Propunere de rezoluţie - B8-0066/2018Propunere de rezoluţie
B8-0066/2018

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9

26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatul (4) litera (d) și articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Deputat responsabil: Theodor Dumitru Stolojan

Procedură : 2017/3018(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0066/2018
Texte depuse :
B8-0066/2018
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0066/2018

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D054380/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate[1], în special articolul 3 alineatul (1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 18 decembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu se va opune proiectului de regulament,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 24 ianuarie 2018,

–  având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei[2],

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 106 alineatul (4) litera (d) și articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 12 octombrie 2017, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat modificări la standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 9 Instrumente financiare; întrucât aceste modificări sunt menite să aducă claritate și coerență în ceea ce privește clasificarea instrumentelor de datorie cu opțiuni negative de plată în avans;

B.  întrucât Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a furnizat Comisiei un aviz favorabil la 10 noiembrie 2017; întrucât în avizul său, EFRAG include unele dintre problemele ridicate de Banca Centrală Europeană în scrisoarea sa din data de 8 noiembrie 2017 adresată EFRAG;

C.  întrucât Comisia a concluzionat că interpretarea îndeplinește criteriile tehnice pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 și consideră că această modificare propusă ar menține pur și simplu situația actuală a contabilității la cost amortizat pentru aceste instrumente specifice, aplicabilă înainte de introducerea IFRS 9;

D.  întrucât IASB a stabilit că data intrării în vigoare a acestei modificări a IFRS 9 va fi 1 ianuarie 2019, permițându-se aplicarea anterioară a acesteia; întrucât contabilitatea pentru instrumentele financiare în temeiul IFRS 9 este deja obligatorie începând cu 1 ianuarie 2018; întrucât instituțiile financiare care fac obiectul contabilității IFRS nu pot utiliza tratamentul în temeiul prezentei propuneri de modificare înainte de aprobarea și publicarea sa;

E.  întrucât intenția Comisiei era ca modificările la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate[3] să fie publicate înainte de sfârșitul lunii martie 2018, pentru a fi aplicabile pentru perioadele financiare care încep la 1 ianuarie 2018 sau după această dată;

1.  declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și, spre informare, Consiliului.

Ultima actualizare: 1 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate