PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 393kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl diplomatijos pandų klausimu ir Kinijos vykdomo pandų skolinimo Sąjungos zoologijos sodams kontrolės


Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl diplomatijos pandų klausimu ir Kinijos vykdomo pandų skolinimo Sąjungos zoologijos sodams kontrolės
 
 
B8-0063/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi skolintis pandas (tai kainuoja apie 700 000 EUR) paprastai yra nuostolinga, pavyzdžiui, keletas JAV zoologijos sodų patyrė 33 mln. JAV dolerių nuostolių 2000–2003 m., ir kadangi Kinija nesilaiko pareigos skirti 70 % lėšų moksliniams tyrimams, ir tikėtina, kad lėšos panaudojamos kitais tikslais, kaip 2017 m. lapkričio 3 d. nurodyta leidinyje „Financial Times“;

B.  kadangi skolinant pandas numatoma, kad jos bus grąžintos, tačiau Kinijos „mokslinių tyrimų centrų“ sąlygos yra kritikuojamos (žr. Henry Nicholls, Kati Loeffler) ir 2017 m. liepos 12 d. vaizdinėje medžiagoje užfiksuotas netinkamas elgesys su gyvūnais;

C.  kadangi kai kurie mokslininkai kritikuoja tai, kad daugiau nei 510 pandų laikoma šiuose centruose, kritikuoja laukinių gyvūnų registravimo praktiką (1 864 egzemplioriai 2015 m.) ir Kinijos daromą spaudimą, kad pandos nebūtų vėl paskelbtos pažeidžiamos rūšies gyvūnais (2016);

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares:

a) griežtinti tokio gyvūnų skolinimo kontrolę, visų pirma atsižvelgiant į skaidrumo ir finansinės pusiausvyros aspektus;

b) pirmenybę teikti subalansuotoms gyvūnų išsaugojimo programoms, kurias vykdant siekiama gyvūnus vėl integruoti į jų natūralią aplinką.

(1)

OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. vasario 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika