Procedūra : 2017/2932(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0684/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0684/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0499

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 482kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Afganistānā (2017/2932(RSP))  
B8-0684

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Afganistānu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 16. oktobra secinājumus par ES stratēģiju attiecībā uz Afganistānu,

–  ņemot vērā 2017. gada 24. jūlija kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Elementi ES stratēģijai attiecībā uz Afganistānu” (JOIN(2017)0031),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2017. gada 15. septembra ziņojumu par stāvokli Afganistānā un tā ietekmi uz starptautisko mieru un drošību,

–  ņemot vērā 2017. gada februārī parakstīto ES un Afganistānas sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību, kas provizoriski stājās spēkā 2017. gada decembrī,

–  ņemot vērā Briseles konferenci, ko 2016. gada 5. oktobrī rīkoja Afganistāna un ES,

–  ņemot vērā ES daudzgadu indikatīvo programmu Afganistānai 2014.–2020. gadam,

–  ņemot vērā Afganistānas Nacionālo miera un attīstības satvaru,

–  ņemot vērā ES un Afganistānas Kopējo turpmāko virzību migrācijas jautājumos, kas parakstīta 2016. gada oktobrī,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta iekšzemē pārvietoto personu cilvēktiesību jautājumos 2017. gada 12. aprīļa ziņojumu par viņa misiju Afganistānā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2017. gada 17. marta Rezolūciju Nr. 2344(2017) par Afganistānu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības misijas Afganistānā (UNAMA) 2017. gada aprīļa ziņojumu “Afganistānas cīņa pret korupciju. Otrs kaujaslauks”.

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Afganistānu ir pārņēmuši dziļi politiskie, ekonomiskie un sociālie satricinājumi; tā kā drošības situācija valstī ir ārkārtīgi nestabila; tā kā paredzamais mūža ilgums joprojām ir zems un bērnu mirstības rādītāji joprojām ir augsti; tā kā joprojām ļoti liela problēma ir hroniska uztura nepietiekamība, slikti sanitārie apstākļi un infekcijas slimību izplatīšanās;

B.  tā kā Taliban joprojām kontrolē lielu daļu Afganistānas un nostiprina savu varu dažādos valsts reģionos;

C.  tā kā līdzās Taliban valsts stabilitāti joprojām grauj arī citi teroristu grupējumi, tostarp Al Qaeda un Da'esh; tā kā pēdējos gados pieaudzis bojāgājušo civilpersonu skaits; tā kā 2017. gada 31. maijā teroristu uzbrukumā Kabulā tika nogalināti 150 cilvēki, bet ievainoti — vairāk nekā 300;

D.  tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt Afganistānai panākt ilgstošu mieru un drošību, demokrātijas nostiprināšanos, ekonomisko un sociālo attīstību un līdztiesību;

E.  tā kā 2017. gada 24. jūlijā Komisija un Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā ar kopīgu paziņojumu par ES stratēģiju attiecībā uz Afganistānu, kas ir balstīta uz uzdevumiem sekmēt mieru, stabilitāti un reģionālo drošību, nostiprināt demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības, labu pārvaldību un sieviešu iespēcinātību, atbalstīt ekonomisko un sabiedrības attīstību un risināt ar migrāciju saistītos sarežģījumus;

F.  tā kā ES ir lielākā Afganistānas attīstības sadarbības partnere, tā kā 2016. gada oktobrī Briseles konferencē par Afganistānu ES un tās dalībvalstis apņēmās piešķirt EUR 5 miljardus no Afganistānai 2016.–2020. gadam solītajiem EUR 13,6 miljardiem; tā kā 2016. gadā ES humānajā palīdzībā Afganistānai piešķīra EUR 32 miljonus;

G.  tā kā 2017. gada februārī tika parakstīts ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību, kas izveido tiesisko regulējumu ES atbalstam Afganistānas reformu programmai pārveides desmitgades (2015–2024) ietvaros;

H.  tā kā paredzamais mūža ilgums un dzīves līmenis joprojām ir zems, bet pēdējos 15 gados vērojami būtiski uzlabojumi; tā kā ir būtiski uzlabojusies piekļuve primārajai veselības aprūpei un izglītībai;

I.  tā kā par spīti pēdējos gados pieredzētajam dzīves līmeņa kāpumam politiskā nestabilitāte un nacionālās vienotības valdības apsīkušais progress kavē turpmākus uzlabojumus šajā nestabilajā valstī; tā kā bezdarba līmenis Afganistānā ir 39 % un vairāk nekā 39 % iedzīvotāju dzīvo nabadzībā; tā kā atkarība no palīdzības nav būtiski mazinājusies;

J.  tā kā sievietes joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem, kas liedz pilnīgi un droši iesaistīties sabiedriskajā dzīvē; tā kā Afganistānai ir ļoti zema pozīcija meiteņu piekļuvē izglītībai;

K.  tā kā ļoti izplatītā korupcija ir būtisks šķērslis, kas liedz stiprināt tiesiskumu, labu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību;

L.  tā kā 2002. gadā izveidotā Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības misija Afganistānā (UNAMA) atbalsta Afganistānas valdības centienus panākt mieru, cilvēktiesību aizsardzību un labu pārvaldību; tā kā tās pilnvaras ik gadu atjauno ANO Drošības padome un pēdējoreiz tās vienprātīgi pagarinātas līdz 2018. gadam;

M.  tā kā pēdējos gados būtiski pieaugusi magoņu audzēšana nelikumīgu narkotiku ražošanas nolūkā; tā kā nelikumīgu narkotiku tirdzniecība ir liels Taliban ieņēmumu avots; tā kā Afganistānas opijs ir galvenais avots, no kā ES nonāk heroīns;

N.  tā kā saskaņā ar aplēsēm Afganistānā ir 1,3 miljoni iekšzemē pārvietotu personu; tā kā Afganistāna saskaras ar nepieredzētu skaitu personu, kas atgriežas no Pakistānas un citām kaimiņvalstīm — gan ar dokumentiem, gan bez tiem; tā kā cilvēktiesību un humānās palīdzības organizācijas ir konstatējušas, ka Pakistānā tiek īstenota masveida piespiedu atgriešanas kampaņa;

O.  tā kā Afganistānas Valsts aizsardzības un drošības spēki (AVADS) 2014. gadā uzņēmās galveno atbildību par drošību;

P.  tā kā 2016. gada 31. decembrī beidzās Eiropas Savienības Policijas misijas Afganistānā (EUPOL) pilnvaras un tā savu darbu nodeva vietējiem un starptautiskajiem partneriem;

Q.  tā kā tiek uzskatīts, ka Afganistānai ir milzīgi, bet nepietiekami apgūti izrakteņu krājumi un resursi; tā kā nelikumīga kalnrūpniecība visā pasaulē izraisa konfliktus un cilvēktiesību pārkāpumus; tā kā Taliban izrakteņu ieguvi izmanto par finansējuma avotu,

1.  atzinīgi vērtē to, ka kopīgais paziņojums par ES un Afganistānas stratēģiju vispusīgi nostiprina kopīgos uzdevumus — panākt Afganistānā mieru, stabilitāti, drošību un ilgtspējīgu attīstību; atzinīgi vērtē ES un Afganistānas valdības politisko apņemšanos turpināt progresu šajās jomās;

2.  uzsver, ka progress ir panākams Afganistānas vadītā politiskajā procesā, par ko tā pati būtu atbildīga, ar ES un citu starptautisko, daudzpusējo un reģionālo partneru politisko, finansiālo un tehnisko palīdzību;

3.  pauž nožēlu par drošības situācijas pasliktināšanos, kas noziedzīgiem grupējumiem dod iespēju nolaupīt gan Afganistānas valstspiederīgos, gan ārvalstu pilsoņus, tostarp humanitāros darbiniekus un palīdzības sniedzējus, kā arī izraisa pastāvīgu vardarbību un nogalināšanas; pauž dziļas bažas par to, cik liels ir teroristu uzbrukumu un bojāgājušo civilpersonu skaits; pauž satraukumu arī par aizvien lielāko Taliban kontroli pār Afganistānas teritoriju;

4.  īpaši nosoda uzbrukumus slimnīcām un veselības aprūpes klīnikām, skolām un humānās palīdzības operācijām; atgādina, ka tas ir smags starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums;

5.  atzīst AVADS centienus, taču vērš uzmanību uz to, ka tiem trūkst spēju Afganistānā vispusīgi gādāt par drošību; aicina ES un starptautiskos aktorus turpināt sniegt tehnisko atbalstu un apmācību, lai palīdzētu uzlabot drošības situāciju;

6.  atzinīgi vērtē koncentrēšanos uz sieviešu iespēcinātību un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu ES palīdzībā Afganistānai, jo īpaši to, ka 53 % ES programmu būtisks mērķis ir dzimumu līdztiesība; mudina Komisiju un EĀDD arī turpmāk ES sadarbībā ar Afganistānu prioritizēt sieviešu aizsardzību un iespēcinātību;

7.  atgādina, ka opija ražošanai un tirdzniecībai Afganistānā ir postoša ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem un vispārējo valsts drošību; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi apturēt opija ražošanu un plūsmas, lai vērstos pret narkotiku tirdzniecību un terorisma finansēšanu; mudina ES sadarboties ar reģionālajiem partneriem, lai palīdzētu īstenot Afganistānas nacionālo narkotiku kontroles stratēģiju; atzinīgi vērtē atbalstu, ko ES sniedz reģionālajai ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) pretnarkotiku programmai;

8.  uzsver, ka ir vajadzīgi ilgstoši Afganistānas valdības un starptautisko partneru centieni atbalstīt darbvietu radīšanu un stabilām un ilgtspējīgām investīcijām labvēlīgus apstākļus, lai mazinātu bezdarba līmeni, jo īpaši jauniešu bezdarbu, tādējādi novēršot radikalizāciju; atzinīgi vērtē Afganistānas pievienošanos PTO;

9.  nosoda to, ka Afganistānā un jo īpaši teroristu organizācijās pastāvīgi ieplūst ieroči, tostarp kājnieku ieroči un vieglie ieroči, un improvizētas sprāgstierīces; aicina palielināt sadarbību ar Afganistānu un šo reģionu, lai vērstos pret nelikumīgo ieroču tirdzniecību;

10.  atzīmē, ka ES un Afganistāna ir noslēgušas neoficiālu atpakaļuzņemšanas nolīgumu par kopējo turpmāko virzību; pauž nožēlu par to, ka šā nolīguma noslēgšanai trūka parlamentārās pārraudzības un demokrātiskās kontroles; pauž dziļu nožēlu par to, ka no Eiropas aizvien vairāk tiek atgriezti afgāņu bēgļi, lai gan Afganistāna tās iedzīvotājiem un īpaši jau bēgļiem un atgriežamajām personām nav droša valsts; uzsver, ka deportēšana uz Afganistānu apdraud atgriežamo personu dzīvību, īpaši vientuļu personu dzīvību, kurām Afganistānā nav ģimenes vai draugu tīkla un ir mazas izredzes izdzīvot; uzsver, ka nestabilā drošības situācija Afganistānā, ko izraisa Taliban un citi teroristu grupējumi, var ieslēgt bēgļus pārvietošanas un atpakaļuzņemšanas apburtajā lokā; uzstāj, ka ES attīstības sadarbība ar Afganistānu nebūtu jāskata vien no migrācijas perspektīvas; atgādina, ka attīstības palīdzībai nevajadzētu būt atkarīgai no sadarbības migrācijas pārvaldības jomā un ka tā būtu jākoncentrē, kur tā visvairāk vajadzīga, kā arī jāizmanto, lai nodrošinātu bēgļu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

11.  pauž dziļas bažas par to, ka lielais iekšzemē pārvietotu personu skaits Afganistānā var izraisīt smagu humanitāro krīzi; aicina ES arī turpmāk sniegt vispusīgu humanitāro atbalstu un attīstības palīdzību infrastruktūras vajadzībām; aicina Afganistānas valdību prioritizēt iekšzemē pārvietotu personu un bēgļu, kas atgriežas Afganistānā, aizsardzību un reintegrāciju;

12.  pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar izskanējušu informāciju afgāņu bēgļi Pakistānā saskaras ar masveida piespiedu atgriešanu; ir ļoti nobažījies par lielo skaitu nepavadīto nepilngadīgo, kas ir pārvietoti Afganistānā un atgriežas uz šo valsti; mudina ES un starptautiskos partnerus cieši sadarboties ar tādām organizācijām kā UNICEF un ar Afganistānas valdību, lai aizsargātu bērnus Afganistānā un migrācijas maršrutos;

13.  aicina veikt papildu pasākumus pret korupciju Afganistānā, bez kuriem centieni panākt ilgtspējīgu attīstību iekļaujošas sabiedrības labā var neizdoties; atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada jūnijā Afganistānā tika izveidots Pretkorupcijas justīcijas centrs; mudina Afganistānas valdību turpināt vērsties pret endēmisku personīgo ieinteresētību attiecībā uz publiskā sektora pārredzamības standartiem;

14.  atzinīgi vērtē Afganistānas dalību Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvā; mudina Afganistānas valdību palielināt pārredzamību ieguves rūpniecībā un noteikt stingras prasības par licencēm un uzraudzību, lai nodrošinātu, ka ieguves rūpniecība ir ilgtspējīga un izdevīga vietējiem iedzīvotājiem, kā arī nefinansē teroristus;

15.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākkārtējas kavēšanās Afganistānā 2018. gadā ir paredzētas vēlēšanas; aicina Afganistānas valdību nodrošināt pārredzamu un iekļaujošu vēlēšanu procesu, it īpaši — uzaicinot Eiropas Savienību darboties novērotājas statusā, nosūtot vēlēšanu novērošanas misiju;

16.  uzsver, ka ir jāpastiprina atbalsts Afganistānas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai nodrošinātu to pilnīgu iesaisti demokrātijas un valsts institūciju nostiprināšanā; uzsver, ka ilgstošs miers un iekļaujoša sabiedrība nav iespējama bez spēcīgas un neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības pilnīgas līdzdalības;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Afganistānas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika