Menettely : 2017/3032(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0069/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0069/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0028

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 242kWORD 49k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta 20. joulukuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Asiasta vastaava jäsen: Werner Langen

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta 20. joulukuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta  (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8‑0069/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)08681) (jäljempänä ”delegoitujen asetusten muuttamisesta annettu delegoitu asetus”),

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 24. tammikuuta 2018 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon vakuutusten tarjoamisesta 20. tammikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97(1) ja erityisesti sen 25 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 4 kohdan, 29 artiklan 4 ja 5 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan ja 39 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  huomauttaa, että delegoitujen asetusten muuttamisesta annettua delegoitua asetusta olisi sovellettava ennen 23. helmikuuta 2018, joka on delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 (jäljempänä ”kaksi delegoitua asetusta”) voimaantulopäivä, ja että parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräinen käyttäminen voisi johtaa kahden delegoidun asetuksen voimaantuloon ennen direktiivin (EU) 2016/97 (jäljempänä ”IDD-direktiivi”) muutettua soveltamispäivää, joka on 1. lokakuuta 2018, kuten komissio ehdotti ehdotuksessaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä (COM(2017)0792);

B.  toteaa, että delegoitujen asetusten muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi kyseisten kahden delegoidun asetuksen soveltamispäivien yhdenmukaistamisen IDD-direktiivin muutetun soveltamispäivän kanssa;

C.  toteaa, että tämä vastaisi parlamentin 25. lokakuuta 2017 tekemiä päätöksiä(2) olla vastustamatta kahta delegoitua asetusta ja että kyseisissä päätöksissä parlamentti pyysi komissiota arvioimaan, voitaisiinko IDD-direktiivin soveltamista jatkaa 1. lokakuuta 2018 asti;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0404 ja P8_TA(2017)0405.

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö