Resolutsiooni ettepanek - B8-0706/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0706/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Vahemere reostuse vastase võitluse teemal

9.1.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8‑0706/2017

Resolutsiooni ettepanek Euroopa Parlamendile Vahemere reostuse vastase võitluse teemal

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Vahemeri on oma 17 000 mereliigiga üks bioloogiliselt mitmekesisemaid piirkondi maailmas;

B.  arvestades, et Vahemere mereelustiku hapra tasakaalu hoidmist ohustavad nii ülepüük, kliimamuutused kui ka reostus ning kaubandus ja turism suurendavad seda survet veelgi;

C.  arvestades, et Vahemere veepinnal ujuva prügi proovides moodustab plast 96 %;

D.  arvestades, et 21 % kuni 54 % maailma mikroplasti osakestest on Vahemere piirkonnas;

E.  arvestades, et hiljutistest uuringutest nähtub, et kalad ei neela väikeseid plastmassiosakesi juhuslikult, vaid lausa otsivad neid, mis saasteainete edasikandumise tõttu võib omada tagajärgi inimeste tervisele;

1.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid meetmeid, et Vahemeri plastist vaba hoida;

2.  kutsub komisjoni, liikmesriike ja Vahemerega piirnevaid piirkondi keelustama mereplasti põhiallikaid, keelustades selleks muu hulgas järk-järgult ühekordselt kasutatavad plastesemed;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 23. jaanuar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika