Предложение за резолюция - B8-0066/2018Предложение за резолюция
B8-0066/2018

  ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ за непротивопоставяне на проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9

  26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

  внесена съгласно член 106 параграф 4, буква г) и член 105, параграф 6 от Правилника за дейността
  Комисия по икономически и парични въпроси

  Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: Теодор Думитру Столожан

  Процедура : 2017/3018(RPS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0066/2018
  Внесени текстове :
  B8-0066/2018
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B8‑0066/2018

  Проект на решение на Европейския парламент за непротивопоставяне на проекта на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9

  (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D054380/02),

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти[1], и по-специално член 3, параграф 1 от него,

  –  като взе предвид писмото на Комисията от 18 декември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че не се противопоставя на проекта на регламент,

  –  като взе предвид писмото от 24 януари 2018 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

  –  като взе предвид член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[2],

  –  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

  –  като взе предвид член 106, параграф 4, буква г) и член 105, параграф 6 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува на 12 октомври 2017 г. изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 – Финансови инструменти; като има предвид, че тези изменения са насочени към създаване на яснота и последователност в класификацията на дългови инструменти с отрицателни опции за предсрочно погасяване;

  Б.  като има предвид, че Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) предостави на Комисията положително становище на 10 ноември 2017 г.; като има предвид, че в своето становище Европейската консултативна група за финансова отчетност разглежда някои от въпросите, повдигнати от Европейската централна банка в нейното писмо от 8 ноември 2017 г. до ЕКГФО;

  В.  като има предвид, че Комисията заключи, че тълкуването отговаря на техническите критерии за приемане, както се изисква от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, и счита, че това предложение за изменение само би запазило статуквото при осчетоводяването по амортизирана стойност за тези специфични инструменти, приложимо преди въвеждането на МСФО 9;

  Г.  като има предвид, че СМСС определи 1 януари 2019 г. за дата на влизане в сила на това изменение на МСФО 9, като по-ранното прилагане е разрешено; като има предвид, че отчитането на финансовите инструменти съгласно МСФО 9, се изисква още от 1 януари 2018 г.; като има предвид, че финансовите институции, за които се прилагат изисквания за финансово отчитане съгласно МСФО не могат да се позовават на настоящото предложение за изменение преди неговото одобрение и публикуване;

  Д.  като има предвид, че целта на Комисията беше измененията на Регламент (ЕО) № 1126/2008 от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти[3] да бъдат публикувани преди края на март 2018 г., за да бъдат приложими за финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г.;

  1.  заявява, че не се противопоставя на проекта на регламент на Комисията;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и, за сведение, на Съвета.

  Последно осъвременяване: 2 февруари 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност