Projekt rezolucji - B8-0066/2018Projekt rezolucji
B8-0066/2018

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9

26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

złożone zgodnie z art. 106 ust. 4 lit. d) i art. 105 ust. 6 Regulaminu
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Poseł odpowiedzialny: Theodor Dumitru Stolojan

Procedura : 2017/3018(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0066/2018
Teksty złożone :
B8-0066/2018
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B8‑0066/2018

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (D054380/02),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości[1], w szczególności jego art. 3 ust. 1,

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 18 grudnia 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 24 stycznia 2018 r. skierowane do przewodniczącej Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 5a decyzji Rady 1999/486/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[2],

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 106 ust. 4 lit. d) i art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wprowadziła w dniu 12 października 2017 r. zmiany do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej 9 instrumenty finansowe (MSSF 9); mając na uwadze, że zmiany mają na celu zapewnienie jasności i spójności z klasyfikacją instrumentów dłużnych posiadających opcję przedpłaty z utratą wartości;

B.  mając na uwadze, że Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przedstawiła Komisji pozytywną opinię w dniu 10 listopada 2017 r.; mając na uwadze, że w tej opinii EFRAG odnosi się do kwestii poruszonych przez Europejski Bank Centralny w piśmie z dnia 8 listopada 2017 r. skierowanym do EFRAG;

C.  mając na uwadze, że Komisja stwierdziła, iż interpretacja spełnia techniczne kryteria przyjęcia zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 i utrzymuje, że proponowana zmiana zachowuje jedynie status quo w zakresie księgowania według kosztu zamortyzowanego w przypadku tych konkretnych instrumentów, które stosowano przed wprowadzeniem MSSF 9;

D.  mając na uwadze, że RMSR wyznaczyła termin wejścia w życie zmiany MSSF 9 na 1 stycznia 2019 r., z możliwością wcześniejszego stosowania; mając na uwadze, że księgowanie instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9 jest obowiązkowe już od 1 stycznia 2018 r.; mając na uwadze, że instytucje finansowe podlegające MSSF nie mogą postępować zgodnie ze zmienioną procedurą zanim nie zostanie ona zatwierdzona i opublikowana;

E.  mając na uwadze, że Komisja zamierza opublikować zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości[3] do końca marca 2018 r., aby można je było stosować dla okresów obrotowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r. lub później;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i – tytułem informacji – Radzie.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności