ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over "pandadiplomatie" en de controle op het uitlenen van panda's tussen China en dierentuinen in de Europese Unie


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over "pandadiplomatie" en de controle op het uitlenen van panda's tussen China en dierentuinen in de Europese Unie  
B8‑0063/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer(1),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het uitlenen van panda's voor een bedrag van ca. 700 000 EUR meestal verliezen oplevert, bijvoorbeeld 33 miljoen dollar in verschillende Amerikaanse dierentuinen (2000-2003), en dat de verplichting om 70 % van de middelen aan onderzoek te besteden door China vermoedelijk niet wordt nageleefd, hetgeen volgens de Financial Times van 3 november 2017 op verduistering lijkt te wijzen;

B.  overwegende dat dit uitlenen betekent dat de panda's moeten worden teruggegeven, alhoewel er kritiek is op de omstandigheden in de Chinese "onderzoekscentra" (zie Henry Nicholls, Kati Loeffler) en uit een video-opname van 12 juli 2017 blijkt dat de dieren er slecht behandeld worden;

C.  overwegende dat sommige wetenschappers kritiek hebben op het feit dat er meer dan 510 panda's in dergelijke centra worden gehouden, alsmede op de wijze van inventarisering van de in het wild levende pandabevolking (1 864 exemplaren in 2015) en op de druk die China uitoefent om te voorkomen dat de panda wordt aangemerkt als kwetsbare in plaats van bedreigde diersoort (2016);

1.  spoort de Commissie en de lidstaten aan om:

a)  meer controle uit te oefenen op het uitlenen van panda's, met name wat betreft de financiële transparantie en balans;

b)  de voorkeur te verlenen aan evenwichtige beschermingsprogramma's die gericht zijn op herintroductie van de dieren in hun natuurlijke omgeving.

(1)

PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid