FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om "panda-diplomati" og kontrol af lån med pandaer mellem Kina og zoologiske haver i den Europæiske Union


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om "panda-diplomati" og kontrol med lån af pandaer mellem Kina og zoologiske haver i den Europæiske Union  
B8‑0063/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til at lånene af pandaer, som koster ca. 700.000 EUR, generelt er en underskudsforretning og bl.a. har givet en række amerikanske zoologiske haver et tab på 33 mio. dollars (2000-2003), og at forpligtelsen til at afsætte 70 % af midlerne til forskning ikke bliver respekteret af Kina, ligesom der ifølge Financial Times den 3. november 2017 er tegn på, at pengene er brugt til andre formål;

B.  der henviser til at disse lån indebærer en returnering af pandaerne, selvom betingelserne i de kinesiske "forskningscentre" bliver kritiseret (jf. Henry Nicholls, Kati Loeffler), og en video af 12. juli 2017 afslører mishandling;

C.  der henviser til, at visse forskere har fremført kritik af opbevarelsen af mere end 510 pandaer i disse centre, optællingen af bestanden af vildtlevende pandaer (1.864 eksemplarer i 2015) og Kinas forsøg på at hindre, at pandaen omklassificeres som en sårbar art (2016);

1.  tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at

a) skærpe kontrollen med disse lån, navnlig med hensyn til finansiel gennemsigtighed og ligevægt;

b) fremme afbalancerede bevaringsprogrammer, som sigter mod at reintegrere dyrene i deres naturlige miljø.

 

(1)

EUT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

Seneste opdatering: 14. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik