Förslag till resolution - B8-0066/2018Förslag till resolution
B8-0066/2018

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9

26.1.2018 - (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

i enlighet med artiklarna 106.4 d och 105.6 i arbetsordningen
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Ansvarig ledamot: Theodor Dumitru Stolojan

Förfarande : 2017/3018(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0066/2018
Ingivna texter :
B8-0066/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0066/2018

om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller ändringar av den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9

(D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning (D054380/02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder[1], särskilt artikel 3.1,

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 18 december 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot utkastet till förordning,

–  med beaktande av skrivelsen av den 24 januari 2018 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[2],

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artiklarna 106.4 d och 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 12 oktober 2017 utfärdade International Accounting Standards Board (IASB) ändringar till den internationella finansiella rapporteringsstandarden IFRS 9 för finansiella instrument. Syftet med dessa ändringar är att skapa tydlighet och konsekvens vid klassificeringen av skuldinstrument med negativa förskottsbetalningar.

B.  European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) gav kommissionen ett positivt utlåtande den 10 november 2017. I detta utlåtande diskuterar Efrag en del av de frågor som Europeiska centralbanken tog upp i sin skrivelse till Efrag av den 8 november 2017.

C.  Kommissionen konstaterade att tolkningen uppfyller de tekniska kriterier för antagande som finns i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002 och vidhåller att man genom den föreslagna ändringen endast står fast vid vad som gällde för upplupet anskaffningsvärde för dessa specifika instrument innan IFRS 9 infördes.

D.  IASB har fastställt den 1 januari 2019 som giltighetsdatum för denna ändring av IFRS 9 men tidigare tillämpning är tillåten. Redovisning av finansiella instrument enligt IFRS 9 krävs redan från och med den 1 januari 2018. Finansiella institutioner som är föremål för IFRS-redovisning kan inte använda denna föreslagna ändring innan den har godkänts och offentliggjorts.

E.  Kommissionen hade som mål att ändringar till förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder[3] skulle offentliggöras före slutet av mars 2018 för att kunna tillämpas på räkenskapsperioder som började den 1 januari 2018 eller senare.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot utkastet till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till kommissionen och, för kännedom, till rådet.

Senaste uppdatering: 2 februari 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy