Procedūra : 2017/2932(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0684/2017

Pateikti tekstai :

B8-0684/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0499

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 416kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Afganistane (2017/2932(RSP))  
B8‑0684/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 24 d. bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Afganistano elementai“ (COM(2017) 0031),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 15 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl padėties Afganistane ir jos reikšmės tarptautinei taikai ir saugumui,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario mėn. pasirašytą ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi, kuris laikinai įsigaliojo 2017 m. gruodžio mėn.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Afganistano ir ES surengtą Briuselio konferenciją,

–  atsižvelgdamas į ES daugiametę orientacinę 2014–2020 m. programą dėl Afganistano,

–  atsižvelgdamas į Afganistano nacionalinę taikos ir vystymosi programą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio mėn. pasirašytą Afganistano ir ES susitarimą dėl bendrų tolesnių veiksmų migracijos klausimais,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo pranešimą apie šalių viduje perkeltų asmenų žmogaus teises, parengtą vykdant misiją Afganistane 2017 m. balandžio 12 d.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 17 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Afganistano Nr. 2344 (2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio mėn. Jungtinių Tautų pagalbos misijos Afganistane (UNAMA) ataskaitą „Afganistano kova su korupcija. Kitas mūšio laukas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Afganistanas kenčia nuo didelių politinių, ekonominių ir socialinių neramumų; kadangi saugumo padėtis šalyje yra labai nepastovi; kadangi tikėtinos gyvenimo trukmės rodikliai išlieka žemi, o kūdikių mirtingumas – didelis; kadangi išlieka nuolatinė netinkama mityba, prastos sanitarinės sąlygos ir plinta infekcinės ligos;

B.  kadangi Talibanas ir toliau valdo dideles Afganistano teritorijas ir vis labiau įsitvirtina tam tikrose šalies srityse;

C.  kadangi, be Talibano, kitos teroristinės grupuotės, įskaitant grupuotes „al-Qaeda“ ir „Daesh“, toliau destabilizuoja padėtį šalyje; kadangi civilių gyventojų mirties atvejų skaičius pastaraisiais metais padidėjo; kadangi per teroristų išpuolį Kabule 2017 m. gegužės 31 d. žuvo 150 ir sužeista daugiau kaip 300 asmenų;

D.  kadangi Europos Sąjunga yra įsipareigojusi padėti Afganistanui sukurti ilgalaikę taiką ir saugumą, įtvirtinti demokratiją, ekonominę ir socialinę plėtrą bei lygybę;

E.  kadangi 2017 m. liepos 24 d. Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė bendrą komunikatą dėl ES strategijos dėl Afganistano, kuri grindžiama taikos, stabilumo ir regioninio saugumo skatinimo, demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių, gero valdymo ir moterų įgalėjimo stiprinimo, ekonominės plėtros ir žmogaus socialinės raidos rėmimo bei su migracija susijusių problemų sprendimo tikslais;

F.  kadangi ES yra didžiausia Afganistano vystomojo bendradarbiavimo partnerė; kadangi 2016 m. spalio mėn. vykusioje Briuselio konferencijoje ES ir jos valstybės narės įsipareigojo skirti 5 mlrd. EUR iš bendros 13,6 mlrd. EUR, numatytų skirti Afganistanui 2016–2020 m. laikotarpiu, sumos; kadangi 2016 m. ES suteikė 32 mln. EUR humanitarinę pagalbą Afganistanui;

G.  kadangi 2017 m. vasario mėn. buvo pasirašytas ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas, kuriuo nustatomas ES paramos Afganistano reformos programai „2015–2024 m. transformavimo dešimtmetis“ teisinis pagrindas;

H.  kadangi tikėtina gyvenimo trukmė išlieka trumpa, o gyvenimo lygis – žemas, tačiau per pastaruosius 15 metų šie rodikliai žymiai pagerėjo; kadangi gerokai padidėjo galimybės naudotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti išsilavinimą;

I.  kadangi, nepaisant pastaraisiais metais pagerėjusio gyvenimo lygio, nacionalinės vienybės vyriausybės politinis nestabilumas ir stabdoma pažanga trukdo siekti tolesnės pažangos pažeidžiamoje valstybėje; kadangi nedarbas Afganistane sudaro 39 proc. ir daugiau nei 39 proc. gyventojų gyvena skurde; kadangi priklausomybė nuo paramos sumažėjo nežymiai;

J.  kadangi moterims ir toliau kyla daugybė kliūčių, norint visapusiškai ir saugiai dalyvauti visuomeniniame gyvenime; kadangi Afganistane mergaitės turi labai mažai galimybių gauti išsilavinimą;

K.  kadangi plataus masto korupcija yra didelė kliūtis stiprinti teisinę valstybę, gerą valdymą ir darnų vystymąsi;

L.  kadangi Jungtinių Tautų pagalbos misija Afganistane (UNAMA), kuri buvo įkurta 2002 m., remia Afganistano vyriausybę jai siekiant taikos, žmogaus teisių apsaugos ir gero valdymo; kadangi jos įgaliojimus kasmet atnaujina JT Saugumo Taryba, ir neseniai jie buvo vienbalsiai pratęsti 2018 -iesiems metams;

M.  kadangi pastaraisiais metais smarkiai išaugo aguonų, skirtų nelegaliems narkotikams, auginimas; kadangi neteisėta prekyba narkotikais yra pagrindinis Talibano pajamų šaltinis; kadangi opiumas, išaugintas Afganistane, yra pagrindinis į ES patenkančio heroino šaltinis;

N.  kadangi Afganistano viduje perkelta apie 1,3 mln. žmonių; kadangi į Afganistaną iš Pakistano ir kitų kaimyninių šalių grąžinama kaip niekad daug asmenų – tiek turinčių dokumentus, tiek jų neturinčių; kadangi žmogaus teisės ir humanitarinės organizacijos atkreipė dėmesį į masinę priverstinę grąžinimo iš Pakistano kampaniją;

O.  kadangi Afganistano nacionalinės gynybos ir saugumo pajėgos (ANDSF) 2014 m. prisiėmė pagrindinę atsakomybę už saugumą;

P.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos policijos misija Afganistane (EUPOL) baigė savo įgaliojimus ir perdavė veiklą vietos ir tarptautiniams partneriams;

Q.  kadangi manoma, jog Afganistane yra didelių, bet nepakankamai išvystytų mineralinių išteklių ir šaltinių; kadangi neteisėta kasyba sukelia konfliktus ir žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje; kadangi Talibanas naudoja mineralų gavybą kaip finansavimo šaltinį;

1.  teigiamai vertina tai, kad bendras komunikatas dėl ES strategijos dėl Afganistano visapusiškai stiprina bendrus taikos, stabilumo, saugumo ir darnaus vystymosi Afganistane tikslus; teigiamai vertina ES ir Afganistano vyriausybės politinį įsipareigojimą toliau siekti pažangos šiose srityse;

2.  pabrėžia, kad pažangos turi būti siekiama per Afganistano vadovaujamą ir Afganistano valdomą politinį procesą, ES ir kitiems tarptautiniams, daugiašaliams ir regioniniams partneriams teikiant politinę, finansinę ir techninę pagalbą;

3.  apgailestauja dėl blogėjančios saugumo padėties, kurioje nusikalstamos grupės grobia tiek Afganistano, tiek užsienio piliečius, įskaitant humanitarinius ir pagalbą teikiančius darbuotojus, o tai lemia nuolatinį smurtą ir žudymus; reiškia rimtą susirūpinimą dėl didelio teroristinių išpuolių ir civilių aukų skaičiaus; be to, reiškia susirūpinimą dėl to, kad Talibanas vis labiau kontroliuoja Afganistano teritoriją;

4.  ypač smerkia išpuolius ligoninėse ir sveikatos klinikose, mokyklose ir vykdant humanitarines operacijas; primena, kad tai yra rimtas tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas;

5.  pripažįsta ANDSF pastangas, tačiau atkreipia dėmesį į jų ribotus gebėjimus užtikrinti visapusišką saugumą Afganistane; ragina ES ir tarptautinius veikėjus toliau teikti techninę pagalbą ir mokymus, padedant pagerinti saugumo padėtį;

6.  teigiamai vertina tai, kad daugiau dėmesio skiriama moterų įgalėjimui ir lyčių aspekto integravimui į ES paramos teikimo Afganistanui procesą, visų pirma tai, kad 53 proc. ES programų lyčių lygybė yra svarbus tikslas; primygtinai ragina Komisiją ir EIVT toliau teikti pirmenybę moterų apsaugai ir įgalėjimui ES bendradarbiaujant su Afganistanu;

7.  primena, kad opijaus gamyba ir prekyba juo Afganistane turi pražūtingų padarinių vietos gyventojams ir bendram šalies saugumui; todėl pabrėžia, kad svarbu sustabdyti opiumo gamybą ir srautą siekiant kovoti su prekyba narkotikais ir terorizmo finansavimu; primygtinai ragina ES bendradarbiauti su regioniniais partneriais, kad būtų remiamas Afganistano nacionalinės narkotikų kontrolės strategijos įgyvendinimas; teigiamai vertina ES teikiamą paramą regioninei JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) kovos su narkotikais programai;

8.  pabrėžia, kad Afganistano vyriausybė ir tarptautiniai partneriai turi nuolat stengtis remti darbo vietų kūrimą ir stabilias bei tvarias investicijas, kad būtų galima įveikti nedarbą, taip pat visų pirma remti jaunimo užimtumą, kaip būdą užkirsti kelią radikalėjimui; teigiamai vertina Afganistano įstojimą į PPO;

9.  smerkia nuolatinį ginklų, įskaitant šaulių ir lengvuosius ginklus bei savadarbius sprogstamuosius užtaisus, srautą į Afganistaną ir ypač jų perdavimą teroristinėms organizacijoms; ragina didinti bendradarbiavimą Afganistane ir regione siekiant kovoti su neteisėta prekyba ginklais;

10.  atkreipia dėmesį į sudarytą Afganistano ir ES susitarimą dėl bendrų tolesnių veiksmų readmisijos klausimais; apgailestauja, kad šio susitarimo sudarymui trūksta parlamentinės priežiūros ir demokratinės kontrolės; labai apgailestauja dėl didėjančio Afganistano pabėgėlių grįžimo iš Europos, atsižvelgiant į tai, kad Afganistanas nėra saugi šalis jos gyventojams ir yra dar nesaugesnė pabėgėliams ir grįžtantiems asmenims; pabrėžia, kad išsiuntimai į Afganistaną kelia rimtą pavojų grįžtantiems asmenims, visų pirma vienišiems asmenims, neturintiems šeimos ar draugų Afganistane, taigi ir daug galimybių išgyventi; pabrėžia, kad Talibano ir kitų teroristinių grupuočių įtvirtinta nestabili saugumo padėtis Afganistane gali sukurti užburtą ratą pabėgėlių perkėlimo ir readmisijos srityje; primygtinai reikalauja, kad ES vystomasis bendradarbiavimas su Afganistanu nebūtų vertinamas migracijos požiūriu; primena, kad parama vystymuisi neturėtų priklausyti nuo bendradarbiavimo migracijos valdymo srityje, o dėmesys turėtų būti sutelktas į tai, kur yra didžiausias poreikis, ir į pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms pabėgėlių laisvėms užtikrinimą;

11.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad didelis Afganistano viduje perkeltų asmenų skaičius gali sukelti rimtą humanitarinę krizę; ragina ES toliau teikti visapusišką humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi infrastruktūros rėmimo srityje; ragina Afganistano vyriausybę teikti pirmenybę šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių, grįžtančių į Afganistaną, apsaugai ir reintegracijai;

12.  apgailestauja dėl pranešimų apie masinį priverstinį Afganistano pabėgėlių grąžinimą iš Pakistano; reiškia didelį susirūpinimą dėl nelydimų nepilnamečių, perkeltų Afganistane ir grįžtančių į šalį, skaičiaus; primygtinai ragina ES ir tarptautinius partnerius glaudžiai bendradarbiauti su tokiomis organizacijomis kaip UNICEF ir Afganistano vyriausybė dėl vaikų Afganistane ir vaikų, patekusių į migracijos kelią, apsaugos;

13.  ragina imtis tolesnių kovos su korupcija Afganistane veiksmų, be kurių bus stabdomos pastangos, kuriomis siekiama darnaus vystymosi įtraukiai visuomenei; teigiamai vertina tai, kad 2016 m. birželio mėn. Afganistane buvo įsteigtas Kovos su korupcija justicijos centras; ragina Afganistano vyriausybę toliau kovoti su paplitusiais šališkais interesais, taikant griežtesnius skaidrumo standartus viešajame sektoriuje;

14.  teigiamai vertina Afganistano dalyvavimą Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvoje; primygtinai ragina Afganistano vyriausybę didinti skaidrumą kasybos sektoriuje ir nustatyti griežtus reikalavimus licencijoms ir stebėsenai, siekiant užtikrinti tvarią kasybos pramonę, kuri būtų naudinga vietos gyventojams ir neprisidėtų prie teroristų finansavimo;

15.  teigiamai vertina tai, kad 2018 m. Afganistane planuojama surengti rinkimus, keletą kartų juos atidėjus; ragina Afganistano vyriausybę užtikrinti skaidrų ir įtraukų rinkimų procesą, visų pirma kviesdamas Europos Sąjungą dalyvauti kaip stebėtoją vykdant rinkimų stebėjimo misiją;

16.  pabrėžia, kad būtina stiprinti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms Afganistane, siekiant užtikrinti visapusišką jų dalyvavimą demokratijos įtvirtinimo ir valstybės institucijų stiprinimo procesuose; pabrėžia, kad negalima užtikrinti ilgalaikės taikos ir įtraukios visuomenės be visapusiško stiprios ir nepriklausomos pilietinės visuomenės dalyvavimo;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Afganistano vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika