Päätöslauselmaesitys - B8-0066/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0066/2018

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 muutosten osalta

26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

työjärjestyksen 106 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Asiasta vastaava jäsen: Theodor Dumitru Stolojan

Menettely : 2017/3018(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0066/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0066/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0066/2018

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9 muutosten osalta

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi (D054380/02),

–  ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002[1] ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon komission 18. joulukuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa se pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa ehdotusta asetukseksi,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 24. tammikuuta 2018 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[2] 5 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin (IASB) esitti 12. lokakuuta 2017 muutoksia kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 9 –Rahoitusinstrumentit; ottaa huomioon, että muutoksilla pyritään selkiyttämään sellaisten velkainstrumenttien luokittelua, joihin sisältyy ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevia ominaisuuksia, joihin liittyy negatiivinen korvaus, ja tekemään siitä johdonmukaisemman;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (EFRAG) antoi komissiolle myönteisen lausunnon 10. marraskuuta 2017; ottaa huomioon, että EFRAG käsittelee lausunnossaan joitakin kysymyksiä, joita Euroopan keskuspankki otti esille EFRAGille 8. marraskuuta 2017 osoittamassaan kirjeessä;

C.  ottaa huomioon, että komissio tuli siihen johtopäätökseen, että tulkinta täyttää asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa edellytetyt hyväksymisen tekniset vaatimukset, ja painottaa, että tämä ehdotettu muutos vain säilyttäisi näihin instrumentteihin sovellettavan jaksotetun hankintamenon käsittelyssä tilinpäätöksissä vallitsevan nykytilanteen ennallaan eli samana kuin ennen IFRS 9:n käyttöönottoa;

D.  ottaa huomioon, että IASB asetti tämän IFRS 9:ään tehtävän muutoksen tosiasialliseksi voimaantulopäiväksi 1. tammikuuta 2019, joskin aikaisempikin soveltaminen on sallittua; ottaa huomioon, että rahoitusinstrumenttien käsittelyä tilinpäätöksissä IFRS 9:n mukaisesti edellytetään jo 1. tammikuuta 2018 alkaen; ottaa huomioon, että rahoituslaitokset, joihin sovelletaan IFRS:ää, eivät voi hyödyntää tämän ehdotetun muutoksen mukaista käsittelyä ennen kuin muutos on hyväksytty ja julkaistu;

E.  toteaa, että komission tarkoituksena oli, että tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä 3. marraskuuta 2008 annettuun asetukseen (EC) No 1126/2008[3] tehtävät muutokset julkaistaisiin ennen maaliskuun 2018 loppua, jotta niitä voitaisiin soveltaa 1. tammikuuta 2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla;

1.  ilmoittaa, että se ei vastusta ehdotusta komission asetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja tiedoksi neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö