Πρόταση ψηφίσματος - B8-0066/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0066/2018

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για μη αντίθεση στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9

26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αρμόδιος βουλευτής: Theodor Dumitru Stolojan

Διαδικασία : 2017/3018(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0066/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0066/2018
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0066/2018

σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μη αντίθεση στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D054380/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων[1], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την από 18 Δεκεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής με την οποία αυτή ζητεί από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αντιτεθεί στο σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[2],

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS/ΔΠΧΑ) 9 — Χρηματοοικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία σαφήνειας και συνέπειας κατά την ταξινόμηση των χρεωστικών μέσων με αρνητικά δικαιώματα προπληρωμής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) υπέβαλε στην Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2017 θετική γνωμοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότησή της η EFRAG καλύπτει ορισμένα από τα ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έθεσε στην με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2017 επιστολή της προς την EFRAG·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία πρέπει να πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης, όπως απαιτεί το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση απλώς θα διατηρήσει το status quo του υπολογισμού του αποσβεσμένου κόστους των συγκεκριμένων μέσων κατά τα ισχύοντα πριν από την εισαγωγή του IFRS/ΔΠΧΑ 9·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το IASB έχει ορίσει για την 1η Ιανουαρίου 2019 την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του IFRS, ενώ επιτρέπεται και η εφαρμογή της ενωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2018 απαιτείται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο του IFRS 9· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στο πρότυπο IFRS δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο της προτεινόμενης τροποποίησης πριν από την έγκριση και δημοσίευσή της·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιδίωξε με τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων[3] να δημοσιευθεί πριν από το τέλος του Μαρτίου 2018, ώστε να έχουν εφαρμογή τις οικονομικές περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά·

1.  δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου