Πρόταση ψηφίσματος - B8-0068/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0068/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ)

26.1.2018 - 2017/2936

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0005/2018
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Vilija Blinkevičiūtė εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


Διαδικασία : 2017/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0068/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0068/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0068/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ)

(2017/2936(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Κεφάλαιο 2 άρθρα 8 και 9 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων του Οκτωβρίου 2012, που επιβάλλει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε θύματα βίας, περιλαμβανομένων των γυναικών που έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους[1],

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 21 της οδηγίας για τις προϋποθέσεις υποδοχής, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2012 και στην οποία αναφέρονται ρητά τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων ανάμεσα στα ευάλωτα άτομα στα οποία θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη όσο εξετάζεται η αίτηση ασύλου τους[2],

–  έχοντας υπόψη το Κεφάλαιο 7 άρθρο 20 της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις, του 2011, όπου ο ΑΓΓΟ ως σοβαρή μορφή ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας περιλαμβάνεται στους λόγους που πρέπει να εξετάζονται για την παροχή διεθνούς προστασίας[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (2014/2511(RSP))[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, του Ιουνίου του 2012, σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με το οποίο απηύθυνε έκκληση για τερματισμό του ΑΓΓΟ σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω πρόληψης, μέτρων προστασίας και νομοθεσίας[5],

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο από το 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ιουνίου του 2014, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαρτίου του 2010, σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2013, με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με την οποία έξι Επίτροποι της ΕΕ επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει τέρμα στον ΑΓΓΟ στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεών της,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, ειδικότερα δε τον στόχο 14 β),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ειδικότερα δε τον στόχο 5.3 σχετικά με την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του 2013, με τίτλο «Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας[6],

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της υπουργικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Σεπτεμβρίου του 2017, σχετικά με την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των καταναγκαστικών γάμων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 5ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη των ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (A/RES/67/146),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ του 2017 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ) (O-X – B8 XXXX/XXXX),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του στόχου 5 «Επίτευξη ισότητας των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών» του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 ζητείται ρητά να εξαλειφθούν οι ακρωτηριασμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι επιβλαβείς πρακτικές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ είναι μια πρακτική η οποία υπογραμμίζεται ως θέμα στο οποίο πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στο πλαίσιο του στόχου 14 «Προώθηση της ισότητας των φύλων, των δικαιωμάτων των γυναικών, της χειραφέτησης και συμμετοχής γυναικών και κοριτσιών» του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020 (GAP II) στον θεματικό τομέα προτεραιότητας Β «Σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα» περιλαμβάνει ως δείκτη το ποσοστό των κοριτσιών και των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών που έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως επιβλαβής πρακτική διεθνούς φύσης, ο ΑΓΓΟ αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο ζήτημα, καθώς προσδιορίζεται στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 ως επιβλαβής πρακτική που πρέπει να εξαλειφθεί έως το 2030·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η στατιστική έκθεση της UNICEF του 2016 αναφέρει ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποβληθεί σε ΑΓΓΟ, ωστόσο ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική του ΑΓΓΟ υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μετανάστευσης από περιοχές του κόσμου όπου εφαρμόζεται, κυρίως από την Αφρική αλλά και από περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Ωκεανίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει σημειωθεί πρόοδος, έστω και άνιση, δεδομένου ότι το ποσοστό διάδοσης της πρακτικής έχει μειωθεί κατά 30% περίπου· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η πρόοδος αυτή κινδυνεύει να αντισταθμιστεί από την αύξηση του πληθυσμού, καθώς μεγαλύτερος αριθμός κοριτσιών και γυναικών θα υποβάλλονται στη διαδικασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι τοπικές κοινότητες είναι αυτές που πρωτίστως επηρεάζουν την απόφαση των γονέων να υποβάλουν τις κόρες τους σε κοπή των γεννητικών οργάνων τους ή την επιλογή των γυναικών να υποβληθούν σε ΑΓΓΟ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο ΑΓΓΟ δεν συνδέεται με θρησκευτικές πεποιθήσεις, η ισχυρή παρουσία της θρησκείας σε πολλές κοινότητες όπου εφαρμόζεται η πρακτική αυτή καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή θρησκευτικών και λοιπών ηγετών στο κίνημα κατά του ΑΓΓΟ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή πρέπει πάντα να εξετάζεται εντός του τοπικού πλαισίου προκειμένου να καταρτιστεί κατάλληλη στρατηγική για την εξάλειψή της·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΓΓΟ συχνά δεν μπορεί να διαχωριστεί από άλλα θέματα ανισότητας των φύλων και εμφανίζεται ως μία μόνο από τις πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως: η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής· η έλλειψη θέσεων εργασίας ή απασχόλησης για τις γυναίκες· η αδυναμία να κατέχουν ή να κληρονομούν περιουσία· οι καταναγκαστικοί ή πρόωροι παιδικοί γάμοι· η σεξουαλική και η σωματική βία· και η έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως άλλες μορφές έμφυλης βίας, έτσι και ο ΑΓΓΟ αποτελεί μέσο ελέγχου του γυναικείου σώματος και παραβιάζει το δικαίωμα των γυναικών στην υγεία, την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και το δικαίωμά τους στη ζωή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ για την κατάργηση του ΑΓΓΟ είναι καλύτερη η πρόληψη από τη δίωξη, δεδομένου ότι οι δράστες, οι συνεργοί και οι υποστηρικτές είναι συχνά γονείς των θυμάτων, είναι προφανώς αναγκαίο να αρθούν τα εμπόδια στις διώξεις που αφορούν υποθέσεις ΑΓΓΟ, χωρίς ωστόσο να αγνοείται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

1.  σημειώνει ότι, χάρη σε αποφασιστικές ενέργειες και ευαισθητοποίηση, έχει μειωθεί το ποσοστό διάδοσης του ΑΓΓΟ, και ενθαρρύνει όλους τους φορείς να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να διατηρηθεί η δυναμική αυτή στις χώρες όπου είναι διαδεδομένη η εν λόγω πρακτική·

2.  θεωρεί ότι η δυναμική αυτή αποτελεί ευκαιρία για να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι διεθνείς οργανισμοί και τα κράτη, πρωτίστως με τη δημιουργία δεσμών και συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών περιοχών, ενδιαφερόμενων μερών και τομέων, με σκοπό την ενεργή συνεργασία τους για την εξάλειψη αυτής και άλλων πρακτικών που θίγουν τα κορίτσια, και των οποίων οι σωματικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις ενδέχεται να τα επιβαρύνουν εφ’ όρου ζωής·

3.  αναγνωρίζει το ανεκτίμητο έργο που επιτελούν οι οργανισμοί οι οποίοι συνεργάζονται με κοινότητες επιτόπου, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, σε σχέση με την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων, και αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να οικοδομηθούν γέφυρες ανάμεσά τους για να εξαλειφθεί ο ΑΓΓΟ·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την πρόληψη του ΑΓΓΟ σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στους τομείς που αφορούν την υγεία — συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας—, την κοινωνική εργασία, το άσυλο, την εκπαίδευση —συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής—, την επιβολή του νόμου, τη δικαιοσύνη, την προστασία του παιδιού, τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία·

5.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ποινικοποιήσουν τον ΑΓΓΟ, καθώς και την προτροπή, τον εξαναγκασμό και την εξώθηση κοριτσιών να υποβληθούν σε αυτόν και ότι η Σύμβαση δεν προστατεύει μόνο τα κορίτσια και τις γυναίκες που κινδυνεύουν από ΑΓΓΟ αλλά και τα κορίτσια και τις γυναίκες που υπομένουν εφ’ όρου ζωής τις συνέπειες της πρακτικής αυτής (σε καταστάσεις όπως επαναγκτηριασμός, καταστάσεις σχετικές με το άσυλο, την πρόσβαση στην περίθαλψη κ.λπ.)· τονίζει ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι η κουλτούρα, τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η αποκαλούμενη «τιμή» δεν μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των γυναικών·

6.   καλεί την ΕΕ και εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε οι δεσμεύσεις της ΕΕ να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για την προώθηση μιας ολιστικής και ενοποιημένης προσέγγισης της βίας κατά των γυναικών και του ΑΓΓΟ·

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποινικό δίκαιο όλων των κρατών μελών προστατεύει, είτε ρητά είτε σιωπηρά, τα κορίτσια και τις γυναίκες από τον ΑΓΓΟ, ωστόσο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την προφανή αναποτελεσματικότητά του, δεδομένου ότι είναι ελάχιστες οι συναφείς δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί στην ΕΕ·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι η επιβολή του νόμου, ειδικότερα δε η δίωξη, αποτελεί πρόκληση σε όλα τα κράτη μέλη και τις χώρες καταγωγής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διευκολύνει τη στοχευμένη κατάρτιση για οικείους φορείς σχετικά με την ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων ΑΓΓΟ· ζητεί μεγαλύτερη επαγρύπνηση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων ΑΓΓΟ·

9.  παρατηρεί ότι το ποινικό δίκαιο και η στοχευμένη κατάρτιση πρέπει να συμπληρώνονται από προσπάθειες ευαισθητοποίησης, με στόχο να αποτραπεί η συνέχιση αυτής της πρακτικής·

10.  αναγνωρίζει ότι μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον ΑΓΓΟ και σε άλλες μορφές έμφυλης βίας είναι ότι η πράξη αυτή δεν συνιστά αποτέλεσμα κακής πρόθεσης, και τονίζει ότι, μολονότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία, πρέπει να ληφθεί υπόψη στις στρατηγικές που αποσκοπούν στην εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

11.  θεωρεί λυπηρή την αυξανόμενη ιατρικοποίηση σε ορισμένες χώρες και επιμένει ότι αποτελεί απαράδεκτη απάντηση στο ζήτημα της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων, όπως ήδη έχει επισημανθεί από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ· καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν ρητά την ιατρικοποίηση του ΑΓΓΟ, μεριμνώντας παράλληλα για την ευαισθητοποίηση του ιατρικού προσωπικού σχετικά με το ζήτημα αυτό·

12.  υπογραμμίζει ότι ο ΑΓΓΟ είναι μία από τις πιο προβλέψιμες μορφές έμφυλης βίας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι θα λάβουν αποφασιστικά μέτρα πρόληψης στους καταυλισμούς προσφύγων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης την πρόληψη του ΑΓΓΟ και άλλων επιβλαβών πρακτικών στις διαδικασίες ένταξης και στο Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF), και να παρέχει σχετικές πληροφορίες μέσω του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο·

13.  ζητεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας για τους αιτούντες άσυλο για λόγους που συνδέονται με τον ΑΓΓΟ, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και της αναθεώρησης των οδηγιών περί ασύλου, και μέσω του ρόλου του νέου Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο·

14.  προσβλέπει στη συγκρότηση του παγκόσμιου δικτύου που θα συνδέσει τους σχετικούς φορείς από όλα τα μέρη του κόσμου, ούτως ώστε να ανταλλάξουν ιδέες και να ενώσουν τις δυνάμεις τους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει αυτό το σημαντικό δίκτυο·

15.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών για ευέλικτη χρηματοδότηση, ώστε οι οργανώσεις βάσης που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο κοινότητας να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση, προκειμένου η πληθώρα των θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών να αντιμετωπιστούν μαζί με τον ΑΓΓΟ με μια ολιστική προσέγγιση, και προκειμένου να δημιουργηθούν συνδέσεις ανάμεσα στους οργανισμούς της ΕΕ και σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στις χώρες όπου εφαρμόζεται η εν λόγω πρακτική· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το έργο του EndFGM European Network και των μελών του, μεταξύ άλλων μέσω του έργου Change Plus, όσον αφορά την κατάρτιση εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων για την προώθηση όχι μόνο της αλλαγής στη νομοθεσία αλλά και της αλλαγής στη συμπεριφορά των κοινοτήτων τους·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρούν στοιχεία για τη διάδοση του ΑΓΓΟ και των διαφόρων μορφών του και να καλέσουν τον ακαδημαϊκό χώρο να συμμετάσχει στη διαδικασία συλλογής στοιχείων, στην έρευνα και στην εκπαίδευση της μελλοντικής γενιάς επαγγελματιών του τομέα του ΑΓΓΟ· αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης μπορεί να διαδραματίσει ρόλο· θωρεί ότι ένα κοινό ερευνητικό θεματολόγιο για τον ΑΓΓΟ θα έδινε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια περιοχών όπου εφαρμόζεται η εν λόγω πρακτική να συνδεθούν με τα πανεπιστήμια της ΕΕ, με σκοπό την οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής, τη βελτίωση της συγκέντρωσης στοιχείων και τη βελτίωση των ικανοτήτων των μελλοντικών επαγγελματιών σε διάφορους τομείς·

17.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν βασικές πληροφορίες για τον ΑΓΓΟ και για άλλες πρακτικές που θίγουν τα κορίτσια στα προγράμματα σπουδών επιστημονικών πειθαρχιών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του ΑΓΓΟ·

18.  τονίζει ότι, παρά το τοπικό του πλαίσιο, ο ΑΓΓΟ θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της έμφυλης βίας και ως ζήτημα ισότητας των φύλων, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά, ώστε να αποφεύγεται η σπίλωση των κοινοτήτων που τον εφαρμόζουν·

19.  τονίζει ότι η εξασφάλιση της φοίτησης όλων των κοριτσιών σε σχολεία, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις κοινότητες που εφαρμόζουν την πρακτική του ΑΓΓΟ·

20.  εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που προσφέρουν και στη δύναμη που έχουν διάφορες οδοί επικοινωνίας όπως η τέχνη, η λογοτεχνία, τα νέα και τα τοπικά μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τη μετάδοση μηνυμάτων στους ανθρώπους· τονίζει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή των αγοριών και των ανδρών στη δημιουργία νέων αφηγημάτων για την ισότητα των φύλων και στην καταπολέμηση των υφιστάμενων δομών εξουσίας, μέσω δικτύων, προγραμμάτων ανταλλαγής, εκστρατειών ενημέρωσης και προγραμμάτων κατάρτισης·

21.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις χώρες όπου εφαρμόζεται η πρακτική να συγκροτήσουν δίκτυα και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την πρόληψη του ΑΓΓΟ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης κοινωνικών λειτουργών, ιατρικού προσωπικού, ηγετών κοινοτήτων και θρησκευτικών ηγετών, αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων· αναγνωρίζει ότι καμία θρησκεία δεν τάσσεται υπέρ της πρακτικής αυτής·

22.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ζήτημα του ΑΓΓΟ και άλλων πρακτικών που θίγουν τις γυναίκες και τα κορίτσια στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διπλωματικές ενέργειες· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες για να τις ενθαρρύνουν να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία για την κατάργηση του ΑΓΓΟ και να στηρίξουν τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της·

23.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι Αντιπροσωπείες και η ΕΥΕΔ καταρτίζονται ετησίως σχετικά με τον ΑΓΓΟ, στο πλαίσιο της κατάρτισης για θέματα δικαιωμάτων των παιδιών ή ισότητας των φύλων, και καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ευρέως γνωστά και να διαθέσει στον πληθυσμό-στόχο τα εργαλεία της, όπως την εργαλειοθήκη «United to end FGM» για επαγγελματίες διάφορων τομέων·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου