Predlog resolucije - B8-0066/2018Predlog resolucije
B8-0066/2018

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9

26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

v skladu s členom 106(4)(d) in členom 105(6) Poslovnika
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Pristojni poslanec: Theodor Dumitru Stolojan

Postopek : 2017/3018(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0066/2018
Predložena besedila :
B8-0066/2018
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0066/2018

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije D054380/02),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov[1] in zlasti člena 3(1) Uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 18. decembra 2017, v katerem le-ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval osnutku uredbe,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 24. januarja 2018,

–  ob upoštevanju člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[2],

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 106(4)(d) in člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde dne 12. oktobra 2017 objavil spremembe Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 9 – Finančni instrumenti; ker je namen teh sprememb ustvariti jasnost in doslednost pri razvrščanju dolžniških instrumentov z negativnimi možnostmi predčasnega odplačila;

B.  ker je Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje 10. novembra 2017 Komisiji priporočila, naj podpre te spremembe; ker v tem priporočilu obravnava nekatera vprašanja, ki jih je v pismu z dne 8. novembra 2017, naslovljenim na skupino, izpostavila Evropska centralna banka;

C.  ker je Komisija ugotovila, da razlaga izpolnjuje tehnična merila za sprejetje v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002 in meni, da bi predlagana sprememba samo ohranila sedanje stanje pri računovodenju odplačne vrednosti za te posebne instrumente iz obdobja pred uvedbo MSRP 9;

D.  ker je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde določil 1. januar 2019 kot začetek uporabe te spremembe MSRP 9, s tem da se dovoli uporaba tudi pred tem datumom; ker se računovodenje za finančne instrumente v skladu z MSRP 9 uporablja že od 1. januarja 2018; ker finančne institucije, ki pri računovodenju uporabljajo Mednarodne standarde računovodskega poročanja, ne morejo uporabljati pristopa iz predlagane spremembe pred njenim sprejetjem in objavo;

E.  ker je Komisija nameravala spremembe Uredbe (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov[3] objaviti pred koncem marca 2018, da bi se lahko uporabljali za finančna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali po tem datumu;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji, in Svetu v vednost.

Zadnja posodobitev: 2. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov