Rezolūcijas priekšlikums - B8-0066/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0066/2018

IETEIKUMS LĒMUMAM par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz grozījumiem 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

26.1.2018 - (D54380/02 – 2017/3018(RPS))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 105. panta 6. punktu
Ekonomikas un monetārā komiteja

Atbildīgais deputāts: Theodor Dumitru Stolojan

Procedūra : 2017/3018(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0066/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0066/2018
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B8-0066/2018

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru attiecībā uz grozījumiem 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas regulas projektu (D054380/02),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu[1] un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 18. decembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret minēto regulas projektu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2018. gada 24. janvāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā 5.a pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[2],

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2017. gada 12. oktobrī publicēja grozījumus 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) “Finanšu instrumenti”; tā kā šo grozījumu mērķis ir radīt skaidrību un konsekvenci tādu parāda instrumentu klasificēšanā, attiecībā uz kuriem ir paredzēta negatīvas kompensācijas iespēja priekšlaicīgas atmaksas gadījumā;

B.  tā kā Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa (EFRAG) 2017. gada 10. novembrī Komisijai sniedza pozitīvu ieteikumu; tā kā EFRAG savā ieteikumā ir aptvērusi dažus no jautājumiem, ko Eiropas Centrālās banka ierosināja izskatīšanai EFRAG adresētajā 2017. gada 8. novembra vēstulē;

C.  tā kā Komisija secināja, ka interpretācija atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā noteiktajiem starptautisko grāmatvedības standartu ieviešanas tehniskajiem kritērijiem, un apgalvo, ka ar šo ierosināto grozījumu tikai tiek saglabāts amortizēto izmaksu uzskaites režīms, ko šiem specifiskajiem instrumentiem piemēroja pirms 9. SFPS ieviešanas;

D.  tā kā IASB ir noteikusi, ka minētais grozījums 9. SFPS stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī, taču ir paredzēta iespēja to piemērot agrāk; tā kā finanšu instrumentu uzskaite atbilstoši 9. SFPS tiek prasīta jau, sākot no 2018. gada 1. janvāra; tā kā finanšu institūcijas, uz kurām attiecas SFPS uzskaite, režīmu, ko paredz šis ierosinātais grozījums, nedrīkst izmantot pirms tā apstiprināšanas un publicēšanas;

E.  tā kā Komisija bija iecerējusi grozījumus 2008. gada 3. novembra Regulā (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus,[3] publicēt līdz 2018. gada marta beigām, lai tos varētu piemērot attiecībā uz finanšu periodiem, kuri sākas 2018. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret Komisijas regulas projektu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 2. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika