ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de strategie tegen jeugddelinquentie


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de strategie tegen jeugddelinquentie  
B8‑0062/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat jeugddelinquentie een bijzonder kwetsbaar deel van de bevolking betreft en jongeren vanaf erg jonge leeftijd blootstelt aan het risico van sociale uitsluiting;

B.  overwegende dat uit de meest recente beschikbare gegevens van het UNODC voor de periode 2009-2011 blijkt dat de cijfers voor jeugddelinquentie een verontrustende trend vertonen;

1.  is van mening dat jeugddelinquentie alleen op doeltreffende wijze kan worden bestreden als er op nationaal en Europees niveau een geïntegreerde strategie wordt uitgewerkt op basis van een combinatie van preventieve maatregelen, gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en maatregelen ter bevordering van de sociale inclusie van alle jongeren;

2.  is van mening dat het probleem van jeugddelinquentie alleen kan worden opgelost aan de hand van een degelijk beleid op het niveau van de school, de maatschappij, het gezin en het onderwijs dat de overdracht van sociale en maatschappelijke waarden helpt bevorderen;

3.  verzoekt de Europese Commissie om

op basis van de beste praktijken in de lidstaten een geïntegreerd kaderprogramma van de Unie op te stellen met preventieve maatregelen op EU-niveau;

voor alle lidstaten concrete criteria vast te stellen voor het opstellen van nationale statistieken, teneinde te waarborgen dat deze vergelijkbaar zijn en vervolgens kunnen worden gebruikt bij het uitwerken van maatregelen op EU-niveau.

Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid