Procedure : 2017/3032(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0069/2018

Indgivne tekster :

B8-0069/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0028

HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PDF 251kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 20. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Økonomi- og Valutaudvalget
Ansvarligt medlem: Werner Langen

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse Kommissionens delegerede forordning af 20. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8‑0069/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)08681) (i det følgende benævnt den "delegerede ændringsforordning"),

–  der henviser til skrivelse af 24. januar 2018 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution(1), særlig artikel 25, stk. 2, artikel 28, stk. 4, artikel 29, stk. 4 og 5, artikel 30, stk. 6, og artikel 39, stk. 5,

–  der henviser til Økonomi- og Valutaudvalgets henstilling til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at den delegerede ændringsforordning bør finde anvendelse inden den 23. februar 2018, datoen for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 (i det følgende benævnt den "de to delegerede forordninger"), og at en fuld udnyttelse af den tremåneders kontrolperiode, Parlamentet har til rådighed, kan føre til, at de to delegerede forordninger træder i kraft inden den ændrede anvendelsesdato for direktiv (EU) 2016/97 ("direktivet om forsikringsdistribution"), nemlig den 1. oktober 2018, som foreslået af Kommissionen i dennes forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger (COM(2017)0792);

B.  der henviser til, at en hurtig offentliggørelse af den delegerede ændringsforordning i Den Europæiske Unions Tidende vil gøre det muligt at tilpasse datoerne for anvendelsen af de to delegerede forordninger med den ændrede anvendelsesdato for direktivet om forsikringsdistribution;

C.  der henviser til, at dette svarer til Parlamentets afgørelser af 25. oktober 2017(2) om ikke at gøre indsigelse mod to delegerede forordninger, hvori det anmoder Kommissionen om at vurdere, om anvendelsen af direktivet om forsikringsdistribution kunne forlænges til den 1. oktober 2018;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0404 og P8_TA(2017)0405.

Seneste opdatering: 2. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik