  s politováním bere na vědomí hromadné nucené navracení afghánských uprchlíků z Pákistánu; vyjadřuje zděšení nad počtem nezletilých osob bez doprovodu, které jsou vnitřně vysídleny v Afghánistánu nebo se do země vracejí; naléhavě vybízí EU a mezinárodní partnery, aby úzce spolupracovali s organizacemi, jako je UNICEF, a s afghánskou vládou ve věci ochrany dětí v Afghánistánu a podél migračních cest;

  13.  vyzývá k dalšímu úsilí při boji proti korupci v Afghánistánu, bez nějž budou snahy zaměřené na udržitelný rozvoj inkluzivní společnosti zmařeny; vítá skutečnost, že bylo v Afghánistánu v červnu 2016 zřízeno justičního středisko proti korupci; vybízí afghánskou vládu, aby prostřednictvím posilování standardů transparentnosti ve veřejném sektoru i nadále bojovala proti rozšířeným skrytým osobním zájmům;

  14.  vítá členství Afghánistánu v iniciativě v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu; naléhavě vybízí afghánskou vládu, aby zvýšila transparentnost těžebního sektoru a zavedla přísné požadavky na poskytování příslušných povolení a na monitorování s cílem zajistit udržitelnost těžebního průmyslu, který bude přínosem pro místní obyvatelstvo a nebude napomáhat financování terorismu;

  15.  vítá skutečnost, že po několika odkladech byly volby v Afghánistánu naplánovány na rok 2018; vyzývá afghánskou vládu, aby zajistila transparentní a inkluzivní volební proces, obzvláště tím, že vybídne Evropskou unii, aby se voleb zúčastnila jakožto pozorovatel prostřednictvím vyslání volební pozorovatelské mise;

  16.  zdůrazňuje, že je třeba posílit podporu poskytovanou organizacím občanské společnosti v Afghánistánu s cílem zajistit jejich plně zapojení do demokratické konsolidace a do posilování státních institucí; zdůrazňuje, že není možné dosáhnout trvalého míru a inkluzivní společnosti, aniž by se na tomto procesu podílela silná a nezávislá občanská společnost;

  17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Afghánistánu.