NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o stratégii boja proti kriminalite mladistvých


Nicola Caputo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o stratégii boja proti kriminalite mladistvých  
B8‑0062/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kriminalita mladistvých sa týka časti obyvateľstva, ktorá je obzvlášť zraniteľná, a mladých ľudí vystavuje riziku sociálneho vylúčenia už v ranom veku;

B.  keďže najnovšie dostupné údaje, ktoré poskytol Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) za trojročné obdobie 2009 – 2011, poukazujú na znepokojujúci trend miery kriminality mladistvých;

1.  domnieva sa, že v záujme účinného boja proti kriminalite mladistvých je potrebná integrovaná stratégia na vnútroštátnej a európskej úrovni, v ktorej by sa spájali opatrenia zamerané na prevenciu, súdne a mimosúdne opatrenia a opatrenia zamerané na sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí;

2.  domnieva sa, že v záujme účinného boja proti kriminalite mladistvých treba zaviesť účinnú politiku v oblasti školstva, vzdelávania a rodiny, ako aj v sociálnej oblasti, ktorá bude prispievať k odovzdávaniu spoločenských a občianskych hodnôt;

3.  vyzýva Európsku komisiu, aby:

predložila integrovaný rámcový program Únie, ktorý bude založený na osvedčených vnútroštátnych postupoch a jeho súčasťou budú preventívne opatrenia na úrovni EÚ;

pre všetky členské štáty stanovila osobitné kritériá na zber národných štatistík, aby boli porovnateľné, a teda aj použiteľné počas procesu plánovania opatrení, ktoré sa majú prijať na európskej úrovni.

Posledná úprava: 8. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia