Menetlus : 2017/3018(RPS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0066/2018

Esitatud tekstid :

B8-0066/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0027

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 249kWORD 50k
26.1.2018
PE614.368v01-00
 
B8-0066/2018

vastavalt kodukorra artikli 106 lõike 4 punktile d ja artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 – 2017/3018(RPS))


Majandus- ja rahanduskomisjon
Vastutav parlamendiliige: Theodor Dumitru Stolojan

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 – 2017/3018(RPS))  
B8-0066/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu (D054380/02),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta(1), eriti selle artikli 3 lõiget 1,

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole määruse eelnõule vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 24. jaanuari 2018. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) artiklit 5a(2),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõike 4 punkti d ja artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) andis 12. oktoobril 2017 välja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 Finantsinstrumendid muudatused; arvestades, et muudatustega soovitakse täpsustada ja muuta sidusamaks negatiivse hüvitisega ettemaksetega võlainstrumentide liigitamist;

B.  arvestades, et Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm (EFRAG) esitas komisjonile 10. novembril 2017 kinnitamist soovitava nõuande; arvestades, et oma nõuandes käsitleb EFRAG mõningaid Euroopa Keskpanga 8. novembri 2017 kirjas EFRAGile tõstatatud küsimusi;

C.  arvestades, et komisjon leidis, et see tõlgendus vastab määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud tehnilistele vastuvõtukriteeriumidele, ning on seisukohal, et kavandatava muudatusega üksnes säiliks nende konkreetsete instrumentide osas amortiseeritud soetusmaksumuse alusel arvestamise kord, mida kohaldati enne IFRS 9 kasutuselevõttu;

D.  arvestades, et IASB määras IFRS 9 muudatuse jõustumiskuupäevaks 1. jaanuari 2019, lubades ka varasemat kohaldamist; arvestades, et finantsinstrumentide arvestust IFRS 9 alusel nõutakse juba alates 1. jaanuarist 2018; arvestades, et finantseerimisasutused, kelle suhtes IFRSi-põhist arvestust kohaldatakse, ei saa kavandatud muudatuse kohast käsitlemist kasutada enne muudatuse kinnitamist ja avaldamist;

E.  arvestades, et komisjoni eesmärk oli avaldada 3. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid)(3) muudatused enne 2008. aasta märtsi lõppu, et neid oleks võimalik kohaldada 1. jaanuaril 2018 või pärast seda algavate rahastamisperioodide suhtes;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole komisjoni määruse eelnõule vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus komisjonile ja teavitamise eesmärgil nõukogule.

(1)

EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)

EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(3)

ELT L 320, 29.11.2008, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika