Návrh uznesenia - B8-0064/2018Návrh uznesenia
B8-0064/2018

NÁVRH UZNESENIA o ochrane a nediskriminácii menšín v členských štátoch EÚ

26.1.2018 - (2017/2937(RSP))

predložený v súlade s článkom 216 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cecilia Wikström v mene Výboru pre petície

Postup : 2017/2937(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0064/2018
Predkladané texty :
B8-0064/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0064/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o ochrane a nediskriminácii menšín v členských štátoch EÚ

(2017/2937(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 10, 19, 21 a 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na petičné právo zakotvené v článkoch 20 a 227 ZFEÚ a v článku 44 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na články 21 a 22 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na preambulu Zmluvy o EÚ,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, Protokol č. 12. k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (smernica o rasovej rovnosti)[1],

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní)[2],

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (smernica o voľnom pohybe)[3],

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie z 3. februára 2017 vo veci T-646/13 – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Komisia[4],

–  so zreteľom na svoje uznesenia o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2005 o ochrane menšín a politikách boja proti diskriminácii v rozšírenej Európe[5],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2013 o ohrozených európskych jazykoch a jazykovej rozmanitosti v Európskej únii[6],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 s názvom Správa o občianstve EÚ za rok 2013 – Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť[7],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2016 o činnostiach Výboru pre petície za rok 2015[8],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2017 s názvom Aspekty základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom[9],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2017 o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny[10],

–  so zreteľom na štúdiu z apríla 2017, ktorú dala vypracovať tematická sekcia C Európskeho parlamentu na žiadosť Výboru pre petície, s názvom Diskriminácia vyplývajúca z doručených petícií,

–  so zreteľom na štúdiu z augusta 2017, ktorú dala vypracovať tematická sekcia C Európskeho parlamentu na žiadosť Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, s názvom Na ceste ku komplexnému systému EÚ na ochranu menšín,

–  so zreteľom na štúdiu z mája 2017, ktorú dala vypracovať tematická sekcia B Európskeho parlamentu na žiadosť Výboru pre kultúru a vzdelávanie, s názvom Menšinové jazyky a vzdelávanie: najlepšie postupy a úskalia,

–  so zreteľom na verejné vypočutie organizované Výborom pre petície 4. mája 2017 s názvom Boj proti diskriminácii občanov EÚ v členských štátoch EÚ a ochrana menšín[11],

–  so zreteľom na článok 216 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Výbor pre petície dostal niekoľko petícií, ktoré vzbudzujú obavy v súvislosti s rôznymi postupmi, ktoré diskriminujú občanov EÚ patriacich k menšinám, a zorganizoval vypočutie o rôznych vznesených otázkach;

B.  keďže existuje silné prepojenie medzi právami menšín a zásadou právneho štátu; keďže v článku 2 ZEÚ sa výslovne uvádzajú práva osôb, ktoré patria k menšinám, a keďže si tieto práva zasluhujú rovnaký prístup ako ostatné práva zakotvené v zmluvách;

C.  keďže v článku 10 ZFEÚ sa stanovuje, že „pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie“;

D.  keďže medzinárodné dohody poskytujú pevný rámec pre práva menšín, avšak stále existuje značný priestor na zlepšenie spôsobu, akým sa v EÚ ochrana práv menšín zavádza do praxe;

E.  keďže každá osoba v EÚ má rovnaké právo a povinnosť stať sa plnohodnotným, aktívnym a integrovaným členom spoločnosti;

F.  keďže rešpektovanie práv menšín je nevyhnutnou požiadavkou, ktorú musia spĺňať kandidátske krajiny v súlade s kodanskými kritériami;

G.  keďže diskriminácia z dôvodu etnického pôvodu sa uvádza ako najčastejšia forma diskriminácie a keďže podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa diskriminácie sa diskriminácia na základe sexuálnej orientácie značne rozšírila[12];

H.  keďže návrh smernice o rovnakom zaobchádzaní (COM(2008)0426) sa týka veľkého počtu oblastí, ako sú vzdelávanie, sociálna ochrana, prístup k tovaru a službám a ich poskytovanie;

I.  keďže petície týkajúce sa diskriminácie v oblasti práv menšín, ktoré Výbor pre petície dostal, by sa mali dôkladne preskúmať s cieľom pochopiť obavy občanov a navrhnúť riešenia;

J.  keďže niekoľko petícií poukazuje na to, že menšiny čelia pri výkone svojich základných práv diskriminácii, a keďže v dôsledku toho vznikajú obavy o budúcnosť menšinových komunít, najmä vzhľadom na činnosti znečisťujúce životné prostredie;

K.  keďže ochrana a posilnenie kultúrneho dedičstva spätého s národnostnými menšinami v členských štátoch ako kľúčovej zložky kultúrnej identity spoločenstiev, skupín a jednotlivcov zohráva rozhodujúcu úlohu z hľadiska sociálnej súdržnosti;

L.  keďže členské štáty jednoznačne nesú zodpovednosť za prijímanie nápravných opatrení súvisiacich s diskriminačnými praktikami namierenými proti príslušníkom rómskeho spoločenstva, najmä pri ich kontakte s regionálnymi a miestnymi správnymi orgánmi;

M.  keďže, ako uviedol Súdny dvor EÚ, predkladatelia petícií vyjadrujú znepokojenie nad tým, že na strane EÚ chýba komplexná reakcia a ochrana, pokiaľ ide o ich jazykové práva a iné práva menšín, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv EÚ a vo všeobecných zásadách práva EÚ;

1.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že osoby patriace k menšinám sa stále stretávajú s prekážkami pri zabezpečovaní dodržiavania svojich základných práv a naďalej sú obeťami prejavov a trestných činov z nenávisti;

2.  domnieva sa, že členské štáty by mali dôsledne dodržiavať práva menšín a pravidelne hodnotiť dodržiavanie týchto práv;

Boj proti diskriminácii autochtónnych, národnostných a jazykových menšín: vnútroštátna zodpovednosť a zodpovednosť EÚ

3.  konštatuje, že záležitosti týkajúce sa menšín nemajú v programe EÚ dostatočnú prioritu, a podporuje integrovaný prístup k rovnosti a nediskriminácii s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty náležite pristupovali k rozmanitosti ľudí žijúcich v ich spoločnostiach;

4.  domnieva sa, že EÚ je zodpovedná za ochranu a podporu práv menšín; považuje za nevyhnutné zlepšiť legislatívny rámec EÚ s cieľom komplexne chrániť práva osôb patriacich k menšinám;

5.  zdôrazňuje úlohu inštitúcií EÚ pri zvyšovaní informovanosti o otázkach súvisiacich s ochranou menšín a pri nabádaní a podpore členských štátov, aby presadzovali kultúrnu rozmanitosť a toleranciu, najmä prostredníctvom vzdelávania;

6.  zdôrazňuje, že rozvoj akejkoľvek politiky kultúrneho dedičstva má byť inkluzívny, komunitný a participatívny a má zahŕňať konzultácie a dialóg s dotknutými menšinovými komunitami;

7.  konštatuje, že EÚ nedisponuje účinnými nástrojmi na monitorovanie dodržiavania práv menšín; vyzýva na účinné celoeurópske monitorovanie situácie autochtónnych a jazykových menšín; domnieva sa, že Agentúra EÚ pre základné práva by mala dôslednejšie monitorovať diskrimináciu národnostných menšín v členských štátoch;

8.  uznáva dôležitú úlohu členských štátov pri ochrane autochtónnych, národnostných alebo jazykových menšín; pripomína, že ochrana národnostných menšín a zákaz diskriminácie na základe jazyka a príslušnosti k národnostnej menšine sú zakotvené v zmluvách a Charte základných práv Európskej únie;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz neboli vyriešené otázky, na ktoré upozornil vo svojom uznesení o ochrane menšín a politikách boja proti diskriminácii v rozšírenej Európe;

Právny rámec EÚ týkajúci sa menšín: výzvy a príležitosti

10.  zdôrazňuje skutočnosť, že práva národnostných menšín a ich ochrana sú pevnou súčasťou právneho štátu, ako sa uvádza v Kodanskom dokumente Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podpísanom v roku 1990;

11.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ich právne systémy zaručia osobám patriacim k menšinám, že nebudú diskriminované, a aby prijali cielené ochranné opatrenia na základe príslušných medzinárodných noriem; odsudzuje akékoľvek diskriminačné zaobchádzanie verejných činiteľov s osobami patriacimi k menšinám; navrhuje, aby príslušné orgány využívali platné opatrenia na oznamovanie a prípadné ukladanie sankcií v prípade takejto diskriminácie;

12.  zdôrazňuje, že je potrebné riešiť situáciu a právne postavenie občanov z krajín mimo EÚ, ktorí majú trvalý pobyt v členských štátoch;

13.  zdôrazňuje skutočnosť, že zdroje prírodného a kultúrneho dedičstva národnostných menšín sú kľúčovými piliermi sociálnej súdržnosti a musia sa považovať za prednosti, ktoré je potrebné v plnej miere zachovať pre budúce generácie, a to aj zastavením znečisťujúcich činností;

14.  vyzýva všetky členské štáty, aby podpísali, ratifikovali a presadzovali Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, alebo aby obnovili svoje záväzky týkajúce sa príslušných medzinárodných dohôd; zdôrazňuje, že s jazykovými a autochtónnymi menšinami by sa malo zaobchádzať v súlade so zásadami stanovenými v týchto dokumentoch;

15.  požaduje revíziu smernice o rasovej rovnosti a smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v súvislosti s prijatím návrhu smernice o rovnakom zaobchádzaní sa dosiahol malý pokrok, a vyzýva Komisiu a Radu, aby znovu začali príslušné rokovania s cieľom ukončiť ich do konca tohto volebného obdobia;

Ochrana a obrana jazykov menšín

16.  nabáda členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie práva na používanie jazyka menšiny a aby chránili jazykovú rozmanitosť v Únii v súlade so zmluvami EÚ;

17.  domnieva sa, že v komunitách, ktoré majú viac ako jeden úradný jazyk, sa musia dodržiavať jazykové práva bez toho, aby sa obmedzovali práva akéhokoľvek z týchto jazykov v porovnaní s ostatnými v súlade s ústavným poriadkom každého členského štátu;

18.  vyzýva Komisiu, aby posilnila podporu vyučovania a používania regionálnych jazykov a jazykov menšín ako možného spôsobu boja proti jazykovej diskriminácii v EÚ;

Práva LGBTI osôb

19.  nabáda Komisiu, aby prijala ráznejšie opatrenia na boj proti diskriminácii LGBTI osôb a homofóbii vrátane konkrétnych legislatívnych opatrení a zároveň rešpektovala právomoci členských štátov; odporúča monitorovať práva LGBTI osôb a poskytovať jasné a dostupné informácie o uznávaní cezhraničných práv LGBTI osôb a ich rodín v EÚ; domnieva sa, že členské štáty by mali náležite investovať do poskytovania cieleného vzdelávania na rôznych stupňoch s cieľom predchádzať šikanovaniu a štruktúrovane bojovať proti homofóbii;

20.  naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty budú správne vykonávať smernicu o voľnom pohybe a dôsledne dodržiavať okrem iného ustanovenia súvisiace s rodinnými príslušníkmi, ako aj zákaz diskriminácie z akýchkoľvek dôvodov;

21.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby LGBTI osoby a ich rodiny mohli uplatňovať svoje právo na voľný pohyb v súlade s článkom 21 ZFEÚ a článkom 21 Charty základných práv Európskej únie;

º

º  º

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 2. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia