Postup : 2017/3013(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0041/2018

Předložené texty :

B8-0041/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0012

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 332kWORD 49k
11.1.2018
PE614.343v01-00
 
B8-0041/2018

předložené v souladu s čl. 106 odst. 4 písm. d) a čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (D054274-02 – 2017/3013(RPS))


Julie Girling, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (D054274-02 – 2017/3013(RPS))  
B8-0041/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (D054274-02),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, a zejména na články 12 a 19 uvedené směrnice(1),

–  s ohledem na stanovisko výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1 výše uvedené směrnice ze dne 30. listopadu 2017,

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 5. prosince 2017, v němž Komise žádá Parlament, aby prohlásil, že proti návrhu nařízení nevysloví námitku,

–  s ohledem na dopis Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předsedovi Konference předsedů ze dne 11. ledna 2018,

–  s ohledem na článek 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2),

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí vypracované Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 4 písm. d) a čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v zájmu zachování ekologické vyváženosti systému EU obchodování s emisemi („EU ETS“) je zakázáno, aby provozovatelé letecké dopravy a jiné subjekty využívající systém EU ETS využívali povolenky vydané členským státem, vůči němuž přestávají mít provozovatelé letecké dopravy a jiné subjekty určité povinnosti, a že za tímto účelem by měla být přijata potřebná ochranná opatření;

B.   vzhledem k tomu, že článek 19 směrnice 2003/87/ES svěřuje Komisi pravomoc přijímat opatření týkající se standardizovaných a zabezpečených systémů registrů v souladu s regulativním postupem s kontrolou;

C.  vzhledem k tomu, že dne 8. prosince 2017 Komise formálně předložila Parlamentu návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (návrh opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou), čímž začala běžet tříměsíční lhůta pro přezkum, během níž může Parlament vyslovit proti návrhu právního aktu námitku;

D.  vzhledem k tomu, že ochranná opatření v návrhu opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou by měla vstoupit v platnost neprodleně, aby mohla opatření nabýt účinnosti a aby mohly být v roce 2018 povolenky přidělovány bezplatně, přijímány výměnou za mezinárodní kredity nebo draženy, a vzhledem k tomu, že by plné využití tříměsíční lhůty pro přezkum, kterou má Parlament k dispozici, neposkytlo dostatek času na to, aby navrhované opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou mohlo vstoupit v platnost před vydáním povolenek na rok 2018;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči návrhu nařízení Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a pro informaci Radě.

 

(1)

Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí